We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 57697-2022

02/02/2022    S23

Poland-Katowice: Pharmaceutical products

2022/S 023-057697

Voluntary ex ante transparency notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Postal address: ul. Ziołowa 45/47
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 40-635
Country: Poland
Contact person: Mateusz Karpiński
E-mail: mkarpinski@gcm.pl
Telephone: +48 323598955
Fax: +48 322029501
Internet address(es):
Main address: www.bip.gcm.pl
Address of the buyer profile: https://gcm.logintrade.net/
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa leków

Reference number: DZ.3321.6.2022
II.1.2)Main CPV code
33600000 Pharmaceutical products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest

Dostawa leków

Zad. 1 – Benralizumab – program lekowy NFZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

a) Formularz cenowy (Załącznik nr 1),

b) Wzór umowy (Załącznik nr 2),

c) Oświadczenie o produktach leczniczych (Załącznik nr 4)

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 562 041.20 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zad. 1 – Benralizumab – program lekowy NFZ

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33680000 Pharmaceutical articles
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A Katowicki
Main site or place of performance:

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Ziołowa 45/47, 40–635 Katowice – Ochojec

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest

Dostawa leków

Zad. 1 – Benralizumab – program lekowy NFZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

a) Formularz cenowy (Załącznik nr 1),

b) Wzór umowy (Załącznik nr 2),

c) Oświadczenie o produktach leczniczych (Załącznik nr 4)

Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

1) oferowany produkt leczniczy musi posiadać atesty, certyfikaty i być zarejestrowany zgodnie z przepisami prawa wymagającymi posiadania atestów, certyfikatów oraz rejestracji,

2) oferowany produkt leczniczy musi być wprowadzony do obrotu zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 06 września 2001r. prawo farmaceutyczne tekst jednolity (Dz. U z 2019r. poz.499) ,

3) oferowany produkt leczniczy musi odpowiadać normom lub specyfikacjom technicznym obowiązującym dla tego wyrobu;

4.4. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów równoważnych, tj. o parametrach chemicznych, fizycznych i jakościowych nie gorszych niż określono w SWZ – wyłącznie w odniesieniu do produktów, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania produktów równoważnych określonych w Informacji tj. równoważnych farmaceutycznie i terapeutycznie oraz refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Równoważność farmaceutyczna określa sytuację, w której porównywane leki zawierają taką samą ilość środka leczniczego w takiej samej postaci leku, odpowiadającej tym samym porównywalnym normom i które przeznaczone są do podawania taką samą drogą; równoważność farmaceutyczna nie warunkuje równoważności terapeutycznej, gdyż różnice w zakresie substancji uzupełniających i procesu produkcyjnego mogą powodować różnice w rozpuszczeniu oraz biodostępności, a w konsekwencji w działaniu środka farmaceutycznego. Równoważność terapeutyczna - dwa środki są równoważne terapeutycznie, jeżeli są równoważne farmaceutycznie i jeżeli po ich podaniu w takiej samej dawce ich efekty zarówno w zakresie skuteczności jak i bezpieczeństwa są takie, jak można było oczekiwać na podstawie odpowiednich badań.

Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w Załączniku nr 1 do Informacji.

Jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia oferuje, poprzez wskazanie w Formularzu cenowym, przedmiot zamówienia równoważny określonemu w SWZ, jest on zobowiązany - w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego określonym w SWZ – dokonać w formularzu cenowym opisu każdego z rozwiązań równoważnych (Nazwa handlowa, międzynarodowa, ilość sztuk w opakowaniu oferowanego produktu).

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych tj. wycenę:

-zamiast tabletek – tabletki powlekane, ampułki – fiolki;

-zamiast tabletek powlekanych –tabletki, kapsułki lub drażetki

-zamiast kapsułek – tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki

Zamiast tabletek , tabletek powlekanych lub kapsułek o powolnym uwalnianiu – tabletek, tabletek powlekanych lub kapsułek i o zmodyfikowanym uwalnianiu i odwrotnie .

Rozwiązanie równoważne oznacza rozwiązanie umożliwiające uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego i sprecyzowanego w SWZ za pomocą innych rozwiązań.

Wykonawca, który oferuje rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany określić i opisać rozwiązania równoważne, wypełniając odpowiednio Formularz cenowy, którego wzór stanowi załącznik do Informacji.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot zamówienia w okresie 6 miesięcy od dnia

zawarcia umowy poprzez realizację zamówień cząstkowych składanych przez Zamawiającego.

