Help us improve the TED website by filling out our short survey!

Supplies - 105983-2020

Submission deadline has been amended by:  143702-2020
04/03/2020    S45    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Romania-Piatra Neamț: Road traffic-control equipment

2020/S 045-105983

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Municipiul Piatra Neamț
National registration number: 2612790
Postal address: Str. Ştefan cel Mare nr. 6-8
Town: Piatra Neamț
NUTS code: RO214
Postal code: 610101
Country: Romania
Contact person: Neculai Munteanu
E-mail: nicu.munteanu@primariapn.ro
Telephone: +40 233218991
Fax: +40 233215374

Internet address(es):

Main address: http://www.primariapn.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100090510
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Servicii de elaborare documentații tehnico-economice etapa proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC), proiect tehnic de execuție (PTE) și detalii de executie (DE), asistență tehnică din partea proiectantului, precum și furnizarea de echipamente specifice și execuția lucrărilor pentru proiectul: „Implementare sistem management inteligent al traficului în [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Reference number: 6/2612790_2020_PAAPD1114024
II.1.2)Main CPV code
34923000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Toate echipamentele componente ale sistemului de management inteligent al traficului trebuie sa aiba marcaj CE sau sa prezinte declaratie de la producator, conform careia echipamentele sunt produse in conformitate cu normele europene specifice in vigoare, sa aiba o garantie minima de 5 ani, sa prezinte un certificat de conformitate tehnica/agrement tehnic si sa aiba o declaratie emisa de catre producator privind durata de viata a echipamentului.

Echipamentul automat de dirijare a traficului va fi insotit de certificate de conformitate cu normele europene EN-12675: 2000, EN-50293, EN-50556, va avea o durata minima de viata de 10 ani, declarata de catre producator, in scris, de la punerea in functiune (ofertantii vor prezenta fise tehnice autentice de la producator). Neindeplinirea acestei cerinte duce automat la declararea propunerii tehnice ofertate ca fiind neconforma.

Semafoarele vor fi de tip monobloc compus cu proiector cu led-uri si deflector, prevazut cu lentila antisoc cu minim D = 200 ± 5 % mm, avand clasa de izolatie II conform EN 60598-2, rezistenta la socuri clasa IR 3-EN 60528-1, brate de montaj si parasolare pentru corpurile de semafor, raspunazand la o temperatura ambientală din clasele A, B, C conform EN 12.368, respectiv o plaja de temperaturi intre - 40 si + 60 grade Celsius. Conform normelor europene semaforul trebuie sa raspunda clasei de protectie si siguranta II, conform EN 61140 si grad de protecţie cel putin IP55 la nivelul corpului de semafor si IP65 pentru lampile semaforului – EN 60529, EN 60598. Semafoarele trebuie sa fie prevazute cu lampi care sa emita o intensitate luminoasa de > 200 cd si < 400 cd pe fiecare lampa, avand spectru cromatic si uniformitate luminoasa, conform normelor EN12368 (ofertantii vor prezenta fise tehnice autentice de la producator). Toate semafoarele ofertate vor avea o durata minima de viata declarata de producator de 10 ani de la punerea in functiune. Neindeplinirea acestei cerinte duce automat la declararea propunerii tehnice ofertate ca fiind neconforma.

Durata contractului este de 82 luni si se compune din:

— elaborarea documentaţiilor tehnico-economice faza proiect tehnic, inclusiv documentația tehnică pentru autorizația de construcție pentru realizarea obiectivului de investiţii, inclusiv obținerea autorizațiilor, avizelor, acordurilor etc. necesare pentru execuția lucrărilor – 4 luni;

— execuția lucrărilor și asigurarea accesului la servicii conexe (asistență tehnică, supervizare);

— furnizare, montaje chipamente pentru îndeplinirea obiectivului autorității contractante – 18 luni;

— asistenta tehnica din partea proiectantului – 78 luni;

— perioada de garanție de bună execuție a lucrărilor – 60 luni.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 27 414 152.78 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
45316210
71322000
71356200
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO214
Main site or place of performance:

Municipiul Piatra Neamț.

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caietului de sarcini, elementele de baza ale sistemului inteligent al traficului sunt automatele de dirijare a circulatiei, vor fi alimentate de la reteau locala de energie electrica cu o tensiune de alimentare de 230 Vca, vor asigura comanda semafoarelor, vor actiona in gama de temperatura de - 40 ºC – + 80 ºC si o umiditate de pana la 99 %, acestea vor asigura masurarea permanenta a puterii lampilor semafoarelor pentru o functionare in parametrii proiectati, automatul va putea functiona atat pentru comanda lampilor cu incadescenta, cat si cu led, acesta trebuie sa fie capabil sa asigura comanda si controlul a minim 16 semafoare.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Notă: participare 1 proiect – condiție minimă – nu se punctează, conform art. 12 din Instrucțiunea nr. 1/2017. / Weighting: 40
Quality criterion - Name: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum şi o planificare adecvată a resurselor umane şi a activităţilor. / Weighting: 20
Price - Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 82
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

POR/2017/4/4.1/1, de reducere a emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1) Ofertantii, tertii sustinători si subcontractantii nu trebuie să se regăsească în situatiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: este obligatorie completarea și prezentarea inițială a DUAE de către ofertanti (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terți susținători) ca primă dovadă a neîncadrării în situațiile de excludere si a îndeplinirii cerințelor de capacitate.

Nedepunerea odată cu oferta a DUAE atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care sa rezulte modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, după caz.

Nedepunerea acestora odată cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertente de formă ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfăsurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire, în conformitate cu prevederile art. 193 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia asa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogarile prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

— alte documente edificatoare dupa caz.

Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/limba în care au fost emise însotite de traducere în limba romana, după caz;

2. Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice (conflictul de interese) – Formularul nr. 3, va fi prezentată de toti ofertantii, terti sustinători si subcontractanti, odata cu depunerea ofertelor.

Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritãtii contractante, sunt următoarele:

— primar – Dragoș Chitic;

— viceprimari – Luminita Georgeta Vîrlan si Bogdan Gavrilescu;

— administrator public – Bogdan-Valentin Puscasu;

— secretarul general al municipiului – Oana Sârbu;

— director economic – Cătălina Hizan;

— director DDIP — Olimpia Adam;

— Compartiment achizitii publice – Carmen-Irina Buliga, Luies Emanuela Stîngu;

— Direcția DIP – Ioviță Marius Petru, Radu Borcea.

Conform art. 173 alin. (1) din Legea 98/2016 operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor, la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitate de demonstrare a îndeplinirii cerinței: se va completa DUAE In vederea demonstrării îndeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activității profesionale, de către ofertantul unic/ofertantul asociat si separat, de subcontractanți și terț susținător.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE și care urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, sunt: ofertantul va face dovada detinerii certificatului ANRE tip Bp (C1A), conform Ordinului 45/2016 pentru proiectare instalatii electrice de joasa tensiune pentru persoanele juridice române sau echivalent pentru persoanele juridice străine.

Conform prevederilor art. 8 din Ordinul nr. 45/2016:

(f) atestat de tip Bp — proiectare de instalaţii electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene si subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV;

(i) atestat de tip C1A — proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV + 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, staţii de medie tensiune, precum şi partea electrică de medie tensiune a staţiilor de înaltă tensiune; include competenţele atestatului de tip Bp;

Pentru persoanele juridice române:

— certificat constatator emis de Oficiul National Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul teritorial, din care să rezulte domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora, precum și activitățile desfășurate și autorizate conform art. 15 din Legea nr. 395/2004, nume complet, sediu, persoane; documentele originale vor fi scanate și semnate cu semnătura electronică extinsă, vor fi transmise prin SEAP;

Pentru persoanele juridice străine:

— documente echivalente emise in tara de rezidență (se va verifica prin accesarea http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do

