Supplies - 97891-2021

26/02/2021    S40

Romania-Bucharest: Detergents

2021/S 040-097891

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
National registration number: 15318810
Postal address: Str. Mareșal Averescu nr. 17
Town: Bucureşti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 71314
Country: Romania
Contact person: Mihaela Briciu
E-mail: achizitiipublice@dgaspc-sectorul1.ro
Telephone: +40 212224340
Fax: +40 212224340
Internet address(es):
Main address: www.dgaspc-sectorul1.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100114192
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
European institution/agency or international organisation
I.5)Main activity
Social protection

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Lot 1 – detergenți și lot 2 – dezinfectanți

Reference number: 15318810/2021/5
II.1.2)Main CPV code
39831200 Detergents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Prezenta procedura are ca obiect furnizarea de lot 1 – detergenti si lot 2 – dezinfectanti pentru complexele sociale de servicii, centrele de asistare si ingrijire, module pavilionare de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică, case de tip familial din subordinea DGASPC Sector 1.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 20.

Termenul-limita exprimat in numar de zile in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari este in a 12-a zi inainte de depunerea ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 261 734.80 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot 1 – Detergenți

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
39831200 Detergents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Complexele sociale de servicii, centrele de asistare si ingrijire, module pavilionare de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică, case de tip familial din subordinea DGASPC Sector 1.

II.2.4)Description of the procurement:

Prezenta procedura are ca obiect furnizarea: lot 1 – detergenti si lot 2 – dezinfectanti pentru complexele sociale de servicii, centrele de asistare si ingrijire, module pavilionare de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică, case de tip familial din subordinea DGASPC Sector 1.

Cantitatile minime si maxime aferente acordului cadru si contractului subsecvent se regasesc la nivelul caietului de sarcini „Lot 1 – detergenti”.

Valoarea maxima a acordului-cadru: 619 099,28 RON fara TVA.

Valoarea minima a acordului-cadru: 602,50 RON fara TVA.

Valoarea maxima a contractului subsecvent: 154 774,82 RON fara TVA.

Valoarea minima a contractului subsecvent: 301,25 RON fara TVA.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 619 099.28 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot 2 – Dezinfectanți

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Complexele sociale de servicii, centrele de asistare si ingrijire, module pavilionare de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică, case de tip familial din subordinea DGASPC Sector 1.

II.2.4)Description of the procurement:

Prezenta procedura are ca obiect furnizarea: lot 1 – detergenti si lot 2 – dezinfectanti pentru complexele sociale de servicii, centrele de asistare si ingrijire, module pavilionare de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică, case de tip familial din subordinea DGASPC Sector 1.

Cantitatile minime si maxime aferente acordului cadru si contractului subsecvent se regasesc la nivelul caietului de sarcini „Lot 2 – dezinfectanti”.

Valoarea maxima a acordului-cadru: 642 635,52 RON fara TVA.

Valoarea minima a acordului-cadru: 1 143,48 RON fara TVA.

Valoarea maxima a contractului subsecvent: 160 658,88 RON fara TVA.

Valoarea minima a contractului subsecvent: 571,74 RON fara TVA.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 642 635.52 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinta nr. 1: ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitate de indeplinire: se va completa si prezenta initial DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Aceste documente justificative sunt:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat, etc), la momentul prezentarii. Operatorul economic trebuie sa prezinte certificate valabile la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. daca este cazul, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

Nota: in cazul ofertantilor ce sunt persoane juridice straine se vor prezenta certificate echivalente care sa fie valabile la momentul prezentarii.

Cerinta nr. 2: declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, conform model de la sectiunea „Formulare”, se va intocmi de catre fiecare ofertant/asociat, inclusiv de catre tert sustinator/subcontractant, dupa caz, si va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE si ofertei in SEAP, cu informatii aferente situatiei lor.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante implicate in procedura de achizitie publica sunt urmatoarele:

— Mariana Țâțan – director general;

— Daniela Nita – director economic;

— Marius Petre – sef Serviciu contabilitate, buget.

Conditie de calificare: operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului-cadru.

Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE (Partea IV „Capacitatea de a corespunde cerințelor” – „Inscrierea în registrul comerțului”) de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC din care sa reiasa ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN, iar activitatile autorizate conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 cu modificarile ulterioare ale operatorului economic si a Ordinului I.N.S. nr. 337/2007, acopera toate tipurilor de activitati/operatiuni principale necesare aducerii la indeplinire a contractului se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Precizari:

— In cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa depuna documentele necesare pentru demonstrarea faptului ca este autorizat sa desfasoare partea sa din contract;

— Cerinta se aplica si pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul DUAE distinct;

— Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii lor.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1, 2. Cifra de afaceri anuala generala. Ofertantul va oferi informatii cu privire la capacitatea sa economica si financiara: ofertantul trebuie sa demonstreze ca cifra de afaceri anuala totala/generala in fiecare dintre exercitiile financiare aferente anilor 2017, 2018 si 2019 a fost de minimum 154 774 RON pentru lotul nr. 1 si 160 658 RON pentru lotul nr. 2.

