Services - 104113-2022

25/02/2022    S40

Poland-Wałbrzych: Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services

2022/S 040-104113

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2022/S 015-034490)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
National registration number: 8862608287
Postal address: Ge. Andersa 48
Town: Wałbrzych
NUTS code: PL517 Wałbrzyski
Postal code: 58-304
Country: Poland
Contact person: Kamila Gądek
E-mail: gadek-k@mzbwalbrzych.pl
Internet address(es):
Main address: https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Address of the buyer profile: https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Utrzymanie czystości, porządku i estetycznego wyglądu terenów oraz części nieruchomości budynkowych

Reference number: EE/02/2022
II.1.2)Main CPV code
90600000 Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services
II.1.3)Type of contract
Services

Section VI: Complementary information

VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2022/S 015-034490

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.1
Lot No: 1-7
Place of text to be modified: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Instead of:

Wykaz i krótki opis warunków:

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych

przepisów:

wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996

r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 888) prowadzony przez Prezydenta

Miasta Wałbrzycha.

Wpis do rejestru działalności regulowanej, powinien uwzględniać co najmniej poniższe rodzaje odpadów:

20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji,

20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji,

20 03 99 – odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach,

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów

3) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i

gospodarujących odpadami w zakresie działu VII tego rejestru (podstawa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o

odpadach),

4) aktualne zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne, wydane na podstawie ustawy z dnia

6 września 2001 r. o transporcie drogowym, lub aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika

drogowego w zakresie krajowego przewozu rzeczy, a w przypadku posiadania jeszcze aktualnej licencji

na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego rzeczy – aktualną licencję na

wykonywanie krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego rzeczy (art. 5 ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców, Dz.U. z 2013 r., poz.

567) – o ile nie występuje wyłączenie stosowania ustawy o transporcie drogowym na podstawie art. 3 ustawy.

Read:

Wykaz i krótki opis warunków:

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych

przepisów:

wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996

r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 888) prowadzony przez Prezydenta

Miasta Wałbrzycha.

Wpis do rejestru działalności regulowanej, powinien uwzględniać co najmniej poniższe rodzaje odpadów:

20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji,

20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji,

20 03 99 – odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach,

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów

3) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i

gospodarujących odpadami w zakresie działu VII tego rejestru (podstawa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o

odpadach)

Section number: III.1.3
Lot No: 1
Place of text to be modified: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Instead of:

W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych

również wykonuje należycie, usługę trwającą przez okres co najmniej 10 miesięcy i polegającą na:

a) w zakresie zadania nr 1 określonej w pkt III ust. 1. SWZ:

utrzymaniu porządku i czystości oraz odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości na powierzchni min. 9.000,00 m2 oraz

obejmującą utrzymanie terenów zielonych (trawników) na powierzchni co najmniej 4.000,00 m2,

b) w zakresie zadania nr 2 określonej w pkt III ust. 1. SWZ:

utrzymaniu porządku i czystości oraz odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości na powierzchni min. 6.500,00 m2 oraz

obejmującą utrzymanie terenów zielonych (trawników) na powierzchni co najmniej 16.000,00 m2,

c) w zakresie zadania nr 3 określonych w pkt III. ust. 1. SWZ:

utrzymaniu porządku i czystości oraz odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości na powierzchni min. 9.000,00 m2 oraz

obejmującą utrzymanie terenów zielonych (trawników) na powierzchni co najmniej 14.000,00 m2.

d) w zakresie zadania nr 4 określonych w pkt III. ust. 1. SWZ:

utrzymaniu porządku i czystości oraz odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości na powierzchni min. 10.500,00 m2 oraz

obejmującą utrzymanie terenów zielonych (trawników) na powierzchni co najmniej 10.500,00 m2.

e) w zakresie zadania nr 5 określonych w pkt III. ust. 1. SWZ:

utrzymaniu porządku i czystości oraz odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości na powierzchni min. 13.000,00 m2 oraz

obejmującą utrzymanie terenów zielonych (trawników) na powierzchni co najmniej 47.500,00 m2.

f) w zakresie zadania nr 6 określonych w pkt III. ust. 1. SWZ:

utrzymaniu porządku i czystości oraz odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości na powierzchni min. 5.500,00 m2 oraz

obejmującą utrzymanie terenów zielonych (trawników) na powierzchni co najmniej 6.000,00 m2.

g) w zakresie zadania nr 7 określonych w pkt III. ust. 1. SWZ:

utrzymaniu porządku i czystości oraz odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości na powierzchni min. 7.500,00 m2 oraz

obejmującą utrzymanie terenów zielonych (trawników) na powierzchni co najmniej 9.000,00 m2.

3. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub ma możliwość

dysponowania niezbędnymi do realizacji zamówienia narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi (sprzętem) dostępnymi Wykonawcy w celu realizacji każdej części nr 1-7 zamówienia, na którą

składa ofertę, tj.:

- pojazd z osprzętem (kosiarka, pług śnieżny, przyczepa) umożliwiający należyte wykonywanie usługi – min. 1

szt.,

- kosiarka spalinowa – min. 2 szt.,

- wykaszarka żyłkowa – min. 4 szt.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub ma

możliwość dysponowania liczbą sprzętu odpowiadającą sumie liczby sprzętu wymaganego w częściach

zamówienia, na które składa ofertę.

4. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował

co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za realizację każdej części nr 1- 7 zamówienia, na którą składa ofertę i

które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającą:

- co najmniej 6 miesięczne doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu prac objętych przedmiotem

zamówienia.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedna część zamówienia, Wykonawca musi wykazać, że dysponuje

lub ma możliwość dysponowania liczbą osób odpowiadającą liczbie części zamówienia, na które składa ofertę.

5. Warunek udziału w postępowaniu musi być spełniony:

1) Przez Wykonawcę samodzielnie, lub

2) W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez jednego z Wykonawców

występujących wspólnie, lub

3) Przez podmiot udostępniający, samodzielnie.

6. W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, warunek spełnia dowolny

Wykonawca (warunek może być spełniony łącznie przez Wykonawców).

7. Warunek może być spełniony przez Wykonawcę / Wykonawców występujących

Read:

W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych

również wykonuje należycie, usługę trwającą przez okres co najmniej 10 miesięcy i polegającą na:

a) w zakresie zadania nr 1 określonej w pkt III ust. 1. SWZ:

utrzymaniu porządku i czystości oraz odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości na powierzchni min. 7.500,00 m2 oraz

obejmującą utrzymanie terenów zielonych (trawników) na powierzchni co najmniej 4.000,00 m2,

b) w zakresie zadania nr 2 określonej w pkt III ust. 1. SWZ:

utrzymaniu porządku i czystości oraz odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości na powierzchni min. 6.500,00 m2 oraz

obejmującą utrzymanie terenów zielonych (trawników) na powierzchni co najmniej 16.000,00 m2,

c) w zakresie zadania nr 3 określonych w pkt III. ust. 1. SWZ:

utrzymaniu porządku i czystości oraz odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości na powierzchni min. 9.000,00 m2 oraz

obejmującą utrzymanie terenów zielonych (trawników) na powierzchni co najmniej 14.000,00 m2.

d) w zakresie zadania nr 4 określonych w pkt III. ust. 1. SWZ:

utrzymaniu porządku i czystości oraz odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości na powierzchni min. 10.500,00 m2 oraz

obejmującą utrzymanie terenów zielonych (trawników) na powierzchni co najmniej 10.500,00 m2.

e) w zakresie zadania nr 5 określonych w pkt III. ust. 1. SWZ:

utrzymaniu porządku i czystości oraz odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości na powierzchni min. 13.000,00 m2 oraz

obejmującą utrzymanie terenów zielonych (trawników) na powierzchni co najmniej 47.500,00 m2.

f) w zakresie zadania nr 6 określonych w pkt III. ust. 1. SWZ:

utrzymaniu porządku i czystości oraz odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości na powierzchni min. 5.500,00 m2 oraz

obejmującą utrzymanie terenów zielonych (trawników) na powierzchni co najmniej 6.000,00 m2.

g) w zakresie zadania nr 7 określonych w pkt III. ust. 1. SWZ:

utrzymaniu porządku i czystości oraz odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości na powierzchni min. 7.500,00 m2 oraz

obejmującą utrzymanie terenów zielonych (trawników) na powierzchni co najmniej 9.000,00 m2.

3. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub ma możliwość

dysponowania niezbędnymi do realizacji zamówienia narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi (sprzętem) dostępnymi Wykonawcy w celu realizacji każdej części nr 1-7 zamówienia, na którą

składa ofertę, tj.:

- pojazd z osprzętem (kosiarka, pług śnieżny, przyczepa) umożliwiający należyte wykonywanie usługi – min. 1

szt.,

- kosiarka spalinowa – min. 2 szt.,

- wykaszarka żyłkowa – min. 4 szt.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub ma

możliwość dysponowania liczbą sprzętu odpowiadającą sumie liczby sprzętu wymaganego w częściach

zamówienia, na które składa ofertę.

4. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował

co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za realizację każdej części nr 1- 7 zamówienia, na którą składa ofertę i

które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającą:

- co najmniej 6 miesięczne doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu prac objętych przedmiotem

zamówienia.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedna część zamówienia, Wykonawca musi wykazać, że dysponuje

lub ma możliwość dysponowania liczbą osób odpowiadającą liczbie części zamówienia, na które składa ofertę.

5. Warunek udziału w postępowaniu musi być spełniony:

1) Przez Wykonawcę samodzielnie, lub

2) W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez jednego z Wykonawców

występujących wspólnie, lub

3) Przez podmiot udostępniający, samodzielnie.

6. W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, warunek spełnia dowolny

Wykonawca (warunek może być spełniony łącznie przez Wykonawców).

7. Warunek może być spełniony przez Wykonawcę / Wykonawców występujących

Section number: IV.2.2
Lot No: 1-7
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 28/02/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 11/03/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.2.6
Lot No: 1-7
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 28/05/2022
Read:
Date: 15/06/2022
Section number: IV.2.7
Lot No: 1-7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 28/02/2022
Local time: 10:30
Read:
Date: 11/03/2022
Local time: 10:30
VII.2)Other additional information: