Szolgáltatások - 88016-2016

16/03/2016    S53

Magyarország-Budapest: Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások

2016/S 053-088016

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest 2024 Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK23596
Postai cím: Városház utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: beszerzes@budapest2024.org
Telefon: +36 17998334
Fax: +36 17990141
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.budapest2024.org
A felhasználói oldal címe: http://budapest2024.org
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.kozbeszerzes.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Sirály és Társa Ügyvédi Iroda
Postai cím: Szilágyi Dezső tér 1. 2. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sirály Katalin
E-mail: kozbeszerzes@drsk.hu
Telefon: +36 17998334
Fax: +36 17990141
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.budapest2024.org
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Sirály és Társa Ügyvédi Iroda
Postai cím: Szilágyi Dezső tér 1. 2. emelet
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sirály Katalin
Telefon: +36 17998334
E-mail: kozbeszerzes@drsk.hu
Fax: +36 17990141
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.budapest2024.org
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: tanácsadás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Társadalmi párbeszéd az olimpiáért 2016 kommunikációs kampány 2016. évi stratégiájának kialakítása, a benne foglalt rendezvények megvalósítása, média kommunikációs kampány megtervezése, lebonyolítása.

II.1.2)Fő CPV-kód
79342200 Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási keretmegállapodás a „Társadalmi párbeszéd az olimpiáért 2016” kommunikációs kampány 2016. évi stratégiájának kialakítása, a stratégiában foglalt rendezvények megvalósítása, valamint média kommunikációs kampány lebonyolítása tárgyában.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79341400 Hirdetési kampánnyal kapcsolatos szolgáltatások
79952000 Rendezvényszervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
NUTS-kód: HU10 Közép-Magyarország
NUTS-kód: HU21 Közép-Dunántúl
NUTS-kód: HU22 Nyugat-Dunántúl
NUTS-kód: HU23 Dél-Dunántúl
NUTS-kód: HU31 Észak-Magyarország
NUTS-kód: HU32 Észak-Alföld
NUTS-kód: HU33 Dél-Alföld
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 105. § (1) bek. a) pont szerinti keretmegállapodás megkötése céljából indítja. A szolgáltatások megrendelésére közvetlen megrendelések útján kerül sor a keretösszeg erejéig a Vállalkozási Keretmegállapodásban szabályozott módon.

Keretösszeg: nettó 700 + 200 millió HUF.

Ajánlatkérő lehetősége a Vállalkozási Keretmegállapodás 6 hónapos időtartamának további maximum 3 hónappal történő meghosszabbítása valamint a keretmegállapodás nettó 700 000 000 HUF keretösszegének további maximum nettó 200 000 000 HUF való megemelése.

Nyertes ajánlattevő feladata:

I. Stratégia kialakítása valamint a stratégiában foglalt szakmai és lakossági események megszervezése

I.1. Stratégia kialakítása

Kommunikációs kampány stratégiájának kialakítása a szerződéskötéstől számított 30 napon belül.

I.2. Konferencia és/vagy workshop sorozat

Várhatóan 2016. május-június valamint szeptember-november közötti időszakban, 4 alkalommal szakmai esemény megszervezése, és teljes körű lebonyolítása Budapesten és Budapesten kívüli lehetséges helyszíneken minimum 75-100 fő részvételével. Teljes körű előkészítés, megszervezés és lebonyolítás, azaz: rendezvénytechnikai eszközök biztosítása és üzemeltetése, dekoráció tervezése és gyártása, catering szolgáltatások megrendelése, helyszíni ügyelet.

I.3 Együttműködési megállapodás az egyetemekkel

Várhatóan 2016. szept. és okt. hónapokban a Kommunikációs Stratégiában meghatározott felsőoktatási intézményekkel való együttműködés és kapcsolódó sajtónyilvános események megszervezése, együttműködési megállapodások előkészítése.

I.4. Online és social média kampány

Vállalkozási Keretmegállapodás időtartama alatt együttműködést kialakítani a BOM-mal és kapcsolódó weboldalakkal a közös online és social média kampány kialakítása érdekében. Olimpiai pályázathoz kapcsolódó weboldal tartalmi továbbfejlesztése.

I.5. Olimpiai önkéntes mozgalom megalapozása

Olimpiai önkéntes mozgalom elindítására javaslatot tenni és annak elindításában közreműködni.

I.6. Június 23.

Az olimpia napja eseményének kialakítása és megszervezése Budapesten és legalább két vidéki helyszínen.

I.7.Sportrendezvények támogatása

Az Ajánlatkérő által elfogadott kommunikációs stratégiával összhangban a sportrendezvényeken a különböző programok aktivitások megtervezése és lebonyolítása.

I.8. Fesztivál-kitelepülések és egyéb nagyrendezvényeken való részvétel

Az Ajánlatkérő által elfogadott kommunikációs stratégiával összhangban a kitelepülésekkel kapcsolatos teljes körű szervezési feladatok ellátása, a PR aktivitások kialakítása, lebonyolítása. A Sziget fesztiválon, illetve várhatóan öt budapesti és öt vidéki eseményen történő kitelepülés előkészítése és lebonyolítása könnyűzenei fesztiválokon illetve 10 000 látogatószám feletti lakossági rendezvényeken.

I.9. Média highlightok megvalósítása.

Ajánlatkérő által elfogadott kommunikációs stratégiával összhangban média highlightok megvalósítása.

II. A „Társadalmi párbeszéd az olimpiáért 2016” kampányhoz kapcsolódó médiavásárlási és egyéb kommunikációs feladatok

II.1. Médiatervezési és médiavásárlási, valamint a médiabeszerzéshez kapcsolódó kreatív tervezési és gyártási feladatok

A médiatervezés, médiavásárlás, médiabeszerzéshez kapcsolódó kreatív tervezési és gyártási feladatok ellátása. A nyertes ajánlattevő feladata országos médiakampány lebonyolítása, a kampány időtartama várhatóan 2 hónap, amely alatt feladata várhatóan 6 országos ATL kampány kreatív koncepciójának megtervezése és lebonyolítása.

II.2. Egyéb kommunikációs, kreatív tervezési és gyártási feladatok ellátása.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szakmai ajánlat / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Ajánlatkérő lehetősége a Vállalkozási Keretmegállapodás 6 hónapos időtartamának további maximum 3 hónappal történő meghosszabbítása.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésekben foglalt kizáró okok valamelyikének a hatálya alatt áll.

I. Igazolási mód az ajánlat benyújtásával egyidejűleg a Kbt. 67. §, 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 2-7.§-ai szerint szükséges.

A 321/2015 (X.30) Korm. rend. 4-7. §-ok és az ajánlatkérő által előírt módon kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) formanyomtatvány III. részének benyújtása szükséges.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg a Kbt. 67. § (3) bekezdése szerint be kell nyújtani a kapacitást rendelkezésre bocsátó szerv részéről is az EEKD formanyomtatvány III. részét.

Az ajánlatban be kell nyújtani a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevő azon nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

II. Igazolási mód a bírálat nyomán:

Ajánlatkérő a bírálat alapján [Kbt. 69. § (4)] a potenciálisan nyertes – illetve döntése szerint a következő potenciálisan nyertes ajánlattevő(k)től [Kbt. 69. § (6) bek.], továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)től – 5 munkanapos határidő tűzésével a 321/2015 (X.30.) Kormány rendelet 1-16. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtását kéri.

A Kr. 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmassági igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében, vagyis a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívásra tekintettel erre vonatkozóan további igazolások benyújtása nem szükséges.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P.1 A Kbt. 65. § (1) a.) és a Kr. 19. § (1) b.) pontja alapján az utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó, ajánlattevő saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet), ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.

Ha az ajánlattevő a P.1 alkalmassági feltétel szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó (rendezvényszervezési és/vagy kommunikációs szolgáltatások) árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.

P.2 A Kbt. 65. § (1) a.) és a Kr. 19. § (1) c.) alapján az előző három lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes, valamint a közbeszerzés tárgyából származó (rendezvényszervezési és/vagy kommunikációs szolgáltatások) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak;

P.3 A Kbt. 65. § (1) a.) és a Kr. 19. § (1) d.) alapján a Vállalkozási Keretmegállapodás tárgyának megfelelő (kommunikációs szolgáltatások és/vagy rendezvényszervezési szolgáltatások) megfelelő, a Vállalkozási Keretmegállapodás teljes időtartama alatt érvényes, olyan szakmai felelősségbiztosítás fennállására vonatkozó igazolás, amely felelősségbiztosítás a beszerzés tárgyát lefedő, a biztosítható kockázatokra is kiterjedően legalább 50 000 000 HUF/év limit kifizetésére nyújt

Ha az ajánlattevő a P.1. és a P.2 alkalmassági feltételek szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a nevezett alkalmassági követelmények és igazolási módok helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a nevezett alkalmassági feltételekkel kapcsolatban az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. E körben az ajánlatkérő rögzíti, hogy egyéni vállalkozók vonatkozásában a P.1 alkalmassági feltétel esetében adóbevallás benyújtása az előírás (esetükben kiegészítő tájékoztatás kérés nem szükséges).

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint felelhetnek meg.

Az alkalmasság igazolása során az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), (8) és (11) bekezdései alapján támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

P.1 az utolsó 3 lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményei közül bármelyik negatív. Ha az ajánlattevő a P.1 alkalmassági feltétel szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (rendezvényszervezési és/vagy kommunikációs szolgáltatások) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el a nettó 350 000 000 HUF értéket.

P.2 az előző három lezárt üzleti év bármelyikében a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított -árbevétele nem érte el a nettó 700 000 000 HUF-ot, illetve az előző három lezárt üzleti év bármelyikében a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (rendezvényszervezési és/vagy kommunikációs szolgáltatások) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el a nettó 500 000 000 HUF értéket.

P.3 nem rendelkezik a Vállalkozási Keretmegállapodás tárgyának megfelelő, (kommunikációs szolgáltatások és/vagy rendezvényszervezési szolgáltatások) a Vállalkozási Keretmegállapodás teljes időtartama alatt érvényes, olyan szakmai felelősségbiztosítással, amely felelősségbiztosítás a beszerzés tárgyát lefedő, a biztosítható kockázatokra is kiterjedően legalább 50 000 000 HUF/év limit kifizetésére nyújt fedezetet.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M.1. a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével tudja igazolni alkalmasságát. a Kr. 22. § (1) bekezdése alapján a Közbeszerzési Dokumentum előírásai szerint.

M.2 a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, tudja igazolni alkalmasságát, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Ennek keretében ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania a bevonni kívánt szakemberek személyéről, az igazolni kívánt minimumkövetelmény megjelölésével a Közbeszerzési Dokumentumban előírtaknak megfelelően.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1 Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített

M.1.1 legalább 3 db olyan, konferencia megszervezésére és teljes körű lebonyolítására vonatkozó referenciával, amelyeken a résztvevők száma átlagosan legalább 100 fő volt, valamint a konferencia megszervezése magában foglalta az alábbi feladatok mindegyikét:, rendezvénytechnikai eszközök biztosítása és üzemeltetése, dekoráció tervezése és gyártása, catering szolgáltatások megrendelése, szervezéssel kapcsolatos feladatok ellátása, helyszíni ügyelet biztosítása.

M.1.2 legalább 4 db országosan elérhető televíziós csatornákon és/vagy rádiókban, és online és print felületeken történő ATL kampány kreatív koncepciójának megtervezése és megvalósítása.

M.1.3 legalább 8 db olyan zenei és/vagy sport fesztiválra és/vagy tömegrendezvényre való kitelepülés biztosítására és installáció elkészítésére vonatkozó referenciával, ahol a résztvevők száma egy rendezvény tekintetében elérte a 7 500 főt.

M.1.4 legalább 1 db olyan esemény megszervezésére irányuló referenciával, amely olimpia, olimpiai pályázat témakörében vagy bármely más nyári olimpiai sportág sport világesemény (Európa Bajnokság, Világbajnokság) népszerűsítéséhez köthetően, lakossági tájékoztatás céljából került megszervezésre. (roadshow, szabadtéri sportrendezvény)

Ugyanaz a referencia egy vagy több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelőség igazolása érdekében is felhasználható, amennyiben teljesíti az alkalmassági minimumkövetelmények esetében leírt valamennyi feltételt.

A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladását megelőző 4 évben megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik. Folyamatosan teljesített szolgáltatásoknál a felhívás feladásáig terjedő időtartamban végzett szolgáltatások mennyiségi adatai kerülnek figyelembe vételre.

M.2 Alkalmatlan az ajánlattevő, (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben a szerződéskötés időpontjára nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:

M.2.1 legalább 1 fő, felsőfokú (legalább alapképzésben vagy főiskolai képzésben szerzett) közgazdász valamint kommunikáció -és médiatudomány végzettségű, legalább 72 hónapos a közbeszerzés tárgya szerinti (kommunikáció és/vagy rendezvényszervezés) szakmai gyakorlattal rendelkező kommunikációs szakemberrel.

M.2.2 legalább 1 fő felsőfokú (legalább alapképzésben vagy főiskolai képzésben szerzett) végzettségű, minimum 36 hónapos reklámkampány lebonyolítására vonatkozó tapasztalattal rendelkező szakemberrel.

M.2.3 legalább 1 fő okj-s vagy felsőfokú (legalább alapképzésben vagy főiskolai képzésben szerzett) végzettséggel rendelkező grafikus, aki kreatív anyagok tervezésében legalább 36 hónap tapasztalattal rendelkezik.

M.2.4 legalább 1 fő felsőfokú végzettséggel (legalább alapképzésben vagy főiskolai képzésben szerzett) rendelkező kreatív szakember, aki reklámfilm és rádióspot készítésében minimum 36 hónap tapasztalattal rendelkezik

M.2.5 legalább 1 fő, felsőfokú végzettségű, (legalább alapképzésben vagy főiskolai képzésben szerzett) legalább 36 hónapos média és PR tervezési és/vagy médiavásárlási gyakorlattal rendelkező szakemberrel.

