Supplies - 106520-2019

06/03/2019    S46

Poland-Katowice: Railway-track construction materials

2019/S 046-106520

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2019/S 012-025105)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Lucyna Fuchs
E-mail: l.fuchs@pgg.pl
Telephone: +48 327572911
Fax: +48 327572304
Internet address(es):
Main address: http://www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/przetargi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rozjazdów i akcesoriów kolejowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku

Reference number: 701901982
II.1.2)Main CPV code
34946100 Railway-track construction materials
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r.poz. 1579 ze zm.) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rozjazdów i akcesoriów kolejowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określono w SIWZ. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/03/2019
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2019/S 012-025105

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 05/03/2019
Local time: 08:45
Read:
Date: 21/03/2019
Local time: 08:45
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 05/03/2019
Local time: 09:00
Read:
Date: 21/03/2019
Local time: 09:00
VII.2)Other additional information: