Az Európai Unió Kiadóhivatala megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Szolgáltatások - 44937-2018

31/01/2018    S21    Szolgáltatások - Szolgáltatási koncesszió - Koncesszió-odaítélési eljárás 

Magyarország-Kisvárda: Sportlétesítmény-üzemeltetési szolgáltatások

2018/S 021-044937

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Koncesszió

Előzetes tájékoztató

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:

2014/23/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kisvárda Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK03984
Postai cím: Szent László utca 7–11.
Város: Kisvárda
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Leleszi Tibor polgármester
E-mail: beruhazas@kisvarda.hu
Telefon: +36 45500724
Fax: +36 45405128

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kisvarda.hu

I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: http://koncesszio.kisvarda.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Project Expert Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Liptay utca 4.
Város: Jéke
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4611
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bogáti Csaba
E-mail: kozbeszerzes@projectexpert.hu
Telefon: +36 708861801
Fax: +36 708861801

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kisvarda.hu

A részvételi jelentkezés, illetve adott esetben ajánlat benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Kisvárdai Várfürdő és élménypark üzemeltetése és hasznosítása

II.1.2)Fő CPV-kód
92610000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Kisvárdai Várfürdő és élménypark koncesszió időtartama alatti üzemeltetése és hasznosítása, strandfürdő szolgáltatás. A park területén található műszaki rendszerek (medencék, tartozékok, felépítmények) üzemeltetése és karbantartása.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A koncesszió részekre oszlik: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
92610000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323
A teljesítés fő helyszíne:

Kisvárda 961/8., 0179/1., 961/5., 961/6., 0179/2., 0179/3., 4131/2., 4131/3., 4131/5., 0175/16., 0175/18. helyrajzi számú ingatlanok

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Kisvárdai Várfürdő és élménypark üzemeltetése és hasznosítása, strandfürdő szolgáltatás. A park területén található műszaki rendszerek (medencék, tartozékok, felépítmények) üzemeltetése és karbantartása. Főbb feladatok:

Strandfürdő és csúszdapark technológiai üzemeltetésének teljes körű ellátása: (úszómedence, csendes élménymedence, hullámmedence, hangos élménymedence, gyermek és bébi medence, csúszdák): vízforgató berendezések kezelése, üzemindítás, rendszer átmosása, fertőtlenítése, fenéktisztítás, vegyszeradagolás, vízminőség ellenőrzése, karbantartás, üzemi naplók vezetése. Beléptetési, takarítási, pénztári feladatok ellátása,.

A hasznosítás során az élményparkba érkező vendégek folyamatos, magas színvonalú szórakoztatása, rendezvények szervezése, élmények biztosítása.

Az üzemeltetés és hasznosítás részletes leírását, a szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.

A Kbt. 29. § (2) bekezdése alapján közös ajánlatkérők: Kisvárda Város Önkormányzata, Kisvárdai Várfürdő Fejlesztő Nonprofit Kft.

II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 3 068 311 451.00 HUF
II.2.7)A koncesszió időtartama
Kezdés: 01/07/2018
Befejezés: 30/06/2043
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A Kbt. 129. § (2) bek. alapján a részvételi szándék jelzése 2018.02.07. 10:00 óráig írásban a kozbeszerzes@projectexpert.hu e-mail címen történhet az alábbi adatokkal: gazdasági szereplő neve, székhelye, e-mail címe, kapcsolattartó neve, telefonszáma.

Értékelési szempontok a Kbt. 76. § (2) bek. c) pont alapján.

Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját jelen eljárásban nem alkalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok: a Kbt. 62. § (1)-(2) bek., valamint a Kbt. 63. § (1) bek. a)-d) pont.

Igazolási mód: Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (6) bek. alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum használatát mellőzi. A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-14. § és 16. § rendelkezései szerint kell igazolni.

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: P1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 10 millió Ft/év és legalább 5 millió Ft/káresemény mértékű rendezvényszervezői tevékenységre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással.

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: M1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő, a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet 2. számú melléklet A kategóriája szerinti szakképesítéssel rendelkező főmérnök szakemberrel.

A gazdasági és műszaki alkalmasság igazolásának szabályait a VI.3) pont tartalmazza.

