A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 17867-2019

15/01/2019    S10

Magyarország-Zalaegerszeg: Sportlétesítmények kivitelezése

2019/S 010-017867

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_51967804
Postai cím: Zárda utca 25.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kósa Eszter
E-mail: drkovacsevaugyved@gmail.com
Telefon: +36 309675760
Fax: +36 92310195
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mindszenty.net
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000009212019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000009212019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tornacsarnok és vívóterem építése

Hivatkozási szám: EKR000009212019
II.1.2)Fő CPV-kód
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Új, az MSZ 24203-2 szerinti ‘C típusú’ tornacsarnok és a vele összekapcsolt vívócsarnok létesítése a szükséges infrastruktúra figyelembe vételével, az előírt eszköz és sporttechnológia

Beszerzésekkel, környezetrendezéssel komplexen.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45212222 Edzőterem, tornacsarnok építése
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
45311000 Villamos huzalozás és szerelés
45311200 Villamos szerelés
45330000 Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

8900 Zalaegerszeg, Zárda utca 25. (976/2 és 976/3 hrsz.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A tornacsarnok 29,4x44,6 m belméretű, 9,1 m szabad belmagasságú, három természetes részre osztható, egyik hosszoldalán 228 m2-es lelátóval kialakított előregyártott vasbeton pillérvázas, acél rácsszerkezettel fedett tér. A vívócsarnok 18x38,1 m belméretű, 3,8 m szabad belmagasságú, monolit és előregyártott vasbeton elemekből összeállított tér. Az épületek közti kiszolgáló terek hagyományos falazott, monolit vb. szerkezetűek. A létesítmény összes hasznos alapterülete összességében 3994 m2. A létesítményt komplett, használatra alkalmas kivitelben, az épületgépészeti, villamos és sporttechnológiai berendezésekkel együtt kell megvalósítani. Épületgépészeti feladat a hőtermelő berendezés bővítése 2 db 150 kW-os gázkazánnal, és fűtési távvezeték építése a kazánházból, használati melegvíz előállítása, padlófűtés a tornacsarnok alapfűtéseként, melegvíz üzemű termoventilátoros fűtés a vívócsarnokban, acéllemez lapradiátoros fűtés kiszolgáló helyiségek öltöző és közlekedő terekben, a csarnoktér légfűtés és szellőző hálózata, szabályozó, vezérlő, rezgés- és hangcsillapító elemekkel, 5500 lm3/h teljesítményű energia visszanyeréssel ellátott szellőztető berendezéssel, a vívóterem friss levegős, kiegyenlített nyomásviszonyú szellőztető rendszere 4 200 lm3/h légkezelő berendezéssel, az öltözők, zuhanyzók, WC-blokkok, belső terű helyiségek friss levegős, depressziós nyomásviszonyú szellőztető hálózata 2 800 + 3 800 +1 200 lm3/h teljesítménnyel. Épületvillamos feladat a szabványban előírt alap, biztonsági világítás, erőátvitel villamos energia ellátása. A tervezett villamos berendezések összteljesítménye: 120 kVA Az épület berendezése: tűzjelző, vagyonvédelem, kamerás megfigyelő rendszer, információtechnológiai hálózatok, hangosítás, hő- és füstelvezetés, 4 szintes akadálymentes felvonó, mobil térelválasztók, sporttechnológia, lelátó padok, tűzvédelmi berendezés. Feladat az épület közműellátásához szükséges csatlakozó vezetékek megépítése, a csapadékvíz elvezetés és ingatlanon belüli közlekedési létesítmények kialakítása. Az útburkolatok és 24 db parkolóhely területe 810 m2, a gyalogos forgalmú térburkolatok területe 1145 m2. A beruházás része az utca felőli kerítés bontása és 187 fm új

