Építési beruházás - 45437-2020

Submission deadline has been amended by:  117887-2020
30/01/2020    S21

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2020/S 021-045437

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_91344380
Postai cím: Mogyoródi utca 43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Novák-Soós Zsuzsanna
E-mail: zsuzsanna.novaksoos@katved.gov.hu
Telefon: +36 14694427
Fax: +36 14694137
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.katasztrofavedelem.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.katasztrofavedelem.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001403572019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001403572019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: katasztrófavédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tűzoltósági épület építése - Kecskemét

Hivatkozási szám: EKR001403572019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Hivatásos Tűzoltó parancsnokság új épületének építése a KEHOP-1.6.0.-15-2016-00012 azonosítószámú projekt keretében a Kecskemét 8550/29 hrsz. alatti ingatlanon.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45216121 Tűzoltóállomás építése
45262700 Épületátalakítási munka
45262800 Épületbővítési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

Kecskemét belterület 8550/29 hrsz. ingatlan.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1 db, három eltérő igényszintű és funkciójú, egymással összekapcsolt épületszárny felépítése a jogerős építési engedély és a kiviteli tervdokumentáció alapján, beleértve az épület-felügyeleti technológia kiépítését is.

Földszint alapterület: 2132,46 m2,

Első emelet alapterület: 1404,36 m2,

Második emelet alapterület: 1753 m2

Az épület hasznos alapterülete: 5289,82 m2

Főbb munkanemek és mennyiségek:

— Vasbeton szerkezetek építése: 2270 m3

— Alapozási munkák: 1624 m

— Vasszerelés: 484 t

— Betonaljzat készítése: 741 m3

— Külső térelhatárolás hőszigetelt szendvicspanelekkel: 1794 m2

— Szerelt válaszfalak építése: 2426 m2

— Szerelt álmennyezet építése: 2501 m2

— Falburkolatok (csempeburkolat) készítése 749 m2

— Padlóburkolat (kerámia) készítése: 1099 m2

— Padlóburkolat (linóleum, gumi) készítése: 2578 m2

— Ipari padlóburkolat készítése: 1797 m2

— Vékonyvakolat, színvakolat készítése: 1581 m2

— Lapostető hő- és hangszigetelése polisztirolhab és kőzetgyapot lemezekkel: 2972 m2

— Napelemes áramtermelő rendszer: 1 klt

Az ellátandó feladatok részletes ismertetését a Műszaki Dokumentáció és a szerződés tervezet tartalmazza.

Ha a kivitelezési munkákhoz egyéb (pl. terület előkészítési, kiegészítő, mérnöki, vagy dokumentálási) tevékenység – jogszabály, vagy a kivitelező vállalkozó szerint, a vállalkozó sajátos munkaszervezési, vagy egyéb tevékenységi jellemzőjéből adódóan – szükséges, annak elvégzése a megajánlott átalányár keretében Ajánlattevő (AT) feladata. AT-nek az ajánlati árat a fentiekre figyelemmel kell megadnia, oly módon, hogy az árazatlan költségvetés vonatkozó tételeinek árazásánál az esetlegesen kapcsolódó – a költségvetésben kifejezetten nem szereplő – előkészítési, kiegészítő, mérnöki, dokumentálási feladatok ellenértékét is figyelembe kell vennie.

AK a 321/2015.(X.30.) Korm. r. 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a Műszaki Dokumentációban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A létesítményre a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti tartalommal bíró kiviteli tervdokumentáció került elkészítésre, amely a közbeszerzési Műszaki Dokumentáció részét képezi. Ha AT a saját munkaszervezése kapcsán szükségesnek találja, további szakági/részlet terv(ek) elkészítése a nyertes Ajánlattevő feladata.

Kivitelező feladata továbbá a kivitelezés megkezdését megelőzően és annak folyamán minden olyan mérnöki, dokumentálási feladat ellátása adott esetben (közmű egyeztetések, tervek benyújtása szolgáltató felé, kiegészítőterv,- speciális terv elkészítése, stb.), amely a közbeszerzési dokumentumokban megfogalmazott feladatok teljes körű megvalósításához – kivitelezéséhez – szükséges.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.1. szakembernek a 266/2013.(VII.11.) Korm. R. által az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata [hónap(ok)ban] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.2. szakembernek a 266/2013.(VII.11.) Korm. R. által az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata [hónap(ok)ban] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.3. szakembernek a 266/2013.(VII.11.) Korm. R. által az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata [hónap(ok)ban] / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 25
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-1.6.0.-15-2016-00012

II.2.14)További információk

Ajánlatkérő (AK) a Kbt.75.§(2)e) pontját alkalmazza.

A Kbt.27.§(3) és a 14/2016(V.25.) MvM r. 6.§(7) alapján a FAKSZ neve és lajstromszáma: dr. Magyar Balázs 00356

A minőségi értékelési részszempontok esetében a legkedvezőbb megajánlás 36 hónap, így AK erre és az ennél kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.

AK a 424/2017Kr. szerint jár el.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az a gazdasági szereplő (GSZ), aki a Kbt. 62.§(1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik. AK-nak ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, AV-t vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ-t, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt.74.§ (1))

Előzetes igazolási mód:

A 321/2015.(X.30.) Kr. 1.§ (1) szerint (EEKD). AT az alkalmasságot igazoló AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolására (Kr. 15.§ (1) bek.) Azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az AT a Kbt. 67.§(4)bek. szerint nyilatkozik (Kr.15.§ (2) bek.)

AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. és a Kr.1.§(7)bek., 8.§, 10.§,14.§ és 16.§ szerint jár el.

Az EEKD kitöltésére irányadó a Kr. 4.§, 6.§ (1)-(2) bek. AT-nek a 62.§(1) kb) és kc) alpontjai hatálya alá nem tartozását a Kr. 8.§ ib) és ic) alpontjaiban, illetve a 10.§ gb) és gc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

A kizáró okokat a Magyarországon letelepedett AT a Kr. 8.§, a nem Magyarországon letelepedett AT a Kr.10.§ szerint köteles igazolni.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

Az EEKD benyújtása az EKR-ben történik. Az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolni a feltételnek való megfelelést. AK EEKD-ban elfogadja a GSZ-k egyszerű nyilatkozatát, az alkalmassági követelmények előzetes igazolása kapcsán (Kr. 1.§ (1) Az EEKD kapcsán AK a Kbt. 41/A. § szerint jár el.

Ajánlatkérő a Kbt.69.§ (11) és (11a) bek. szerint jár el. Ha a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód, a nyilvántartás kivonatának, az azt vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy e tényét igazoló dokumentum egyszerű másolatban történő benyújtásával kell igazolni.

Az alk. követelménynek való megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a GSZ-től olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon AK részére a GSZ korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a GSZ nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. AK attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

SZ/1. Az építőipari kivitelezési tevékenységet végző GSZ-nek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie kell. Előzetese igazolás módja: EEKD nyilatkozat.

Utólagos igazolás: az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében való szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból. A nem magyarországi letelepedésű GSZ-nek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolása, illetve a dokumentumok csatolása szükséges.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P/1. Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra nyújtsa be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) c) pontja alapján, a felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó nyilatkozatát a közbeszerzés tárgya (épület építése) szerinti nettó árbevételéről, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (3) bekezdése szerinti esetben ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Ajánlattevőnek a gazdasági és pénzügyi, alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. §, 67. §-ában valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia.

Ajánlatkérő ”épület” alatt az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 2. § 10. pont szerint meghatározott fogalom szerinti épületet érti, míg ”építés” alatt az épület újonnan történő felépítését, továbbá az OTÉK 1. sz. melléklet. 17. pont szerinti bővítését és a 8. pont szerinti átalakítását érti. Az OTÉK 1. sz. melléklet 36. pontja szerinti felújítás csak akkor fogadható el, ha nem önmagában képezi az építési munka tárgyát, hanem a bővítéssel, átalakítással együtt végezték

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó dokumentumok bekérése az ajánlatkérő felhívása alapján a Kr. 1. § (2) bek.-nek és 19. § foglaltaknak megfelelően.

