Services - 47301-2018

Display compact view

01/02/2018    S22

Romania-Târgu Mureș: Forestry services

2018/S 022-047301

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Official name: Regia Națională a Pădurilor — Romsilva R.A.
Postal address: Prin Direcția Silvică Mureș, str. George Enescu nr. 6
Town: Târgu Mureș
Postal code: 540052
Country: Romania
Contact person: Stainbok Sorin
For the attention of: ing. PUSCAS VASILE
E-mail: office@mures.rosilva.ro
Telephone: +40 265269093
Fax: +40 265264447

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.rosilva.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from:
Official name: SEAP
Postal address: -
Town: -
Postal code: -
Country: Romania
Contact person: -
For the attention of: -
E-mail: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Telephone: +40 213032997
Fax: +40 213032937

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
Official name: SEAP
Postal address: -
Town: -
Postal code: -
Country: Romania
Contact person: -
For the attention of: -
E-mail: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Telephone: +40 213032997
Fax: +40 213032937

Tenders or requests to participate must be sent to:
Official name: SEAP
Postal address: -
Town: -
Postal code: -
Country: Romania
Contact person: -
For the attention of: -
E-mail: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Telephone: +40 213032997
Fax: +40 213032937

I.2)Type of the contracting authority
Other: Regie autonomă
I.3)Main activity
Other: Silvicultură
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Încheierea acordului-cadru pentru prestarea serviciilor silvice la Ocolul Silvic Târnăveni și Ocolul Silvic Sighișoara, Direcția Silvică Mureș
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Santierele Ocolul Silvic Tarnaveni si Ocolul Silvic Sighisoara.

NUTS code RO125 Mureş

II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves the establishment of a framework agreement
II.1.4)Information on framework agreement
Framework agreement with a single operator

Duration of the framework agreement

Duration in months: 48

Estimated total value of purchases for the entire duration of the framework agreement

Estimated value excluding VAT: 23 926 525,00 RON
Frequency and value of the contracts to be awarded: Atribuirea contractelor se va face semestrial pentru fiecare lot in parte.
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 10-a zi dinaintea termenului limita de depunere a ofertelor. Prestarea serviciilor silvice in pepiniere, recoltare seminte, intretinerea culturilor, impaduriri, taieri de ingrijire, vanatoare, protectia padurilor, conform cerintelor din caietul de sarcini.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

77200000 Forestry services

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one or more lots
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
— Valoarea celui mai mare contract subsecvent lot 1: 3 389 637,57 RON,
— Valoarea celui mai mic contract subsecvent lot 1: 1 280 793,96 RON,
— Valoarea celui mai mare contract subsecvent lot 2: 6 394 882,80 RON,
— Valoarea celui mai mic contract subsecvent lot 2: 3 114 333,00 RON.
Conform listei de cantitati atasata caietului de sarcini.
Estimated value excluding VAT: 23 926 525,00 RON
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 48 (from the award of the contract)

Information about lots

Lot No: 1 Lot title: Încheierea acordului-cadru pentru prestarea serviciilor silvice la Ocolul Silvic Târnăveni
1)Short description
Prestarea serviciilor silvice in pepiniera, impaduriri, intretinerea culturilor, punere in valoare, recoltat seminte, conform cerintelor din caietul de sarcini.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

77200000 Forestry services

3)Quantity or scope
— Valoarea celui mai mare contract subsecvent lot 1: 3 389 637,57 RON,
— Valoarea celui mai mic contract subsecvent lot 1: 1 280 793,96 RON.
Estimated value excluding VAT: 6 780 867,00 RON
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Valoarea garantiei de participare este: 33 896,00 RON.
Lot No: 2 Lot title: Încheierea acordului-cadru pentru prestarea serviciilor silvice la Ocolul Silvic Sighișoara
1)Short description
Prestarea serviciilor silvice in pepiniera, impaduriri, intretinerea culturilor, punere in valoare, recoltat seminte, conform cerintelor din caietul de sarcini.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

