Works - 65-2014

Display compact view

02/01/2014    S1

Czech Republic-Libina: Sewage services

2014/S 001-000065

Contract notice

Works

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Official name: Obec Libina
National registration number: 00302899
Postal address: Libina 523/0
Town: Libina
Postal code: 788 05
Country: Czechia
Contact person: Libina 523
For the attention of: Mgr. Zdena Zahradníková
E-mail: zahradnikova@ou-libina.cz
Telephone: +420 583233202

Internet address(es):

Address of the buyer profile: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/c5254524-ed8a-4cbb-b2ba-dcd5ad912817

Further information can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)

I.2)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3)Main activity
General public services
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Dokončení kanalizace aglomerace Libina.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Works
Execution
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Místem plnění veřejné zakázky je obec Libina, k.ú. Dolní a Horní Libina a Obědné, okres Šumperk.

NUTS code CZ071 Olomoucký kraj

II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Předmětem plnění veřejné zakázky je v součinnosti se zadavatelem a dle projektové dokumentace k provádění stavby, výkazu výměr a v souladu jednotlivými přílohami zadávací dokumentace provést stavební práce včetně nezbytných dodávek a služeb spočívající v dokončení kanalizace aglomerace Libina.
Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen na níže uvedené části:
1. Kanalizace obce Libina a Obědné (stavební část, viz. projektová dokumentace společnosti S-Projekt plus, a.s., projektová a inženýrská činnost);
2. Dostavba kanalizace Libina – 1. část (stavební část, viz. projektová dokumentace společnosti Ing. Zouhar Vladimír, VZ PROJEKT);
3. Propagační opatření (informační panel 2 kusy + stálá informační tabule 2 kusy), podrobně vymezeno v Zadávací dokumentaci;
4. Náklady na vícepráce do výše rozpočtové rezervy – stanovená pevným procentem, tzn. 10 % z nabídkové ceny, podobě vymezeno v Zadávací dokumentaci;
5. Kolaudace stavby včetně zpracování dokumentace ke skutečnému provedení stavby, podrobně vymezeno v Zadávací dokumentaci.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

90400000 Sewage services, 44163130 Sewer pipes, 44130000 Sewer mains, 44423750 Drain covers

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Estimated value excluding VAT: 49 664 000 CZK
II.2.2)Information about options
II.2.3)Information about renewals
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 19 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty v souladu s § 67 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.Zadavatel požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu. Výši jistoty činí 990 000 CZK bez DPH, což představuje méně jak 2 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Bližší podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Hlavní podmínky financování a platební podmínky, či jiné podmínky týkající se realizace díla jsou uvedeny v rámci přílohy č. 3 – Závazný vzor Návrh smlouvy o dílo.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4)Other particular conditions
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který prokáže splnění podmínek podle § 53 odst. 1 písmena a) – k) Zákona.
Splnění se prokazuje předložením čestného prohlášení.
Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem.
Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace dle § 57 Zákona.
Doklady o splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmí být ke dni podání žádosti o účast a prokázání kvalifikace starší 90 dnů v případě otevřeného řízení.
Uchazeč je povinen prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů v souladu § 54 písmena a), b), d) zákona.
Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč:
a. Výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starším 90 kalendářních dnů.
b. Dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, který se vztahuje k přímo k předmětu veřejné zakázky, a to na předmět podnikání:
— Provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
— Projektová činnost ve výstavbě,
— Výkon zeměměřičských činností.
d. Doklad deklarující odbornou způsobilost dodavatele, nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost dodavatel zabezpečuje:
— Uchazeč prokáže odbornou způsobilost předložením Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů za osobu hlavního stavbyvedoucího pro obor Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a za osobu zástupce hlavního stavbyvedoucího pro obor Dopravní stavby.
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů se prokazuje doložením kopií příslušných dokladů.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Dle § 50 odst. 1 písm. c) Zákona předloží uchazeč čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
Minimum level(s) of standards possibly required: Čestné prohlášení bude podepsáno v souladu s § 68 odst. 2, a to statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu. Originál příslušné plné moci musí být v takovém případě součástí žádosti.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Na základě podmínek v souladu s § 56 odst. 3, písm. a), b) a c) Zákona.
a) Dle § 56 odst. 3, písm. a) Zákona:
Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 5 písm. a) Zákona:
Dodavatel předloží seznam staveb. prací za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýz. z těchto staveb. prací. bližší specifikace viz. zadávací dokumentace.
Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění staveb. prací a musí obsahovat údaj o tom, že byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.
Osvědčení budou předložena v prosté kopii.
b) Dle § 56 odst. 3, písm. b) Zákona:
Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 5 písm. a) Zákona:
Dodavatel předloží seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky.
Bližší specifikace viz. Zadávací dokumentace.
Seznam bude předložen formou čestného prohlášení, které bude bude obsahovat:
Jméno a příjmení, Funkce technika či tech. útvaru, za kterou bude příslušná osoba v realizačním týmu odpovídat, Délka odborné praxe, U technika či technického útvaru bude uvedeno, v jakém smluvním vztahu je uvedený k osobě dodavatele (např. pracovně-právní, na základě dodavatelské smlouvy apod.).
c) Dle § 56 odst. 3, písm. c) Zákona:
Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 5 písm. a) Zákona:
Dodavatel předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací.
Zadavatel požaduje minimální úroveň vzdělání a míru praxe u jednotlivých pozic následovně:
1 osoba - Hlavní stavbyvedoucí:
praxe v oboru, tzn., že vykonával funkci na min. 1 stavbě, investiční náklady na stavbu byly min. 20 mil CZK bez DPH a tato stavba byla stavbou obdobného charakteru jako předmět výběrového řízení, tzn., jednalo se o stavbu vodního hospodářství a krajinného inženýrství – splaškovou kanalizaci.Bližší specifikace viz.
Zadávací dokumentace.
Minimum level(s) of standards possibly required:
Předložení 3 osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky – splašková kanalizace, každou ve finanč. objemu min. 20 mil. CZK bez DPH.
Z toho 1 osvědčení na splaškovou kanalizaci, a to v délce min. 1,5 km.
V rámci min. jedné byl realizován protlak pod komunikací, v rámci min. jedné byla použita technologie čerpací stanice.
Předložení seznamu techniků či tech. útvarů, a to v min. rozsahu 1 osoby.
Seznam zahrnuje nejméně tyto pozice:
— 1x Hlavní stavbyvedoucí.
Bližší specifikace viz.
Zadávací dokumentace.
Předložení vlastnoručně podepsaného struktur. životopisu (včetně příloh) jednotlivých členů realiz. týmu prokazujících splnění minimální míry požadované kvalifikace a praxe. Struktur. životopis musí obsahovat min. tyto požadované údaje: jméno příjmení, celk. délka praxe a praxe v oblasti relevantní pozice na zakázce (počet let atd.), přehled relev. profesní praxe (bližší specifik. viz Zadávací dokumentace), datum, vlastnoruční podpis.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract

Prior information notice

IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
10.2.2014 - 09:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Czech.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Date: 10.2.2014 - 09:00

Place:

Obec Libina, Libina 523, 788 05 Libina

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Reference to project(s) and/or programme(s): Operační program životní prostředí.
VI.3)Additional information
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Telephone: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2)Lodging of appeals
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Telephone: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internet address: http://www.compet.cz

VI.5)Date of dispatch of this notice:
30.12.2013