— certificatul de rezidența fiscală (evitarea dublei impuneri) sau o declarație valabilă pentru anul calendaristic în curs. Documentele însoțite de traducere în limba română, scanate și semnate cu semnătura electronică extinsă, vor fi transmise prin SEAP.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Se va prezenta media cifrei de afaceri anuala globală a ofertantului din ultimii trei ani (2017, 2018, 2019), care să fie cel puțin egală cu suma de 50 000 000 RON.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Nota 1: până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanți vor completa DUAE (Documentul Unic de Achiziție European), conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, în mod corespunzător de către fiecare entitate participantă în parte (după caz, ofertant, ofertant asociat, terț susținător), în scopul de a face dovada preliminară a îndeplinirii cerințelor menționate anterior. Înainte de atribuirea contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documentele justificative prin care confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerințele stabilite prin DUAE și prin documentația de atribuire. Documente care să probeze nivelurile cifrei de afaceri cum ar fi: bilanțuri/balanțe contabile din care rezultă cifra de afaceri globală, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societăți specializate, scrisori de bonitate din partea băncilor sau alte documente edificatoare, cu condiția ca acestea să conțină informațiile relevante prin care ofertantul face dovada că deține capacitatea economico-financiară solicitată.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Experienta similara. Se va prezenta la nivelul DUAE, lista principalelor experiențe similare din ultimii 3 ani, până la data-limita de depunere a ofertelor, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, pentru furnizare, montaj, punere in functiune si testare sisteme electronice în transporturi. Un sistem electronic în transporturi include echipamente, cum ar fi: automat de dirijare a circulatiei in intersectii (inclusiv pentru trecerile de pietorni), echipament monitorizare flota de transport pubic in vedrea prioritizarii, sistem de management al flotei transport public/AVL/prioritizare transport public in intersectii, dispozitiv acustic pentru nevazatori, panou cu mesaje variabile, dispozitiv buton treceri de pietoni, semafor verde intermitent, semafor pietoni, semafor cu leduri – vehicule, server aplicații, server baze de date, server comunicații, software management adaptiv al traficului rutier si prioritizarea a transportului public. Pentru a demonstra capabilitatea necesară de a duce la bun sfârșit contractul ce urmează a fi atribuit, ofertantul va face dovada furnizării, montării, testării și punerii în funcțiune a unor sisteme electronice în transporturi, in ultimii 3 ani, la nivelul a cel putin unui contract sau cel mult trei contracte, în valoare cumulata de minim 25 000 000 RON fără TVA (in cazul in care nivelul este exprimat in alta moneda decât leul, echivalenţa leu/alta moneda va fi efectuata la cursul mediu anual comunicat de BNR pentru moneda respectiva). Conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 98/2016, contractul de furnizare include cu titlu accesoriu, lucrări ori operaţiuni de amplasare şi de instalare.

Proportia de subcontractare.

1. Terțul susținător – odată cu depunerea DUAE și a ofertei, până la data-limită a depunerii ofertelor, va prezenta atât angajamentul ferm privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului, formularul aferent din secțiunea „Formulare”, cât și documentele anexă la angajament, din care să rezulte modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probează cele asumate în angajamentul de susținere se vor prezenta doar de către ofertanții clasați pe locul I, la solicitarea autorității contractante;

2. Asociații – operatorii economici care participă în comun, odată cu depunerea DUAE și a ofertei, până la data-limită a depunerii ofertelor, vor prezenta acordul de asociere, formularul aferent din secțiunea „Formulare”. Documentele justificative care probează cele asumate în acordul de asociere, se vor prezenta doar de către ofertanții clasați pe locul I, la solicitarea autorității contractante. Informații privind partea/părțile care sunt îndeplinite de subcontractanți;

3. Subcontractanții – odată cu depunerea ofertei, până la data-limită de depunere a ofertelor, vor prezenta acordul de subcontractare, formularul aferent din secțiunea „Formulare”. Documentele justificative care probează cele asumate în acordul de subcontractare, se vor prezenta doar de către ofertanții clasați pe locul I, la solicitarea autorității contractante.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Documente justificative: extras din contracte din care sa reiasa tipul furnizărilor, beneficiarii, valoarea și perioada, certificate de predare-primire; recomandări; procese-verbale de recepție; certificări de bună execuție; certificate constatatoare. Se va permite prezentarea de către personalul nerezident al ofertantului, a certificărilor/autorizărilor corespunzătoare, emise în țara de rezidență.

1. Tert sustinător – in conformitate cu art. 182 alin. (2) din Legea 98/2016: „(2) În ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la calificările educationale şi profesionale prevăzute la art. 179 lit. g) sau la experienta profesională relevantă, operatorul economic poate să se bazeze pe capacitatea tertului sustinător doar atunci când acesta va desfăsura efectiv lucrările sau serviciile în legătură cu care sunt necesare respectivele calificări”. Se va depune, odata cu DUAE, angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia. Nedepunerea acestuia odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât și ale terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, precum si în angajamente/acorduri urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: certificate/recomandari/contracte/procese verbale etc.;