Az ajánlatkérő csak akkor nem kér részletes igazolásokat, ha a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hozzáfér a Korm. rendelet IV. Fejezetben nem említett alkalmasságot igazoló adatbázisokhoz és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (5) és (7) bekezdéseiben foglalt lehetőségekre.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ez esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a közbeszerzés tárgya (épület építése) szerinti nettó árbevétele nem éri el az 2 000 000 000 forintot.

Ajánlatkérő ”épület” alatt az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 2. § 10. pont szerint meghatározott fogalom szerinti épületet érti, míg ”építés” alatt az épület újonnan történő felépítését, továbbá az OTÉK 1. sz. melléklet. 17. pont szerinti bővítését és a 8. pont szerinti átalakítását érti. Az OTÉK 1. sz. melléklet 36. pontja szerinti felújítás csak akkor fogadható el, ha nem önmagában képezi az építési munka tárgyát, hanem a bővítéssel, átalakítással együtt végezték.

AK előzetes igazolásként elfogadja az EEKD szerinti nyilatkozatot (ALFA pont), az igazolás(ok) benyújtása a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra történik. Az utólagos igazolás AT nyilatkozata alapján történik.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M/1. AT-nek a 321/2015.(X.30.)Korm. r 21.§(2)bek a) pontja alapján a Kbt.69.§(4)bek szerinti felhívásra be kell nyújtania a jelen felhívás feladásától legfeljebb 8 éven (azaz 96 hónapon) belül megkezdett és 5 éven (azaz 60 hónapon) belül befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb, épület építésére vonatkozó, a 321/2015. (XII.23.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerinti, a szerződést kötő másik fél által kiállított referencia igazolás(oka)t legalább az alábbi tartalommal:

a) ajánlattevő neve;

b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és telefonszáma vagy e-mail-címe,

c) a teljesítés helye,

d) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, mennyisége az alk.köv. megfelelően részletezett tartalommal),

e) a teljesítés kezdésének és befejezésének (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel,

f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,

h) amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, vállalkozói díjként az igazolást benyújtó ajánlattevő saját teljesítésének nettó összegét is kéri ajánlatkérő megadni (HUF-ban).

Más GSZ-szel történt közös teljesítés esetén a fenti adatokat a ref. ig. oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az alk. köv-nek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.

AK ”épület” alatt az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 2. § 10. pont szerint meghatározott fogalom szerinti épületet érti, míg ”építés” alatt az épület újonnan történő felépítését, továbbá az OTÉK 1. sz. melléklet. 17. pont szerinti bővítését és a 8. pont szerinti átalakítását érti. Az OTÉK 1. sz. melléklet 36. pontja szerinti felújítás csak akkor fogadható el, ha nem önmagában képezi a referencia tárgyát, hanem a bővítéssel, átalakítással együtt végezték.

AK a Kr.21.§ (2) bek. kapcsán a 21.§ (2a) bek. a) pont, valamint a Kr.1.§ (3) bek. szerint jár el.

M/2. AT-nek a 321/2015.(X.30.)Korm. r. 21.§(2)bek b) pontja alapján a Kbt.69.§(4)bek. szerinti felhívásra be kell nyújtania azon nyilatkozatát, amely tartalmazza a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezését, végzettségét vagy képzettségét, továbbá szakmai tapasztalatukat.

A szükséges végzettség/képzettség az azt igazoló dokumentumok (bizonyítvány, oklevél, stb.) benyújtásával, míg a szakmai tapasztalat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolható.

A fentieken túl szükséges a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata.

A végzettség egyenértékűségének bizonyítása az AT kötelessége és felelőssége. AK a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. AK felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Az önéletrajzban a szakmai (többlet) tapasztalatot év/hónap bontásban kell megadni. AK csak egész hónapokat vesz figyelembe.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése is irányadó.

Az alk. igazolására irányadó továbbá a Kbt. 65.§(6)(7)(9)(11) bek is.

Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, M1) és M/2) pont előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a GSZ megfelel az AK által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni az AK az M1) és M/2) pontban meghatározott dokumentum benyújtása helyett.

