Supplies - 85214-2021

19/02/2021    S35

Bulgaria-Varna: Pharmaceutical products

2021/S 035-085214

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Meditsinski universitet „Prof. d-r Paraskev Iv. Stoyanov“ — Varna
National registration number: 000083633
Postal address: ul. „Marin Drinov“ No. 55
Town: Varna
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
Postal code: 9002
Country: Bulgaria
Contact person: Elena Paneva
E-mail: epaneva@mu-varna.bg
Telephone: +359 52677054
Fax: +359 52643116
Internet address(es):
Main address: https://www.mu-varna.bg/BG
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/18416
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/110463
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/110463
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка на китове, реактиви и антитела по 5 обособени позиции

Reference number: 2021-008
II.1.2)Main CPV code
33600000 Pharmaceutical products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за извършване на периодични доставки на китове, реактиви и антитела за нуждите на МУ — Варна по 5 обособени позиции (ОП), съгласно приложена техническа спецификация (приложение № 1):

— ОП № 1 „Китове и реактиви за молекулярна биология“,

— ОП № 2 „Реактиви за PCR“,

— ОП № 3 „Реактиви за изолиране на лизати“,

— ОП № 4 „ELISA китове и антитела“,

— ОП № 5 „Реактиви за технология на лекарствените форми“.

Посочените в техническата спецификация количества са прогнозни и ще послужат за оценяване на офертите. Заявяването на количествата стоки се определя от възложителя в зависимост от конкретните потребности и финансовата обезпеченост, като възложителят не се обвързва да изчерпи посочената максимално допустима стойност и обем на договора.

Срок за изпълнение на поръчката — 24 (двадесет и четири) месеца.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 76 216.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Китове и реактиви за молекулярна биология

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
Main site or place of performance:

гр. Варна, ул. „Марин Дринов“ № 55

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на китове и реактиви за молекулярна биология, общо количество — 5 008 единици (опаковка, аз. база).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 6 308.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

При необходимост възложителят може (но не се задължава) да поръчва продукти, които не са включени в техническата спецификация, в размер до 10 (десет) процента от предложената от участника обща стойност за стоки/артикули, включени в ТС по съответната обособена позиция.

Предмет на заявяване по предвидената опция са доставки на стоки, които не са включени в техническата спецификация, но са функционално свързани с предмета и обхвата на договора по съответната обособена позиция.

Опцията се реализира при спазване разпоредбите на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП след предварително утвърдена от възложителя или определен от него служител оферта на изпълнителя, която е коригирана с процента надценка, описан в ценовото предложение на изпълнителя (образец № 3_1). В тези случаи при доставката на стоките изпълнителят представя на възложителя фактура от производителя или официален представител на производителя на съответните стоки, като стойността на всяка конкретна доставка при възложителя се определя по цената на придобиване, коригирана с процента надценка, описан в ценовото предложение на изпълнителя (образец № 3_1).

Прилага се, както следва:

1. Механизмът за начисляване на надценка не се прилага в случаите, в които изпълнителят е производител на стоките — предмет на доставка по предвидената опция.

2. В случаите на доставка по предвидената опция, в които изпълнителят е официален представител на производителя на съответните стоки или купува съответните стоки директно от производителя, то той доказва цената на придобиване посредством фактура от производителя.

3. В случаите на доставка по предвидената опция, в които изпълнителят придобива от официален представител на производителя на съответните стоки, то той доказва цената на придобиване посредством фактура от официалния представител.

4. В случаите на т. 2 и т. 3, ако фактурната цена на производителя или официалния представител, върху която се начислява надценката е в чужда валута, то левовата ѝ равностойност се преизчислява по фиксинга на БНБ, валиден към датата на заплащане от изпълнителя към производителя или официалния представител. За доказване се прилага копие от платежно нареждане. При липса на представено доказателство левовата равностойност на цената се преизчислява по фиксинга на БНБ, валиден към датата на издаване на фактурата от производителя или официалния представител към изпълнителя.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Реактиви за PCR

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
Main site or place of performance:

гр. Варна, ул. „Марин Дринов“ № 55

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на реактиви за PCR, общо количество — 46 единици (опаковка, брой), съгласно приложена техническа спецификация (приложение № 1_2).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 33 350.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

При необходимост възложителят може (но не се задължава) да поръчва продукти, които не са включени в техническата спецификация, в размер до 10 (десет) процента от предложената от участника обща стойност за стоки/артикули, включени в ТС по съответната обособена позиция.

Предмет на заявяване по предвидената опция са доставки на стоки, които не са включени в техническата спецификация, но са функционално свързани с предмета и обхвата на договора по съответната обособена позиция.

Опцията се реализира при спазване разпоредбите на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП след предварително утвърдена от възложителя или определен от него служител оферта на изпълнителя, която е коригирана с процента надценка, описан в ценовото предложение на изпълнителя (образец № 3_2). В тези случаи при доставката на стоките изпълнителят представя на възложителя фактура от производителя или официален представител на производителя на съответните стоки, като стойността на всяка конкретна доставка при възложителя се определя по цената на придобиване, коригирана с процента надценка, описан в ценовото предложение на изпълнителя (образец № 3_2).

Прилага се, както следва:

1. Механизмът за начисляване на надценка не се прилага в случаите, в които изпълнителят е производител на стоките — предмет на доставка по предвидената опция.

2. В случаите на доставка по предвидената опция, в които изпълнителят е официален представител на производителя на съответните стоки или купува съответните стоки директно от производителя, то той доказва цената на придобиване посредством фактура от производителя.

3. В случаите на доставка по предвидената опция, в които изпълнителят придобива от официален представител на производителя на съответните стоки, то той доказва цената на придобиване посредством фактура от официалния представител.

4. В случаите на т. 2 и т. 3, ако фактурната цена на производителя или официалния представител, върху която се начислява надценката е в чужда валута, то левовата ѝ равностойност се преизчислява по фиксинга на БНБ, валиден към датата на заплащане от изпълнителя към производителя или официалния представител. За доказване се прилага копие от платежно нареждане. При липса на представено доказателство левовата равностойност на цената се преизчислява по фиксинга на БНБ, валиден към датата на издаване на фактурата от производителя или официалния представител към изпълнителя.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Реактиви за изолиране на лизати

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
Main site or place of performance:

гр. Варна, ул. „Марин Дринов“ № 55

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на реактиви за изолиране на лизати, общо количество — 16 единици (опаковка, брой), съгласно приложена техническа спецификация (приложение № 1_3).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7 725.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

При необходимост възложителят може (но не се задължава) да поръчва продукти, които не са включени в техническата спецификация, в размер до 10 (десет) процента от предложената от участника обща стойност за стоки/артикули, включени в ТС по съответната обособена позиция.

Предмет на заявяване по предвидената опция са доставки на стоки, които не са включени в техническата спецификация, но са функционално свързани с предмета и обхвата на договора по съответната обособена позиция.

Опцията се реализира при спазване разпоредбите на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП след предварително утвърдена от възложителя или определен от него служител оферта на изпълнителя, която е коригирана с процента надценка, описан в ценовото предложение на изпълнителя (образец № 3_3). В тези случаи при доставката на стоките изпълнителят представя на възложителя фактура от производителя или официален представител на производителя на съответните стоки, като стойността на всяка конкретна доставка при възложителя се определя по цената на придобиване, коригирана с процента надценка, описан в ценовото предложение на изпълнителя (образец № 3_3).

Прилага се, както следва:

1. Механизмът за начисляване на надценка не се прилага в случаите, в които изпълнителят е производител на стоките — предмет на доставка по предвидената опция.

2. В случаите на доставка по предвидената опция, в които изпълнителят е официален представител на производителя на съответните стоки или купува съответните стоки директно от производителя, то той доказва цената на придобиване посредством фактура от производителя.

3. В случаите на доставка по предвидената опция, в които изпълнителят придобива от официален представител на производителя на съответните стоки, то той доказва цената на придобиване посредством фактура от официалния представител.

4. В случаите на т. 2 и т. 3, ако фактурната цена на производителя или официалния представител, върху която се начислява надценката е в чужда валута, то левовата ѝ равностойност се преизчислява по фиксинга на БНБ, валиден към датата на заплащане от изпълнителя към производителя или официалния представител. За доказване се прилага копие от платежно нареждане. При липса на представено доказателство левовата равностойност на цената се преизчислява по фиксинга на БНБ, валиден към датата на издаване на фактурата от производителя или официалния представител към изпълнителя.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

ELISA китове и антитела

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33698000 Clinical products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
Main site or place of performance:

гр. Варна, ул. „Марин Дринов“ № 55

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на ELISA китове и антитела, общо количество — 10 единици (опаковка, флакон), съгласно приложена техническа спецификация (приложение № 1_4).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 11 286.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

При необходимост възложителят може (но не се задължава) да поръчва продукти, които не са включени в техническата спецификация, в размер до 10 (десет) процента от предложената от участника обща стойност за стоки/артикули, включени в ТС по съответната обособена позиция.

