We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 56024-2022

Submission deadline has been amended by:  425082-2022
01/02/2022    S22

Poland-Puchaczów: Networks

2022/S 022-056024

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
National registration number: PL 7130005784
Postal address: Bogdanka 21-013 Puchaczów Polska
Town: Puchaczów
NUTS code: PL814 Lubelski
Postal code: 21-013
Country: Poland
Contact person: Magdalena Rubaszko
E-mail: mrubaszko@lw.com.pl
Telephone: +48 814625132
Fax: +48 814625007
Internet address(es):
Main address: www.lw.com.pl
Address of the buyer profile: http://www.lw.com.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://bogdanka.eb2b.com.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://bogdanka.eb2b.com.pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Opracowanie projektu technicznego, zakup, dostawa, montaż urządzeń oraz uruchomienie i rozruch systemu lokalizacji środków transportu i materiałów oraz kontroli ruchu załogi pod ziemią

Reference number: 357/EZP/MRU/2022
II.1.2)Main CPV code
32400000 Networks
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu technicznego, zakup, dostawa, montaż urządzeń oraz uruchomienie i rozruch systemu lokalizacji środków transportu i materiałów oraz kontroli ruchu załogi pod ziemią w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. z własnych materiałów i przy użyciu własnego sprzętu wraz z badaniami i rozruchem, próbami pomontażowymi i przekazanie do eksploatacji i użytkowania - zgodnie z zapisami SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część III SWZ. Dokumenty stanowiące załączniki do Część III SWZ mają charakter poufny, w związku z czym – zgodnie z art. 133 ust. 3 ustawy PZP - Zamawiający nie udostępnia niniejszych dokumentów na stronie internetowej (Platformie Zakupowej). Mając na celu ochronę poufnego charakteru niniejszych informacji, ich uzyskanie przez Wykonawcę wymaga zwrócenia się przez Wykonawcę do Zamawiającego (zgodnie z wytycznym ujętymi w SWZ), ze stosownym wnioskiem, oraz zawarcia przez Wykonawcę z Zamawiającym umowy o zachowaniu poufności.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
32500000 Telecommunications equipment and supplies
48900000 Miscellaneous software package and computer systems
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A., pole Bogdanka, Nadrybie, Stefanów.

II.2.4)Description of the procurement:

W zakresie wykonania Przedmiotu Zamówienia, którym jest opracowanie projektu technicznego [dalej: Projekt], zakup, dostawa, montaż urządzeń oraz uruchomienie i rozruch systemu lokalizacji środków transportu i materiałów oraz kontroli ruchu załogi pod ziemią w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. ” [dalej: System], z własnych materiałów i przy użyciu własnego sprzętu wraz z badaniami i rozruchem próbami pomontażowymi i przekazanie do eksploatacji i użytkowania, zgodnie z zapisami SWZ, w zakres którego wchodzi m.in.:

1) Dostosowanie lub wymiana lamp nahełmnych LN-IZA będących w posiadaniu zamawiającego do współpracy z Systemem przez zabudowę w nich elementów identyfikujących (tag-ów) oraz wykonaniu niezbędnej ponownej certyfikacji urządzenia przez Wykonawcę.

2) Integracja systemów - udostępnienie danych ze swojego systemu do programu MAGAZYN.

4) Zakup, dostawa, montaż maszyn informacyjnych (w tym i wirtualnej [dalej: Maszyna]), urządzeń i instalacji z własnych materiałów i przy użyciu własnego sprzętu wraz z badaniami i rozruchami, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji.

5) Dostarczenie oprogramowania i narzędzi inżynierskich wraz z kodami źródłowymi oraz niezbędnego oprzyrządowania, w zakresie określonym w Opisie oraz spełniających wszystkie wymagania określone w Opisie wraz z udzieleniem bezterminowych licencji na to oprogramowanie i narzędzia inżynierskie; kody źródłowe, o których mowa powyżej stanowić będą element Dokumentacji powykonawczych, co oznacza, że Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i przekazać je Zamawiającemu wraz z Dokumentacjami powykonawczymi.

6) Wykonanie projektów, dokumentacji i opracowań:

a) Projekt wielobranżowy Systemu [dalej: Projekt] o określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia niezbędnych parametrach i funkcjonalności w którego wchodzą dwa moduły:

- Projekt modułu lokalizacji środków transportu i materiałów,

- Projekt modułu kontroli ruchu załogi pod ziemią;

b) Projekt mocowania TAG-ów na lokomotywach spągowych i podwieszanych oraz jednostkach transportowych (wszystkich typach eksploatowanych przez Zamawiającego);

c) Projekt Organizacji Robót;

d) Szczegółowy Program i Harmonogram Rozruchu maszyn, urządzeń, instalacji i oprogramowania z zapewnieniem ciągłości pracy dla pozostałych systemów OT i IT;

e) Szczegółowy Program i Harmonogram Prowadzenia Testów Eksploatacyjnych i końcowych pracy Systemu;

f) Technologie wykonania prac na obiektach i urządzeniach czynnych Zakładu Górniczego [dalej: Technologie];

g) Specyfikacja dostaw maszyn, urządzeń, instalacji i oprogramowania;

h) Wykazy części szybkozużywających się maszyn i urządzeń;

i) Dokumentacje powykonawcze wraz z kodami źródłowymi,

j) Projekt montażu punktów kontrolnych.

