Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 104441-2020

Submission deadline has been amended by:  142228-2020
03/03/2020    S44

Magyarország-Budaörs: Szeizmográfiai felmérési szolgáltatások

2020/S 044-104441

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_64310820
Postai cím: Puskás Tivadar utca 11.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Némethné Szeghő Judit
E-mail: titkarsag@rhk.hu
Telefon: +36 75519542
Fax: +36 75519569
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.rhk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.rhk.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000060752020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000060752020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: radioaktív hulladékkezelés, -gyűjtés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Nagyfelbontású 3D szeizmikus reflexiós mérések

Hivatkozási szám: EKR000060752020
II.1.2)Fő CPV-kód
71352110 Szeizmográfiai felmérési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Nagyfelbontású 3D reflexiós szeizmikus mérések kivitelezése a Nyugat-Mecsekben Cserdi-Bükkösd-Boda térségében 49 km2 területen, a forráspontok száma 15 660, 65 % vibrátoros és 35 % robbantásos jeladással, kísérleti mérésekkel és kiegészítő sekély refrakciós méréssel, terepi minőségellenőrzés (QC), adatfeldolgozás és összegző dokumentáció készítése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71352110 Szeizmográfiai felmérési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Baranya megye, Nyugat-Mecsek

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nagyfelbontású 3D reflexiós szeizmikus reflexiós mérések kivitelezése a Nyugat-Mecsekben Cserdi-Bükkösd-Boda térségében 49 km2 területen, a forráspontok száma 15 660, 65 % vibrátoros és 35 % robbantásos jeladással, kísérleti mérésekkel és kiegészítő sekély refrakciós méréssel, terepi minőségellenőrzés (QC), adatfeldolgozás és összegző dokumentáció készítése a műszaki leírásban foglaltak szerint.

A szerződés megkötésének feltétele:

— a) az Ajánlattevőnek rendelkezni kell a beszerzés tárgyára (3D szeizmikus mérések) vonatkozó ISO 9001:2015 szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű minőségirányítási tanúsítvány.

b) Az Ajánlattevőnek a 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése szerint rendelkeznie kell az Ajánlatkérő által kiadott érvényes képességvizsgálati igazolással a beszerzés tárgya szerinti tevékenységre vonatkozóan.

c) Az Ajánlattevőnek rendelkezni kell kemény, szálban álló felszíni kőzetekben 2-5 m mélységű robbantólyuk fúrásához alkalmas kompresszoros levegő fúróberendezéssel.

Ha nem tesz eleget a nyertes a fentiekben írtaknak, az Ajánlatkérő úgy tekinti, visszalépett és a soron következővel köti meg a szerződést, ha őt az összegezésben megjelölte.

A terepi munkák megkezdésének a feltétele, hogy vállalkozó rendelkezzen a következő biztosításokkal: általános felelősségbiztosítás mértéke: legalább 100 000 000 Ft; munkáltatói felelősségbiztosítás: kártérítés limitje minimum 50 000 000 Ft/munkavállaló; szakmai felelősségbiztosítás mértéke: legalább 50 000 000 Ft; munkáltatói egészségbiztosítás a nem magyar állampolgárságú munkavállalók esetében; gépjármű-felelősségbiztosítás a rendszám nélküli munkagépekre és a rendszámmal rendelkező gépjárművek közúti forgalmon kívüli tevékenységeire, valamint kötelező gépjármű felelősségbiztosítás valamennyi gépjárműre.

Az Ajánlattevőnek/Vállalkozónak teljeskörűen be kell mutatni és igazolnia kell, hogy a kötelező biztosítások megkötésre kerültek. Ennek elmaradása súlyos szerződésszegésnek minősül, és az Ajánlatkérő/Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni.

A Vállalkozónak a tárgyi szerződés aláírását követően minőségügyi, valamint egészségvédelmi, munkabiztonsági és környezetvédelmi tervet (továbbiakban: minőségügyi és HSE-terv) kell benyújtania, és azt a Megrendelői észrevételek figyelembevételével véglegesítenie kell. A Megrendelő által jóváhagyott minőségügyi és HSE-terv a terepi munka megkezdésének feltétele. A minőségügyi és HSE-tervvel szemben támasztott Megrendelői követelményeket a vállalkozási szerződés 1. sz. melléklete (Műszaki leírás) tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A geofizikus pozícióra bemutatott szakembernek az M3.a) pontban előírt, 36 hónapot meghaladó szakmai gyakorlati ideje (min. nincs - max. további 24 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 8
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A tételes elszámolású összeg 10 %-a.