AK előzetes igazolásként elfogadja az EEKD szerinti nyilatkozatot (ALFA pont), az igazolás(ok) benyújtása a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra történik.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az AT a szerz. teljesítésére, ha az ajánlatában nem mutat be a jelen felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb 8 éven (azaz 96 hónapon) belül megkezdett és 5 éven (azaz 60 hónapon) belül befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített összesen

M/1.1. legalább összesen 3200 m2 hasznos alapterületű, a jelen felhívás szerinti épület fogalomnak megfelelő épület, jelen felhívás szerinti építés fogalomnak megfelelő építésére vonatkozó referenciát

A ref. max. 3 szerződésből teljesíthető.

A műszaki egyenértékűség kapcsán AK rögzíti, hogy ”épület” alatt az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 2. § 10. pont szerint meghatározott fogalom szerinti épületet érti, míg ”építés” alatt az épület újonnan történő felépítését, továbbá az OTÉK 1.sz. mell. 17. pont szerinti bővítését és a 8. pont szerinti átalakítását érti.

Az OTÉK 1.sz. mell. 36. pontja szerinti felújítás csak akkor fogadható el, ha nem önmagában képezi a referencia tárgyát, hanem a bővítéssel, átalakítással együtt végezték.

M/2. Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be ajánlatában az alábbi szakembereket:

M2.1. Legalább 1 fő szakember, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. pontja „Építési szakterület „MV-É” vagy azzal egyenértékű kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkezik.

M2.2. Legalább 1 fő szakember, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. pontja „Építési szakterület „MV-ÉV” vagy azzal egyenértékű kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkezik.

M2.3. Legalább 1 fő szakember, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. pontja „Építési szakterület „MV-ÉG” vagy azzal egyenértékű kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlatban AT kötelezettsége és felelőssége. Azokban az esetekben, amelyekben a Kr. 28.§ és 36.§-ban meghatározott minősített AT-k hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30.§ és 39.§-ban foglaltakra is – bizonyítja, hogy a GSZ megfelel az adott alk. követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az EU egy másik tagállamában letelepedett GSZ által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az AK a fenti pontokban felsorolt igazolási módok helyett.

Az előírt alk.köv. a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Az alk.ig. irányadó a Kbt. 65.§(6)(7)(9)(11) bek is. A Kbt. 65.§(7) bek alapján, az előírt alk. köv. az AT-k bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az AF vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk. követelményt, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kap.nyújtó szervezet olyan szerz. vagy előszerz-ben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Egy szakember több alk. feltételre is jelölhető.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Szerz. bizt. mell.köt: késedelmi/meghiúsulási kötbér; telj./jóltelj. bizt. (5 %), előleg-visszafizetési bizt. (elszámolható váll. díj. 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözete), jótállási köt. Ajánlattétel, szerződés, kifizetés pénzneme: HUF. A jótállás kezdő időpontja a műszaki átadás-átvétel lezárásának napját követő nap. A jótállási idő az Étv. szerinti épületek esetében a 181/2003.(XI.15.) Korm. r. 3.§ (1) bek. szerint, míg az épületnek nem minősülő műtárgyak esetében legalább 24 hónap.

Részszámlázás (6 rész szla a szerz. tervezet szerinti teljesítés arányában), finanszírozás módja (szállítói), előleg (30 %), jóváírás az első 4 részszla-ban, részl. szabályok a szerz. tervezet szerint. A kifizetésre a Kbt. 135. § (1),(5)-(6) bek. és a 322/2015. (X.30.) Kr. 32/A,32/B.§ és a 272/2014. Kr. rendelk. az irányadóak. Tart.keret (3 %,max:70 866 142 Ft) biztosít, részletes szab. a szerz. terv-ben. Finanszírozás módja:szállítói. Támogatási intenzitás: 100 %. Folyt. VI.4.3) pontban.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 11/03/2020
Helyi idő: 13:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 11/03/2020
Helyi idő: 15:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (1a)-(1d) és 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bek. szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az AK és a GSZ-k között a közb. elj. kapcsolatos, a Kbt-ben vagy VH rendeletében szabályozott írásbeli komm. elektr. úton, az EKR-ben történik.

