Supplies - 85237-2021

19/02/2021    S35

Romania-Bucharest: Antiseptics and disinfectants

2021/S 035-085237

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Universitar de Urgență „Elias”
National registration number: 4192537
Postal address: Str. Mărăşti nr. 17
Town: Bucureşti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 011461
Country: Romania
Contact person: Bogdan Mihai Vlad
E-mail: achizitii.sefserviciu@spitalul-elias.ro
Telephone: +40 213161600
Fax: +40 213111032
Internet address(es):
Main address: www.spitalul-elias.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100113627
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Antiseptice și dezinfectante

Reference number: x
II.1.2)Main CPV code
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Nr. lot, denumire produs, UM, cantitate minima CS, cantitate max. CS, cantitate minima AC, cantitate max. AC.

1. Dezinfectant de nivel înalt pentru suprafeţe și echipamente medicale pe baza de peroxid de hidrogen, litri, 700-1 100, 16 800-26 400;

2. Dezinfectant cu proprietati de curatare pentru dezinfectia suprafetelor semicritice tip 2 produs, litri/kg, 800-1 000, 19 200-24 000.

Termenul-limita pana la care operatorii economici pot solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 18 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Autoritarea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 6 432 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Operatorii economici pot depune oferte fie pentru unul, fie pentru mai multe loturi.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dezinfectant de nivel înalt pentru suprafeţe și echipamente medicale pe baza de peroxid de hidrogen

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Sediul S.U.U. Elias

II.2.4)Description of the procurement:

Dezinfectant de nivel înalt pentru suprafeţe și echipamente medicale pe baza de peroxid de hidrogen; valoarea celui mai mare contract subsecvent, in lei, fara TVA: 220.000,00 ron.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 5 280 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dezinfectant cu proprietati de curatare pentru dezinfectia suprafetelor semicritice tip 2 produs

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Sediul S.U.U. Elias

II.2.4)Description of the procurement:

Dezinfectant cu proprietati de curatare pentru dezinfectia suprafetelor semicritice tip 2 produs; valoarea celui mai mare contract subsecvent, in lei, fara TVA: 48.000,00

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 152 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, documentele justificative ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit dupa finalizarea etapei de licitatie electronica.

Aceste documente pot fi:

1. certificate de atestare fiscala CU PRIVIRE LA PLATA impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat, etc) VALABILE LA MOMENTUL PREZENTARII;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016 (aceasta declaratie va fi prezentata odata cu DUAE).

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

Mugur Cristian ARDELEAN

Daniela STEFAN

Bogdan VLAD

Gabriela POSCHINA

Lucia PAPASTERI

Sorin MANOLACHE

Marilena TUDOSE

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau, în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de catre operatorul economic clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea finalizarea etapei de licitatie electronica. Informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2 Cifra de afaceri anuala generala Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii 3 ani (2018, 2019, 2020) trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea celui mai mare contract subsecvent (fara TVA) x 2, respectiv pentru lotul 1 = 220.000,00 RON x 2 = 440.000,00 RON si pentru lotul 2 = 48.000,00 x 2 = 96.000,00 RON.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea etapei de licitatie electronica. Bilanturi contabile sau extrase de bilant sau alte documente emise de organisme specializate care confirma nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte. Acordul de asociere se prezinta odata cu DUAE, iar documentele justificative doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea autoritatii contractante. Documentele justificative pot fi prezentate în oricare din formele original/copie legalizata/copie certificata pentru conformitate cu originalul. Certificarea pentru conformitate se face de catre reprezentantul legal/împuternicit al operatorului economic prin înscrierea pe fiecare pagina a mentiunii "conform cu originalul", însotita de semnatura persoanei respective. Documentele emise în alte limbi vor fi prezentate însotite de traduceri autorizate în limba româna SE solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora).

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2 Gestionarea lantului de aprovizionare Prezentarea documentelor care atesta masurile implementate de operatorul economic prin care se garanteaza trasabilitatea produselor, pe lantul de aprovizionare.

Loturile: 1,2 Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, cu certificate de autenticitate Descrieri sI fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate, a caror autenticitate trebuie certificata la solicitarea autoritatii contractante, conform art. 179 lit „l” din Legea nr. 98/2016.

Loturile: 1,2 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Lista principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 ani. Ofertantul a livrat în ultimii 3 ani produse similare în valoare de cel putin: pentru lot 1 = 220.000,00 RON; pentru lot 2 = 48.000,00 RON. Prin produse similare se înţelege: dezinfectanţi şi/sau antiseptice, indiferent de forma de prezentare (soluţii, geluri, spume, tablete) fără a condiţiona domeniul în care au fost livrate (sanitar, alimentar, zootehnic, purificare apă, colectivitati). Documentele ce vor trebui prezentate pentru demonstrarea experientei similare: contracte, procese verbale de receptie, documente constatatoare emise conform art. 166 din H.G. 395/2016, sau orice alt document care poate dovedi experienta similara.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea etapei de licitatie electronica. Documentele justificative pot fi: liste de verificare/rapoarte interne cuprinzând punctele de control si criteriile de monitorizare a produselor si proceselor pe lantul de aprovizionare sau orice alte documente pe care ofertantul le considera relevante în îndeplinirea cerintei.

Completare DUAE Nota: Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de oferantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea etapei de licitatie electronica. Documentele justificative pot fi: contracte, procese verbale de receptie, documente constatatoare emise conform art. 166 din H.G. 395/2016, sau orice alt document care poate dovedi experienta similara.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Elementul care va face obiectul procesului repetitiv este pretul unitar. Procesul repetitiv va avea loc prin intermediul SEAP (www.elicitatie.ro). În timpul licitatiei electronice operatorul SEAP va pune la dispozitia ofertantilor informatii privind numarul de participanti care liciteaza electronic, precum si cel mai scazut pret. Numar runde - 1. Durata rundei - 1 zi lucratoare (24 ore). Nu se utilizeaza pasul de licitare. Dupa licitatia electronica ofertantul declarat câstigator va avea obligatia de a transmite o noua oferta financiara semnata si stampilata. La etapa finala a acestei faze, sistemul informatic va pune la dispozitia autoritatii contractante clasamentul final.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/03/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 25/06/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/03/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

In situatia in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici situati pe primul loc a unor documente care vor contine noi preturi (reofertare).

Pentru îndeplinirea obligației referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanți la procedurile de atribuire, aceștia vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă. De asemenea, răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare cf. Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atrib. a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea CNSC.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Spitalul Universitar de Urgență „Elias”
Postal address: Bulevardul Mărăști nr. 17, sector 1
Town: Bucureşti
Postal code: 011461
Country: Romania
E-mail: achizitii.elias@gmail.com
Telephone: +402 13161600
Internet address: http://spitalul-elias.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/02/2021