Minimum level(s) of standards possibly required:

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea B „Capacitatea economica si financiara”. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, bilant contabil, sau documente echivalente relevante, din care rezulta nivelul cifrei de afaceri, cum ar fi, rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate sau balante de verificare asumate de operatorul economic, in cazul in care situatiile aferente anului financiar incheiat nu au fost inca definitivate conform prevederilor legislatiei incidente in domeniu. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, pentru conversia in lei, se va utiliza cursul mediu pentru anul 2017 – 1 EUR = 4,5682 RON si 2018 – 1 EUR = 4,6535 RON, 2019 – 1 EUR = 4,7452 RON. Pentru alte monede decat euro, se transforma mai intai in euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2017, 2018, 2019 publicat de BCE si apoi in lei folosind cursul de mai sus dat. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea B „Capacitatea economica si financiara”. De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea B „Capacitatea economica si financiara”. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:

(a) angajament ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii;

(b) documentele indicate in cadrul angajamentului ferm din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii;

(c) situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2017 si 2018, 2019 din care rezulta indeplinirea nivelului minim solicitat al cerintei privind situatia economica si financiara. Documentele mentionate la pct. c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1, 2. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Cerinta 1: experienta similara. Ofertantul va face dovada furnizarii de produse similare in ultimii trei ani (raportati la data-limita de depunere a ofertei stabilita initial prin anuntul de participare), in valoare cumulata de cel putin: lotul nr. 1 – 154 774 RON fara TVA si 160 658 RON fara TVA pentru lotul nr. 2 la nivelul a minimum unul, maximum trei contracte. Nota 1: prin produse similare se intelege detergenti si solutii de curatat pentru lotul nr.1 si dezinfectanti si/sau antiseptice, indiferent de forma de prezentare (solutii, geluri, spume, tablete) pentru lotul nr. 2. Nota 2: ultimii trei ani vor fi calculati prin raportare la data-limita de depunere a ofertelor stabilita de autoritatea contractanta in anuntul de participare (daca se decaleaza termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, publicandu-se in acest sens o erata, limita inferioara a perioadei de trei ani se extinde cu perioada de timp aferenta decalarii, urmand a fi considerata indeplinita cerinta pentru toti operatorii care au prezentat dovada finalizarii furnizarilor de produse similare in intervalul de timp nou rezultat. Cerinta 2: prezentarea documentelor care atesta masurile implementate de operatorul economic prin care se garanteaza transabilitatea produselor, pe lantul de aprovizionare.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Cerinta 1. Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa si depune DUAE cu urmatoarele informatii: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, activitatile derulate in cadrul contractului, perioada de derulare, valoarea acestora in lei fara TVA, data si numarul documentului de receptie, precum si orice alte informatii relevante care fac dovada preliminara a indeplinirii cerintei. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, pana la incheierea raportului procedurii de atribuire, conform prevederilor art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: certificate sau documente emise de beneficiar/procese-verbale de receptie/parti relevante ale contractului, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei privind experienta similara. Autoritatea contractanta va avea dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al contractului prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. In cazul in care contractul/contractele prezentate ca experienta similara au fost executate in asociere, valoarea ce va fi luata in considerare pentru indeplinirea cerintei minime se va calcula in conformitate cu procentul prevazut in contractul de asociere. In cazul in care contractul/contractele prezentate ca experienta similara au fost executate ca subcontractant, valoarea ce va fi luata in considerare pentru indeplinirea cerintei minime se va calcula in conformitate cu valoarea contractului de subcontractare – se vor avea in vedere prevederile art. 14 alin. (3) din Instructiunea ANAP nr. 2/2017. Pentru contractele exprimate in alte monede decat lei, pentru calculul echivalentei se va avea in vedere cursul mediu anual in lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:

(a) angajamentul ferm privind sustinerea tehnica si/sau profesionala acordata de tertul sustinator. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii;

(b) documentele din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament. Cerinta 2: se va completa in DUAE de catre operatorii economici, informatiile care descriu modul in care garanteaza transabilitate produselor, urmand sa probeze indeplinirea cerintei cu documente justificative ce vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul/de catre fiecare operator economic care face parte din asociere clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, pana la incheierea raportului procedurii de atribuire, conform prevederilor art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative pot fi: liste de verificare/rapoarte interne cuprinzand punctele de control si criteriile de monitorizare a produselor si proceselor pe lantul de aprovizionare sau orice alte documente pe care ofertantul le considera relevantei in indeplinirea cerintei.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/03/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 29/07/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 29/03/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de „Documentatii, clarificari si decizii” a anuntului de participare publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro

Autoritatea contractanta nu va da curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la sectiunea „Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Solicitare clarificari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

DUAE va fi configurat de către autoritatea/entitatea contractantă direct în SEAP la definirea documentației de atribuire.

Operatorii economici care participa la procedura de atribuire vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă. Detalii cu privire la întocmirea DUAE se vor regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.

In cazul in care ofertele admisibile clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea pretului, in vederea departajarii ofertelor, iar oferta cu cel mai scazut pret va fi desemnata castigatoare. In cazul in care procedura se anuleaza, ofertantii vor fi notificati de catre autoritatea contractanta. In niciun caz autoritatea contractanta nu va fi responsabila pentru daunele, indiferent de ce natura, legate de anularea procedurii.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/02/2021