2. Ahol a Kbt. vagy annak VH rendelete valamely dok. közvetlen megküldését írja elő, azon a dok EKR r. szerinti elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni kell.

3. Ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett GSZ-k tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődését jelző GSZ-nek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését jelezte.

4. Az ajánlat (AJ) összeállítása során az ajánlattevőnek (AT) figyelemmel kell lenniük az EKRr. 11-12 §-ában és a Kbt.41/A.§(1)-(6) bek. foglaltakra.

5. Ahol az EKR az AK által létrehozandó dok-ra elektronikus űrlapot biztosít, az AK ezen dokumentumokat az elektronikus űrlap alkalmazásával köteles létrehozni.

6. Az elektr. megküldött dok beérkezésének tényéről az EKR automatikus elektr. visszaigazolást küld. Az elektr. dok beérkezésének ideje az automatikus visszaig-ban szereplő időpont.

7. A Kbt. 35.§(8): AK nem teszi lehetővé közös gazdálkodó szervezet megalakítását.

8. AK a Kbt.71.§(6) bek. második mondatára figyelemmel előírja, hogyha a HP-val az AT az ajánlatban korábban nem szereplő GSZ-t von be az eljárásba, és e GSZ-re tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az AK kizárólag egy alkalommal fog újabb HP-t elrendelni.

9. AK az alk. felt. és ig. a 321/2015.(X.30.)Kr. 28.§(3) bek képest szigorúbban határozta meg: P/1,M/1,M/2

10. Értékelési szempont: Kbt.76.§(2)c). Az ért. részsz. kapcsolatos további inf. a KD-ban.

11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell folyamatban lévő vált.bej. eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott vált.bej. kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot.

12. Az AJ-nak tartalmaznia kell az AT nyilatkozatát a Kbt. 66.§(2) szerint (EKR űrlap).

13. AK a Kbt.39.§(1) alapján rögzíti, hogy a KD, a GSZ-k számára elektronikus úton, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi az EKR-ben.

14. Az AJ-nak tart. kell: a Kbt. 66.§(2),(6) bek, a 67.§(4) bek szerinti nyilatkozatokat, és a Kbt. 65.§(7) alapján nyilatkozni kell a kap. nyújtó szervezetek tekintetében, nemleges tartalom esetén is. Változásbejegyzési eljárás és a képviseleti jog igazolása tekintetében a dokumentációban részletezettek szerint kell eljárni. Az AJ-nak a Kbt.66.§(5) alapján felolvasólapot kell tartalmaznia (EKR űrlap). A változásbejegyzésre vonatkozó nyilatkozat nemleges tartalom alapján is kitöltendő.

15. AT-nek és adott esetben az alk. ig. részt vevő más GSZ-nek az AJ-hoz csatolni: a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006.évi V. tv 9.§(1)bek szerinti aláírás-mintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő köt. vállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az AJ aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghat.-t.

16. AK a Kbt.53.§(6) alkalmazza, támogatási igényt nyújtott be, amely alapján a KEHOP-1.6.0-15-2016-00013 sz. projektben támogatási szerződéssel rendelkezik, amely azonban csak az előkészítésre terjed ki, melynek nem része a jelen felhívás szerinti beruházás. A TSZ módosítása szükséges, melynek feltétele, hogy az IH a Projektdokumentációt és a Megvalósíthatósági Tanulmányt elfogadja.

17. Ak a Kbt. 131.§(4)-(5) bek. 138.§(1)-(2), 136.§ (2) alkalmazza.

18. Helyszíni bejárás: 2020.02.12. 11h helye: teljesítés helye.

19. Ajánlati biztosíték (AB): A Kbt.54.§(1)bek. szerint, mértéke: 3 000 000 Ft. A biztosíték teljesíthető – az AT választása szerint – átutalással (10023002-00283494-00000000), az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v. biztosító által vállalt garancia v. készfizető kezesség biztosításával, v. biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az AB rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az fel kell tüntetni a befizetés jogcímét.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

A felhívás VI.3) pontjának folytatása: Az értékelési szempontok kapcsán adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetében: 0-100. Az értékelés módszere: ár értékelési részszempont: fordított arányosítás, minőségi kritérium értékelési részszempontok: egyenes arányosítás.