Kerítés, kapuk, kerékpár és hulladéktároló építése, valamint az ingatlanon közútcsatlakozás, forgalomcsillapító küszöbök, új járda és 45 db közterületi parkoló létesítése, összesen 1530 m2 területen. A létesítményhez kapcsolódik a meglevő kosárlabda és teniszpályák, melléképület bontása, új kosárlabdapálya létesítése, és a külső környezet rendezése. A beruházásra vonatkozó részletes adatokat a műszaki dokumentáció tartalmazza. Ajánlattevő köteles a kivitelezési munkát a készített kivitelezési tervdokumentáció alapján (azzal, hogy a beépített bútorok nem részei jelen eljárásnak), teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelő minőségben, határidőben a szakvállalat gondosságával elkészíteni. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Műszaki segítségnyújtás - kiszállási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba bejelentésétől számítva (órában; maximum 72 óra) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M/1.d) alkalmassági követelmény körében bemutatott szakember építőipari beruházások tekintetében minőségirányítási vezetői területen szerzett többlet szakmai gyakorlata(min. 0 hónap, max. 24 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama a kötelezően előírt 24 hónapon felül (hónapban, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 15
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő jelen beszerzést az EGYH-KCP-17-P-0155 projekt keretében finanszírozza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll, vagy aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bek. szerint EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó vagy más szervezet részéről is. Az ajánlatban az ajánlattevőnek be kell nyújtania a Kbt. 67. § (4) bek. és 321/2015. (X.30.) Kr. 15. § (2) bek. szerinti nyilatkozatát. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek. alapján hívja fel az ajánlattevőket igazolásra. A 321/2015. (X.30.) Kr. 8. §, 10.§ és 12-14. §, illetve 16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A 424/2017. (XII. 19.) Kr. 12. § (2) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet az Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. A 321/2015. (X.30.) Kr. 12. §-ának fennállása esetén az ajánlatkérő a 12. §-ban meghatározott igazolást elfogadja.

Irányadó: Kbt. 64. § (1)-(2) bek. B) Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások: A 322/2015.(X.30.) Kr. 21.§ alapján a magyarországi letelepedésű építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőnek szerepelni kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság szükséges. Ezek nem teljesülése ajánlattevő alkalmatlanságát eredményezi. Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti EEKD nyíl.. A 321/2015. (X.30.) Kr. 2. § (5) bek. alapján Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Igazolás a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti felhívását követően a 322/2015. (X.30.) Kr. 21.§ (1) bek. és a Kbt. 65.§ (1) bek. c) pontja alapján. Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Kr. 1.§ (2)-(5) bekezdésére. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7),(9), (11) és a Kbt. 69.§ (11) bekezdései is irányadók.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti EEKD nyilatkozat, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. A 321/2015. (X.30.) Kr. 2. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Irányadó továbbá a 321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (2)-(3) bekezdése. Igazolás a Kbt. 69. §-a szerint a 321/2015. (X.30.) Kr. (továbbiakban: „Kr.”) 19. § (1) bek. c) pontja alapján a teljes árbevételéről szóló nyíl. attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző teljes utolsó mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak teljes nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve). A Kr. 19. § (3) bekezdése szerint, ha az ajánlattevő a Kr. 19. § (1) bekezdésének b) vagy c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról. Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az ajánlattételi felhívásban előírt saját nyilatkozatait, igazolásait a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti Ajánlatkérői felhívásra köteles benyújtani. A Kr. 19. § (3), (6), (7) bek. irányadó. A követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet esetén a Kbt. 65. § (7) bek. irányadó, és a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Ajánlattevő vegye figyelembe a Kbt. 65. § (11) bek-ben foglaltakat. Ajánlatkérő felhívja az alkalmassági követelmény vonatkozásában a figyelmet a Kbt. 140.§ (9) bek-re. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bek-ben, valamint a 67. § (3) bek-ben foglaltakra. Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdése értelmében az alkalmassági követelményeknek megfelelés körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet az Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem éri el a 1 200 000 000 HUF-ot.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti EEKD nyilatkozat, mely szerint megfelel az előírt alk. köv-nek. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján AK az alk. köv. előzetes igazolására elfogadja az érintett gazd. szereplő egyszerű nyilatkozatát. Az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására a felhívott gaz. szereplőnek az alábbiak szerint kell az alk. minköv-nek való megfelelést igazolni: M/1: A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az M/1 alk. minimumköv. igazolására szolgáló nyilatkozat részletes tartalmára, illetve ahhoz csatolandó egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes előírást a közbeszerzési útmutató tartalmazza. Jelen alkalmassági követelmény tekintetében irányadó a Kbt. 65.§ (6)-(7), (9), (11) bek., a Kbt. 67.§ (3) bek. és a Kr. 24. § (1) és (2) bek. M/2: A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a jelen felhívás feladásától - nem hirdetménnyel induló eljárásokban megküldésétől - visszafelé számított öt év (de legfeljebb 8 éven belül megkezdett) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (sportlétesítmény kivitelezés) építési beruházásainak ismertetésével Kr. 22. § (3) bekezdése alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazoltan. A 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra benyújtandó igazolásnak tartalmaznia kell legalább: - a szerződést kötő másik fél megnevezését, - a teljesítés helyét, - a kivitelezés tárgyát - az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal, - az építési beruházás főbb mennyiségi adatait az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal; - a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő - legalább év, hónap - megjelölésével), valamint azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Jelen alkalmassági követelmény tekintetében irányadó a Kbt. 65.§ (6)-(7), (9), (11) bek., a Kbt. 67.§ (3) bek., a Kbt. 140. § (9) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bek., a 24. § (1) és (2) bek. Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdése értelmében az alkalmassági követelményeknek megfelelés körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet az Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlattevőknek az ajánlatukban a Kbt. 67. § (1) bekezdésére figyelemmel csupán arról kell nyilatkozatot benyújtaniuk az M/1-M/2 előírtakra, hogy az általuk igazolt alkalmassági követelmények teljesülnek, illetve a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek az ajánlattevővel azonos módon kell igazolnia az alkalmassági követelménynek megfelelést (Kbt. 67. § (3) bekezdés). A fenti igazolás módok M/1-M/2 szerinti dokumentumokat az ajánlattevőknek csak a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívás esetén kell csatolniuk.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1: a) Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik a teljesítésbe bevont min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-É Kat. FMV jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, b) Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik a teljesítésbe bevont min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉV kat. FMV jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, c) Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik a teljesítésbe bevont min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉG kat. FMV jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, d) Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik a teljesítésbe bevont építési minőségügyi szakmérnök szakképesítéssel és építőipari beruházások tekintetében minőségirányítási vezetői területen szerzett 12 hó gyakorlati idővel rendelkező min. 1 fő szakemberrel vagy a más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási országban az a)-d) alpont szerinti jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakemberrel vagy az egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel. Az egyes szakemberek között az átfedés megengedett, ugyanaz a szakember(ek) több pozícióra is jelölhető(k). M/2: Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett 1 db olyan referenciával, amely minimum összesen nettó 1000 m2 alapterületű sportlétesítmény kivitelezésére vonatkozik (mely magában foglalja a kapcsolódó kiszolgáló létesítményeket is) és tartalmazott előregyártott vasbeton pillérszerkezetű, acél rácsos tartószerkezetű térlefedéssel készült sportcsarnok és/vagy tornacsarnok építést, tartalmazott monolit vasbeton pillér szerkezettel épített kiszolgáló létesítményeket, épületgépészeti, épületvillamossági, sporttechnológiai munkákat és út-, parkolóépítési, közműépítési munkákat. Sportlétesítmény: sportrendezvény megrendezésének helyszínéül szolgáló építmény és terület (2004. évi I. törvény 77. § s) pont). Kiszolgáló létesítmények: öltöző blokkok, vizes blokkok, közlekedő terek. A fenti referencia követelmény egy szerződéssel igazolható. M/1.-M/2. alkalmassági követelmények tekintetében a közös

Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint. A szerződésszerű, AK által igazolt teljesítését követően a kifizetés a Ptk.6:130. § (1)-(2) bek-ben, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32/A -B. §-aiban, a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(7) bek-ben meghatározottak szerint történik. Számlázás: 6 db, 10 %,25 %,45 %,60 %,75 % és 100 %-nál. Előleg 5 %, elszámolása a végszámlából, biztosíték adásához nem kötött. AK előteljesítést elfogad.

