Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Works - 19165-2017

19/01/2017    S13

Hungary-Budapest: Construction work

2017/S 013-019165

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
National registration number: AK15777
Postal address: Pozsonyi út 56.
Town: Budapest
NUTS code: HU101 Budapest
Postal code: 1133
Country: Hungary
Contact person: Szőke Balázs
E-mail: szoke.balazs@mnv.hu
Telephone: +36 12372376
Fax: +36 12374124
Internet address(es):
Main address: http://www.mnv.hu
Address of the buyer profile: http://www.mnv.hu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://utsz.hu/projektek/projekt_ywjkri/index.html
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Szterényi Ügyvédi Iroda
Postal address: Fő utca 14–18. „A” lépcsőház, VII. emelet
Town: Budapest
NUTS code: HU101 Budapest
Postal code: 1011
Country: Hungary
Contact person: Ligeti Éva
E-mail: eva.ligeti@chsh.hu
Telephone: +36 14578040
Fax: +36 14578041
Internet address(es):
Main address: http://www.mnv.hu
Address of the buyer profile: http://www.mnv.hu
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: Szterényi Ügyvédi Iroda
Postal address: Fő utca 14–18. „A” lépcsőház, VII. emelet
Town: Budapest
Postal code: 1011
Country: Hungary
Contact person: Ligeti Éva
Telephone: +36 14578040
E-mail: eva.ligeti@chsh.hu
Fax: +36 14578041
NUTS code: HU101 Budapest
Internet address(es):
Main address: http://www.mnv.hu
Address of the buyer profile: http://www.mnv.hu
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: vagyonkezelés

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Keretmegállapodás megkötése az MNV Zrt. feladataihoz kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzésére.

II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Szerződés meghatározása: Keretmegállapodás, a keretmegállapodásos eljárás második szakaszában vállalkozási szerződés.

Tárgya: „Keretmegállapodás megkötése az MNV Zrt. feladataihoz kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzésére”.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 40 000 000 000.00 HUF
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work
45212314 Historical monument or memorial construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU MAGYARORSZÁG
Main site or place of performance:

Magyarország.

II.2.4)Description of the procurement:

Keretmegállapodás megkötése az MNV Zrt. feladataihoz kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzésére, a keretösszeg (nettó 40 000 000 000 HUF) erejéig.

Várható főbb munkák: Különösen, de nem kizárólagosan műemléki védelem alatt álló építményeken: magasépítési munkák, teljes körű felújítás /átalakítás / rekonstrukció (szerkezetépítés, építészet, gépészet, erős és gyengeáram, lift, külső munkák, homlokzat és tetőszigetelés, nyílászáró csere, hő- és vízszigetelés, napkollektor és napelemes rendszer kiépítése, állagmegóvás, felújítás), restaurátori munkák, parkolóház egyéb mélyépítési munkák adott esetben speciális mélyépítési technológiával (cölöpözés vagy résfal), meglévő épületek felújítása/átalakítása, esetleg új épület (ipari célú / középület) kivitelezése.

Részajánlattétel nem lehetséges, az alábbiakra tekintettel:

Az MNV Zrt. által megrendelt magasépítési munkák jellegük alapján kerülnek főszabály szerint ezen keretmegállapodásos eljárás alapján odaítélésre; E körben a mind nagyobb verseny biztosítása érdekében került 3 fős – verseny újranyitásán alapuló – közbeszerzési eljárásfajta meghatározásra. Így indirekt módon a keretmegállapodás teljesítése több részre bontott, azaz több vállalkozás általi teljesítés lehetséges. Ezen körbe nem tartozó feladatokat az MNV Zrt. – a beruházási jellegéhez igazodva – elkülönült közbeszerzési eljárásokban ítéli oda, figyelemmel arra is, hogy minél több gazdasági szereplő számára nyíljon lehetőség a feladatellátásra.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Mintafeladat (megvalósítási terv) kidolgozottsága / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 40 000 000 000.00 HUF
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány, a II.2.5) pontban meghatározott részszempontok szerint.

Pontszám: 1-100 pont; 1 pont a legrosszabb, 100 pont a legjobb érték.

Ár esetén: fordított arányosítás,1. részszempont: abszolút értékelés.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Kizáró okok:

— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).

Igazolási mód:

— Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát.

— Az egységes európai dokumentumban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot.

— Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.

— A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)] gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §; 10. §, 12 – 14. § és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.

— Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is csatolandó).

— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-okra.

— A benyújtandó nyilatkozatoknak / igazolásoknak a felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:

SZT1) Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.

(Amennyiben a rendelkezésre álló nyilvántartás(ok)ból teljes körűen ellenőrizhető az SZT1) alkalmassági feltételnek való megfelelés, a gazdasági szereplő a nyilvántartások elérési helyét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tüntesse fel.)

Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) és (5) bekezdésére is.

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZT1) Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9) (11) bekezdései is irányadóak.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

P1) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolójának mérleg és eredmény-kimutatás részeit, feltéve, hogy a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja beszámoló közzétételét.

Amennyiben a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmény tekintetében.

Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapjáról megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges, ez esetben a gazdasági szereplőnek a megfelelést igazoló dokumentum elérési helyét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban szükséges feltüntetnie [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (10)].

Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése értelmében a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés fő tárgyából (magasépítési kivitelezési munkák) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban meghatározott értéket.

P2) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján – cégszerűen aláírt nyilatkozatát az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak.

A P1) és P2) alkalmassági követelmények esetében alkalmazható a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2)-(3); (6)-(7) és (10) bekezdésére is.

A P1)-P2) alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ban foglaltakra. A fent ismertetett alkalmassági feltételek esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11) bekezdései is irányadóak.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő az egységes európai dokumentum IV. részében szereplő részletes információk megadásával igazolja az alkalmassági követelményeknek való megfelelését [SZT1); P1)-P2); M1)-M3)].

Minimum level(s) of standards possibly required:

P1) Az Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolói alapján a saját vagy jogelődjének:

a) mérleg szerinti eredménye az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évek bármelyikében negatív volt;

b) saját tőkéje az utolsó lezárt üzleti évben nem érte el a 900 000 000 HUF-ot.

Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés fő tárgyából (magasépítési kivitelezési munkák) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a nettó 14 000 000 000 HUF értéket.

A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül – figyelemmel arra, hogy a P1) pontban előirt követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre – elegendő, ha egyikük megfelel (Kbt. 65. § (6) bekezdés).

Az együttes megfelelés a P1) pontban előirt alkalmassági minimumkövetelmény esetében akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek, tekintettel arra, hogy a P1) pontban előirt gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetők.

P2) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben az – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el összesen a nettó 14 000 000 000 HUF értéket.

A P2) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

M1) A 321/2015. (X. 30.) K.r. 21. § (2) bek a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben végzett közbeszerzés tárgya szerinti referenciamunkák ismertetése, amelyet a 321/2015. (X. 30.) K.r. 22. § (3) bek alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolnia, legalább az alábbi tartalommal:

— az építési beruházás tárgya – olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés;

— az építési beruházás mennyisége;

— az ellenszolgáltatás nettó összege és a saját teljesítés nettó összege;

— az ellenszolgáltatásból való részesülés aránya;

— a teljesítés ideje és helye;

— a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja;

— a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma;

— a szerződést kötő másik félnek a munkára vonatkozó minősítése, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Közös ajánlattevők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevő ellenszolgáltatásból való részesülés aránya egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a referenciaigazolás – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

A referenciamunka akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik.

M2) A 321/2015. (X.30.) K.r. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint, azoknak a szakembereknek – különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek – a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint az alábbi dokumentumok becsatolása:

— a szakemberek által saját kezűleg aláírt szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata,

— a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember tapasztalata megítélése szempontjából lényeges adatokat (beruházás ismertetése, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése, a tevékenység kezdő és befejező ideje (év, hónap), az ajánlattétel időpontjában kivel/mivel áll munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban).

Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi; az időben párhuzamos gyakorlati időket csak egyszer veszi figyelembe.

Amennyiben a megajánlott szakember a releváns jogosultsággal szerepel a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában és feltünteti a szakember kamarai névjegyzéki számát, a szerződéskötési feltétel meglétét az érvényes jogosultság igazolja; ebben az esetben végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum csatolása a szerződéskötéshez nem szükséges (szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz benyújtása ebben az esetben is szükséges).

M3) A 321/2015. (X.30.) K.r 21. § (2) bekezdés h) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, műszaki felszereltség leírása – melyből megállapítható az alkalmasságnak való megfelelés.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik; a fent ismertetett igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9) és (11) bekezdései is irányadóak.

Minimum level(s) of standards possibly required:

M1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben legalább az alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó, a 321/2015. (X. 30.) K.r. 22. § (3) bekezdés szerint igazolt referenciákkal:

a) 1 db. egy szerződés keretében teljesített magasépítési munka, ahol az ellenszolgáltatás összege legalább 6 000 000 000 HUF volt.

b) 1 db. egy szerződés keretében teljesített közhasználatú műemléki épület teljes körű felújítása /átalakítása / rekonstrukciója, ahol a teljesítés világörökség helyszínén történt és tartalmazott restaurátori munkarészeket is és az ellenszolgáltatás összege legalább 800 000 000 HUF volt.

c) legalább 1 db közhasználatú vagy sportcélú funkciójú épület építése vagy felújítása vagy átalakítása, amely tartalmazott építészeti, gépészeti, villamossági munkákat és az ellenszolgáltatás összege legalább 3 600 000 000 HUF volt.

d) 1 db. egy szerződés keretében teljesített építési beruházás, amely tartalmazott parkolóház / mélygarázs építési munkarészt speciális mélyépítési technológiával (cölöpözés vagy résfal) és az ellenszolgáltatás összege legalább 1 400 000 000 HUF volt.

e) 1 db. utólagos épület szigetelési és felújítási munka, amely tartalmazott homlokzati nyílászáró cserét és tetőszigetelési munkát is és az ellenszolgáltatás összege legalább 2 200 000 000 HUF volt.

