Supplies - 72908-2019

14/02/2019    S32

Poland-Katowice: Low-voltage cable

2019/S 032-072908

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Beata Wituś
E-mail: b.witus@pgg.pl
Telephone: +48 327572231
Fax: +48 327572304
Internet address(es):
Main address: www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A., Centrum Logistyki Materiałowej
Postal address: ul. Karolinki 1
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-467
Country: Poland
Contact person: Beata Wituś
E-mail: b.witus@pgg.pl
Internet address(es):
Main address: http://www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://efo.coig.biz
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja
I.6)Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 284-6.

Reference number: 701802160-1
II.1.2)Main CPV code
31321210 Low-voltage cable
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986), zwanej w SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamówienie obejmuje dostawę przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 r. w ramach składów konsygnacyjnych – nr grupy 284-6.

Przedmiot zamówienia podzielono na 32 części zamówienia (zadań), w których szacunkowa ilość dostaw wynosi ogółem 135 530 m przewodów górniczych oponowych.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 284-6.

Lot No: 1-32
II.2.2)Additional CPV code(s)
31321210 Low-voltage cable
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku w ramach składów konsygnacyjnych w ilości i rodzaju szczegółowo określonym w Formularzu Ofertowym, który stanowi Załącznik nr 2 SIWZ. Liczba części zamówienia (zadań) wynosi 32.

Lp przedmiot zamówienia ilość j.m.

