Építési beruházás - 21875-2022

14/01/2022    S10

Magyarország-Kazincbarcika: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2022/S 010-021875

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Építési beruházás

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11069186205
Postai cím: Tardonai Út 1
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegyes Marianna
E-mail: hegyes.marianna@nvmzrt.hu
Telefon: +36 305516412
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.ervzrt.hu/
A felhasználói oldal címe: https://www.ervzrt.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001648782021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001648782021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Víz

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

ÉRV víziközmű rekonstrukciós fejlesztés- Szennyvíz

Hivatkozási szám: EKR001648782021
II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés az „ÉRV Zrt. Állami tulajdonú víziközmű rendszerein megvalósuló rekonstrukciós fejlesztések - Szennyvíz” elnevezésű projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

Rudolftelep, Királd

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az ÉRV Zrt. Állami tulajdonú víziközmű rendszerein megvalósuló rekonstrukciós fejlesztések keretében Rudolftelep és Királd Szennyvízelvezető hálózat fejlesztéshez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.

Beruházással érintett települések: Rudolftelep, Királd

A kivitelezés főbb indikatív (tájékoztató jellegű) mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán kiviteli tervek elkészítése is szükséges:

Tervezett főbb létesítmények, elvégzendő feladatok:

Állami tulajdonú szennyvízrendszereken történő vezetékek, műtárgyak rekonstrukciója

Rudolftelep DN300 beton szennyvíz csatornahálózat felújítása NoDig (kitakarás nélküli) eljárással 943 fm hosszon

Rudolftelep, Mikoviny Sámuel u. 1-5. szám között vezeték felújítása 168 fm hosszban 7 db akna felújításával.

Rudolftelep, József Attila u. 1-8. szám között vezeték felújítása 330 fm hosszban 15 db akna felújításával.

Rudolftelep, József Attila u. 21-45. szám között vezeték felújítása 445 fm hosszban 18 db akna felújításával.

Az első két csatornaszakasz folyamatos vezetékszakaszt alkot, majd megszakítást követően a József A. u. 21-45. sz. között folytatódik. Mindegyik vezeték jelenleg DN300 betonanyagú, a tisztítóaknák DN1000 beton anyagúak, szintben átfolyó illetve bukó kialakítású műtárgyak, melyek teljes körű felújítása szintén Vállalkozó feladata.

Királd DN300 beton szennyvíz csatornahálózat felújítása NoDig (kitakarás nélküli) eljárással (500 hrsz. és 544 hrsz. között) 98 fm hosszban, 5 db akna felújításával.

A vezeték jelenleg DN300 betonanyagú, a tisztítóaknák DN1000 beton anyagúak, szintben átfolyó illetve bukó kialakítású műtárgyak, melyek teljes körű felújítása szintén Vállalkozó feladata.

Királd, 2525. sz. úti D300 beton szennyvíz gerincvezeték bélelése NoDig (kitakarás nélküli) eljárással (413 hrsz. és 408 hrsz. között) 412 fm hosszban 14 db akna felújításával.

A vezeték jelenleg DN300 betonanyagú, a tisztítóaknák DN1000 beton anyagúak, szintben átfolyó illetve bukó kialakítású műtárgyak, melyek teljes körű felújítása szintén Vállalkozó feladata.

A folyamatos üzem biztosítása a gravitációs vezetékek bélelése alatt és a szennyvízátemelő felújítása során is Vállalkozói feladat.

Felújítandó vezetékszakaszok összesen:

- Rudolftelep, Mikoviny Sámuel utca és József Attila utca : 943 fm DN300 beton csatornacső, 40 db tisztítóakna

- Királd, 2525. sz. út mellett: 510 fm DN300 beton csatornacső, 19 db tisztítóakna

Királd, Mocsolyás bánya szennyvíz átemelő teljes körű építészeti, gépészeti, villamos, és irányítástechnikai ( jelátvitel ) rekonstrukciója.

