Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 68039-2021

10/02/2021    S28

Luxemburg-Luxembourg: Külső auditálási szolgáltatások biztosítása az Európai Számvevőszék számára

2021/S 028-068039

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2018/1046/EU, Euratom rendelete

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Számvevőszék
Postai cím: 12, rue Alcide De Gasperi
Város: Luxembourg
NUTS-kód: LU LUXEMBOURG
Postai irányítószám: L-1615
Ország: Luxemburg
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47157
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eca.europa.eu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7788
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7788
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Gazdasági és pénzügyek

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Külső auditálási szolgáltatások biztosítása az Európai Számvevőszék számára

Hivatkozási szám: AO 758
II.1.2)Fő CPV-kód
79210000 Számviteli és könyvvizsgálói szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Jelen pályázati felhívás célja egy szolgáltatási szerződés odaítélése külső auditálási szolgáltatások biztosítására az Európai Számvevőszék számára: a Számvevőszék éves beszámolóinak auditja a következő években: 2021–2025, valamint a Számvevőszék által véletlenszerűen kiválasztott és elvégzett mintatranzakciók vizsgálata.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 375 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79212300 Törvényileg előírt önellenőrzési szolgáltatások
79212000 Könyvvizsgálói szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: LU LUXEMBOURG
A teljesítés fő helyszíne:

Luxembourg.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A szerződés tárgya a Számvevőszék éves beszámolóinak auditja a következő években: 2021–2025, valamint a Számvevőszék által véletlenszerűen kiválasztott és elvégzett mintatranzakciók vizsgálata.

A nyertes ajánlattevő feladata a Számvevőszék éves beszámolói igazság- és valóságtartalmának, valamint annak vizsgálata, hogy a Számvevőszék számára biztosított erőforrásokat azok rendeltetési céljának megfelelően és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveivel összhangban használták-e, továbbá hogy az alkalmazott ellenőrzési eljárások biztosítják-e a szükséges garanciákat a pénzügyi műveletek következő alkalmazandó szabályoknak és rendeleteknek történő megfelelését:

• az Unió általános költségvetésére (a továbbiakban: költségvetés) alkalmazandó pénzügyi szabályokról és a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2018. július 18-i 2018/1046/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet a jövőbeli módosítások szerint (a továbbiakban: költségvetési rendelet);

• az Európai Számvevőszék 2019. január 24-i 2-2019. sz. határozata, amely meghatározza a költségvetés végrehajtásának belső szabályait;

• az auditot az auditálásról szóló nemzetközi szabványoknak megfelelően kell elvégezni.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 375 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 60
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Az Európai Unió általános költségvetése.

II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A költségvetési rendelet 136. és 141. cikkében meghatározott helyzetek bármelyikében lévő ajánlattevők kizárásra kerülnek a jelen nyílt pályázati felhívásból, és számukra nem ítélhető oda szerződés.

A pályázóknak jogképesnek kell lenniük a megpályázott szolgáltatási szerződés teljesítésére. A pályázónak pályázattal együtt be kell nyújtania egy dátummal ellátott és a pályázó meghatalmazott képviselője által megfelelően aláírt becsületbeli nyilatkozatot a kizárási és kiválasztási kritériumokra vonatkozóan (az ajánlati felhívás 3. melléklete – 5. űrlap). A jogi alkalmassággal kapcsolatos következő dokumentumokat kérhetik be azoktól a pályázóktól, akik számára a szerződést odaítélni javasolják:

(a) annak igazolása, hogy az ajánlattevőt a székhelye szerinti ország jogszabályaiban meghatározott feltételeknek megfelelően bejegyezték a szakmai vagy cégjegyzékbe;

(b) a pályázó szerződéskötés során való képviseletére felhatalmazott személy(ek) kinevezéséről szóló dokumentum olvasható példánya, amennyiben azt a fent említett dokumentum nem tartalmazza.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A pályázóknak rendelkezniük kell a szerződés szerződéses feltételek szerinti végrehajtásához szükséges gazdasági és pénzügyi felkészültséggel, figyelembe véve annak értékét és jelentőségét. Amennyiben – az ajánlattevő által közölt információ alapján – az Európai Számvevőszéknek kétségei támadnak a pályázók pénzügyi felkészültségét illetően, illetve amennyiben a pályázók pénzügyi felkészültsége egyértelműen elégtelennek bizonyul a szerződés teljesítéséhez, az adott pályázatot elutasíthatják. Ilyen esetben a pályázók nem jogosultak pénzügyi kártérítésre.