A mérési felvételezéssel kapcsolatos, előre nem látható többletigények (többlet mérések) kielégítésre szolgál, és szükség esetén a szerződés időtartama alatt kerül lehívásra.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) - (2) bek-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)- (2) bek-ben foglalt kizáró okok hiányának előzetes igazolása érdekében

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

A kizáró okok hatálya alá tartozást igazoló dokumentumokat az ajánlattevő / alkalmasság igazolásában részt vevő kizárólag ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására köteles benyújtani. A felhívott ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) szerint kell igazolnia.

Csatolni kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. (Kr. 8. § i) pont ib) alpont, illetve 10. § g) pont gb) alpont) (EKR Űrlap)

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn (Kr. 8. § i) pont ic) alpont, illetve 10. § g) pont gc) alpont); (EKR Űrlap).Az ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bek. b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő által felkért gazdasági szereplő, nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. (Kr. 1.§ (7) bek)

A Kr. 1-8 és 10 § valamint a 13-16. § rend-ei is irányadók.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend (a továbbiakban Kr.) alapján az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. (Az ajánlatkérő elfogadja a IV. rész alfa szakaszának kitöltését.)

Az ajánlatkérő Kbt. 69.§-a (4) bekezdése szerinti felhívására az alábbi iratok benyújtásával kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

P.1) A cégszerűen aláírt nyilatkozat az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában, a közbeszerzés tárgyából származó, nettó árbevételéről, attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét. (Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja).

P.2) A cégszerűen aláírt nyilatkozat az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában, a teljes nettó árbevételéről, attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét. (Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja.)

Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (6) – (8) és (11) bekezdéseiben foglaltakra, és a Kr.. 19. § (3) és (7) bekezdéseire.

Az ajánlattétel során, az árbevétel tekintetében, a különböző devizáknak a forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az érintett év utolsó napján érvényes, a MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia, és a devizában feltüntetett árbevételi adat mellett meg kell adnia az alkalmazott árfolyamot, valamint az árfolyam alapján átszámolt forintális összeget is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1./ Alkalmatlan ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti év tekintetében (vagy amióta az ajánlattevő megkezdte a működését) szeizmikus mérésekből származó nettó árbevétele nem éri el összesen a 200 000 000 HUF-ot.

P2./ Alkalmatlan ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző elmúlt 3, mérlegforduló nappal lezárt üzleti év tekintetében (vagy amióta az ajánlattevő megkezdte a működését) a teljes árbevétele nem éri el összesen a nettó 500 000 000 HUF-ot.

Azon gazdasági szereplők esetében, akik nem rendelkeznek legalább három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti évvel a felhívás feladását megelőzően, értelemszerűen a felhívás feladásának a napjáig már lezárt, előző üzleti év(ik)ben elért teljes és a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételének kell megfelelnie a fenti követelménynek.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P1.-P2./ pontban foglalt alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65.§ (7) bek alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend (a továbbiakban Kr.) alapján az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. (Az ajánlatkérő elfogadja a IV. rész alfa szakaszának kitöltését.)

Az ajánlatkérő Kbt. 69.§(4) bekezdése szerinti felhívására az alábbi iratok benyújtásával kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

M.1) Az ajánlattevőnek be kell mutatnia a felhívás feladásától visszafelé számított 3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb teljesítéseit.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az előírt referenciát a Kr.. 22.§ (1) bek. a) és b) pontjai alapján kell igazolni.

A referencia-igazolásnak (nyilatkozatnak) legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe;

b) a munka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, és mennyisége az alkalmasságnál előírtaknak megfelelően);

c) a teljesítés kezdésének és befejezésének időpontja év, hó, nap;

d) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;

e) amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, és a közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy meg kell adni vállalkozói díjként az igazolást benyújtó ajánlattevő saját teljesítésének nettó összegét is (HUF-ban).

Az ajánlattétel során, a referenciák tekintetében, a különböző devizáknak a forintra történő átszámításánál, az ajánlattevőnek, az eljárást megindító felhívás feladásának a napján érvényes, a MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia, és a devizában feltüntetett vállalkozói díjak mellett meg kell adnia az alkalmazott árfolyamot, valamint az árfolyam alapján átszámolt forintális összeget is.

Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

M.2) Be kell nyújtani a Rend 21. § (3) c) alapján azon eszközök, berendezések leírását, amelyek a teljesítéshez rendelkezésre állnak.

Valamennyi berendezés tekintetében a rendelkezési jogot kell igazolni (saját tulajdon esetén eszköznyilvántartó lap, egyébként bérleti vagy lízing szerződés, vagy előszerződést), valamint az eszközök paramétereinek a bemutatására csatolni kell: gépkönyv vonatkozó részeit és/vagy, gyártói nyilatkozatot, és ha ez nem lehetséges, akkor az ajánlattevő által cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolni.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjára!

M3.) A Rend 21. § (3) b) alapján be kell mutatni azokat a szakembereket és végzettségük/képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.

Be kell nyújtani a „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” EKR ŰRLAPOT is.

Az M3b) és M.3c) pontok estében be kell nyújtani a „Nyilatkozatot a bemutatott szakember szakmai tapasztalatáról” (EKR ŰRLAPOT) az ajánlatkérő által előírt tartalommal, és az M3a) és M.3b) pontok estében az előírt végzettséget is igazolni kell.

Ajánlatkérő a műszaki-szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 3 év alatt befejezett, de 6 évnél nem régebben megkezdett, legalább 1 db, legalább 10 000 forráspontot tartalmazó 3D szeizmikus reflexiós méréssel;

Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített referencia igazolás (nyilatkozat) - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást (nyilatkozatot) bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett referencia tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

M.2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi eszközökkel, berendezésekkel:

a) 3 db szervohidraulikus vezérlésű jeladóval rendelkező vibrátorral, melyek maximális harmonikus torzítása nem haladja meg a 30 %-ot, és képesek 8 Hz alatti frekvenciás gerjesztésre is;

Az ajánlatkérő a fenti berendezés alatt az alábbiakat érti: A szervohidraulikus vibrátornál az elektronikus vezérjelet a nagy nyomású hidraulikus folyadék vezérelt áramlása viszi át a földet rezgető mechanikára: az alaplapra és reaktív tömegre. Ez a jelforrás a több száz és ezer méter mélységű szeizmikus kutatást teszi lehetővé.

b) SERCEL 428 vagy azzal egyenértékű, minimum 50 % vezetékes adatgyűjtőt tartalmazó rendszerrel, min. 12 000 csatornaszámmal;

M.3. Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

a) 1 fő geofizikus végzettségű, a végzettség megszerzését követően, legalább 36 hónap szeizmikus csoportvezetői, és/vagy szeizmikus mérési projekt vezetői gyakorlattal rendelkező szakemberrel;

A szeizmikus csoportvezetői, és/vagy szeizmikus mérési projekt vezetői gyakorlat a szeizmikus méréseket végző csoport (szakemberek) terepi operatív irányítását jelenti.

b)1 fő geofizikus végzettségű szakemberrel, aki a végzettség megszerzését követően, QC feldolgozásában, legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik;

QC feldolgozás alatt az ajánlatkérő a terepi mérési adatok minőségellenőrzését és számítógépes feldolgozását érti.

c) 1 fő szakemberrel, aki legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik geofizikai terepi mérés irányítása tekintetében.

A szakemberekre előírt szakmai alkalmassági követelmények tekintetében egy szakemberrel több alkalmassági feltételnek való megfelelés is igazolható, azaz az átfedés megengedett.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1., M.2. és M.3. pontokban foglalt alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6), (7), (9) valamint (10)-(11) bekezdésére, és a Kr. 24. § (1) bekezdésére is.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződés a KNPA-ból finanszírozott.A kifizetés, az elszámolás, és az ajánlattétel is HUF-ban történik. A számla banki átutalással a Ptk 6:130. § (1)-(2) és a Kbt. 135. § (1); (5)-(6) (10) - (11) szerint, 30 napos fizetési határidővel kerül kifizetésre. 5+1 db számla bocsátható ki. Késedelem esetén az ajánlattevő a Ptk. 6:155. § (1) szerinti késedelmi kamatot és (2016. évi IX. törvény) behajtási költségátalányt igényelhet. Teljesítési biztosíték: az opció nélküli nettó díj 5 %. Kötbérek: késedelmi: 500 000 HUF/nap, max opciós rész nélküli nettó díj 5 %-a. Hibás teljesítési: az érintett rész nettó díj 10 %-a, meghiúsulási: az opciós rész nélküli nettó vállalkozó díj 10 %-a. Részleteket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 01/04/2020
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 01/04/2020
Helyi idő: 12:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint történik. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § (2) bek.)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1/ Közb. dok. EKR-ről letölthető (száma: EKR000060752020).