— Késedelmi kötbér: nettó szerződéses ellenérték 0,5 %-a/ naptári nap, max 30 nap,

— Meghiúsulási kötbér: nettó sz. ellenérték 20 %-a,

— Jótállás időtartama minimum 24 hónap (ajánlattevő megajánlásától függően) a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától számítva,

— Jólteljesítési biztosíték (a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények teljesítésére kikötött biztosíték): melynek összege a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a, a Kbt. 134. § (6) bek a) pontja szerint

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 12/02/2019
Helyi idő: 09:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 12/02/2019
Helyi idő: 11:00
Hely:

A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései alapján és a 424/2017. (XII.19.) Kormányrendelet 15. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az aj. bizt. mértéke: 16 000 000 HUF. Az AT-k az aj. bizt-kot az ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg nyújtani kötelesek. Az aj. bizt-ot AT-nek az aj. kötöttség beálltától az aj. kötöttség időtartamáig, illetve a szerződés megkötéséig kell fenntartani. A Kbt. 54. § (2) bek-re tekintettel az ajánlati bizt. az AT választása szerint teljesíthető. AK fizetési számlaszáma:OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11749008-24905617 számú bankszámla. A befiz. igazolásának módja bankszámlára történő befizetés (átutalás) esetén a bank készpénzbefizetési bizonylatának, banki átutalás esetén a bank által kiállított terhelési igazolás ajánlatba csatolása. Az aj. bizt. pénzügyi intézményi garancia vagy biztosítói garancia formájában vagy biztosítási szerződés alapján történő nyújtása esetén a pénzügyi intézményi garancia/biztosítói garancia-okirat, ill. a biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény ajánlatban csatolása kötelező. Felhívjuk AT-k figyelmét a 424/2017.(XII.19.)Korm.r.10.§ (4) bekezdésében foglaltakra. További információ a Közb. útmutatóban.

2. AK az eljárást lezáró döntésről a Kbt. 70. § (1)-(2) bekezdés szerint értesíti AT-ket.

3. Szerződéskötésre a Kbt. 131. § (6) bekezdése szerinti időpontban kerül sor.

4. Az AK a hp. lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja.

5. Az eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kovács Éva, lajstromszám: 00852.

6. AK nem alkal. az eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.

7. AK helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.

8. Az ajánlatok ért-nek szempontja: a legjobb ár-érték arány. Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi ért-i részszempont esetében: 0-100 pont.A pontkiosztás az ért-i részszempontok tekintetében az egyenes, fordított arányosítás módszerével történik. Közb. útmutatóban részletezve.

9. AK a Kr. 28.§(3) bekezdésében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapította meg a P/1., M/1. és M/2. alk-i feltételeket, igazolásokat.

10. Az ajánlatot a 424/2017.(XII.19.)Korm.r.5.§ (2) bek. alapján elektr. példányban kell benyújtani.Az elektr. példánynak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban kell tartalmaznia egy vagy több file-ban. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet AT az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni (424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (1) bek.).

11. AT-nek (közös AT-nek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakról. A nyil. nemleges tartalommal is csatolandó. A gazd. szereplőknek a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyil-ot az EKR-ben történő regisztrálás során kell megtennie, ajánlatban nyilatkozni nem szükséges.

12. Az AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös AT-k vonatkozásában.

13. Amennyiben AT az alkal. igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodik, a Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az ajánlatában meg kell jelölnie ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk. köv-t vagy köv-eket, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

14. Az AK előírja, hogy az AT-nek rendelkeznie kell a kivitelezés teljes időtartamára legalább 1 000 000 000 Ft/év és 500 000 000 Ft/káresemény kárértékű jelen közbeszerzés tárgyának megfelelő CAR-rendszerű (összkockázati) építési-szerelési munkákra vonatkozó felelősségbiztosítással.

15. Szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes AT-nek rendelkeznie kell MSZ EN ISO 9001:2009 minőségir. tanúsít-nyal, az ISO 14001 környezetvéd. rendszertanúsít-nyal és az MSZ 28001 (OHSAS 18001) munkahelyi egészségvéd. és biztonsági irányítási rendszer szerinti tanúsít-nyal, vagy rendelkezik ezekkel egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó tanúsít-nyal vagy a minőségir., környezetvéd., munkahelyi egészségvéd. és biztonsági irányítási rendszer kiépítésére tett intézkedéseket igazoló iratokkal.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.

Karakterkorlátokra tekintettel a további információk folytatása:

16. Szerződéskötés feltétele, hogy az ajánlati felhívás M/1. a)-c) pontjaiban felsorolt szakembernek szerepelniük kell a Magyar Mérnök Kamarai (www.mmk.hu) vagy a Magyar Építész Kamarai (www.mek.hu) névjegyzékben, melyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell.

17. AK a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az eljárás nyertesének visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.

18. A II.2.7) pontban található szerződéses időtartam, a vállalkozási szerződés aláírásának napjától számítódik.

19. A IV.2.6) pontban található ajánlati kötöttség időtartama: 60 nap.

20. Az ajánlat összeállításával kapcsolatban felmerült valamennyi költség AT-ket terheli, az semmilyen körülmények között az AK-re nem hárítható.

21. Az ajánlat összeállításánál az eljárást megindító felhívásban és a Közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet előírásait

Kell alkalmazni.

22. AK tartalékkeret igénybevételét nem biztosítja.

23. AK jelen eljárást a Kbt. 41.§ (3) bek.,ill. a 424/2017.(XII.19.) korm.r. szerint az elektronikus közbeszerzési rendszeren (EKR) keresztül kívánja lebonyolítani,ezért a nyilatkozatétel kizárólag elektronikus úton,az EKR rendszerében lehetséges. Az EKR a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen érhető el.

24. Az EKR használatához regisztráció szükséges, melynek során a gazdasági szereplőnek meg kell adnia a 424/2017.(XII.19.)Korm.r. 6.§(7)-(8) bek. szerinti adatokat is.

25. AK tájékoztatja AT-ket a Kbt. 75. § (4) bekezédse alapján, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege a bontási eljárás során kerül ismertetésre. AK az eljárást a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné nyilváníthatja.

26. A részajánlat tétel mellőzésének indoka: A közbesz. tárgyát képező építési beruházás meghatározott munkái egymással szoros, egymásra épülő és összekapcsolódó műszaki egységet képeznek, így műszaki-szakmai szempontból oszthatatlan, vagyis nem biztosítja a részekre történő ajánlattétel lehetőségét. Annak biztosítása költség- és humánerőforrás többlet igénybevételét tenné szükségessé, továbbá a munkaterület mérete okán több fővállalkozó egyidejű jelenléte a helyszínen ellehetetlenítené a kivitelezést, mely körülmények okán a hatékony és felelős közpénz felhasználás elve sérülne a részajánlattétel biztosításával. AK szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő az érvényesíthető és esetlegesen érvényesítendő jótállási és szavatossági igénye. Így a munkálatok összehangolása egyszerűbb, a javítás és a karbantartás pedig olcsóbb, így ezzel is költséghatékonyabb a beszerzés. Műszaki okok tételesen: a munkarészek egymásra utaltsága, egységes, gördülékeny műszaki ellenőrzés és koordináció érvényesítése ezáltal magasabb minőségű munka megkövetelése. Gazdasági okok tételesen: AK-i megtakarítások érvényesítése a jótállási igények egységes kezelésével.

27. Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani az AT-knek a közös ajánlattal összefüggő megállapodásukat, amelynek tartalmaznia kell nyilatkozatukat arra, hogy a szerződés szerinti teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, továbbá a képviselő AT megjelölését, ami kiterjed arra, hogy a közös AT képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös AT képviseletében eljárhat.

28. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT valamint az alk. igazolásában résztvevő gazdasági szereplő vonatkozásában:aláírók tekintetében aláírási címpéldány/ügyvéd által hitelesített aláírás-minta, amennyiben az AT, az alkal. igazolásában résztvevő gazd. szereplő adatai nem szerepelnek a www.e-cegjegyzek.hu nyilvántartásban, úgy cégkivonat.

Közbeszerzési útmutatóban részletezve.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/01/2019