Árubeszerzések - 48108-2015

Normál nézet megjelenítése

11/02/2015    S29

Olaszország-Ispra: Élelmiszerek (kenyér, tésztafélék, hal) beszerzése a Közös Kutatóközpont (Ispra VA, Olaszország) étkezdéje számára

2015/S 029-048108

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Európai Bizottság
Postai cím: CSM 1 05/43
Város: Ispra VA
Postai irányítószám: 21027
Ország: Olaszország
Kapcsolattartó személy: Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal – Brüsszel
Címzett: OIB.DR.2 Pénzügy és közbeszerzés
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu

A felhasználói oldal címe: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Elektronikus hozzáférés az információkhoz: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=705

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.3)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Élelmiszerek (kenyér, tésztafélék, hal) beszerzése a Közös Kutatóközpont (Ispra VA, Olaszország) étkezdéje számára.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel

NUTS-kód ITC41 Varese

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma : 3

A keretmegállapodás időtartama

Az időtartam hónapban: 48

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke

Becsült érték áfa nélkül:
1 050 000 és 1 150 000 között EUR
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Az Európai Bizottság több féllel történő, egymást követő keretszerződések megkötését tervezi élelmiszerek beszerzésére és szállítására az isprai Közös Kutatóközpont számára.
A szerződés 3 tételből áll:
— 1. tétel: kenyér és pékáruk,
— 2. tétel: tésztafélék,
— 3. tétel: friss, fagyasztott és konzerv hal.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

15811000 Péksütemények, 15812000 Sütemények és torták, 03310000 Halak, rákok és akvakultúra-termékek

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: igen
Az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 48 (a szerződés megkötésétől számítva)

Részekre vonatkozó információk

Rész száma: 1 Elnevezés: Kenyér és pékáruk
1)Rövid meghatározás
Kenyér és pékáruk beszerzése a Közös Kutatóközpont (Ispra VA, Olaszország) étkezdéje számára.
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

15811000 Péksütemények

3)Mennyiség
Becsült érték áfa nélkül:
230 000 és 255 000 között EUR
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
5)További információk a részekről
Rész száma: 2 Elnevezés: Tésztafélék
1)Rövid meghatározás
Tésztafélék beszerzése a Közös Kutatóközpont (Ispra VA, Olaszország) étkezdéje számára.
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

15812000 Sütemények és torták

3)Mennyiség
Becsült érték áfa nélkül:
290 000 és 325 000 között EUR
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
5)További információk a részekről
Rész száma: 3 Elnevezés: Friss, fagyasztott és konzerv hal.
1)Rövid meghatározás
Friss, fagyasztott és konzerv hal beszerzése a Közös Kutatóközpont (Ispra VA, Olaszország) étkezdéje számára.
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

03310000 Halak, rákok és akvakultúra-termékek

3)Mennyiség
Becsült érték áfa nélkül:
530 000 és 570 000 között EUR
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
5)További információk a részekről

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A fizetésre a pályázati dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet értelmében megállapított, 30 napos időközönként kerül sor.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
A ki nem zárással kapcsolatos kritériumok tekintetében minden egyes csoporttagnak megfelelőnek kell lennie. A csoportosulás egészének meg kell felelnie a kiválasztási kritériumoknak (lásd a III.2.2. és III.2.3. pontokat), és az egyes csoporttagok együttes és egyetemleges felelősséggel tartoznak a szerződés teljesítéséért.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyazonossági adatait (lásd a dokumentáció I.1. mellékletét), valamint e felhívás III.2., „Részvételi feltételek” pontjában előírt és a dokumentáció I. mellékletében felsorolt valamennyi dokumentumot és információt.
A pályázó köteles bizonyító erejű dokumentumot csatolni annak az országnak a megnevezésével, amelyben székhelye vagy állandó lakhelye van, a székhelye/lakóhelye szerinti ország jogszabályainak megfelelően.

