Supplies - 104415-2021

02/03/2021    S42

Romania-Satu Mare: Garments for biological or chemical protection

2021/S 042-104415

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare
National registration number: 15418983
Postal address: Str. Corvinilor nr. 18
Town: Satu Mare
NUTS code: RO115 Satu Mare
Postal code: 440080
Country: Romania
Contact person: Radu Călina, Coruian Laura
E-mail: achizitiidgaspcsm@gmail.com
Telephone: +40 261768830
Fax: +40 261768830
Internet address(es):
Main address: www.dgaspcsm.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100114457
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Social protection

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare de produse: lot 1 – îmbrăcăminte de protecție împotriva agenților biologici și chimici, lot 2 – dezinfectant mâini, alcool sanitar și lot 3 – măști de unică folosință, mănuși de unică folosință

Reference number: 2021_PAAD1178929
II.1.2)Main CPV code
35113410 Garments for biological or chemical protection
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Acord-cadru cu un singur operator economic pentru furnizarea de produse impartite in loturi astfel:

— lot 1 – îmbrăcăminte de protecție împotriva agenților biologici și chimici;

— lot 2 – dezinfectant mâini, alcool sanitar și

— lot 3 – măști de unică folosință, mănuși de unică folosință, conform caietului de sarcini.

Acordul-cadru se va incheia cu un singur operator economic, pentru fiecare lot in parte.

Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire în a 10-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor, în masura în care aceste solicitari vor fi adresate în termenul prevazut.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 687 042.88 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 3
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dezinfectant maini, alcool sanitar

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33741300 Hand sanitizer
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO115 Satu Mare
Main site or place of performance:

Sediile unitatiilor subordonate de pe raza judetului Satu Mare/aparatul propriu

II.2.4)Description of the procurement:

Dezinfectant maini, alcool sanitar dupa cum urmeaza: 1530 bucati dezinfectant maini (flacon 300 ml), 4488 bucati dezinfectant maini (flacon 1 litru) si 8552 bucati alcool sanitar (flacon 500 ml)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Se va puncta termenul ofertat pentru livrarea produselor, termen calculat intre data comenzii ferme din partea beneficiarului şi data livrării efective a acestora Perioada intre data comenzii din partea beneficiarului si data livrarii efective a acestora la locatia de livrare (sediile unitatilor mentionate). / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 369 120.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 91.910,50 RON fara TVA

II.2)Description
II.2.1)Title:

Masti de unica folosinta, manusi de unica folosinta

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO115 Satu Mare
Main site or place of performance:

Sediile unitatiilor subordonate de pe raza judetului Satu Mare/aparatul propriu

II.2.4)Description of the procurement:

Masti de unica folosinta, manusi de unica folosinta dupa cum urmeaza 4865 cutii masti faciale, de unica folosinta si 9238 cutii manusi de unica folosinta

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Se va puncta termenul ofertat pentru livrarea produselor, termen calculat intre data comenzii ferme din partea beneficiarului şi data livrării efective a acestora Perioada intre data comenzii din partea beneficiarului si data livrarii efective a acestora la locatia de livrare (sediile unitatilor mentionate). / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 498 415.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este 124.453 RON fara TVA

II.2)Description
II.2.1)Title:

Imbracaminte de protectie impotriva agentilor biologici si chimici

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113410 Garments for biological or chemical protection
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO115 Satu Mare
Main site or place of performance:

Sediile unitatiilor subordonate de pe raza judetului Satu Mare/aparatul propriu

II.2.4)Description of the procurement:

Imbracaminte impotriva agentilor biologici si chimici dupa cum urmeaza: 20641 bucati combinezon de protectie, de unica folosinta, 104193 bucati botosi de unica folosinta, 5938 viziere de protectie, reutilizabile, 1257 bucati ochelari de protectie

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Se va puncta termenul ofertat pentru livrarea produselor, termen calculat intre data comenzii ferme din partea beneficiarului şi data livrării efective a acestora Perioada intre data comenzii din partea beneficiarului si data livrarii efective a acestora la locatia de livrare (sediile unitatilor mentionate). / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 819 507.88 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este 204,745,52 RON fara TVA.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractanti nu trebuie sa se regaeasca in situatiile prevazute la art.59-60, art.164, art.165 si art.167 din Legea nr.98/2016

Modalitatea de indeplinire. Se va completa DUAE de catre toti operatorii economici participanti la procedura cu informatii aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc,in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente sunt:

 Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul consolidat (bugetul local, bugetul de stat) din care sa reiasa lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentarii

 Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de catre ONRC/actul constitutiv

 Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia si de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art.167 (2), art.171 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice

Persoanele care detin functii de decizie si care sunt implicate in procedura de atribuire sau care pot influenta rezultatul acestuia in cadrul autoritatii contractante sunt: Director general- Dragoș Mariana; Director General Adjunct- Crișan Anca Maria; Director General Adjunct Economic-Pop Marcela Aurelia; Sef Serviciu buget, finante, contabilitate-Gorgan Adriana Mariana; Sef birou achizitii publice-Radu Călina; Consilier juridic Biroul achizitii publice-Coruian Laura; Consilier achizitii publice- Stan Mariana Ioana; Consilier achizitii publice-Duțescu Viorel, Consilier juridic Biroul achizitii publice- Bonea Iulia Alina.

Toti operatorii economici (lider, asociat, tert sustinator) vor completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE.

Pentru terti se solicita tuturor ofertantilor ca odata cu depunerea DUAE si a ofertei, pana la data limita de depunere a ofertelor, sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora, daca este cazul).

Pentru asociati se solicita tuturor ofertantilor sa prezinte acordul de asociere odata cu oferta si DUAE pana la data limita de depunere a ofertelor. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acordul de asociere vor fi solicitate numai operatorului economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, la solicitarea autoritatii contractante.

