Supplies - 256-2022

03/01/2022    S1

Slovakia-Trnava: Diagnostic agents

2022/S 001-000256

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát
National registration number: 31825249
Postal address: Hornopotočná 23
Town: Trnava
NUTS code: SK021 Trnavský kraj
Postal code: 91843
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Monika Koleňáková
E-mail: monika.kolenakova@truni.sk
Telephone: +421 335939319
Fax: +421 335511205
Internet address(es):
Main address: https://www.truni.sk/
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4027
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436219
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/436219
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Prenájom plne automatizovaného qPCR systému pre analýzu a prípravu vzoriek s dodávkou kompatibilných diagnostík na molekulárnu diagnostiku HPV vírusu

Reference number: 7542-2021
II.1.2)Main CPV code
33694000 Diagnostic agents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ZVO dodávka diagnostík a poskytnutie prenájmu analyzátora na molekulárnu diagnostiku HPV vírusu. Zákazka zahŕňa potrebné dodanie chemikálií, kitov, reagentov, spotrebného materiálu, ktoré sú potrebné pre diagnostiku a zabezpečenie fungovania prístroja. Taktiež je súčasťou dodanie odberových skúmaviek a médií potrebných pre odber a uchovanie vzoriek. Súčasťou je aj doprava na miesto dodania tovaru, zaistenie prístroja pred poškodením, test funkčnosti, zaškolenie obsluhujúceho personálu, poskytnutie prenájmu, kontroly, certifikovaného servisu poskytnutého výrobcom.

Obstarávaním, realizáciou tejto zákazky sa plní jeden z cieľov Projektu PRESCRIP-TEC, Grant agreement ID: 964270, ktorý je financovaný z výskumného programu Európskej únie pod názvom Horizont 2020, ktorý tvorí konzorcium 11 organizácií zo 7 rôznych krajín so spoločným cieľom bojovať proti rakovine krčka maternice prostredníctvom prevencie a včasnej diagnostiky.

Predmet zákazky bude slúžiť pre vedecké účely. Chemikálie, reagencie pre biomedicínsky výskum v oblasti molekulárno-mikrobiologických vied, spotrebný materiál pre analýzu vzoriek získaných samoodberom na prítomnosť nukleovej kyseliny vírusu HPV. Vykonanie analýz sa bude uskutočňovať prostredníctvom automatizovaného prístroja, ktorý bude v prenájme na dobu trvania projektu, čo predstavuje dobu 24 mesiacov. Predmet zákazky je bližšie vyšpecifikovaný v časti B.2 - Opis predmetu zákazky, súťažných podkladov.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 298 487.25 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Odberové skúmavky a médium

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
19520000 Plastic products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK021 Trnavský kraj
Main site or place of performance:

Trnava, Hornopotočná 23

II.2.4)Description of the procurement:

Dodanie odberových skúmaviek a médií potrebných pre odber a uchovanie vzoriek. Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch a prílohách.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 41 200.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt PRESCRIP-TEC, Grant agreement ID: 964270

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Chemikálie, kity, reagencie, spotrebný materiál a prenájom prístroja

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33124000 Diagnostics and radiodiagnostic devices and supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK021 Trnavský kraj
Main site or place of performance:

Trnava, Hornopotočná 23

II.2.4)Description of the procurement:

Dodávka diagnostík a poskytnutie prenájmu analyzátora na molekulárnu diagnostiku HPV vírusu. Zákazka zahŕňa potrebné dodanie chemikálií, kitov, reagentov, spotrebného materiálu, ktoré sú potrebné pre diagnostiku a zabezpečenie fungovania prístroja.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 257 287.25 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt PRESCRIP-TEC, Grant agreement ID: 964270

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v ustanovení § 32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní a ich splnenie preukáže podľa ustanovenia § 32 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle bodu A2 Podmienky účasti, 1. Osobné postavenie uchádzača, súťažných podkladov.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/01/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/04/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 31/01/2022
Local time: 10:00
Place:

Trnava, Hornopotočná 23

Information about authorised persons and opening procedure:

Na otváraní ponúk, t.j. na sprístupnení elektronických ponúk v systéme EVO, sa môže zúčastniť štatutárny orgán uchádzača, ktorý sa komisii na vyhodnotenie ponúk preukáže výpisom z obchodného registra, živnostenského registra alebo ekvivalentným dokumentom a preukazom totožnosti, v zmysle čl. V. OTVÁRANIE A VYHODNOTENIE PONÚK, súťažných podkladov.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/12/2021