A pályázónak megfelelő módon aláírt és dátummal ellátott ünnepélyes nyilatkozatot kell tennie, amelyben kijelenti, hogy nincs olyan helyzetben, amely kizárná őt az Európai Unió által odaítélt szerződésekben való részvételből. Az ünnepélyes nyilatkozatnak az alábbi mintát kell követnie (a minta teljes terjedelmében az alábbi oldalon van közzétéve): http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Megjegyzés: a nyertes ajánlattevőnek a szerződés aláírása előtt – kizárás terhe mellett – a következő dokumentumokkal kell igazolnia az ünnepélyes nyilatkozatban foglaltakat:
— érvényes, új keletű erkölcsi bizonyítvány vagy – ennek hiányában – azzal egyenértékű, a székhelye szerinti ország valamely igazságügyi vagy közigazgatási hatósága által kibocsátott, új keletű dokumentum, amely azt igazolja, hogy nem áll csődeljárás, felszámolási eljárás vagy bírósági felügyelet alatt, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás alatt, gazdasági tevékenységét nem függesztette fel, ilyen eljárás kezdeményezésére nem került sor vele szemben, továbbá nincs a nemzeti jogszabályi vagy közigazgatási rendelkezések szerinti, valamely hasonló eljárás következtében semmilyen hasonló helyzetben,
— új keletű hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy – ennek hiányában – azzal egyenértékű, a székhelye szerinti ország valamely igazságügyi vagy közigazgatási hatósága által kibocsátott új keletű dokumentumot, amely igazolja, hogy nem ítélték el jogerősen a szakmai tevékenységével kapcsolatos jogsértés, valamint csalás, korrupció, bűnszervezetben való részvétel vagy bármely más, az Unió pénzügyi érdekeit sértő jogellenes tevékenység miatt,
— az ajánlattevő lakhelye/székhelye szerinti ország megfelelő szerve által kiadott, új keletű igazolás, amely igazolja, hogy az ajánlattevő eleget tett a társadalombiztosítási hozzájárulás befizetésével kapcsolatos kötelezettségeinek,
— az ajánlattevő származási országának illetékes hatósága által kibocsátott új keletű igazolás arról, hogy a jelentkező a származási ország jogszabályai értelmében teljesítette adófizetési kötelezettségeit (közvetlen adók és héa).
Amennyiben az érintett országban nem adnak ki ilyen dokumentumot vagy igazolást, úgy azt helyettesítheti eskü alatt tett nyilatkozat vagy – ennek hiányában – az érdekelt fél által annak származási országának igazságügyi vagy közigazgatási hatósága, közjegyzője vagy minősített szakmai testülete előtt tett ünnepélyes nyilatkozat.
Megjegyzés: amennyiben a szerződést nekik ítélik oda, a csoportoknak ünnepélyes nyilatkozatot kell tenniük, igazoló dokumentumokkal és információval minden egyes tagra vonatkozóan.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: a pályázónak be kell nyújtania a következőt:
— az éves, adózás előtti eredményt tartalmazó pénzügyi kimutatások, (mérlegek és üzemi számlák) másolatai az utóbbi 3 pénzügyi évre vonatkozóan. Amennyiben a pályázónak igazolható ok miatt nem áll módjában a fentieket benyújtani, nyilatkozatot kell benyújtania az éves adózás előtti nyereségéről az elmúlt 3 évre vonatkozóan. Amennyiben a pénzügyi beszámolók vagy a nyilatkozat az utóbbi 3 év átlagában veszteséget mutatnak, akkor a pályázónak pénzügyi és gazdasági alkalmasságára vonatkozólag egyéb dokumentumokat kell benyújtania. Ilyenek lehetnek például harmadik féltől (pl. az anyacégtől) kapott megfelelő garancia, könyvvizsgálói jelentések, hites könyvvizsgáló által készített jelentések (vagy azokkal egyenértékű dokumentum).
— az elmúlt 3 pénzügyi év teljes éves forgalmát tartalmazó kimutatás,
— minden tétel esetében egy, a tétel(ek) szerinti területre vonatkozó, az elmúlt 3 pénzügyi év teljes éves pénzügyi forgalmát tartalmazó kimutatás.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): az ajánlattevőknek a kiválasztás érdekében az elmúlt 3 pénzügyi évre legalább a következő összegű éves átlagforgalmat kell igazolniuk:
1. tétel (kenyér és pékáruk): 25 000 EUR;
2. tétel (tésztafélék): 30 000 EUR;
3. tétel (hal): 50 000 EUR.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
— igazolás legalább 3 év a szerződéséhez kapcsolódó tevékenységi területen szerzett tapasztalatról E célból a pályázónak be kell nyújtania a szakmai és cégjegyzékbe (CCIAA) történt felvételét igazoló okmány másolatát, vagy az alapítása szerinti ország rendelkezéseivel összhangban eskü alatt tett nyilatkozatot vagy tanúsítványt,
— igazolás arról, hogy a pályázó megfelel a veszélyelemzés kritikus szabályozási pontjainak rendszerével (Hazard Analysis Critical Control Point, HACCP) kapcsolatos hatályos nemzeti és közösségi jogszabályoknak. Elfogadható bizonyítékok: a HACCP kézikönyv vagy hasonló tanúsítványok másolata,
— igazolás arról, hogy a pályázó megbízható önellenőrzési és nyomonkövethetőségi rendszerrel rendelkezik (178/2002/EK rendelet). Elfogadható bizonyítékok: a tételeknek és az összetevők eredetének nyilvántartására szolgáló jegyzék másolata.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
OIB.DR.2/PO/2014/091/646.
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
8.4.2015 - 17:30
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 16.4.2015 - 10:00