Az átemelő teljes körű felújítását az építészeti, gépészeti, villamos és irányítástechnikai berendezésekre kiterjedően szükséges elvégezni. A meglévő Ø2 m, Q= 8m3 moba típusú akna, és egy szerelvényakna felújítása során a moba aknában lévő függőleges elválasztó falat el kell bontani, az akna belsejét a ki kell bélelni megfelelő statikai állékonyságot és vízzárást biztosító technológiával, az aknafödémet ki kell cserélni. A meglévő monolit vasbeton akna vízzárást biztosító felújítását is el kell végezni, mely szerelvényaknaként fog funkcionálni elzáró és visszacsapó szerelvényekkel. A gépészeti felújítás magába foglalja két új búvármotoros szennyvízszivattyú telepítését szerelvényeivel együtt, a nyomóvezetékek, elzáró, visszacsapó szerelvények beépítését a DN80 nyomóágakon. A munka része a nyomóágak egyesítése DN100 átmérőre történő bővüléssel, a szerelvényaknán kívülről induló DN100 KM-PVC vezetékhez történő csatlakozással. Az átemelő komplett villamos rekonstrukciója során új kapcsolószekrényt kell telepíteni a két szivattyú vízszint alapú vezérléséhez. A távfelügyeleti rendszert GPRS alapú kommunikációval kell megvalósítani és a Megrendelő meglévő üzemirányítási rendszerébe kell illeszteni. Továbbá szükséges a kb. 10 m megközelítő út tömörített, zúzalékos burkolása és az átemelő 20 fm vagyonvédelmi kerítésének, kapujának a cseréje merev szerkezetű 3D kerítéselemekre illetve kapura.

Nyertes ajánlattevő (továbbiakban: AT) feladatát képezi a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki tartalomhoz a kiviteli szintű tervek elkészítése a 191/2009.(IX.15.) Kr. megfelelő tartalommal. A nyertes AT teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dokumentációkban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga Könyv rendelkezései alkalmazandók.

AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bek foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, ill. konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegy-re, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség igazolása AT feladata.

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A III.1.3) M/2.1) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A III.1.3). M/2.2) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. A III.1.3) M/2.3) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A beruházás a KEHOP-2.1.11. konstrukció keretében valósul meg, továbbá adott esetben egyéb uniós és/vagy hazai forrás bevonásával.

II.2.14)További információk

1) AK támogatásra irányuló igényt fog benyújtani, ezért annak el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben, vagy nem a jelen felhívás szerinti teljesítési határidőnek megfelelő elfogadása olyan körülménynek minősül, amelyre AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Fentiek értelmében AK a Kbt. 53. § (6) bekezdés és a Ptk. 6:116. § (1) bekezdés alapján felhívja az AT-k figyelmét, hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét, és/vagy teljesítési határidőnek megfelelő fizikai befejezési határidőt biztosító támogatási szerződés nem kerül megkötésre. AK a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződéses megállapodás hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki. Amennyiben a feltétel a szerződés aláírását követő 180 napon belül nem következik be, akkor a szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontjai irányadók.

Kizáró okok igazolása:

A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm.r. (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire.

Azon AV-k vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap).

AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr. 8-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7)-(8) bek. rendelkezéseire.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

SZ.1.

a) Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén: a gazdasági szereplő nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében,

b) nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén: a gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal (a Kbt. 65.§ (1) bek. c) pontja és a 322/2015.(X.30.) Kr. 8. § (1) bek. alapján).

SZ.2.

a) Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén: az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az épített környezet kialakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében,

b) nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén: az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő - amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges - nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal (a Kbt. 65.§ (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1) bek. alapján).

Igazolási mód:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67. § (1)-(3) bek., valamint a Kr.1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α (alfa) pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bek. alapján. Az EEKD dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a) bek., 41/A. § (4) és (5) bek., 65. § (12) bek., 69. § (11a) bek.-re.

AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét-amennyiben a Kbt.69. § (11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9) bek. és 69. § (11), (11a) bek. és Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadók.

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Az ajánlatkérő előírja továbbá, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.

Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján kötelező:

P/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (víziközmű beruházás kivitelezési és tervezési munkái és/vagy víziközmű beruházás kivitelezési munkái) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A Kr. 19. § (3) bekezdés alapján, ha az ajánlattevő a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Az alkalmassági követelmények igazolásával kapcsolatos részletes előírásokat a Kr. és a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A Kr. 19. § (5) bekezdés alapján, ha az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben jelen felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alapján a közbeszerzés tárgyából (víziközmű beruházás kivitelezési és tervezési munkái és/vagy víziközmű beruházás kivitelezési munkái) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el legalább a 153 000 000,-Ft összeget.

A Kbt. 65.§ (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (P/1. pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak).

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) bekezdései és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bekezdései, továbbá a Kr. 19. § (6)-(7) bekezdései is irányadók.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bekezdésének megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.

Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján kötelező:

M/1. A Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 évben (96 hónapban) befejezett, de legfeljebb 11 éven (132 hónapon) belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a Kr. 21. § (2a) bekezdés b) pontja alapján. A referenciákat a Kr. 22. § (3) bekezdése alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább:

- a szerződést kötő másik fél adatait (név, székhely),

- az építési beruházás tárgyát (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelés megállapítható legyen),

- az építési beruházás mennyiségét,

- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját, év/hónap/nap pontossággal, befejező időpont a műszaki átadás-átvétel időpontja)

- a teljesítés helyét,

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referenciákból az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésnek is egyértelműen ki kell derülniük. Közös AT teljesítés esetén, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, az AT által végzett munkáknak (saját teljesítésnek), figyelemmel arra, hogy AK a bírálat során kizárólag AT által elvégzett munkákat veszi figyelembe az alkalmassági követelményeknek való megfelelés vizsgálata során.

Amennyiben AT konzorciumban valósította meg a referencia igazolására szolgáló projektet, úgy a konzorciumi szerződésben rögzített részvételi / megosztási arány szerinti mértékben vehetők csak figyelembe a számszerűsíthető referenciái.

A teljesítés oszthatatlansága esetén - a Kr. 22.§ (5) bek. szerinti adatok megadása szükséges. Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140. § (9) bek. szerint kell igazolnia az alk. feltételnek való megfelelést. Ha AT az eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja alkalmasságát igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.

Befejezettnek minősül a referencia, ha a tárgyát képező beruházás sikeres (rész)műszaki átadás-átvételére jelen AF feladását megelőző 96 hónapban került sor. AK e körben felhívja a figyelmet a Kr. 21. § (2a) bek. b) pontjára, a Kr. 21/A.§-ra, valamint a 22. § (3) bekezdésére.

M/2. A Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, végzettségük és képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.

Benyújtandó iratok:

- Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről, alkalmassági követelmény megjelölésével, illetve annak megjelölése, hogy a szakemberek mely szervezettel és milyen jogviszonyban állnak (pl: munkaviszony, megbízási jogviszony)

- szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza a releváns tapasztalatok feltüntetésével, rendelkezésre állási és adatkezelési nyilatkozata,

- az előírt jogosultság megléte esetén az önéletrajzban a kamarai nyilvántartási szám, a jogosultság elérési útvonala és az adott jogosultságra vonatkozó első nyilvántartásba vétel időpontja

- végzettséget igazoló dokumentum.

Ha az M/2.1)-M/2.3) pontokra megajánlott szakember az előírt jogosultsággal rendelkezik, úgy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség, képzettség és gyakorlat igazolására egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat a jogosultság igazolja (a szakember szakmai önéletrajza ez esetben is csatolandó), amelyet AK a kamarai névjegyzékből ellenőriz. Ebben az esetben Ajánlattevő az ajánlatában csatolt, cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatában vagy az önéletrajzban szerepeltetni kell a jogosultság nyilvántartási számát és első megszerzésének dátumát. A szakmai önéletrajzban fel kell tüntetni az elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető.

