Építési beruházás - 77921-2019

19/02/2019    S35    Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2019/S 035-077921

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Ferencvárosi Torna Club
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_56271041
Postai cím: Üllői út 129.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Péter Ildikó
E-mail: info@fradi.hu
Telefon: +36 19100210
Fax: +36 19100210

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fradi.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000152312019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000152312019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Sporttechnológiai fejlesztés

Hivatkozási szám: EKR000152312019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Sporttechnológiai fejlesztés

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000
45200000
45300000
45212200
45331000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest Ferencvárosi Torna Club Népligeti Edzőcentrum

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ferencvárosi Torna Club Népligeti edzőközpontja területén tervezett hibrid típusú élőfüves labdarúgó sportpályák (Ganz pálya; Center pálya; Száger pálya) kialakításának tervezett sporttechnológiai fejlesztése és a tervezett fűtési alapvezeték teljes cseréje valamint a hőközpont kialakítása az alábbiak és a műszaki leírásban foglaltak szerint:

Ganz pálya: az élőfüves hibrid edzőpálya alapvetően a DIN 18035/4 vetett füves futballpályákra vonatkozó előírásai szerint kerül megépítésére. A 3x15 cm-es rétegrenddel, vízelvezető drén rendszerrel, automata öntözőrendszerrel, folyadékfűtési közegű pályafűtési rendszerrel és a gyepszőnyegborítással készülő élőfüves sportpálya a speciális SIS GRASS PE műfű szálakkal kerül befűzésre.

Center pálya: az élőfüves hibrid edzőpálya alapvetően a DIN 18035/4 vetett füves futballpályákra vonatkozó előírásai szerint kerül megépítésére. A 3x15 cm-es rétegrenddel, vízelvezető drén rendszerrel, automata öntözőrendszerrel, folyadékfűtési közegű pályafűtési rendszerrel és a gyepszőnyegborítással készülő élőfüves sportpálya a speciális SIS GRASS PE műfű szálakkal kerül befűzésre.

Száger pálya: az élőfüves hibrid edzőpálya alapvetően a DIN 18035/4 vetett füves futballpályákra vonatkozó előírásai szerint kerül megépítésére. A 3x15 cm-es rétegrenddel, vízelvezető drén rendszerrel, automata öntözőrendszerrel, folyadékfűtési közegű pályafűtési rendszerrel és a gyepszőnyegborítással készülő élőfüves sportpálya a speciális SIS GRASS PE műfű szálakkal kerül befűzésre.

A pályafüvezés - a műszaki leírásban részletezettek szerint - az alábbi főbb követelmények szerint történik:

— befűzött szálak szélessége min. 1,5 mm,

— szálvastagsága min. 300 micron,

— zsugorodása 8 %

— FIFA 1 Star és FIFA 2 Star követelmény

— dréncsöves szivárgó rendszer

— automata öntöző rendszer

— pályafűtési rendszer

Fűtési munkálatok tételes összefoglalása:

— vezeték hálózat építése 366 fm (többrétegű szigetelt) (+- 10 %)

— alapvezeték hálózat cseréje előre menő és visszatérő (1548 m REHAU INSULPEX DN 90-160)

— kézi árokásás vezetékeknek 60 cm mélységben (327 m3)

— aszfaltvágás és helyreállítás

— szerelő akna építése 9 db (0,6 m x 0,6 m vasbeton)

— lemezes hőcserélők beépítése (3 db)

— kondenzsorok kialakítása (3 db)

— teljesítményfokozó szivattyúk beépítése (9 db)

— mechanikus szabályozó szelepek beépítése (14 db)

— motoros szelepek kialakítása (3 db)

— illesztések kialakítása (hegesztések, forrasztások)

— szerelési munkák

— nyomáspróba

— beüzemelés

Gőzellátási munkálatok tételes összefoglalása:

— meglévő nyomvonal bontása és nagyobb átmérő beépítése (180 m)

— lemezes hőcserélők beépítése (3 db)

— kondenzsorok (3 db)

— motoros szelepek beépítése (3 db)

— gőzosztó építés (1 db)

— kondenz tartály (1 db)

— illesztések kialakítása (hegesztések, forrasztások)

— szerelési munkák

— nyomáspróba

— beüzemelés

A részletes feladatokat a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az teljesítés időpontja a szerződéskötéstől számítottan / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 8
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.

Ajánlatkérő a „II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama” pontban megjelölt 8 hónap alatt 240 naptári napot ért.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Kizáró okok:

— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll,

— A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Megkövetelt igazolási mód:

A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 321/2015. Kr.) 1-4., 6-7. § szerint.

A 321/2015. Kr. 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bekezdésére tekintettel ajánlattevőknek, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)nek egységes európai közbeszerzési dokumentumban (a továbbiakban: ESPD) szükséges nyilatkozniuk a kizáró okok fenn nem állásáról. Az alátámasztó igazolásokat a Kbt. 69. § szerinti ajánlatkérői felhívásra szükséges benyújtani.

A MAGYARORSZÁGi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. Kr. 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem MAGYARORSZÁGon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kr.4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál.

A 321/2015. (X.30.) Kr. 15. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. Kr.. 3. § (2) és (3) bekezdésére.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. Kr. 12-14. § és 16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.

Nyilvántartásban szereplés:

A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015 Kr. 21. § (1) bek. alapján ajánlatkérő az építőipari kivitelezés tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazd. szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban való szereplés követelményét.

Ajánlattevőnek – a Kbt. 65. § (7) bek. esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – ajánlattételkor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell igazolnia, hogy a fenti alkalmassági min. követelményeknek megfelel. A fenti névjegyzék adatait MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő ellenőrzi, nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő a 321/2015. Kr. 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, Ajánlattevőknek az alkalmasságukat az ESPD IV. rész kitöltésével igazolni, Ajánlatkérő előírja az alkalmassági követelmények tekintetében a részletes adatok megadását.

Az alkalmasság előzetes igazolása a formanyomtatvány benyújtásával történik, ezt követően a Kbt. 69. § (4) és (8) bekezdése szerint kerül sor az alkalmasság igazolására.

Az ajánlattevőnek csatolnia kell:

M1) A Kbt. 65.§ (1) b) és a 321/2015 Kr. 21.§ (2) a) és (2a) alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 5 év (60 hónap) legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését, és a 321/2015. Kr. 22.§ (3) szerint kiállított referenciaigazolást, amelynek tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: a referencia tárgya és mennyisége; a teljesítés ideje és helye (kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap pontossággal); a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe; információt nyújtó személy neve, elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím); műemléki épület esetén annak törzsszáma; nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (év/hó) - térjen ki a képzettségre, a szakember által végzett szakmai gyakorlatra.

A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.

Ajánlatkérő a szakmai gyakorlat alatt az előírt jogosultságnak megfelelő munkakörben eltöltött munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti.

Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdésben, továbbá a Kr. 21/A. §, 22. § (5) bekezdésében, 24. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak is irányadók.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett alábbi referenciákkal:

M1.1) Legalább 1 db, SIS Grass hibrid sportfű felület kialakítású pályaépítésre vonatkozó referenciával, melyen a befűzött szálak szélessége min. 1,5 mm, szálvastagsága min. 300 micron, zsugorodása 8 % volt és a labdarúgó pálya megfelelt a FIFA 1 Star és FIFA 2 Star követelmény rendszerének.

M1.2) Legalább 1 db FIFA 1 Star és FIFA 2 Star minősítésű labdarúgó pálya építésére vonatkozó referenciával, amely tartalmazott dréncsöves szivárgó rendszer kiépítést, valamint automata öntöző rendszer és pályafűtési rendszer kiépítést.

M1.3) Legalább 1 db épületek hőfogadóiban fűtési- és használati meleg víz célú blokk-hőközpontok telepítésére és az épületek meglévő fűtési- és használati meleg víz rendszereihez történő illesztésre vonatkozó referenciával.

M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

M2.1) legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. Kr. szerinti MV-ÉG (Építménygépészeti szakterület) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a megjelölt szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, az M/2 alpontban megjelölt kategóriájú regisztrációt (névjegyzékbe vételt) kell biztosítani szerződéskötés időpontjáig!

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Kötbérek (késedelmi, meghiúsulási) a szerződéstervezetben rögzítettek szerint.

Kifizetés a Kbt. 135.§ (1), (3), (5) és (6) bek., valamint a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdései alapján történik. Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme a magyar forint.

Előleg: a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerinti mértékben kerül biztosításra.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 322/2015. (X.30.) KR. 32/A.-32/B.§-ának rendelkezéseire.

A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit, ill. a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 21/03/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 21/03/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikus bontás az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. § szerint történik.

Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR azonosítója: EKR000152312019)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

2) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát. Amennyiben az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni kell az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.

3) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, úgy az arra vonatkozó nyilatkozatot csatolni szükséges.

4) Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

5) Ajánlatkérő a felhívásban a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.3) valamennyi követelménye tekintetében.

6) Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, mivel a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, azok egymásra épülése, valamint az előírt szoros megvalósítási határidők miatt a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen döntés.

7) Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az értékelés módszere az 1. - 2. részszempontok tekintetében a fordított arányosítás.

8) A IV.2.6. pont alapján az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.

9) FAKSZ: Kerekes Anita 00181, Buzsáki Attila 00284, dr. Budai Zoltán 00783.

10) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a nyertes ajánlattevő - a szerződéstervezetben rögzített feltételekkel - köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ott előírtak szerint. Mértékek: vagyonbiztosítási rész éves összege minimálisan lefedi a nyertes ajánlattevő által ajánlott ajánlati árat (szerződéses összeg), felelősségbiztosítási rész biztosítási összege minimum 50 000 000,- Ft/év és minimum 30 000 000,- Ft/káresemény.

11) A Kbt. 40.§-ára tekintettel a közbesz-i elj. a ME által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) igénybevételével kerül lebonyolításra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek alkalmazásával.

12) Ajánlatkérő az elj. dokumentumait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált ajánlattevő részére biztosítja.

13) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10-13. §-ai tartalmaznak.

14) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

15) Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.

16) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy jelen eljárás során a Kbt. 53. § (6) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/02/2019