7) Przeprowadzenie rozruchu maszyn, urządzeń, instalacji i oprogramowania Systemu dla każdego z etapów.

8) Udział w testach maszyn, urządzeń, instalacji i oprogramowania Systemu dla każdego z etapów.

9) Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji technicznych maszyn, urządzeń, instalacji i oprogramowania, zawierających między innymi DTR, instrukcje obsługi i eksploatacji, deklaracje zgodności, dopuszczenia, atesty, certyfikaty, niezbędne świadectwa jakości (zgodne z polskim prawem, ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia z importu), protokoły z badań i pomiarów, w tym elektrycznych, protokoły zabudowy maszyn i urządzeń potwierdzające zgodne z dokumentacją wykonanie i zabudowę maszyn, urządzeń oraz inne niezbędne dokumenty, umożliwiające eksploatację i serwisowanie maszyn, urządzeń, instalacji i oprogramowania.

10) Dostarczenie, określonych w specyfikacji dostaw maszyn, urządzeń i instalacji środków eksploatacyjnych i materiałów niezbędnych do rocznej eksploatacji.

11) Przeprowadzenie szkoleń niezbędnego personelu Zamawiającego w zakresie określonym w Opisie, a także w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami.

12) Uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu prawomocnych decyzji o pozwolenia na ruchu urządzeń.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej jako wymóg złożenia oferty (tj. pod rygorem odrzucenia oferty) na zasadach określonych w Rozdziale V Części I SWZ.

Przed dokonaniem oceny ofert zostaną przeprowadzone pretesty oferowanych systemów na zasadach i warunkach określonych w Rozdziale 5 Części III SWZ Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający wymaga aby Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający wymaga, by Wykonawcy posiadali środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej: 5 000 000,00 PLN*;

* W przypadku, gdy w Wykonawca poda kwoty w walucie innej niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w niniejszej literze, Zamawiający przyjmie wartość w PLN wg kursu średniego NBP (tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (a jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia nie zostanie opublikowany przez NBP średni kurs walut, wówczas Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu tabeli kursów opublikowanej przez NBP).

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

- Zamawiający wymaga, aby w celu potwierdzenia posiadania niezbędnej zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawcy wykazali, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie) wykonali należycie zamówienie w zakresie opracowania projektu, dostarczenia i wykonania montażu oraz uruchomienia co najmniej jednego Systemu automatycznej, bezprzewodowej lokalizacji za pomocą min 500 szt. tagów aktywnych i/lub pasywnych w podziemnym zakładzie górniczym,

- Zamawiający wymaga, aby w celu potwierdzenia posiadania niezbędnej zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawcy wykazali, że dysponują lub będą dysponować osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnymi za wykonywanie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji na temat dysponowania tymi osobami, w ilości minimum:

a) 5 osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi świadectwa kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji zgodne z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 828 z późn. Zm.) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do1 kV (Grupa 1)

b) 3 osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiadają zatwierdzenie OUG lub wydane przez Dyrektora OUG świadectwo stwierdzające posiadanie kwalifikacji osoby dozoru ruchu w specjalności elektrycznej - maszyn i urządzeń dołowych lub osoby dozoru ruchu w specjalności elektrycznej - teletechnicznej i automatyki podziemnych zakładów górniczych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 02.08.2016

c) 1 osoba służby BHP zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi zmianami (Dz.U.1997.109.704).

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie według Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób i na zasadach określonych w SWZ.

W celu potwierdzenie braku postaw do wykluczenia z postępowania i spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty, o których mowa w Rozdziale X Części I SWZ.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

1. Wykonawca składający ofertę jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 500 000,00 zł.

2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na konto Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Nr 75 1130 0007 0028 9061 5720 0037 z dopiskiem „wadium w przetargu lokalizacja materiałów, środków transportu i ludzi nr 357/EZP/MRU/2022”.

4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą z wyjątkiem przypadków o których mowa w art.98 ust.1 pkt.2 i 3 oraz ust.2 ustawyPZP.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Warunki płatności określa Projekt Umowy - Część II SWZ

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. W przypadku, o którym mowa powyżej, wszyscy Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania ich w postępowaniu ido zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Szczegółowe zasady dotyczące składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określone są w Części I SWZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z Częścią II SWZ – Projekt umowy wraz z załącznikami.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/03/2022
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 27/06/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/03/2022
Local time: 12:00
Place:

Zgodnie z SWZ.

Information about authorised persons and opening procedure:

Zgodnie z SWZ

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587701
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587701
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w Części I SWZ Rozdział XX -odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587701
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/01/2022