Services - 55088-2018

06/02/2018    S25    Services - Contract notice - Open procedure 

Poland-Katowice: Refuse and waste related services

2018/S 025-055088

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Oddział KWK „Ruda”, 41-711 Ruda Śląska, ul. Halembska 160
E-mail: bar.rzepka@pgg.pl
Telephone: +48 327173130
Fax: +48 327173113

Internet address(es):

Main address: http://www.pgg.pl

Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: Polska Grupa Górnicza Oddział KWK „Ruda”
Postal address: ul. Halembska 160
Town: Ruda Śląska
Postal code: 41-711
Country: Poland
Contact person: Barbara Rzepka
Telephone: +48 327173130
E-mail: bar.rzepka@pgg.pl
Fax: +48 327173113
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: www.pgg.pl

Address of the buyer profile: www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

I.6)Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór transportem samochodowym lub samochodowym i kolejowym oraz przetwarzanie odpadów wydobywczych z Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba

Reference number: 441700823
II.1.2)Main CPV code
90500000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Odbiór transportem samochodowym lub samochodowym i kolejowym oraz przetwarzanie odpadów wydobywczych z Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
90533000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba.

II.2.4)Description of the procurement:

Odbiór transportem samochodowym lub samochodowym i kolejowym oraz przetwarzanie odpadów wydobywczych z Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/07/2018
End: 31/05/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

2. Zdolności technicznej lub zawodowej, określone w Części IX oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp oraz art. 24 ust. 5 uPzp.

3. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów określonych w pkt. 1 i 2.wykonawca dołącza do oferty:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej;

2) zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów.

4. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określono w części XI SIWZ.

III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą się zdolnością techniczną lub zawodową, to znaczy:

1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, usługi polegające na transporcie samochodowym lub samochodowym i kolejowym odpadów wydobywczych lub innych materiałów sypkich (np.: piasku, żwiru innych materiałów skalnych, kruszyw, kopalin, minerałów itp.), o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN, w tym w przypadku odbioru odpadu transportem samochodowym i kolejowym co najmniej jedna usługa (kontrakt) o wartości minimum 500 000,00 PLN.

W przypadku Wykonawcy, przedstawiającego wartości wykonanych usług w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym usługi wykonano, a w przypadku usług wykonanych w bieżącym roku według średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień w którym została zawarta umowa.

W związku z powyższym wartości wykonanych usług określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego;

2) dysponuje środkami organizacyjno–technicznymi do przetwarzania odpadów wydobywczych tj. miejscami i/lub instalacjami i/lub obiektami unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w ilości nie mniejszej niż 961 250 Mg;

3) dysponuje sprzętem do realizacji zamówienia tj.:

a) samochodami samowyładowczymi z naczepą typu WANNA o minimalnej ładowności 25 Mg, w ilości określonej (z zaokrągleniem do jedności) wg. poniższego wzoru:

Ilość samochodów = 20 x (ilość odpadów odbieranych transportem samochodowym/ 961 250 Mg);

b) wagonami samowyładowczymi typu RADWAN o minimalnych parametrach technicznych - ładowność 49 Mg, w ilości określonej (z zaokrągleniem do jedności) wg. poniższego wzoru:

Ilość wagonów = 90 x (ilość odpadów odbieranych transportem kolejowym/961 250 Mg).

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Szczegółowe warunki opisano w części XIII SIWZ.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Szczegółowe zasady i kryteria, oświadczenia i dokumenty jakie należy złożyć Zamawiającemu w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określono w SIWZ.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.1.6)Deposits and guarantees required:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 50 000 PLN.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi 120 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. Szczegółowe warunki płatności określone zostały w SIWZ.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

3. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust. 1.

4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

Pozostałe zapisy zgodnie z częścią XII SIWZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy zostały określone w załączniku nr 7 do SIWZ.

2. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian Umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 uPzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki umowy wprowadzenia przewidziano w Istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem jednoetapowej aukcji na warunkach określonych w części XXII SIWZ.

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://laip-pgg.coig.biz

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 164-338727
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/02/2018
Local time: 08:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 23/04/2018
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/02/2018
Local time: 09:00
Place:

Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice, ul. Halembska 160, 41-711 Ruda Śląska.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1. Oferta powinna być sporządzona i złożona zgodnie z wymogami określonymi w części XXVII SIWZ.

2. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami określono w części XVIII SIWZ.

3. Formalności jakie należy dopełnić przed zawarciem umowy określono w części XXV SIWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587801

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z przepisami Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587801

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/02/2018