Az alkalmassági követelmények igazolásával kapcsolatos részletes előírásokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet és a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 évben (96 hónapban) befejezett, de legfeljebb 11 évben (132 hónapban) megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, alábbi referenciamunká(kk)val:

M/1.)

a) legalább 1 db szennyvízátemelő gépészeti, villamos és irányítástechnikai felújításának és /vagy építésének tervezése

b) legalább 750 fm, beton szennyvíz csatornahálózat kivitelezése és/vagy bővítése és/vagy felújítása NoDig (kitakarás nélküli) vagy azzal egyenértékű eljárással.

c) legalább 300 fm, beton szennyvíz gerincvezeték bélelésére irányuló kivitelezés és/vagy bővítés és/vagy felújítás NoDig (kitakarás nélküli) vagy azzal egyenértékű eljárással.

A referencia szempontjából az NA, D, DN jelű vezetékek egyenértékűnek tekintendőek. NA fogalma: névleges átmérő.

Az M/1.) a-c) követelményeket összesen legfeljebb 4 db különböző munka igazolásával lehet igazolni.

M/2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

M/2.1) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-VZ (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

M/2.2) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-M (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

M/2.3) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti VZ-TEL (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

Egy szakember legfeljebb két pozícióra mutatható be.

Az előírt jogosultsággal és aktív státusszal valamennyi szakembernek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell, a nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésemnek minősül, amely esetben AK a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval kötheti meg a szerződést.

A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlatot év/hónap részletezettséggel kell ismertetni, a szakmai gyakorlattal érintett (tört) hónapot ajánlatkérő egész hónapnak veszi figyelembe. Az időben egymást átfedő gyakorlati időtartamok esetén az átfedéssel érintett időtartamot csak egyszer veszi figyelembe az ajánlatkérő a szakmai gyakorlati idő megállapításánál.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(9), (11) bek. és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bek., és a Kr. 24. § (1)-(2) bek. is irányadó.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér: a szerződés szerinti ÁFA nélkül számított, a késedelemmel érintett ellenszolgáltatás 1 %-a/nap, max.20%

Meghiúsulási kötbér: a szerződés szerinti ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 30 %-a

Jótállás: 36 hónap.

Teljesítési biztosíték: szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a.

Jótállási biztosíték.: szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a.

Előleg: max. a szerződés elszámolható összegének 30%-a.

Előleg-visszafizetési biztosíték: 272/2014. (XI.5.) Kr. 118/A.§ (2a) szerint; a biztosítéknak az előlegbekérő dokumentum benyújtásától az előleggel történő elszámolásig érvényesnek kell lennie, vagy a támogatásra vonatkozó egyéb jogszabályban foglaltak szerint.A szerződést biztosító mellékkötelezettségekkel kapcsolatos részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A finanszírozás tervezett forrása: KEHOP-2.1.11. és saját forrás, adott esetben egyéb támogatás

Finanszírozás módja: szállítói.

Tartalékkeret: AK biztosít tartalékkeretet, amelynek mértéke a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás 5%-a.

A kifizetésre vonatkozó szabályok: 2007.évi CXXVII. törvény (Áfatv.) 142.§ (1) bekezdés b) pontja, Ptk. 6:130.§ (1)-(2), Kbt. 135. § (1), (3)-(6) bek. valamint adott esetben a Kbt. 135. § (4) bekezdése, 322/2015. (X.30.) Kr. 30-32/A. §, 272/2014. (XI.5.). szállítói finanszírozás vagy adott esetben az egyéb támogatásra vonatkozó jogszabály, támogatás intenzitása: a mindenkori TSZ szerinti.

AK részszámla benyújtására lehetőséget biztosít a fizikai előrehaladás mértékével arányosan, minimum 10%-os előrehaladás mértékének megfelelően, ide nem értve 2023. október hónapot, amely esetében a benyújtandó teljesítésről Vállalkozó jogosult 10%-os fizikai előrehaladás mértéktől eltérő, műszakilag átadható, lehatárolható, 10%-os fizikai előrehaladás mértéknél kisebb vagy nagyobb mértékű előrehaladásnak megfelelő összegben a teljesítés igazolását kiállítását követően a Megrendelő felé kiállítani, azzal, hogy a számla szállítói finanszírozás keretében kerül kifizetésre.

Előleg: Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint, a 272/2014. (XI.5.). Kr. szerint, szállítói finanszírozás esetén figyelemmel a Kbt. 135. § (9) bek.-ben foglaltakra is.