77200000 Forestry services

3)Quantity or scope
— Valoarea celui mai mare contract subsecvent lot 2: 6 394 882,80 RON,
— Valoarea celui mai mic contract subsecvent lot 2: 3 114 333,00 RON.
Estimated value excluding VAT: 17 145 658,00 RON
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Valoarea garantiei de participare este: 63 948,00 RON.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Cuantumul garantiei de participare este de: 33 896,00 RON pentru lotul nr. 1 Ocolul Silvic Tarnaveni; de 63 948,00 RON pentru lotul nr. 2 Ocolul Silvic Sighisoara; (echivalenta pentru o garantia de participare depusa în alta valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare). Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de minim 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.
Modul de constituire a garantiei de participare. Garantia de participare va fi constituita în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din H.G.din 395/2016, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari în forma prezentata în formularul „Scrisoare de garantie”. În cazul în care ofertantul opteaza pentru contituirea garantiei de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garantiei în contul Regiei Nationale a Padurilor Romsilva, Directia Silvica Mures RO 1590120, J40/450/1991): cont RO23BRDE270SV0304864270, BRD Agentia Targu-Mures.
Dovada constituirii garantiei de participare va fi scanata si postata pe SEAP în fisier separat denumit „Garantie de participare” împreuna cu documentele de calificare si oferta tehnica pâna la data limita de depunere a ofertelor.
Modul de restituire a garantiei de participare. Garantia de participare se restituie în conditiile prevazute de art. 38 din H.G. nr. 395/2016 în contul IBAN declarat în formularul „Informatii generale” sau în contul IBAN declarat de ofertant în „Cererea de restituire a garantiei de participare”. Cuantumul garantiei de buna executie: 10 % din valoarea fara TVA a contractului.
Ofertantul va constitui garantia de buna executie în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de ambele parti.
Modul de constituire a garantiei de buna executie: conform art. 40 din HG nr. 395/2016
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Fonduri proprii.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
1) Asociere conform art. 53 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016;
2) Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016;
3) Asociere conform art. 39 din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Modalitate de indeplinire: se va prezenta DUAE (elaborat conform formularului standard aprobat de Comisia Europeana la adresa URL:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter)