Egy szakember legfeljebb egy pozícióra jelölhető.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése az adott közvetlen megrendelés szerződésszerű teljesítését, a teljesítés igazolását követően utólag, átutalással, számla ellenében, magyar forintban történik a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt előírások szerint, figyelembe véve a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdéseiben, alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdéseiben foglalt előírásokat. A nyertes ajánlattevő, az adott közvetlen megrendelés során elvégzett feladatairól kiállított számláját az ajánlatkérő által a közvetlen megrendelés teljesítését követően kiadott teljesítésigazolás alapján nyújthatja be az ajánlatkérő részére kísérőlevéllel együtt. A teljesítésigazolásnak tartalmaznia kell azt a díjösszeget is, amelyre nézve a nyertes ajánlattevő az adott teljesítés tekintetében jogosult.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 21/04/2016
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 21/04/2016
Helyi idő: 12:00
Hely:

Sirály és Társa Ügyvédi Iroda, 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. 2. emelet (27-es kapucsengő).

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Kbt. 68. § (3) bek. szerinti személyek lehetnek jelen a bontáson.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1. Ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania az ajánlatát.

2. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 7 000 000 HUF összegű ajánlati biztosíték adásához köti, amit az ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig (az ajánlattételi határidő lejártának időpontja) ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátania a Kbt. 54. § és a Közbeszerzési Dokumentumok előírásai szerint. Az ajánlati biztosíték az ajánlati kötöttség megtartását biztosítja.

3. Az ajánlatokat 1 papír alapú és 1 CD/DVD formátumban benyújtott elektronikus pld-ban cégjelzéssel ellátott borítékban, csomagban v. dobozban kell benyújtani.

A borítékon fel kell tüntetni: „Társadalmi párbeszéd az olimpiáért 2016 kommunikációs kampány 2016. évi stratégiájának kialakítása, a benne foglalt rendezvények megvalósítása, média kommunikációs kampány megtervezése, lebonyolítása”-Az ajánlattételi határidő előtt felbontani tilos!

4. Az ajánlat benyújtására lehetőség van postán és személyesen munkanapokon 9:30 és 12:00 között, ill. az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:30-tól az ajánlattételi határidő lejáratának időpontjáig.

5. Csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. §-ának (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

6. Csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. §-ának (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló tv. szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.(Adott esetben a nemleges nyilatkozatot!)

7. Csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. §-ának (6) bek. a) és b) pontok szerinti nyilatkozatát az alvállalkozók igénybe vételét illetően (Adott esetben a nemleges nyilatkozatot!)

8. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők együttműködéséről szóló megállapodást, amelyben a közös ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a szerződés teljesítésért egyetemleges felelősséget vállalnak, és meg kell jelölni a képviseletükre jogosult tagjukat. Közös ajánlattétel esetén egy dokumentáció átvétele elegendő.

9. Azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:

P.1, P.2, P.3, M.1, M.2

10. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint értékeli.

Ajánlati ár (súlyszáma: 50)

1.a Kommunikációs stratégia nettó átalánydíja forint (5)

1.b. Árazott költségvetés nettó összesen díja forint (45)

2. Szakmai ajánlat (Súlyszáma: 50)

A 2. bírálati szempont (Szakmai ajánlat) esetében ajánlatkérő az alábbi tartalmú szakmai ajánlat benyújtását írja elő:

1. Fesztivál kitelepülés és installáció ötlet

2. Mobil olimpiai látogatóközpont ötlet

3. Olimpia Világnap kreatív ötlet

4. TCR kampány story board ötlet

Ajánlatkérő az egyes értékelési szempontok (alszempontok) tekintetében 1-től 10-ig ad pontot.

11. A részekre történő ajánlattételt ajánlatkérő nem biztosítja, figyelemmel a Vállalkozási Keretmegállapodás rövid teljesítési időtartamára, és arra a tényre, hogy a Szerződés tárgyát képező feladatok mind szakmailag, mind gazdaságilag összefüggenek, egységes koncepció megvalósítását kívánják meg. A szerződés részekre bontása nem lehetséges, mert nincs olyan teljesítési egység, amely külön megvalósítható.

12. Az ajánlati felhívás II.1.5) és II.2.6) pontjainak „Érték áfa nélkül” rovata „1” forintban került meghatározásra tekintettel arra, hogy ajánlatkérő a hirdetmény feladásával egyidejűleg nem nyújt tájékoztatást az érdeklődő gazdasági szereplőknek az eljárás becsült értékéről.

13. A Közbeszerzési Dokumentumok a www.kozbeszerzes.hu-n fellelhető Közbeszerzési Adatbázisból tölthetőek le v. kérhető a megküldésük a kozbeszerzes@drsk.hu email címen.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Internetcím: http://www.kozbeszerzes.hu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: http://www.kozbeszerzes.hu
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/03/2016