Az ajánlattétel, az elszámolás, a számlázás és a kifizetés devizaneme: HUF. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 27/A §-ra.

A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő nem írja elő és nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződéstervezet szerint.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 28/02/2022
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28/02/2022
Helyi idő: 14:00
Hely:

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontására a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdéseiben és a 424/2017. Korm.rendelet. 15. §-a bekezdésében foglaltak szerint kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok jegyzékét az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

2. Az ajánlatokat a Kbt. 40. § (1) bekezdése és 41/A. § alapján az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR-en (www.ekr.gov.hu) keresztül lehet benyújtani. Az ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bekezdése, 35. § (2a) bekezdése és 65. § (12) bekezdése alapján vizsgálja. Kérjük, hogy az EKR-ben a dokumentumok/nyilatkozatok egyszerű elektronikus másolatait - azaz a nem elektronikus űrlap formájában rendelkezésre álló nyilatkozatokat - .pdf fájlformátumban (tömörített formátum: .zip vagy .rar) kell benyújtani.

3. Irányadó jog: magyar jogszabályok, különösen: 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), 2013. évi V. törvény (Ptk.), 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet, 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet, 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet.

4. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlást, a Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza.

5. A IV.2.6) pontban írt 2 hónap alatt Ajánlatkérő 60 napot ért.

6. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

7. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.

8. A III.1.1), III.1.2) és III.1.3) pont szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

9. Értékelés: Legjobb ár-érték. Értékelés módszere: 1. ár részszempont: fordított arányosítás, 2-4. minőségi részszempontok: egyenes arányosítás. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Az értékelési módszerek részletes kifejtését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

10. Ajánlatkérő a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (GDPR) 13. és 14. cikkei alapján a személyes adatok kezelésével kapcsolatban a https://www.ervzrt.hu/kozerdeku-adatok/tevekenysegre-mukodesre-vonatkozo-adatok/alaptevekenysegek/ linken ad tájékoztatást az ajánlattevők és szerződéses partnerek, kapcsolattartóik részére.

11. AK konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.

12. Tekintettel arra, hogy tárgyi eljárás feltételes közbeszerzésként kerül megindításra a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontig a nyertes AT a közbeszerzési dok.okban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő min. 65 millió Ft/év és min 32 millió Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítás (CAR), valamint min. 10 millió Ft/év és min. 5 millió Ft/káreseményenkénti mértékű tervezési felelősségbiztosítás meglétét kell igazolnia.

13. A szerződés teljesítése során szükséges az MSZ EN ISO 14001:2015 rendszerszabvány szerinti környezetirányítási rendszer tanúsítvány alkalmazása vagy az Európai Unió más tagállamából származó a fentiekkel egyenértékű tanúsítvány, illetve az egyenértékű környezetirányítási intézkedések egyéb bizonyítékainak alkalmazása. A nyertes AT a szerződéskötés időpontjában köteles bemutatni a tárgyi tevékenységre vonatkozó hatályos tanúsítványát, illetve az egyenértékű környezetirányítási intézkedések egyéb bizonyítékait.

14. AK a részajánlattétel lehetőségét a közbeszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és akként határozott, hogy a beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege (tervezés és kivitelezés) és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények, így a versenysemlegesség követelménye, valamint a beruházás mértéke, jellege és a támogatásból megvalósuló volta miatt a költséghatékonyság szempontja, továbbá a tervező és a kivitelező közötti esetleges jogviták elkerülése nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. Továbbá a tervezés és a kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, és nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető. AK kiemeli továbbá a beszerzési tárgy azon körülményét, hogy az egyes munkafázisok és feladatok szorosan egymásra épülnek, a teljesítés időtartamának és minőségének szempontját figyelembe véve egy ajánlattevő által végzett és koordinált megvalósítástól várható az Ajánlatkérő számára a legoptimálisabb és leginkább költséghatékony, továbbá egységesen üzemeltethető műszaki rendszert garantáló megoldás.

15. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Wellmann-Kiss Katalin (lsz:00241); dr. Takács Éva (lsz: 00526)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/01/2022