A felhívás II.2.5) pontjához: A minőségi értékelési részszempontokhoz kapcsolódóan AK tájékoztatja az AT-ket, hogy a legkedvezőbb megajánlás 100 pontot kap, a többi pont meghatározása egyenes arányosítás alapján történik. Ha a 266/2013 Korm. r. által előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felül további, egész hónapokban meghatározható szakmai tapasztalatot az ajánlattevő nem mutat be, akkor 0 (nulla) pontot kap. A maximálisan elfogadott többlet tapasztalat 36 hónap, ami 100 pontot jelent, ugyanakkor az e feletti megajánlás is 100 pontot jelent. Ajánlatkérő a 36 hónapnál magasabb megajánlások esetén a képlet alkalmazása során minden esetben a maximálisan megajánlható 36 hónaphoz viszonyít, mint legjobb megajánláshoz, még akkor is, ha az ajánlattevő esetleg a 36 hónapnál magasabb megajánlást tesz.

AK a minőségi értékelési részszempontok szerinti megajánlások alátámasztására az alábbi dokumentumok benyújtását írja elő: nyilatkozat az adott értékelési részszempontra jelölt szakember(ek)ről és a ”többlet” szakmai tapasztalat(ok)ról, az adott szakember(ek) saját kezűleg aláírt önéletrajza, amelyből az értékelési részszempont szerinti feltételek egyértelműen megállapíthatók, szükség szerint az érintett szakember(ek) végzettségét igazoló dokumentum(ok). Több szakembernek ugyanarra az alkalmassági feltételre vonatkozó bemutatása esetén AK a vonatkozó iratmintában első helyen megjelölt szakember tapasztalatát fogja figyelembe venni. (Ez esetben az iratmintát valamennyi szakember tekintetében be kell nyújtani és egyértelműen utalni kell arra, hogy melyik szakember az ”első” helyen megjelölt.)

AK a Kbt. 61.§(4) bek figyelemmel megvizsgálta, hogy a beszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattételt. A beruházás 1 helyszínen valósul meg, műszakilag és funkcionálisan is egységet képez, így az ép.munka egymásra épülő munkafolyamatokat feltételez. AT feladata, hogy a jogerős ép. eng. és a kivitelezési tervdok. alapján végezze el a kivitelezést. A beruházás az eng. alapján oszthatatlan szolgáltatásnak minősül. A felelősségi körök elhatárolása és a jótállási igények érvényesíthetősége nem teszi lehetővé a részajánlattétel biztosítását.

A II.2.7) pontban foglalt 25 hónap alatt a szerz. tervezet szerinti 750 nap értendő.

Ajánlatkérő felhívja az érdeklődő GSZ-k figyelmét arra, hogy adott esetben sor kerülhet az ajánlattételi határidő meghosszabbítására, így az eljárást e körülményre tekintettel kövessék nyomon.

AK tájékoztatja az GSZ-ket, hogy a 2 hónapos ajánlati kötöttség alatt a Kbt.81.§(11) alapján 60 napot ért.

A nyertes AT a kivitelezési munkák tekintetében teljes körű építési-szerelési biztosítást (CAR) köteles kötni. A nyertes AT köteles az általa megkötött biztosítás hatályát a Munkaterület átvételétől kezdődően a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásától számított 60. (hatvanadik) napig fenntartani, min. 100 000 000 Ft/ káresemény és 500 000 000 Ft /kárév biztosítási összeg erejéig. Az építési-szerelési biztosítás tekintetében biztosítottként fel kell tüntetni a Megrendelőt is. A biztosítással kapcsolatos részletes előírásokat a szerz. terv.tart.

Tov. inform. a KD tart. Kieg. tájék: EKR keresztül.

A III.2.2) pont folytatása: AK a Kbt. 135. § (3) bek. alkalmazza, egyúttal a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. irányadóak.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/01/2020