Предмет на заявяване по предвидената опция са доставки на стоки, които не са включени в техническата спецификация, но са функционално свързани с предмета и обхвата на договора по съответната обособена позиция.

Опцията се реализира при спазване разпоредбите на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП след предварително утвърдена от възложителя или определен от него служител оферта на изпълнителя, която е коригирана с процента надценка, описан в ценовото предложение на изпълнителя (образец № 3_4). В тези случаи при доставката на стоките изпълнителят представя на възложителя фактура от производителя или официален представител на производителя на съответните стоки, като стойността на всяка конкретна доставка при възложителя се определя по цената на придобиване, коригирана с процента надценка, описан в ценовото предложение на изпълнителя (образец № 3_4).

Прилага се, както следва:

1. Механизмът за начисляване на надценка не се прилага в случаите, в които изпълнителят е производител на стоките — предмет на доставка по предвидената опция.

2. В случаите на доставка по предвидената опция, в които изпълнителят е официален представител на производителя на съответните стоки или купува съответните стоки директно от производителя, то той доказва цената на придобиване посредством фактура от производителя.

3. В случаите на доставка по предвидената опция, в които изпълнителят придобива от официален представител на производителя на съответните стоки, то той доказва цената на придобиване посредством фактура от официалния представител.

4. В случаите на т. 2 и т. 3, ако фактурната цена на производителя или официалния представител, върху която се начислява надценката е в чужда валута, то левовата ѝ равностойност се преизчислява по фиксинга на БНБ, валиден към датата на заплащане от изпълнителя към производителя или официалния представител. За доказване се прилага копие от платежно нареждане. При липса на представено доказателство левовата равностойност на цената се преизчислява по фиксинга на БНБ, валиден към датата на издаване на фактурата от производителя или официалния представител към изпълнителя.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Реактиви за технология на лекарствените форми

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
Main site or place of performance:

гр. Варна, ул. „Марин Дринов“ № 55

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на реактиви за технология на лекарствените форми, общо количество — 82 единици (опаковка, килoграм), съгласно приложена техническа спецификация (приложение № 1_5).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 17 547.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

При необходимост възложителят може (но не се задължава) да поръчва продукти, които не са включени в техническата спецификация, в размер до 10 (десет) процента от предложената от участника обща стойност за стоки/артикули, включени в ТС по съответната обособена позиция.

Предмет на заявяване по предвидената опция са доставки на стоки, които не са включени в техническата спецификация, но са функционално свързани с предмета и обхвата на договора по съответната обособена позиция.

Опцията се реализира при спазване разпоредбите на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП след предварително утвърдена от възложителя или определен от него служител оферта на изпълнителя, която е коригирана с процента надценка, описан в ценовото предложение на изпълнителя (образец № 3_5). В тези случаи при доставката на стоките изпълнителят представя на възложителя фактура от производителя или официален представител на производителя на съответните стоки, като стойността на всяка конкретна доставка при възложителя се определя по цената на придобиване, коригирана с процента надценка, описан в ценовото предложение на изпълнителя (образец № 3_5).

Прилага се, както следва:

1. Механизмът за начисляване на надценка не се прилага в случаите, в които изпълнителят е производител на стоките — предмет на доставка по предвидената опция.

2. В случаите на доставка по предвидената опция, в които изпълнителят е официален представител на производителя на съответните стоки или купува съответните стоки директно от производителя, то той доказва цената на придобиване посредством фактура от производителя.

3. В случаите на доставка по предвидената опция, в които изпълнителят придобива от официален представител на производителя на съответните стоки, то той доказва цената на придобиване посредством фактура от официалния представител.

4. В случаите на т. 2 и т. 3, ако фактурната цена на производителя или официалния представител, върху която се начислява надценката е в чужда валута, то левовата ѝ равностойност се преизчислява по фиксинга на БНБ, валиден към датата на заплащане от изпълнителя към производителя или официалния представител. За доказване се прилага копие от платежно нареждане. При липса на представено доказателство левовата равностойност на цената се преизчислява по фиксинга на БНБ, валиден към датата на издаване на фактурата от производителя или официалния представител към изпълнителя.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Възложителят няма поставени изисквания по отношение на критерия

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Възложителят няма поставени изисквания по отношение на критерия

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Участниците да са изпълнили през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 доставка с предмет, идентичен или сходен с този на обособената/ите позиция/и, заявени за участие.