A referenciák között az átfedés megengedett, amennyiben a referencia munka teljesíti az alkalmassági követelményként előírt minimumfeltételeknek való megfelelést. A c) és e) pont szerinti referenciák több szerződésből is teljesíthetőek.

M2) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem állnak rendelkezésére az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

a) 4 fő, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. (továbbiakban „R.”) szerinti MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és legalább 36 hónap projektvezetői tapasztalattal rendelkezik.

b) 2 fő, aki a R. szerinti MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és legalább 36 hónap projektvezetői tapasztalattal rendelkezik.

c) 2 fő, aki a R. szerinti MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és legalább 36 hónap projektvezetői tapasztalattal rendelkezik.

d) 1 fő, aki a R. szerinti MV-É-M jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel legalább 36 hónap projektvezetői tapasztalattal rendelkezik.

M3) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább a munkák megvalósításához szükséges alábbi eszközökkel, berendezésekkel, műszaki felszereltséggel:

a) 15 000 m² homlokzati állvány;

b) 1 db. forgóvázas teleszkópos rakodógép, melynek emelési magassága min. 22 méter.

Fenti alkalmassági követelményeknek – M1) – M4) – a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bekezdés).

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).

Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés a 322/2015. (X.30.) K.r. 30-32/A.§, a Kbt. 135.§ (1)-(8) bek. foglaltak szerint, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint történik, a hatályos jogszabályok szerinti előleg biztosítása mellett. (Előleg részletszabályai tekintetében a keretmegállapodás második részében Ajánlatkérő az Ajánlattevők javára eltérhet.)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér; teljesítési, jótállási és előleg-visszafizetési biztosíték, amelyek és a fő finanszírozási és fizetési feltételek részleteit a közbeszerzési dokumentumok, de különösen a szerződéstervezet tartalmazza.

A számla benyújtása és kiegyenlítése során a 2003. évi XCII. tv (Art.)36/A.§ rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/03/2017
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 06/03/2017
Local time: 10:00
Place:

Szterényi Ügyvédi Iroda, 1011 Budapest, Fő utca 14–18. „A” lépcsőház, VII. emelet.

Information about authorised persons and opening procedure:

A Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglalt személyek, eljárás pedig a Kbt. 68. § (1), (4), (6) bekezdésében foglaltak szerint.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. A közbeszerzési dokumentumok a Kbt. 39. § (1) bekezdése szerint, a regisztrálási adatok megkérésével, korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek a jelen felhívás I.3) pontjában meghatározott címen. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton le kell töltenie és a teljes körűen kitöltött, aláírt regisztrációs adatlap visszaküldésével a letöltést igazolnia kell az ajánlattételi határidő lejártáig.

2. Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, összege: 3 000 000 HUF. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bek. szerint. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, azt az ajánlatkérő 10032000-01501542-00000000 számú fizetési számlájára szükséges befizetni. Ez esetben a befizetés megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolati példányát szükséges az ajánlatban csatolni. További információk a Közbeszerzési Dokumentációban (továbbiakban „KD”) találhatók

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot.

4. A jelen eljárás a Kbt. 105. § szerinti, több ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás megkötésére irányul. A keretmegállapodás alapján az adott közbeszerzés megvalósítására (vö.: eljárás második része) ajánlatkérő a Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja szerinti eljárást fog lefolytatni.

5. Ajánlatkérő a jelen eljárás második részében a Kbt. 53. § (5)-(6)-ot alkalmazhatja.

6. Ajánlattevőnek szakmai ajánlata részeként a KD szerinti mintafeladatot kell benyújtania.

7. Az „Ár” részszempont tekintetében ajánlatkérő a mintaköltségvetés tételeinek súlyozott összegét (nettó HUF) vizsgálja.

8. Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (4) bek. alapján előírja, hogy a versenyújranyitás során eltérő értékelési szempontokat alkalmaz a Keretmegállapodásban / KD-ban meghatározottak szerint.

9. A szerződéskötés feltétele, hogy jelen felhívás III.1.3) M2) pontjában szereplő alkalmassági feltétel szerint megajánlott szakembereknek jelen pont szerinti jogosultsággal szerepelniük kell az illetékes kamarai névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell:

a) és b) szakember „MV-É”;

c) szakember „MV-ÉG”;

d) szakember: „MV-ÉV”;

e) szakember: „MV-É-M”.

10. A szerződéskötés feltétele továbbá MSZ EN ISO 9001:2009; MSZ EN ISO 14001:2005 és MSZ EN ISO 28001:2008 (OHSAS 18001) tanúsítványok megléte, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell.

11. Az ajánlatot egy eredeti papír alapú példányban és egy elektronikus másolati példányban kell benyújtani. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 47. § (2) bekezdésére.

12. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35.§ (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.

13. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

14. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja.

15. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.

16. Nyertes ajánlattevő köteles építési-szerelési biztosítást (vagyon-, és felelősségbiztosítás) kötni a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint, amely a keretmegállapodás második részében az egyedi szerződés megkötésének feltétele.

17. Ajánlatkérő a IV.2.6) pont esetében 2 hónap alatt 60 napot ért.

18. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Szterényi Sándor, lajstromszám: 00159.

19. Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

20. Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmaznak, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2017