A pályázónak pályázattal együtt be kell nyújtania egy dátummal ellátott és a pályázó meghatalmazott képviselője által megfelelően aláírt becsületbeli nyilatkozatot a kizárási és kiválasztási kritériumokra vonatkozóan (az ajánlati felhívás 3. melléklete – 5. űrlap). A gazdasági és pénzügyi alkalmassággal kapcsolatos következő dokumentumokat kérhetik be azoktól a pályázóktól, akik számára a szerződést odaítélni javasolják:

(a) kimutatás a pályázó teljes forgalmáról, valamint a jelen pályázat (kötelező audit) szerinti szolgáltatásokra vonatkozó forgalmáról az elmúlt 3 lezárt pénzügyi évre vonatkozóan;

(b) az auditált pénzügyi kimutatások (mérlegek és eredménykimutatások) legalább az elmúlt három lezárt pénzügyi évre visszamenően, illetve azokkal egyenértékű dokumentumok (pl. amennyiben a mérleg közzétételét az ajánlattevő alapítása szerinti ország társasági joga nem írja elő);

(c) releváns szakmai felelősségbiztosítás meglétének igazolása.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

A jelen ajánlati felhívásban szereplő szerződés tekintetében az Európai Számvevőszék a következő minimális gazdasági és pénzügyi alkalmassági szintet követeli meg:

(a) a számviteli dokumentumok kötelező auditja terén teljesített átlagos éves forgalom az elmúlt 3 lezárt pénzügyi évre vonatkozóan legalább 150 000 EUR.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A pályázóknak rendelkezniük kell a szerződésnek – tekintettel annak értékére és jelentőségére – a szerződéses előírások szerinti teljesítéséhez szükséges technikai és szakmai felkészültséggel. Amennyiben – az ajánlattevő által közölt információ alapján – az Európai Számvevőszéknek kétségei támadnak az ajánlattevő technikai és szakmai felkészültségét illetően, illetve amennyiben az egyértelműen elégtelennek bizonyul a szerződés teljesítéséhez, akkor a pályázatot elutasíthatják. Ilyen esetben a pályázó nem jogosult pénzügyi kártérítésre.

A pályázónak pályázattal együtt be kell nyújtania egy dátummal ellátott és a pályázó meghatalmazott képviselője által megfelelően aláírt becsületbeli nyilatkozatot a kizárási és kiválasztási kritériumokra vonatkozóan (az ajánlati felhívás 3. melléklete – 5. űrlap).

A technikai és szakmai alkalmassággal kapcsolatos következő dokumentumokat kell a pályázattal együtt benyújtani:

(a) a számviteli dokumentumok kötelező auditjának végzésére felhatalmazó engedély másolata, amelyet az ajánlattevő székhelyéül szolgáló tagállamban állítottak ki;

(b) legalább 5 releváns szerződés/projekt, amelyet az elmúlt 3 év során teljesített a számviteli dokumentumok kötelező auditja terén, ami bizonyítja a legalább 3 éves tapasztalatot az auditszektorban (számviteli dokumentumok kötelező auditja és belső ellenőrzési rendszerek auditja [az IT-t és az IT-biztonságot is tartalmazóan]). Legalább az egyik szerződésnek/projektnek a számviteli dokumentumok kötelező auditjára kell irányulnia, amelyet az ajánlattevő nemzeti vagy nemzetközi közjogi szervnél végzett;

(c) az auditfolyamatot támogató CAATS-csomagok vagy más IT-alkalmazások leírása;

(d) a számviteli dokumentumok kötelező auditja során alkalmazott minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási eljárások ismertetése;

(e) a meglévő adatvédelem-biztosítási intézkedések leírása és az ezekről szóló nyilatkozat a 2018/1725/EU adatvédelmi rendeletnek történő megfelelés igazolásához.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

(a) az ajánlattevőnek megfelelő felhatalmazással kell rendelkeznie a számviteli dokumentumok kötelező auditjának végrehajtásához;

