TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 74190-2022

11/02/2022    S30

Romania-Toplița: Medical equipments

2022/S 030-074190

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: SPITALUL MUNICIPAL TOPLITA
National registration number: 4367400
Postal address: Strada: Victor Babes, nr. 3
Town: Toplita
NUTS code: RO124 Harghita
Postal code: 535700
Country: Romania
Contact person: DANIELA LUNCAN
E-mail: administrativ@spitaltoplita.ro
Telephone: +40 266342432/0266342835
Fax: +40 266342425/0266342835
Internet address(es):
Main address: www.spitaltoplita.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100136635
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

FURNIZARE ECHIPAMENT MEDICAL-APARAT RX MOBIL

Reference number: 4367400/2022/15.
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

In cadrul procedurii vor fi achizitionate APARAT RX MOBIL utilizat pentru tratarea pacientilor. Prin achizitionarea acestui aparat autoritatea contractanta doreste sa raspunda necesitatilor identificate in cadrul spitalului. Echipamentul ce se va achizitiona, va contribui la sustinerea actului medical din spitalul nostru.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 494 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO124 Harghita
Main site or place of performance:

spitalul municipal toplita

II.2.4)Description of the procurement:

In cadrul procedurii vor fi achizitionate APARAT RX MOBIL utilizat pentru tratarea pacientilor. Prin achizitionarea acestui aparat autoritatea contractanta doreste sa raspunda necesitatilor identificate in cadrul spitalului. Echipamentul ce se va achizitiona, va contribui la sustinerea actului medical din spitalul nostru.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: criteriu tehnic / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantii/ asociatii/tertii sustinatori/subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

a) Ofertanții vor completa cu informațiile aferente situației lor fisierul DUAE, publicat de autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire, direct in SICAP in format .pdf;

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri.

Aceste documente sunt:

1. Certificat de atestare fiscală privind lipsa datoriilor restante referitoare plății impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentării – actualizate/la zi in momentul prezentarii - scanat în format .pdf și semnat electronic.

2. Certificat fiscal privind lipsa datoriilor restante referitoare plății impozitelor, taxelor locale și altor venituri ale bugetului local eliberat de Primărie (Consiliul Local) la momentul prezentării - actualizate/la zi in momentul prezentarii - scanat în format .pdf și semnat electronic.

3. Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv – actualizate/la zi in momentul prezentarii - scanat în format .pdf și semnat electronic.

Notă: În cazul ofertanților străini se vor prezenta documente echivalente eliberate de autorități competente din țara de reședință - scanat in format .pdf si semnat electronic.

Cerinta 2: Ofertantii/ asociatii/ tertii sustinatori/ subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante :

Manager - IONITA ALEXANDRA DORINA;

Director Medical – BRAIC EMILIA

Director financiar-contabil - COTFAS GEORGETA DOINA;

Consilier juridic- LUNCAN DANIELA MARIA-Membru de rezerva in comisia de evaluare

Preș. cu rol de org. și reprez. comisie eval – LOKOS ENIKO - Birou Achizitii

Membru comisie evaluare – DR. TARAN DRAGOS FLORIN- Medic Specialist ATI

Membru comisie evaluare – DR. VIZITIU GEORGE ALEXANDRU- Medic specialist chirurgie generala

Membru comisie evaluare- DR. HINTEA ILEANA-medic primar radiolog

Membru comisie evaluare – DR. GAL CRISTINA TAMARA- Medic specialist radiologie

Membru rezerva – MORARU DORINA- Sef serviciu Administrativ

Membru rezerva – TRUTA ANGELA- Sef birou contabilitate

Furnizor de servicii de consultanta: ALINCO TOP CONSULTING SRL

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

a) Ofertanții vor completa cu informațiile aferente situației lor fisierul DUAE, publicat de autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire, direct in SICAP in format .pdf;

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primele 3 locuri.

Aceste documente sunt:

1. Declarație conform art. 60 din Legea 98/2016 (formular 4) - scanată în format .pdf și semnată electronic.

2. Declaratie de angajament fata de procedura de achizitie (formular 5) - scanată în format .pdf și semnată electronic Declaratie conform Art 60 din Legea 98/2016.

Cerinta 3: Operatorul economic ce depune ofertă trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, este legal constituit si nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitătile care fac obiectul contractului.

Justificare: Pentru ca sa functioneze legal in acest domeniu, Operatorii economici trebuie sa aiba atat codul CAEN (dovedind prin Certificatul ONRC) cat si Avizul de functionare, emis de Ministerul Sanatatii in conformitate cu art. 926 din Legea nr.95/2006).

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

a) Ofertanții vor completa cu informațiile aferente situației lor fisierul DUAE, publicat de autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire, direct in SICAP in format .pdf;

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primele 3 locuri.

Aceste documente sunt:

1. Avizele de functionare pentru Import, comercializare, depozitare, emise de Ministerul Sanatatii-inclusiv ANEXELE (in conformitate cu art. 926 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu completarile si modificarile ulterioare) - actualizat/la zi in momentul prezentarii - scanat în format .pdf și semnat electronic.

2. Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului - actualizat/la zi in momentul prezentarii - scanat în format .pdf și semnat electronic.

Notă: În cazul ofertanților străini se vor prezenta documente echivalente eliberate de autorități competente din țara de reședință - scanat în format .pdf și semnat electronic .

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/03/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 15/03/2032
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 15/03/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Clarificare -EROARE REDACTARE

Perioada minima de mentinerea ofertelor este de 120 zile NU 120 luni.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/02/2022