Termin wykonania zamówienia cząstkowego określają projektowane postanowienia umowy w

sprawie zamówienia publicznego, stanowiący załącznik do Informacji.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Data udzielenia zamówienia jest datą negocjacji

Umowa zostanie zawarta w dniu 31.01.2022r.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • The procurement falls outside the scope of application of the directive
Explanation:

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia, którego przedmiotem są:

Dostawa leków

Zad. 1 – Benralizumab – program lekowy NFZ

w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust.1 pkt 5 Pzp.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.

W dniu 25.10.2021r. Zamawiający wszczął postępowanie o numerze DZ.3321.198.2021 na:

Dostawa leków

Zad.1- Riociguatum inj. Program Lekowy NFZ

Zad.2- Pirfenidonum- Program Lekowy NFZ

Zad.3- Rituximabum inj. Program Lekowy NFZ

Zad.4- Ocrelizumabum inj.- Program Lekowy NFZ

Zad.5- Nintedanibum kaps.-Program Lekowy NFZ

Zad.6- Golimumabum inj.- Program Lekowy NFZ

Zad.7- Natalizumab inj.- Program Lekowy NFZ

Zad.8- Everolimusum inj. Program Lekowy NFZ

Zad.9- Tofacitinib citrate inj. Program Lekowy NFZ

Zad.10- Fingolimod inj. Program Lekowy NFZ

Zad.11- Peginterferon beta 1-a- Program Lekowy NFZ

Zad.12- Nusinersen inj.- Program Lekowy NFZ

Zad.13- Dimethylis fumaras- Program Lekowy NFZ

Zad.14- Omalizumabum inj. Program Lekowy NFZ

Zad.15- Darbepoetinum alfa inj. Program Lekowy NFZ

Zad.16- Immunoglobina ludzka inj.- Program Lekowy NFZ

Zad.17- Etanerceptum inj. Program Lekowy NFZ

Zad.18- Adalimumab inj.- Program lekowy NFZ

Zad.19- Certolizumab pegol inj. Program Lekowy NFZ

Zad.20- Ilprost inj.- Program Lekowy NFZ

Zad.21- Ilprost inj.- Program Lekowy NFZ

Zad.22- Cladribinum tabl. –Program Lekowy NFZ

Zad.23- Bosentan tabl.- Program Lekowy NFZ

Zad.24- Sildenafil kaps. –Program lekowy NFZ

Zad.25- Benralizumab inj.- Program Lekowy NFZ

Zad.26- Immunoglobulina stosowana w leczeniu chorób neurologicznych- Program lekowy NFZ

Zad.27- Treprostinil inj. Program lekowy NFZ

W dniu 09.12.2021 r. wpłynęła oferta Wykonawcy NEUCA S. A., ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń do Zadania

nr 25. Wykonawca był zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert tj. 10.12.2021r. do godz: 11:00. Wykonawcy NEUCA S. A., ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń do złożonej oferty do powyższego postepowania dołączył gwarancję przetargową zapłaty wadium do postępowania DZ.3321.148.2021.

W dniu 03.01.2022 r. działając na podstawie art. 226 ust 1 pkt 14 ustawy Pzp. Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy NEUCA S. A., ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń, ponieważ Wykonawca wniósł wadium w sposób nieprawidłowy.

W wyniku powyższego zadanie nr 25 zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 2 Pzp, ponieważ wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

W związku z koniecznością kontynuowania terapii leczniczej lekiem Fasenra-Benralizumab z programu NFZ

w leczeniu ciężkiej astmy Zamawiający zobowiązany jest podać niniejszy lek pacjentom w dniu 04.02.2022 r.

W związku za powyższym nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielania zamówień.

IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 211-550523

Section V: Award of contract/concession

Contract No: DZ.3321.6.2022
Lot No: 1
Title:

Zad. 1 – Benralizumab – program lekowy NFZ

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of contract award decision:
28/01/2022
V.2.2)Information about tenders
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: NEUCA S. A.
Postal address: ul. Forteczna 35-37
Town: Toruń
NUTS code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Postal code: 87-100
Country: Poland
The contractor/concessionaire will be an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot/concession: 568 522.50 PLN
Total value of the contract/lot/concession: 562 041.20 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +22 4587801
Fax: +22 4587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +22 4587801
Fax: +22 4587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

17.1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

17.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

17.4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych odpowiednio w art. 515 ustawy Pzp.

17.5. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

17.6. Środki ochrony prawnej są szczegółowo unormowane w Dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +22 4587801
Fax: +22 4587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/01/2022