Hely:

a tenderbontásra az Infrastrukturális és Logisztikai Hivatalban kerül sor a következő címen: Cours Saint Michel 1 épület, rue Père de Deken 23, SDR szoba 05/029, 1040 Brüsszel, BELGIUM.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlattevőnként 1 megfelelően meghatalmazott képviselő vehet részt a tenderbontáson mind Brüsszelben, mind Isprában. Útlevelet vagy személyi igazolványt be kell mutatni.
Azoknak az ajánlattevőknek, akik meg kívánnak jelenni, a tenderbontás dátumát legalább 2 munkanappal megelőzően faxon vagy e-mailben (a részleteket lásd az I.1. pontban) értesíteniük kell az OIB DR.2 „Pénzügy és közbeszerzés” Egységet.
A tenderbontást videokonferencia útján közvetítik a JRC isprai helyszínén, a következő címen: via E. Fermi 2749, 21027 Ispra VA, OLASZORSZÁG, 66-os épület – TP 660.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: az elbírálást követő 36 hónap.
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk

1) A dokumentáció és a kiegészítő dokumentumok (beleértve a kérdéseket és válaszokat is) a következő weboldalról tölthetőek le: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=705

Felkérik az érdekelt feleket, hogy regisztráljanak a honlapon. Ez esetben értesítést kapnak az online közbeszerzési rendszeren keresztül valamennyi olyan aktualizált információról, amely a jelen ajánlati felhívás céljából rendelkezésre áll. Az oldalon nem regisztrált feleket arra kérik, hogy rendszeresen keressék azt fel. A Bizottság nem felelős azért, ha a pályázók nem értesülnek az e pályázati felhívásra vonatkozóan a weboldalon közzétett további információkról.
A weboldalt rendszeresen frissítik; az ajánlattevők felelősek azért, hogy a frissítéseket és módosításokat a pályázati időszak során figyelemmel kísérjék.
A szerződéses feltételekkel, a szerződés megújításával, a részvételi feltételekkel, az előírt minimális felkészültségi szinttel, a becsült szerződéses összértékkel stb. kapcsolatos további információ a fent említett weboldalon rendelkezésre álló pályázati dokumentációban található. Papíralapú példány kibocsátására nem kerül sor. A Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal 2005-ben „EMAS” tanúsítást kapott, ennek megfelelően környezetbarát módon működik. Az EMAS környezetvédelmi hitelesítési rendszer. Olyan eszköz, melyet különböző szervezetek az EU-ban önkéntesen alkalmaznak a környezetvédelmi teljesítményük fejlesztése céljából.

2) A pályázati felhívásokban történő részvételről és az OIB közbeszerzési eljárásainak menetéről további információ a „Guide for tenderers” (Iránymutatás az ajánlattevőknek) és a „Doing business with the European Commission” (Üzleti együttműködés az Európai Bizottsággal) című tájékoztatókban található az alábbi internetcímen: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

3) A keretszerződés maximális időtartama 4 év; 1 év, amely hallgatólagos megállapodás útján 3-szor 1 éves időtartamra megújítható (1+1+1+1).
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a vesztes félnek küldött értesítést követő 2 hónapon belül, vagy ennek hiányában attól a naptól számított 2 hónapon belül, amikor arról tudomást szereztek. Az európai ombudsmanhoz benyújtott panasz nem eredményezi sem ezen időszak felfüggesztését, sem új fellebbezési időszak megnyílását.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
30.1.2015