Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 89193-2019

26/02/2019    S40

Görögország-Maroussi: Az egészségügyi biztonsági tevékenységek támogatása

2019/S 040-089193

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA)
Postai cím: 1 Vasilissis Sofias Street
Város: Maroussi
NUTS-kód: EL30 Aττική
Postai irányítószám: 15124
Ország: Görögország
Kapcsolattartó személy: Procurement Officer
E-mail: procurement@enisa.europa.eu
Telefon: +30 2814409711
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.enisa.europa.eu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4473
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4473
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Hálózati információbiztonság

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Az egészségügyi biztonsági tevékenységek támogatása

Hivatkozási szám: ENISA F-COD-19-T11
II.1.2)Fő CPV-kód
73000000 Kutatási és fejlesztési szolgáltatások és kapcsolódó tanácsadói szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az ENISA legalább 2 és legfeljebb 5 olyan szolgáltató szolgáltatásait kívánja igénybe venni, akik az egészségügyi biztonság terén támogatást tudnak nyújtani. A nyertes ajánlattevőkkel szemben elvárás, hogy jelentős tapasztalattal és szakértelemmel rendelkezzenek ezen a területen, kiemelt hangsúllyal az ENISA éves munkatervében tárgyalt szempontokra.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 400 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
73210000 Kutatási tanácsadó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: EL30 Aττική
A teljesítés fő helyszíne:

A szolgáltatások nyújtásának helyszíne általában a nyertes ajánlattevők telephelye, míg a végső eredményt az ENISA helyszínén kell bemutatni.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A pályázóknak a következő témákban kell szakértelemmel és ismeretekkel rendelkezniük:

— az európai szabályozási keretrendszer ismerete (pl. a hálózati és információs rendszerek biztonságáról szóló [NIS] irányelv, általános adatvédelmi [GDPR] rendelet, az EU telekommunikációs csomagja),

— az e-egészségügyi rendszerek, infrastruktúrák és szolgáltatások (pl. elektronikus receptfelírás, HER, PHR stb.) hálózat- és információbiztonsága,

— az egészségügyi biztonsági szolgáltatások és az e-egészségügyi politikák nemzeti és/vagy európai szintű ellenálló képességével kapcsolatos politikai és szabályozási ügyek,

— orvostechnikai eszközök (úgymint hordozható eszközök, testen hordható eszközök, testbe ültethető eszközök stb.) biztonsága,

— hálózat- és információbiztonsági ügyek, úgymint internet- és webes biztonság, kriptográfia, tesztelés, biztonsági irányítás stb.

A kockázatelemzés terén nyújtott tanácsadási szolgáltatások céljai többek között a következők lehetnek:

— a fenti témákkal kapcsolatos felmérés; meglévő releváns szakirodalom, jelentések, fehér könyvek, jogszabályok, politikák, stratégiák, kezdeményezések és egyéb kutatási projektek,

— kockázatok azonosítása és értékelése az egészségügyi szervezetek meghatározott rendszerei és szolgáltatásai vonatkozásában,

— az érdekelt felek azonosítása, majd párbeszéd indítása velük a fenti témákban, beleértve a kínálati oldal szakértőit (politikai döntéshozók, városok döntéshozói, gyártók, megoldások forgalmazói, ipari szövetségek, szabványtestületek, tanúsítási szervezetek), valamint a felhasználói oldalt (kkv-k, kkv-szövetségek, fogyasztói szövetségek, kormányzati szervezetek, nagyvállalatok stb.),

— interjúk, felmérések, kérdőívek készítése és megvalósítása (személyes, telefonos, online stb. formában) az érdekelt felekkel a fenti témákban,

— az interjúk, felmérések és kérdőívek eredményeinek elemzése és bemutatása,

— jelentések összeállítása a(z interjúk és felmérések keretében) gyűjtött információk vagy elméleti tanulmányok alapján,

— a politikák és szabályozások egészségügyi szolgáltatások fejlődésére gyakorolt hatásának értékelése,

— SWOT-elemzés végrehajtása különböző típusú technikai és szervezeti esetekre vonatkozóan, a kialakulóban lévő technológiákat és az alkalmazást beleértve,

— konkrét ajánlások megfogalmazása a gyakorlatokra (jó gyakorlatok, tervezési döntések stb.) és az operatív igényekre vonatkozóan a tanulmányozott egészségügyi szolgáltatások területén azonosított problémák kezelése érdekében,

— szükség esetén technikai tervezési dokumentumok összeállítása, úgymint a rendszerkövetelmények meghatározása és elemzése, technikai követelmények elemzése, használati esetek elemzése, rendszertervezés stb.,

— a ténylegesen megvalósult eredmények bemutatása prezentációs technikák (papír alapú dokumentáció, online dokumentáció, diák, demonstrátorok, ábrák, videók stb.) segítségével.

Az ENISA éves munkaprogramján alapuló, konkrétan az egészségügyi szolgáltatásokra irányuló különféle egyedi szerződések megkötésére kerül sor rendszeresen, a keretszerződések nyertes ajánlattevőivel, a verseny ismételt meghirdetésére irányuló eljárás szerint. Az ajánlatkérő igényeitől és a rendelkezésre álló költségvetéstől függően a teljes költségvetés 50 %-kal növelhető az ajánlati felhívás előzetes közzététele nélküli tárgyalásos eljárás útján.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 400 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A létrejövő keretszerződés kezdeti időtartama 12 hónap, amely évente meghosszabbítható, összesen legfeljebb 3 évre.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd a közbeszerzési dokumentációt.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 5
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 25/03/2019
Helyi idő: 18:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 3 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 26/03/2019
Helyi idő: 10:00
Hely:

ENISA Athens office, Vasilissis Sofias Street 1, 151 24 Maroussi, Attiki, GÖRÖGORSZÁG.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A tenderbontáson minden részt vevő ajánlattevőtől maximum 1 törvényes képviselő lehet jelen. A pályázóknak részvételi szándékukról e-mailben (procurement@enisa.europa.eu), a tenderbontás előtt legalább 3 munkanappal kell tájékoztatniuk az Ügynökséget. Ennek elmulasztása esetén az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy megtagadja a helyszínre történő belépést.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Bírósága
Postai cím: Boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2600
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Európai Ombudsman
Postai cím: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Város: Strasbourg
Postai irányítószám: 67001
Ország: Franciaország
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/02/2019