Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Árubeszerzések - 51726-2023

27/01/2023    S20

Magyarország-Nyíregyháza: Vegyipari termékek

2023/S 020-051726

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11492809215
Postai cím: Tó Utca 5
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4401
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fülöp Attila
E-mail: fulopa@mail.nyirsegviz.hu
Telefon: +36 203541206
Fax: +36 42523600
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nyirsegviz.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000061092023/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000061092023/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Víz

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Polielektrolit vegyszer beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000061092023
II.1.2)Fő CPV-kód
24000000 Vegyipari termékek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi szerződés polielektrolit vonatkozásában 60 000,-Kg mennyiségben

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
24000000 Vegyipari termékek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország_4400_Nyíregyháza_Westsik_utca_1|Magyarország_4400_Nyíregyháza_Polyákbokor_II.sztv|Magyarország_4600_Kisvárda_Külterület _260|Magyarország_4700_Mátészalka_Fekésszegi _utca_0280, 0280/2, 0280/3|Magyarország_4300_Nyírbátor_Vágóhíd_utca_0247/5

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adásvételi szerződés polielektrolit vonatkozásában 60 000,-Kg mennyiségben

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Fajlagos vegyszer felhasználási érték (kg/szárazanyag tonna) sűrítés esetében (maximum 4 kg) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: Fajlagos vegyszer felhasználási érték (kg/szárazanyag tonna) centrifugával végzett iszapvíztelenítés esetében (maximum 9,5 kg) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Fajlagos vegyszer felhasználási érték (kg/szárazanyag tonna) szalagszűrőpréssel végzett iszapvíztelenítés esetében (maximum 9,5 kg) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: Víztelenített iszap szárazanyag tartalma (%) centrifugával végzett iszapvíztelenítés esetében (minimum 18%) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: Víztelenített iszap szárazanyag tartalma (%) szalagszűrőpréssel végzett iszapvíztelenítés esetében (minimum 13,5%) / Súlyszám: 4
Ár - Súlyszám: 19
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A meghatározott mennyiségtől az Ajánlatkérő a szerződéses időtartam alatt + 30% (plusz harminc százalék) eltérhet (opció), amelyet a szerződés időtartama alatt egyoldalú nyilatkozatával érvényesíthet.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A részajánlat tétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és figyelemmel a teljesítés egységességére azt nem tartja gazdaságilag kivitelezhetőnek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok valamelyike fennáll, figyelemmel a Kbt. 62.§(3)-(5), 63.§(3) bek.-ben foglaltakra. A Kbt.74. §(1) bek. alapján ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő vonatkozásában: Előzetes igazolás: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban:321/2015. Kr.) 1.§(1) bek. és a 3.§(1)-(3) alapján ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§(1)-(2) bek.-ben előírt kizáró okok hatálya alá. Kizáró okok igazolása: ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, Ajánlatkérő erről szóló felhívását követően a 321/2015.Kr. 8.,10.,12-13.§,15-16.§ szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62.§(1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok. Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (ideértve az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozót is) vonatkozásában: A Kbt. 65.§(7) bek. alkalmazása esetén az ajánlathoz csatolandó a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet adataival a 321/2015. Kr. 15.§ alapján a Kr. II. fejezete szerint kitöltött ESPD, mely igazolja, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a Kbt. 62.§(1)-(2) bek.-ben előírt kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek a 321/2015. Kr.15.§ alapján az ajánlatában a Kbt. 67.§(4) bek. szerint nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő az eljárásból kizárja azt az ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. Adott esetben a Kbt. 64. § szerint a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata benyújtása szükséges, öntisztázás igazolására. Ajánlatkérő nem alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenséget. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (2) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani, illetve azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 14. §-ra

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

P/1. A 321/2015. Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő csatolja nyilatkozatát a jelen felhívás feladását megelőzően mérlegfordulónappal lezárt három üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (polielektrolit vegyszer adásvétele) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők a P/1 alkalmassági feltételeknek együttesen is megfelelhetnek. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. Korm. rendelet 19. § (5) bekezdésében foglaltak alkalmazására, illetve a 19. § (3) bekezdésben foglaltak fennállása esetén az ott leírtak szerint kell eljárni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmas az ajánlattevő, ha jelen felhívás feladását megelőzően mérlegfordulónappal lezárt három üzleti évek közül legalább egyben, közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (polielektrolit vegyszer adásvétele) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele elérte a 70 000 000 HUF-ot.

P1) pontban meghatározott követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65. § (6) bekezdés). A gazdasági szereplők közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltételt igazolja. Az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65.§ (7)-(8) és (11) bekezdés).

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem.

AT - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára - a Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján rendelkezzen az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de max. 6 éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgyához illeszkedő, szerződésszerűen teljesített szállításait igazoló referenciával. Igazolás módja: Referencianyilatkozat vagy igazolás benyújtása, amely legalább az alábbiakat tartalmazza:

- a szállítás tárgya és mennyisége vagy értéke (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen);

- szerződést kötő másik fél megnevezése;

- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja (év/hónap/napban)

- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 65. § (7), (9), (11)-(12), 67. § (3), 69. § (11)-(11a), (14) bekezdésben foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmas ajánlattevő, ha rendelkezik jelen felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (a vizsgált időszakban befejezett (lezárt, illetve leigazolt), de legfeljebb hat éven belül megkezdett), - legalább 1 db szerződés keretében, vagy - 1 db - közös ajánlatkérők beszerzési közössége által lefolytatott - eljárásban elnyert szerződés(ek) keretében teljesített, összesen legalább 45 000 Kg mértékű szerződésszerűen végzett, polielektrolit adásvételére vonatkozó referenciával.