1 Przewód ONG 3X2,5+2,5 1KV oponowy górniczy 1 000 m

2 Przewód ONG-CEKŻ-G 3X25+16+3X2,5 0,6/1KV oponowy górniczy 450 m

3 Przewód ONG-CEKŻ-G 3X35+16+3X2,5 1KV oponowy górniczy 350 m

4 Przewód ONG-CEKŻ-G 3X35+16+6X2,5 1KV oponowy górniczy 1 400 m

5 Przewód ONG-CEKŻ-G 3X50+25+3X4 1KV oponowy górniczy 700 m

6 Przewód ONG-CEKŻ-G 3X50+25+6X2,5 0,6/1KV oponowy górniczy 4 100 m

7 Przewód ONG-CEKŻ-G 3X70+35+6X2,5 1KV oponowy górniczy 720 m

8 Przewód ONG-CEKŻ-G 3X70+35+6X4 0,6/1KV oponowy górniczy 1 800 m

9 Przewód ONG-CEKŻ-G 3X95+35+6X4 0,6/1KV oponowy górniczy 1 400 m

10 Przewód ONG-CEKŻI-G 3X1,5+1,5+2X1,5 1KV oponowy górniczy 1 600 m

11 Przewód ONG-CEKŻI-G 3X1,5+1,5+3X1,5 1KV oponowy górniczy 500 m

12 Przewód ONG-CEKŻI-G 3X1,5+1,5+6X1,5 1KV oponowy górniczy 300 m

13 Przewód ONG-CEKŻI-G 3X2,5+2,5 1KV oponowy górniczy 2 600 m

14 Przewód ONG-CEKŻI-G 3X2,5+2,5+2,5 0,6/1KV oponowy górniczy 900 m

15 Przewód ONG-CEKŻI-G 3X16+10+3X2,5 0,6/1KV oponowy górniczy 200 m

16 Przewód O2NG-CEKŻ-G2 6X70+25+6X2,5 0,6/1KV oponowy górniczy 1 290 m

17 Przewód O2NG-CEKŻ-G2 6X70+25+6x4 0,6/1KV oponowy górniczy 200 m

18 Przewód O2NG-CEKŻ-G2 6X95+25+7X4 0,6/1KV oponowy górniczy 4 020 m

19 Przewód O2NG-CEKŻ-GW 3X25+16+3X2,5 0,6/1KV oponowy górniczy 1 100 m

20 Przewód O2NG-CEKŻ-GW 3X35+16+6X2,5 0,6/1KV oponowy górniczy 600 m

21 Przewód O2NG-CEKŻ-GW 3X50+25+6X2,5 0,6/1KV oponowy górniczy 200 m

22 Przewód O2NG-CEKŻ-GW 3X70+35+6X4 1KV oponowy górniczy 500 m

23 Przewód O2NG-CEKŻ-GW 3X95+35+6X4 0,6/1KV oponowy górniczy 600 m

24 Przewód ONZG-CEKŻ-GW (A) 3X35+16+6X2,5 0,6/1KV oponowy górniczy kombajnowy 500 m

25 Przewód ONZG-CEKŻ-GW (A) 3X70+35+6X4 0,6/1KV oponowy górniczy kombajnowy 250 m

26 Przewód O2NG-CEKŻ/W-GW 3X70+25+3X2X6 3,6/6KV oponowy górniczy 1 000 m

27 Przewód ONG-CEKŻI-GW 3X35+16+6X2,5 0,6/1KV oponowy górniczy 850 m

28 Przewód YNOGY 3X70+25 0,6/1KV oponowy górniczy polwinitowy 200 m

29 Przewód YNOGY-EKM 3X2,5+2,5+2,5 0,6/1KV oponowy górniczy polwinitowy 8 760 m

30 Przewód YNOGY-EKM 3X4+4+4 0,6/1KV oponowy górniczy polwinitowy 65 050 m

31 Przewód YNOGY-EKM 3X10+10+6 0,6/1KV oponowy górniczy polwinitowy 26 990 m

32 Przewód YNHOGY 3X6+6+4 0,6/1KV oponowy górniczy 5 400 m

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/04/2019
End: 29/02/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione w zakresie sytuacji ekonomicznej jeżeli Wykonawcy, jeżeli Wykonawcy, uzyskali przychód netto w 1 roku obrotowym w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 1 rok – w tym okresie,

Na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi o wartości nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 1 - 6 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 23 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 23 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 92 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 62 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 333 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 97 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 228 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 - 178 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 - 17 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 - 6 000,00 PLN

Dla zadania nr 12 - 9 000,00 PLN

Dla zadania nr 13 - 20 000,00 PLN

Dla zadania nr 14 - 10 000,00 PLN

Dla zadania nr 15 - 10 000,00 PLN

Dla zadania nr 16 - 258 000,00 PLN

Dla zadania nr 17 - 43 000,00 PLN

Dla zadania nr 18 - 1 052 000,00 PLN

Dla zadania nr 19 - 57 000,00 PLN

Dla zadania nr 20 - 42 000,00 PLN

Dla zadania nr 21 - 18 000,00 PLN

Dla zadania nr 22 - 71 000,00 PLN

Dla zadania nr 23 - 96 000,00 PLN

Dla zadania nr 24 - 62 000,00 PLN

Dla zadania nr 25 - 48 000,00 PLN

Dla zadania nr 26 - 179 000,00 PLN

Dla zadania nr 27 - 57 000,00 PLN

Dla zadania nr 28 - 10 000,00 PLN

Dla zadania nr 29 - 85 000,00 PLN

Dla zadania nr 30 - 702 000,00 PLN

Dla zadania nr 31 - 518 000,00 PLN

Dla zadania nr 32 - 76 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 4 488 000,00 PLN.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznej Wykonawcy na podstawie innych dokumentów potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

W przypadku składania oferty na więcej niż 1 część zamówienia wartość przychodu netto uzyskana w 1 roku obrotowym w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 1 rok – w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości określonych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających uzyskane przychody w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, którego przychody dotyczą, a w przypadku przychodów uzyskanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert.

W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty wg średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia miesiąca roku obrotowego.

2. Oświadczenia i dokumenty, jakie na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

— „Rachunek zysków i strat” za 1 rok obrotowy z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 1 rok – za ten okres.

W przypadku podmiotów, które na podstawie przepisów odrębnych nie są zobowiązane do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający wymaga innych dokumentów określających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

Jeżeli Wykonawcy, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali dostawy o wartości netto nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 1 - 6 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 23 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 23 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 92 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 62 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 333 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 97 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 228 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 - 178 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 - 17 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 - 6 000,00 PLN

Dla zadania nr 12 - 9 000,00 PLN

Dla zadania nr 13 - 20 000,00 PLN

Dla zadania nr 14 - 10 000,00 PLN

Dla zadania nr 15 - 10 000,00 PLN

Dla zadania nr 16 - 258 000,00 PLN

Dla zadania nr 17 - 43 000,00 PLN

Dla zadania nr 18 - 1 052 000,00 PLN

Dla zadania nr 19 - 57 000,00 PLN

Dla zadania nr 20 - 42 000,00 PLN

Dla zadania nr 21 - 18 000,00 PLN

Dla zadania nr 22 - 71 000,00 PLN

Dla zadania nr 23 - 96 000,00 PLN

Dla zadania nr 24 - 62 000,00 PLN

Dla zadania nr 25 - 48 000,00 PLN

Dla zadania nr 26 - 179 000,00 PLN

Dla zadania nr 27 - 57 000,00 PLN

Dla zadania nr 28 - 10 000,00 PLN

Dla zadania nr 29 - 85 000,00 PLN

Dla zadania nr 30 - 702 000,00 PLN

Dla zadania nr 31 - 518 000,00 PLN

Dla zadania nr 32 - 76 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 4 488 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość netto wykonanych dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości dostaw określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Za zakres dostaw potwierdzający zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający uważa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zarówno dostawy materiałów tożsamych z przedmiotem przetargu, jak również dostawy materiałów rodzajowo podobnych tj. dostawy innych przewodów oraz kabli elektroenergetycznych.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych dostaw w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym dostawy wykonano, a w przypadku dostaw wykonanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert.

W związku z powyższym wartości wykonanych dostaw określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

2. Oświadczenia i dokumenty, jakie na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć Wykonawca,którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

— Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - zgodnie z Załącznikiem nr 3 SIWZ oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) zdolności technicznej lub zawodowej,

b) sytuacji ekonomicznej,

Przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania.

