Supplies - 97562-2021

26/02/2021    S40

Romania-Baia Mare: Steriliser

2021/S 040-097562

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Județul Maramureș (Consiliul Județean Maramureș)
National registration number: 3627315
Postal address: Str. Gheorghe Şincai nr. 46
Town: Baia Mare
NUTS code: RO114 Maramureş
Postal code: 430311
Country: Romania
Contact person: Ana Zaharia
E-mail: achizitii@maramures.ro
Telephone: +40 262214659
Fax: +40 262215597
Internet address(es):
Main address: www.cjmaramures.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100114082
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare sterilizatoare UV în cadrul proiectului „Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat din județul Maramureș în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-CoV-2”

Reference number: 3627315_2021_PAAPD1178639
II.1.2)Main CPV code
33191100 Steriliser
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Obiectul contractului îl constituie furnizarea de sterilizatoare UV în cadrul proiectului „Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat din județul Maramureș în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-CoV-2”. Durata contractului este de patru luni de la data comunicării ordinului administrativ de începere a execuției contractului. Furnizarea produselor aferente contractului va dura maximum trei luni de la data emiterii ordinului de începere a execuției contractului.

În măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate de către operatorii economici în termenul prevazut la sectiunea I.3) din fișa de date, respectiv 18 zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor, răspunsul autorității contractante la aceste solicitări va fi transmis în a 11-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 045 803.20 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO114 Maramureş
Main site or place of performance:

Conform Anexa 1 la caietul de sarcini.

II.2.4)Description of the procurement:

Furnizare a 1 835 sterilizatoare UV care vor deservi elevi, personal didactic și auxiliar din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe teritoriul unității administrative județul Maramureș

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Suprafața dezinfectantă – algoritmul asigură acordarea de puncte pentru configurațiile ofertate cu specificații tehnice superioare celor minimale. Pentru specificațiile minime din caietul de sarcini se vor acorda 0 puncte. / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Fonduri nerambursabile prin POIM 2014-2020, Axa Prioritară 9 „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul Specific 9.1 „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, cod apel: POIM/881/9/1/„Consolidarea capacității de unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Additional information

Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de alocarea creditelor bugetare cu această destinație, semnarea contractului făcându-se cu respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care i [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerința nr. 1.

Ofertanții (ofertant individual/ofertant asociat), terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terți și subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente vor fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatulconstatator emis de ONRC/actul constitutiv, valabile la momentul prezentării;

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

— alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/terțul/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens. Documentele emise în altă limbă, vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Cerința nr. 2.

Ofertanții (ofertant individual/ofertant asociat), terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Lista persoanelor care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, conform art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, pentru această procedură, este următoarea:

— Bogdan Ionel-Ovidiu – președinte;

— Lazăr Doru-Alexandru – vicepreședinte;

— Trufan Radu-Daniel – vicepreședinte;

— Todoran Aurica – secretar general al judetului;

— consilieri județeni: Ambruș Emil, Bîrlea Gheorghe, Bledea Daniela, Brezoczki Valeria-Mirela, Buda Andrei, Bude Ioan, Cerneștean Mihai Felician, Cherhat Olivia, Chilat Crinele-Fiorela, Cheudan Ion, Coman Ioan Radu, Cosma Alexandru, Costin-Hendea Anca-Minodora, Coteț Tămaș-Dionisie, Cozma Dorin, Cremene Mihaela-Simona, Dobocan Romeo, Filip Adrian-Nicolae, Horj Emil, Ilieș Marius-Sorin, Kovacs Francisc Marinel, Marincaș Viorica, Moldovan George-Dumitru, Oros George-Alexandru, Petruț Anamaria-Ioana, Moga Liliana-Reghina, Ștețco Gabriel-Bogdan, Timiș Gică, Vlad Adrian-Vasile, Hojda Vasile, Stoian Marius-Aurel, Zaharia Bogdan-Andrei;

Directori executivi:

— Șpan Vasile – director executiv Direcția tehnică și investiții;

— Breban Claudia-Maria – director executiv Direcția de dezvoltare și implementare proiecte;

— Dragoș Ioan – director executiv Direcția juridică și administrație publică;

— Adriana-Maria Petruț – director executiv Direcția economică și patrimoniu;