M1) pontban meghatározott követelménynek való megfelelés igazolására még lezáratlan szerződés alapján történő rész-teljesítés is elfogadott, ha az ebből már leigazoltan megvalósult rész-teljesítés megfelel az előírásnak. Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők vagy közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetőleg elegendő, ha közülük egy felel meg.. (Kbt. 65. § (6) bekezdés). Az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65.§ (7)-(8) és (11) bekezdés). A gazdasági szereplők közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltételt igazolja.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

A késedelmi kötbér mértéke a késedelmes naponként a késedelemmel érintett mennyiség nettó értékének 4 %-a, maximum a késedelemmel érintett mennyiség nettó értékének 20 %-a. A meghiúsulási kötbér mértéke a késedelemmel érintett mennyiség nettó értékének 20 %-a.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Ajánlatkérő a Kbt 135. § szerinti teljesítésigazolást szállítmányonként kiadja, az igazolt teljesítések alapján nyertes Ajánlattevő a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig jogosult számlát kiállítani, amely számla ellenértékének kiegyenlítése a Ptk. 6:130.§ rendelkezéseire tekintettel történik.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő a projekttársaság létrehozását nem teszi lehetővé

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

AK Kbt. 108. §-a alapján a lebonyolítás során köteles EKR Kr II. fejezet szerint eljárni.

1.) Ha nem nyújtottak be legalább két ajánlatot AK dönthet úgy, hogy nem tart elektronikus árlejtést, hanem a benyújtott ajánlat bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást (EKR Kr 26.§ (2) bekezdése);

2.) AK az árlejtést az ajánlati ár vonatkozásában folytatja le;

3.) Árlejtésről részletes információ az AD-ben.

IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 28/02/2023
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28/02/2023
Helyi idő: 12:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (1b)-(1d) bekezdései szerint. Az e-Kr. 15. § (2) bekezdése alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, 2 órával később kezdi meg

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
VI.3)További információk:

VI.3.4) További információk:

a.) Ajánlatkérő helyszíni bejárást és mintavétel lehetőséget biztosít, helyszíni bejárás és mintavétel időpontja 2023. január 31. napja 10:00 óra, helye: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. Ajánlatkérő a helyszíni bejárást és mintavételt pontosan kezdi, amennyiben a fenti időpontban ajánlatkérő nem jelenik meg, úgy arra a későbbiekben nem hivatkozhat. A helyszínbejárás és mintavételen a megjelenés nem kötelező. A mintavétel alkalmával Ajánlattevők saját edényeikben mintát vehetnek, azt saját költségükre elszállíthatják és azokon vizsgálatokat végezhetnek. A fenti időponton túl további helyszínbejárásra és mintavételre nincs lehetőség.

b.) Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a III.1.2), és a III.1.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos és kamarai jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

c.) Az ajánlatok összeállításának, benyújtásának költségei az ajánlattevőt terhelik. Az ajánlatok benyújtásának módját a dokumentáció tartalmazza

d.) Az ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában az ajánlatot aláíró, cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányának (aláírás-mintájának) egyszerű másolati példányát. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében szükséges a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű (a meghatalmazó és a meghatalmazott által is aláírt) írásos meghatalmazás. A Kr.13.§ alapján AT köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

e.) Az eljárás során az ajánlattétel és a kapcsolattartás hivatalos nyelve magyar. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő a felelős.

f.) A Kbt.71.§ (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

g.) Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.

h.) Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Közös ajánlattétel esetén a Kbt.35.§-ban foglaltak szerint kell eljárni,továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását.

i.) Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásos összegezésében megjelölte.

j) Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e.) pontját, azaz nem fogja eredménytelenné nyilvánítani az eljárást abban az esetben, ha kizárólag egy ajánlat érkezik be.

k.) A „Fajlagos vegyszer felhasználási érték” megajánlások tekintetében ajánlatkérő megadja azokat a maximális értékeket, amelynél nagyobb értéket ajánlatkérő nem fogad el és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után (Fajlagos vegyszer felhasználási érték (kg /szárazanyag tonna) sűrítés esetében maximum 4 kg, centrifugával végzett iszapvíztelenítés esetében maximum 9,5 kg, szalagszűrőpréssel végzett iszapvíztelenítés esetében maximum 9,5 kg). A legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a legkedvezőbb, ajánlatkérő a fordított arányosság módszerét alkalmazza.

A „Víztelenített iszap szárazanyag tartalma” megajánlások tekintetében ajánlatkérő megadja azokat a minimális értékeket, amelynél kisebb értéket ajánlatkérő nem fogad el és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után (Víztelenített iszap szárazanyag tartalma (%) centrifugával végzett iszapvíztelenítés esetében minimum 18%, szalagszűrőpréssel végzett iszapvíztelenítés esetében minimum 13,5%). A legmagasabb értéket tartalmazó ajánlat a legkedvezőbb, ajánlatkérő az egyenes arányosság módszerét alkalmazza.

l.) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-10. A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a II.2.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: A dokumentációban kerül megadásra.

m.) Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Serfőző Andrea (lajstromszám: 00160), levelezési címe: 4400-Nyíregyháza, Zrínyi I. u. 9., email címe: serfozoandrea@t-online.hu

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a alapján

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/01/2023