Precizari:
Formularul DUAE este pus la dispozitia ofertantilor la sectiunea Documentatie si clarificari.
(a) In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Aceasta declaratie se solicita si eventualilor subcontractanti. in cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Documentele de confirmare ale asociatilor/subcontractantilor/tertilor sustinatori vor fi prezentate, in urma solicitarii autoritatii contractante, de ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar,
(b) Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului,
(c) Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada neincadrarii in situatiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea autoritatii contractante, de regula a urmatoarelor informatii si documente:
— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul local, bugetul de stat, etc.) la momentul prezentarii; operatorii economici straini vor depune documente echivalente emise in conformitate cu legislatia din tara respectiva,
— Cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutive,
— Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
— Alte documente edificatoare, dupa caz.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea de indeplinire: Completarea formularului din sectiunea formulare si depunerea acestuia de catre operatorii economici odata cu formularul DUAE pâna la data limita a depunerii ofertelor.
Persoane cu functie de decizie din cadrul Direcției Silvice Mures:
— Covrig Ilie,
— Puchianu R.I. Calin,
— Kacso Ecaterina,
— Petra Florin Ioan,
— Pirlea Cornelia,
— Chiorean Aurelia,
— Pop Sorin Gavril,
— Pop Marcel Mihaila,
— Iacob Lucian,
— Dobrescu Stanca,
— Stainbok Sorin,
— Stainbok Silvia Mihaela,
— Puscas Vasile,
— Anghel Adina.
Ofertantul are obligatia sa fie legal înregistrat si sa aiba dreptul de a presta serviciile solicitate prin prezenta documentatie.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Document obligatoriu: Se va completa si depune DUAE pana la data si ora limita de depunere a ofertelor. Documentele ce se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc sunt: certificat constatator emis de ONRC, informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie valabile/reale la momentul prezentarii numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se va completa DUAE de operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor;
Atestat conform Ordin Nr. 1763/2015 din 13 noiembrie 2015 emis de catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor juridice care realizeaza lucrari de regenerare si întretinere a semintisurilor si plantatiilor, lucrari de îngrijire a arboretelor, precum si atestarea persoanelor fizice si juridice care efectueaza proiectarea si/sau executa lucrari de îmbunatatiri funciare în domeniul silvic respectiv art. 5 si 6 din regulament, iar solicitarea atestarii se face in baza prevederilor art. 30 alin.(5) din Legea nr. 46/2088 republicata.
Operatorii economici straini vor demonstra îndeplinirea cerintei prin prezentarea de documente echivalente emise in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.
Sunt acceptati si ofertantii care detin atestarea conform art. 5 lit. a), respectiv art. 7 lit. b), din Ordinul nr. 718/2010 si care este in termen de valabilitate.
Se va completa si depune DUAE pana la data si ora limita de depunere a ofertelor. Documentele ce se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc sunt: informatiile cuprinse in documentele justificative trebuie sa fie reale/valabile la momentul depunerii acestora. Pentru persoanele juridice/fizice straine documentele care dovedesc forma de înregistrare/atestare vor fi prezentate traduse in limba romana.
III.2.2)Economic and financial ability
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani, calculati de la data limita de depunere a ofertei, servicii similare (experienta similara se accepta pentru servicii silvice si/sau lucrari de impadurire terenuri degradate).
In cuantum cumulat de minim de 3 389 600,00 RON pentru lotul 1 Ocolul Silvic Tarnaveni, in cuantum cumulat de minim de 6 394 800,00 RON pentru lotul 2 Ocolul Silvic Sighisoara, la nivelul unuia sau mai multe contracte.
Minimum level(s) of standards possibly required:
Se va completa DUAE.
In urma solicitarii autoritatii contractante adresate ofertantului clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor, acesta va prezenta documente justificative pentru demonstrarea indeplinirii cerintei, astfel: ofertantul (in cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii in masura in care experienta sa este relevanta pentru proiect) va trebui sa prezinte certificari de prestare a serviciilor
(recomandari, procese verbale de receptie sau orice documente relevante care sa confirme prestarea de servicii), din care sa rezulte valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati si din care sa rezulte: ca prin servicii duse la bun sfarsit se inteleg servicii receptionate partial, cu conditia ca specifificul contractului/activitatilor ce reprezinta experienta similara sa permita elaborarea unui livrabil care sa poata fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent: se accepta servicii receptionate la sfarsitul prestarii, indiferent daca est/nu este expirata perioada de garantie. În cazul asocierilor conditia se va considera a fi îndeplinita în mod cumulativ. Valorile vor fi exprimate in RON. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat RON vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR, pentru anul în curs: transformarea în lei, se va face la cursul BNR din ziua publicarii anuntului de participare.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 2.3.2018 - 00:00
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
5.3.2018 - 16:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Date: 30.5.2018 - 18:00

Place:

In SEAP.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information
1) În situatia în care mai multe oferte au fost declarate admisibile de catre autoritatea contractanta si sunt clasate pe primul loc si au si preturi egale autoritatea contractanta va solicita clarificari prin încarcarea in SEAP de catre operatorii economici de noi documente care contin noi preturi;
2) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, în circumstante exceptionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei aceasta va fi prelungita în mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungiera perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare;
3) Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse în modelul de contract din documentatia de atribuire. In situatia în care sunt obiectiuni la proiectul de contract, respectiv modificari ale clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris cu justificari si înaintate cu documentele de calificare. Daca propunerile sunt dezavantajoase pentru autoritatea contractanta, aceasta îsi rezerva dreptul de a le respinge informând ofertantul. Daca ofertantul nu renunta la aceste clauze autoritatea contractanta va încadra oferta ca neconforma si o va respinge.in situatia in care ofertantul apeleaza la o asociere cu alti operatori, la terti sustinatori sau la subcontractanti, vor completa un formular DUAE care include cerintele Capitolului iii.2, Conditii de participare, in cuprinsul ofertei vor fi incluse si angajament(e) si declaratii ale tertului sustinator/acord asociere/declaratie privind partile din contract care se subcontracteaza si numai operatorul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar va prezenta aceste documente.
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures

Official name: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: În condițiile și în termenul prevazut de Legea nr. 101 /2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publica.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Official name: Oficiul Juridic al Direcției Silvice Mureș
Postal address: Str. George Enescu nr. 6
Town: Târgu Mureș
Postal code: 540052
Country: Romania
E-mail: juridic@mures.rosilva.ro
Telephone: +40 265250074
Fax: +40 2652644447

VI.5)Date of dispatch of this notice:
29.1.2018