— Lazăr George-Radu – arhitect șef al județului;

— Ruzsa Delia – șef serviciu;

— Barbul Gerrard – șef serviciu;

— Horotan Liliana – șef serviciu;

— Corui Lucia-Vitalia – șef serviciu;

— Chendea Cristian – șef serviciu;

— Chiorean Oana – șef serviciu;

— Mihaela Lițe – șef birou;

— Săsăran Mihai – șef serviciu;

— Danci Laura – șef serviciu;

— Poduț-Florian Lăcrimioara – șef serviciu;

— Dobrican Liviu – șef serviciu;

— Kovacs Maria – șef serviciu.

Serviciul achiziții publice:

— Zaharia Ana – șef serviciu;

— consilieri achiziții publice: Stan Camelia, Kadar Daniela, Țicală Bogdan-Ioan; Roman Răzvan-Cosmin, Ciubotaru Cristian-Claudiu, Kovacs Laura-Andreea.

Modalitatea prin care va fi demonstrată îndeplinirea cerinței: operatorul economic (ofertant individual/ofertant asociat, terț susținător/subcontractant) va completa cerința în DUAE și va prezenta Formularul A1 – „Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016”, până la data-limită de depunere a ofertelor.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situaţiile de anulare a constituirii, precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile ce fac obiectul contractului de achiziţie publică/sectorială. Cerinţa se aplică inclusiv pentru subcontractanţi şi/sau terţi susţinători care completează informaţiile aferente situaţiei lor, la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea prin care va fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică/sectorială cu informaţiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informaţii referitoare la îndeplinirea cerinţelor privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale. Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau în cazul ofertanţilor persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în ţara de rezidenţă, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii/entităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. În situaţia în care vor fi executate părţi din contract de către subcontractanţi, dovada înregistrării şi corespondenţa activităţilor principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziţiei se va prezenta obligatoriu şi de către subcontractanţi, pentru partea din contract pe care o vor realiza. Documentele emise în altă limbă, vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Proportia de subcontractare. Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant individual ori in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara, constituite in scopul participarii la procedura de atribuire, in conditiile prevazute de Legea 98/2016. In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplinesca de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta va solicita, la incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin. (1) din Legea 98/2016. In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic in parte. Acordul de asociere și acordul/acordurile de subcontractare se prezinta de catre toti ofertantii odata cu DUAE, la data-limita de depunere a ofertelor. In cazul in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatii privind partea de contract care urmeaza a fi eventual subcontractata si va avea anexat acordul de subcontractare. De asemenea, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Astfel, urmatoarele documente care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate de catre toti ofertantii, odata cu DUAE, la data-limita de depunere a ofertelor: Formularul A3 „Acord de subcontractare”, Formularul A4 „Acord de asociere”. Nedepunerea DUAE în SEAP odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant), atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de alocarea creditelor bugetare cu această destinație, semnarea contractului făcându-se cu respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/03/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/07/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/03/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Autoritatea contractantă va răspunde in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor, doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limita stabilit la secţiunea I.3), respectiv cu cel puţin 18 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Solicitările de clarificări primite după termenul stabilit nu vor fi luate în considerare.

Conform prevederilor art. 139 din HG 395/2016:

1. În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru se face pe baza criteriului „cel mai bun raport calitate-preţ” sau „cel mai bun raport calitate-cost”, evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentaţia de atribuire;

2. În cazul prevăzut la alin. (1), se stabileşte clasamentul ofertelor prin ordonarea descrescătoare a punctajelor respective, oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj;

3. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Modul în care se poate accesa DUAE în vederea completării de către operatorii economici interesați este descris în Notificarea ANAP privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice din 8.4.2019 disponibilă la adresa www.anap.gov.ro

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 430311
Country: Romania
E-mail: achizitii@maramures.ro
Telephone: +40 262214659
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 101/2016 cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Direcția juridică și administrație publică – Serviciul juridic și contencios
Postal address: Str. Gheorghe Şincai nr. 46
Town: Baia Mare
Postal code: 430311
Country: Romania
E-mail: office@maramures.ro
Telephone: +40 262215090
Internet address: www.cjmaramures.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/02/2021