2/ Nyertes(ek)nek gazdálkodó szervezet létrehozása nem kötelező, nem megengedett. Közös ajánlattétel esetében csatolni: az egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást.

3/ Hiánypótlás során bemutatott új gazd. szereplő esetén max. 1-szer lesz hiánypótlás.

4/ IV.2.6) pont, kötöttség min. ideje az ajánlattételi határidő lejártát követő 60 nap.

5/ Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdését

6/ FAKSZ: dr. Deák Krisztina 00235 Deák Ügyvédi Iroda 7100 Szekszárd, Jókai u. 22. deakugyvediiroda@tolna.net

7/Irányadó jog és idő: HU

8/AKnem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e)-t.

9/Ajánlattevő /alkalmasság igazolásában részt vevő aláíró cégaláírási nyilatkozatának vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírás-mintát kell csatolni, Term személy/egyéni vállal/külföldi ajánlattevő: az ennek megfeleltethető dokumentumot (pl. teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző/jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta).

10/Ajánlattevő/ alkalmasság igazol-ban részt vevőnél, ha a www.e-cegjegyzek.hu-n nem érhető el, csatolni kell a 60 napnál nem régebbi cégkivonat.

11/Pontszám: 0-10 Módszer: 1 szempont a szakember: P = [Avizsgált/ Alegjobb] x (Pmax-Pmin) + Pmin. 2. szempont az ár opcióval együtt: P = [Alegjobb/ Avizsgált] x (Pmax-Pmin) + Pmin.

12/ Az alábbi EKR űrlapokat kell benyújtani:

— EEKD

— felolvasó lap

— nyilatkozat a Kbt. a 66.§ (2) bekezdése szerint,

— nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

— nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében

— nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján,

— nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (ha van ilyen, akkor csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbej. kérelmet és annak beérkezés-ről az igazolást.)

— nyilatkozat a Kbt. 65.§ (7) bekezdése vonatkozásában

— nyilatkozat biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról,

— nyilatkozat bemutatott szakemberekről,

— nyilatkozat bemutatott szakemberek szakmai tapasztalatáról

— Nyilatkozat fordításról (amennyiben releváns)

13/ Az ajánlathoz csatolni kell majd kitöltve:

— a szerződés tervezet 2. sz., 3. sz. és 4. sz. mellékletét.

Ebből szakmai ajánlatnak a a 2. sz melléklet „G” oszlopa minősül.

14/ A szerződés a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból finanszírozott Az Alap költségvetését évről évre hagyja jóvá az Országgyűlés. Az ajánlatkérő közzé tehet több éves szerződésre vonatkozó ajánlati felhívást akkor is, ha a támogatására irányuló igényt (a következő évek költségvetési terveit) a jövőben fogja benyújtani.

Továbbá a Kbt. 53. § (6) bek. alapján ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy támogatásra irányuló igényt nyújtott be, és az igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés). Erre tekintettel a szerződés a támogató okirat (fedezetigazolás) kézhezvételét követő 15. naptári napon lép hatályba. Ha erre a szerződés megkötését megelőzően kerül sor úgy a szerződés az aláírás napján lép hatályba, ha az okirat aláírástól számított 90 napon belül nem érkezik meg, úgy a szerződés megszűnik.

15/ A teljesítési határidőt (felhívás II.2.7) pontja) a munkaterület átadásától kell számítani, aminek várható időpontja (az eljárás lezárástól függően) 2020.9.1. vagy 2021.9.1. mivel a terepi mérési feladatokat csak adott év őszi-kora téli hónapjában lehet elvégezni.

16/ Részajánlat kizárva, oka: Egységes, nem bontható és nem megszakítható méréssorozatról van szó, ami egymásra épülő folyamatokat tartalmaz, így a megfelelő eredmények eléréshez ezt egy vállalkozónak kell elvégeznie. Különös tekintettel arra, hogy a terület vagy a forráspontok csak egy részének mérése, csak a vibrátoros vagy a robbantásos mérések végrehajtása, a terepi minőségellenőrzés, adatfeldolgozás elmaradása vagy nem a mérést végző általi kivitelezése nem teszi lehetővé a megfelelő eredmények elérését.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/02/2020