2. Asociații – în cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informațiile cu privire la modul de îndeplinire a cerințelor de capacitate tehnică și profesională, proporțional cu cota de implicare în executarea viitorului contract. In cazul unei oferte comune, experienta similară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, caz în care asociații au obligația de a completa DUAE cu datele proprii. În cazul în care ofertantul beneficiază de sustinerea unuia sau mai multor terți susținători, capacitatea acestuia/acestora va fi cumulată, după caz, cu cea a ofertantului pentru îndeplinirea cerinței, caz în care terțul sustinător are obligația de a completa DUAE cu datele proprii și de a prezenta angajamentul de susținere, completat cu toate informațiile impuse la art. 182 din Legea 98/2016, coroborat cu art. 48, 49 si 50 din HG 395/2016. La solicitarea autoritătii contractante, doar ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va prezenta documente justificative ale asociatilor care probează îndeplinirea cerintei privind capacitatea tehnică si profesională;

3. Subcontractanții – conform art. 193 alin. (3)din Legea 98/2016: (3) în cazul în care ofertantul/candidatul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe ale căror capacităţi se bazează ofertantul/candidatul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile referitoare la situaţiile de excludere menţionate la art. 164, 165 şi 167/Legea 98/2016, precum şi informaţiile referitoare la îndeplinirea criteriilor privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractantă care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de atribuire respective. Se va depune, odata cu DUAE si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autoritătii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. De asemenea, la încheierea contractului de achizitie publică, la solicitarea autoritătii contractante, se vor prezenta contractele încheiat/e între ofertant și subcontractanti.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/04/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 02/08/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 02/04/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Information about authorised persons and opening procedure:

Membrii comisiei de evaluare a ofertelor.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1. În cadrul documentelor atasate anuntului de participare DUAE este pus la dispozitia operatorilor economici interesati în format xml. Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant.

Informatii privind completarea DUAE veți regăsi după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – ghid de completare DUAE, conform Notificarii ANAP din 8.4.2019 sau utilizand link-ul http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/

Operatorii economici participanti vor completa în acest document informatiile/răspunsurile aferente încadrării/neîncadrării în motivele de excludere, respectiv îndeplinirii criteriilor de calificare solicitate de către autoritatea contractantă care au corespondent la nivelul documentatiei de atribuire (unde sunt clar explicitate). Operatorii economici au obligativitatea depunerii DUAE odată cu oferta, sub sanctiunea respingerii acesteia ca inacceptabilă, conform art. 137 alin. (2) lit. b) din HG nr. 395/2016.

În cazul în care ofertantul se bazează pe capacitătile uneia sau mai multor alte entităti (terti sustinatori/subcontractanti) este răspunzător pentru depunerea în cadrul procedurii a propriului său DUAE (completat în conformitate cu art. 193 din Legea 98/2016), precum și a câte unui DUAE separat, pentru fiecare dintre entitătile pe care se bazează;

2. Solicitările de clarificări referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la sectiunea „Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la sectiunea „Documentație clarificări si decizii” din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractantă urmând să nu dea curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comunicare decât cea stabilită. În cazul în care autoritatea contractantă solicită prezentarea anumitor clarificari/completari în scopul verificării conformitătii ofertei cu cerintele impuse, atât solicitarea, cât si răspunsul ofertantului se transmit în SEAP doar în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. În situatia în care răspunsul ofertantului este postat în SEAP fără semnatura electronică extinsă, oferta sa va fi asimilată prevederilor art. 137 alin. (2) lit. j) din HG 395/2016, fiind respinsă ca inacceptabilă;

3. Conform prevederilor art. 139 alin. (3) din HG nr. 395/2016, „(3) În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică”;

4. Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării si prezentării ofertei sale, precum si a documentelor care o însotesc, iar autoritatea contractantă nu va fi responsabilă sau răspunzătoare pentru costurile respective;

5. Termenul pentru eventuale solicitari de clarificari este de 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari; termenul de răspuns la solicitările de clarificări, conform prevederilor art. 161 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, nu va fi mai mic de 10 zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet address: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

În termen de 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștintă despre actul autorității contractante considerat nelegal, cf. art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Municipiul Piatra Neamț
Postal address: Str. Ştefan cel Mare nr. 6-8
Town: Piatra Neamț
Postal code: 610101
Country: Romania
E-mail: carmen.buliga@primariapn.ro
Telephone: +40 233218991
Fax: +40 233215374

Internet address: www.primariapn.ro

VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/02/2020