III.1.5)Információk a fenntartott koncessziókról
III.2)A koncesszióval kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A koncesszió teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A koncessziós jogosult köteles a birtokba adástól kezdődően az élményparkot nyitva tartani. Az üzemeltetés költségét és kockázatát a koncessziós jogosult viseli. Koncessziós jogosult a koncesszió időtartamának kezdetétől köteles az élménypark folyamatos karbantartására, javítására, állagának megóvására, az ott található műszaki rendszerek működőképességének rendeltetésszerű használatra történő alkalmasságának fenntartására. Koncessziós jogosult az élménypark területére belépő személyektől jogosult belépő jegyet szedni - mértékét saját üzletpolitikai elveinek megfelelően meghatározni.

III.2.3)A koncesszió teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok/jelentkezések benyújtási határideje vagy pályázatbeérkezési határidő
Dátum: 09/03/2018
Helyi idő: 09:00
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

1. Eljárási szabályok (Kbt. 118. § (4) bekezdés): Az ajánlatkérő a koncessziós eljárás jellegére tekintettel egyénileg alakította ki az eljárás szabályait, amelynek keretében nyílt eljárást folytat le tárgyalással. Az eljárás meghirdetése előzetes tájékoztató alkalmazásával történik. Ajánlatkérő közvetlenül küldi meg a koncessziós beszerzési eljárást megindító felhívást a részvételi szándékukat jelző gazdasági szereplőknek. A közbeszerzési dokumentumok a felhívás megküldését követően érhetőek el. Az ajánlatkérő a beérkezett ajánlatok bontását követően valamennyi ajánlatot megvizsgálja a kizáró okok és az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés szempontjából. Az ajánlatkérő az érvényesnek minősített ajánlatot benyújtó ajánlattevőkkel folytat tárgyalást a szerződéses feltételek és a műszaki tartalom pontosítása érdekében. Ajánlattevő a tárgyalás során az ajánlatban foglalt megajánlásoknál az ajánlatkérő számára csak kedvezőbb megajánlásokat tehet. Az ajánlatkérő egy tárgyalási fordulót tervez – szükség esetén azonban további tárgyalási forduló is megtartásra kerülhet. Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel együttesen tárgyal. A tárgyaláson elhangzó nyilatkozatok jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy – ajánlatkérő felhívására – a tárgyalás alatt erősíthetik meg, vagy módosíthatják ajánlatukat, mely egyben az ajánlati kötöttség beálltát is jelenti. Az ajánlati kötöttség időtartama a tárgyalások befejezésétől, a végleges(megerősített vagy módosított)ajánlat megtételétől számított 30 nap. Ajánlatkérő az első ajánlatok beérkezését követően dönthet úgy, hogy nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást. Ebben az esetben a döntéséről haladéktalanul értesíti az ajánlattevőket, akik ajánlati kötöttsége az összegezés megküldésével áll be az előírt 30 napos időtartamra.

2. Gazd. és pénzügyi alk. igazolása: P1: Az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról szóló igazolást a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés d) pontja alapján.

3. Műszaki, illetve szakmai alk. igazolása: M1: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján az ajánlathoz csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek (szervezetek) ismertetését, a szakemberek végzettségét és képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolatát, a szakmai tapasztalatot alátámasztó szakmai önéletrajzot, melyből egyértelműen megállapítható az alkalmasság minimum követelményeinek való megfelelés.

4. Értékelési szempontok: Nettó koncessziós díj (Ft/év) – súlyszám: 70; Élményparkhoz kapcsolódó vállalt beruházások értéke (nettó Ft) – súlyszám: 30.

5. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a jelen eljárásban a Kbt. 69. § és 71. § rendelkezései alapján teljes körűen biztosítja.

6. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdés rendelkezései alapján gazdálkodó szervezet alapításának lehetőségét kizárja.

7. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Bogáti János (lajstromszám: 00755), e-mail: kozbeszerzes@projectexpert.hu

8. A Kbt. 29. § (2) bek. alapján közös ajánlatkérők: Kisvárda Város Önkormányzata, Kisvárdai Várfürdő Fejlesztő Nonprofit Kft.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/01/2018