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp z uwzględnieniem art. 133 ust. 4.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) z zastrzeżeniem regulacji art. 24 ust. 8 i ust. 9 ustawy Pzp, Wykonawcę.

3. Szczegółowe zasady i kryteria, oświadczenia i dokumenty, jakie należy złożyć Zamawiającemu w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określono w SIWZ.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

1.Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 126 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi:

Dla części zamówienia Nr:

1 - 200,00 PLN

2 - 700,00 PLN

3 - 700,00 PLN

4 - 3 000,00 PLN

5 - 2 000,00 PLN

6 - 9 000,00 PLN

7 - 3 000,00 PLN

8 - 6 000,00 PLN

9 - 5 000,00 PLN

10 - 600,00 PLN

11 - 300,00 PLN

12 - 300,00 PLN

13 - 500,00 PLN

14 - 400,00 PLN

15 - 400,00 PLN

16 - 7 000,00 PLN

17 - 2 000,00 PLN

18 - 27 000,00 PLN

19 - 2 000,00 PLN

20 - 1 000,00 PLN

21 - 500,00 PLN

22 - 2 000,00 PLN

23 - 3 000,00 PLN

24 - 2 000,00 PLN

25 - 2 000,00 PLN

26 - 5 000,00 PLN

27 - 2 000,00 PLN

28 - 400,00 PLN

29 - 3 000,00 PLN

30 - 19 000,00 PLN

31 - 14 000,00 PLN

32 - 2 000,00 PLN

W zależności od ilości części zamówienia, na które składana jest oferta, wysokość wadium stanowić będzie suma wadiów wymaganych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

2.Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Wymagany termin płatności wynosi 120 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo w formie elektronicznej z elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

3. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust. 1.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

6. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za realizację zamówienia.

7. Szczegółowe wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę określono w SIWZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w Zał. nr 7 SIWZ.

2. Integralną część Istotnych postanowień, które zostaną wprowadzone do umowy stanowią Ogólne warunki zakupu i realizacji dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.w ramach składów konsygnacyinych.

3. OWZIRD materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych zostały opublikowane i są dostępne na stronie internetowej Profil nabywcy: adres internetowy:

http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi wraz z Specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

4. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian Umowy zgodnie z art. 144 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp,wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ,a także zmian których zakres, charakter i warunki umowy wprowadzenia przewidziano w Istotnych postanowieniach.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Zamawiający zamierza przeprowadzić aukcję elektroniczną w zakresie części zamówienia nr 1÷32.

Aukcja przeprowadzona zostanie, jeżeli w postępowaniu w zakresie w/w części zamówienia złożone zostaną co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

Adres strony internetowej na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://laip-pgg.coig.biz

Szczegółowe informacje zawarto w SIWZ.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 034-074731
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/02/2019
Local time: 10:45
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/02/2019
Local time: 11:00
Place:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez import elektronicznych ofert z platformy EFO (https://efo.coig.biz) w dniu 28.2.2019 r. o godz. 11:00 w:

Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A., 40-467 Katowice, ul. Karolinki 1, POLSKA - pokój nr 115, I piętro

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Termin realizacji zamówienia i dostawy oraz wymagany okres gwarancji.

1. Umowa obowiązywać będzie od dnia zawarcia do dnia 29.2.2020 r. z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie złoży zamówień na dostawy o wartości minimum 50 % wartości udzielonego zamówienia, umowa obowiązywać będzie do dnia 31.5.2020 r.

3. Zamówienie nie może być doręczone później niż

1) w dniu 31.12.2019 r. – dla terminu obowiązywania umowy określonego w ust. 1,

2) w dniu 31.3.2020 r. – dla terminu obowiązywania umowy określonego w ust. 2.

W przypadku przekazywania zamówień drogą elektroniczną, data otrzymania zamówienia przez Wykonawcę to data opublikowania zamówienia w „Portalu Dostawcy”. Operacja ta połączona jest z automatycznym wysłaniem Wykonawcy informacji na adres poczty elektronicznej o opublikowaniu zamówienia w „Portalu Dostawcy”

4. Wymagany termin realizacji dostawy: do 60 dni od daty otrzymania zamówienia.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania terminu realizacji dostawy późniejszego niż określony w ust. 4:

1) w zamówieniu poprzez określenie innego terminu,

2) w harmonogramie stanowiącym załącznik do zamówienia,

3) po przekazaniu zamówienia, dla zamówień przekazywanych drogą elektroniczną poprzez informację o zmianie terminu realizacji zamówienia wysłaną e-mailem wskazującą inny niż pierwotny termin realizacji. W każdym przypadku możliwa jest zmiana terminu realizacji zamówienia po przekazaniu oświadczenia Pełnomocnika przesłanego pismem, faksem lub e-mailem.

6. Wymagany okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/02/2019