Services - 34030-2022

21/01/2022    S15

Denmark-Vejle: Cesspool or septic tank emptying services

2022/S 015-034030

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: COWI A/S - Spildevand og klimatilpasning
National registration number: 44623528
Postal address: Havneparken 1
Town: Vejle
NUTS code: DK Danmark
Postal code: 7100
Country: Denmark
Contact person: Brian Leth Sørensen
E-mail: bls@cowi.com
Telephone: +45 56406405
Internet address(es):
Main address: https://permalink.mercell.com/170946255.aspx
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://permalink.mercell.com/170946255.aspx
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://permalink.mercell.com/170946255.aspx
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune

II.1.2)Main CPV code
90460000 Cesspool or septic tank emptying services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Nærværende udbud af tømningsordning omhandler den obligatoriske tømning, for tilmeldte ejendomme beliggende uden for kloakerede områder i Billund Kommune.

Der er registreret ca. 1.700 bundfældningstanke i kommunen, omhandlende helårsbeboelse (inkl. landbrug og industri) og sommerhuse. Alle disse tanke planlægges tømt i perioden 1. april til 30. november, undtagen i juli måned.

Slam fra bundfældningstankene køres til Grindsted Renseanlæg

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 600 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK032 Sydjylland
Main site or place of performance:

Billund Kommune

II.2.4)Description of the procurement:

Nærværende udbud af tømningsordning omhandler den obligatoriske tømning, for tilmeldte ejendomme beliggende uden for kloakerede områder i Billund Kommune.

Der er registreret ca. 1.700 bundfældningstanke i kommunen, omhandlende helårsbeboelse (inkl. landbrug og industri) og sommerhuse. Alle disse tanke planlægges tømt i perioden 1. april til 30. november, undtagen i juli måned.

Slam fra bundfældningstankene køres til Grindsted Renseanlæg

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 600 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/04/2022
End: 31/03/2023
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Såfremt Billund Spildevand ønsker det, er entreprenøren forpligtiget til at forlænge kontrakten i yderligere op til 2 år med 1 år ad gangen.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Økonomisk og finansiel formåen

For at Billund Spildevand vil anse tilbudsgiver som egnet til at udføre opgaven, skal tilbudsgiver opfylde følgende minimumskrav til tilbudsgiverens økonomiske og finansielle formåen som skal angives i ESPD:

Tilbudsgiveren skal enten

a) have en egenkapital på minimum 2 mio. kr. i det seneste afsluttede regnskabsår eller

b) have en soliditetsgrad på mindst 10 % ved udgangen af det seneste regnskabsår.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiveren har en soliditetsgrad på min. 10 % eller en egenkapital på min. 2 mio. danske kr. iht. det seneste reviderede regnskab.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

For at Billund Spildevand vil anse tilbudsgiveren som egnet til at udføre opgaven, skal tilbudsgiveren opfylde følgende minimumskrav til tilbudsgiverens tekniske og faglige formåen, som skal angives i ESPD:

Referencer

Tilbudsgiveren skal i løbet af de sidste 3 år have udført mindst én opgave med regelmæssig tømning af bundfældningstanke på mindst 1.000 tanke pr.år.

I ESPD skal tilbudsgiveren oplyse følgende for sine betydeligste referencer/opgaver relateret til ovenstående minimumskrav:

- Beskrivelse af opgaven

- Antal / Mængde

- Kontraktperiode

- Kundens navn og kontaktoplysninger

Minimum level(s) of standards possibly required:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har følgende referencer

Tilbudsgiveren skal i løbet af de sidste 3 år have udført mindst én opgave med regelmæssig tømning af bundfældningstanke på mindst 1.000 tanke pr.år.

Tilbudsgiveren skal oplyse følgende for sine betydeligste referencer/opgaver relateret til ovenstående minimumskrav:

- Beskrivelse af opgaven

- Antal / Mængde

- Kontraktperiode

- Kundens navn og kontaktoplysninger

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/02/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/02/2022
Local time: 12:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Nævnenes Hus
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internet address: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022