Под идентични или сходни с предмета на поръчката доставки се приемат доставки на китове, реактиви и антитела.

Под „изпълнени доставки“ се разбира такива, които независимо от датата на започването им са приключили до подаването на оферти.

Участниците следва да посочат необходимата информация в раздел В „Технически и професионални способности“, част IV „Критерии за подбор“ на ЕЕДОП.

Документите за доказване на съответствие с критериите за подбор се представят съгласно чл. 67, ал. 5 и чл. 112 от ЗОП — списък на доставките, които са идентични или сходни с тези на съответната/ите обособена/и позиция/и, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

2. Участниците следва да притежават валиден сертификат, удостоверяващ прилагането на система за управление на качеството БДС EN ISO 9001 (или еквивалентен), издаден от акредитирана институция или агенция за управление на качеството.

Участниците следва да посочат необходимата информация в част IV „Критерии за подбор“, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството“ на ЕЕДОП.

Документите за доказване на съответствие с критерия за подбор се представят съгласно чл. 67, ал. 5 и чл. 112 от ЗОП — заверено копие на валиден сертификат, удостоверяващ прилагането на система за управление на качеството БДС EN ISO 9001 (или еквивалентен), издаден от акредитирана институция или агенция за управление на качеството.

Minimum level(s) of standards possibly required:

По т. 1 участникът следва да е изпълнил поне 1 (една) доставка, идентична или сходна с предмета на обособената/ите позиция/и, за която/ито подава оферта.

При участие за повече от една обособена позиция участникът следва да покрие минималното заложено от възложителя изискване за дейности, сходни с предмета на всяка обособена позиция, за която участва.

По т. 2 участниците следва да притежават валиден сертификат, удостоверяващ прилагането на система за управление на качеството БДС EN ISO 9001 (или еквивалентен), издаден от акредитирана институция или агенция за управление на качеството.

Обхватът на сертификата трябва да е сходен с предмета на поръчката.

Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

В случаите по предходното изречение участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение при подписване на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му за съответната обособена позиция, със срок на валидност срока на действие на договора плюс 30 (тридесет) дни. Формата на гаранцията е по избор на участника:

— парична сума — платима по банкова сметка на Медицински университет — Варна: „Банка ДСК“ ЕАД, клон Варна, BIC: STSABGSF; IBAN: BG24STSA93003100040700 — в лева,

— банкова гаранция — същата следва да е авизирана от българска банка, ако е издадена от чуждестранна банка,

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

В платежното нареждане, оригинала на банковата гаранция и застраховката изрично се посочва уникалният номер на поръчката в Регистъра за обществени поръчки (РОП), за която се отнася и по възможност — наименованието на обособената позиция.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/03/2021
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 15/08/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/03/2021
Local time: 14:00
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

В обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения и всяко друго образувание, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП), в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и обявените изисквания от възложителя, ако може самостоятелно да подава заявления за участие или оферти и да сключва договори за изпълнение предмета на поръчката съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка на основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 и 4, чл. 107 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ. Офертата се изготвя на български език, в това число и когато участник в поръчката е чуждестранно лице. В случай че се подават документи, които са на чужд език, задължително трябва да са придружени с точен превод на български език по отношение на относимите към офертата части.

В случай че офертата съдържа информация с парично изражение, пряко свързана с предмета на поръчката, намираща се извън „ценово предложение“, участникът се отстранява от участие.

При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП на всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

На основание чл. 47, ал. 3, изр. 2 от ППЗОП възложителят ще допусне документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП да се представят общо, като ЕЕДОП се подаде за обособената позиция с най-малък пореден номер.

Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави документи:

— удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от поръчката, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

— декларации по чл. 42, ал. 2, т. 2, чл. 59, ал. 1, т. 3 и чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Декларациите съответстват на приложения № 1 към чл. 26, ал. 1, № 2 към чл. 37, ал. 1 и № 4 към чл. 47, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗМИП.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба срещу решението за откриване на процедурата се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение действие или бездействие се обжалва.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/02/2021