Nota 1: De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, este obligatorie incarcarea in SEAP a Acordului de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

Nota 2: In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV"Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala".

Nota 3: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:

a) angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

În cazul în care ofertantul/candidatul intenționează să subcontracteze o parte/părți din contract, DUAE include și informații privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată, și va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul/candidatul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informațiile menționate la art.193 alin. (1) lit. a), precum și cele de la alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, care prezintă relevanță din perspectiva capacităților subcontractanților pe care se bazează ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de atribuire respective. Astfel, Subcontractanții vor precizeaza în DUAE si informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinește menționând numărul și data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. În cazul subcontractanților pe a căror capacități ofertantul nu se bazează, DUAE va conține numai informațiile menționate la alin. (1) lit. a), respectiv, va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 164, 165 şi 167 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative actualizate ale acestora, la solicitarea autoritatii contractante. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ofertantului o singură dată– înlocuirea

Acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

Odata cu DUAE se vor depune si acordul/acordurile de subcontractare.

Operatorii economici trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv:

— Certificat constatator emis de ONRC (obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN al unui obiect de activitate autorizat) sau in cazul ofertantilor straini documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie solicitate de catre autoritatea contractanta operatorului economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Ofertantii care depun oferta trebuie sa dovedeasca faptul ca au capacitatea tehnica si profesionala, pentru a executa acordul-cadru la un standard de calitate corespunzator. Informatii privind experienta din ultimii 3 ani Ofertantul va prezenta o lista cu principalele furnizari de produse de natura celor care fac obiectul contractului pentru fiecare lot in parte, efectuate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, care se vor raporta la data limita de depunere a ofertelor, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Ofertantul (operatorul economic sau membrii asocierii de operatori economici) trebuie sa faca dovada ca a mai furnizat la nivelul unuia sau mai multor contracte, produse similare in valoare cumulata de minim:  LOT 1: imbracaminte de protectie impotriva agentilor biologici si chimici: 204.745 RON fara TVA  LOT 2: dezinfectant maini, alcool sanitar: 91.910 RON fara TVA  LOT 3: masti faciale, de unica folosinta si manusi de unica folosinta: 124.453 RON fara TVA

Loturile: 1,2,3 Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, cu certificate de autenticitate La lotul 1 se vor prezenta in functie de cerintele caietului de sarcini: -Declaratie de conformitate conform Regulamentului (UE) 2016 privind echipamentele individuale de protectie -Aviz tehnic/buletin de analiza sau alt document echivalent din care sa rezulte ca produsul ofertat indeplineste cerintele de performanta si metode de incercare pentru imbracaminte de protectie impotriva agentilor infectiosi, emis de un organism acreditat de certificare -Fișa tehnică emisa de catre producator care sa ateste calitatea materialului din care este confectionat produsul ofertat La lotul 2 se vor prezenta, in functie de cerintele caietului de sarcini: -Fișa tehnică emisa de catre producator din care sa rezulte indeplinirea cerintelor minime solicitate -Fisa de securitate a produsului din care sa rezulte fazele de risc si toxicitatea scazuta fata de tegument -Avizul emis de catre Ministerul Sanatatii -Declaratia de conformitate sau alt document echivalent emis de un organism acreditat de certificat La lotul 3 se vor prezenta, in functie de cerintele caietului de sarcini: -Declaratia de conformitate -Certificat de conformitate CE pentru dispozitive medicale asa cum rezulta din Regulamentul UE 2017 al Parlamentului European -Fișa tehnică emisa de catre producator din care sa rezulte indeplinirea cerintelor minime solicitate, precum si un raport de teste/buletin de analiza pentru produsul ofertat

Minimum level(s) of standards possibly required:

Toti operatorii economici (lider, asociat, tert sustinator) vor completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE. La nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: obiectul contractului invocat drept experienta similara, valoarea fara TVA, data inceperii si finalizarii contractului, beneficiarul. Pentru terți se va solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE si a ofertei pana la data limita a depunerii ofertelor, sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia/acestora). Pentru asociati se va solicita tuturor ofertantilor, sa prezinte acordul de asociere odată cu oferta si DUAE pana la data limita a depunerii ofertelor. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acordul de asociere vor fi solicitate numai operatorului economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, la solicitarea autoritatii contractante. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamentul de sustinere vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante. Contractele, documentele sau procesele verbale de receptie vor fi incarcate în SEAP, semnate cu semnătură electronică extinsă, la solicitarea autorităţii contractante numai de ofertantii clasati pe primul loc (inclusiv de ofertantul asociat sau terţul susţinător, după caz), după finalizarea evaluării ofertelor, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Anexa la propunerea tehnica

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/04/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 02/10/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 02/04/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Adresa unde poate fi completat DUAE pentru ca apoi sa fie exportat in calculatorul personal si ulterior incarcat si transmis on-line impreuna cu oferta pana la data limita stabilita pentru depunerea acesteia este http://e-elicitatie.ro.

Analiza documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.

În cazul în care dupa intocmirea clasamentului intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor vor exista punctaje egale si clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici în cauza, depunerea de noi propuneri financiare in SICAP, la sectiunea Intrebari, elementul reofertat fiind doar componenta de pret.

In cazul în care autoritatea contractanta nu poate încheia acordul- cadru cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, din cauza faptului ca ofertantul în cauza se afla într-o situatie de forta majora sau în imposibilitatea fortuita de a executa acordul- cadru, autoritatea contractanta are obligatia sa declare castigatoare aferta clasata pe locul urmator, în conditiile in care aceasta exista si este admisibila. In caz contrar, procedura de atribuire se anuleaza.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

In conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea CNSC cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/02/2021