(b) az ajánlattevőnek legalább 3 (három) éves igazolt tapasztalattal kell rendelkeznie a számviteli dokumentumok kötelező auditja, valamint a belső ellenőrzési rendszerek auditja terén (az IT- és az IT-biztonsági rendszereket is beleértve);

(c) a pályázó legalább 5 (öt) hasonló (a „kötelező audit” hatóköréhez hasonló) szerződést/projektet hajtott végre az elmúlt 3 évben;

(d) legalább az egyik szerződésnek/projektnek a számviteli dokumentumok kötelező auditjára kell irányulnia, amelyet az ajánlattevő nemzeti vagy nemzetközi közjogi szervnél végzett;

(e) az ajánlattevőnek az auditfolyamatot támogató IT-alkalmazásokkal (CAATS vagy egyéb) kell rendelkeznie;

(f) az ajánlattevőnek minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási eljárásokat kell alkalmaznia a számviteli dokumentumok kötelező auditjának biztosításához;

(g) a pályázónak rendelkeznie kell adatvédelem-biztosítási intézkedésekkel a 2018/1725/EU adatvédelmi rendeletnek történő megfelelés igazolásához.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A költségvetés végrehajtásának belső szabályait meghatározó, az Európai Számvevőszék 2019. január 24-i 2-2019. sz. határozata 41.1. cikke értelmében a jelenlegi külső auditor (az SG 276. sz. „Külső auditálási szolgáltatások biztosítása az Európai Számvevőszék számára” szolgáltatási szerződés nyertes ajánlattevője) számára nem engedélyezett a szóban forgó közbeszerzési eljárásban való részvétel. Az összeférhetetlenségek elkerülése érdekében, a fenti határozat 41.2. cikke értelmében a külső auditszolgáltatásokra irányuló szerződést (a szóban forgó közbeszerzési eljárás tárgya) elnyerő pályázó a szolgáltatási szerződés időtartama alatt nem folytathat egyéb kereskedelmi kapcsolatot a Számvevőszékkel. A külső auditszolgáltatásokra irányuló szerződést elnyerő pályázónak teljes mértékben függetlennek kell lennie a Számvevőszéktől. Továbbá a külső auditot elvégző auditoroknál nem állhat fenn valós vagy látszólagos összeférhetetlenség.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 31/03/2021
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 01/04/2021
Helyi idő: 11:00
Hely:

Európai Számvevőszék, 12, rue Alcide de Gasperi, Kirchberg, L-1615 Luxembourg, LUXEMBURG.

Előfordulhat, hogy a pályázatbontásra a Microsoft Teams platform alkalmazásával kerül sor. Ebben az esetben a pályázók időben megkapják a linket a részvételre történő regisztrációra küldött válaszban.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A tenderbontáson minden ajánlattevőtől maximum egy képviselő lehet jelen. A pályázóknak szervezési és biztonsági okokból meg kell küldeniük a képviselők teljes nevét és állampolgárságát legalább két munkanappal a tenderbontás előtt a következő címre: eca-procurement.service@eca.europa.eu.

A képviselőknek be kell mutatniuk az eSubmission által generált benyújtási elismervényt, és alá kell írniuk a jelenléti ívet

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
VI.3)További információk:

Minden egyéb információt – beleértve a fent említetteket is – kizárólag az eTendering oldalon (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7788) tesznek közzé, ezért javasoljuk a pályázóknak, hogy rendszeresen látogassanak el az oldalra, mivel a pályázatok benyújtási határidejéig bármikor tehetnek közzé további információkat.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Európai Ombudsman
Város: Strasbourg
Postai irányítószám: 67001
Ország: Franciaország
Telefon: +33 388172313
Internetcím: http://ombudsman.europa.eu/
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Fellebbezéseket az Európai Unió Törvényszékéhez lehet benyújtani a vesztes fél értesítését követő 2 hónapon belül, illetve ennek hiányában attól a naptól számított 2 hónapon belül, amikor a szóban forgó fél megismerte a vonatkozó körülményeket. Az európai ombudsmanhoz benyújtott panasz nem eredményezi sem ezen időszak felfüggesztését, sem új fellebbezési időszak megnyílását.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Európai Számvevőszék, Service des appels d'offres et contrats
Postai cím: 12, rue Alcide De Gasperi
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-1615
Ország: Luxemburg
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47157
Internetcím: http://www.eca.europa.eu
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/01/2021