Supplies - 106949-2021

Submission deadline has been amended by:  157186-2021
03/03/2021    S43

Slovakia-Liptovský Mikuláš: Training aids and devices

2021/S 043-106949

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Mesto Liptovský Mikuláš
National registration number: 00315524
Postal address: Štúrova 1989/41
Town: Liptovský Mikuláš
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Postal code: 031 42
Country: Slovakia
Contact person: Ivan Brtáň
E-mail: obstaravanie@mikulas.sk
Telephone: +421 445565111
Fax: +421 445621396
Internet address(es):
Main address: https://www.mikulas.sk/
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4971
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/428353
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://josephine.proebiz.com/sk
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Other activity: Samospráva

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Modernizácia odborných učební základných škôl v meste Liptovský Mikuláš

Reference number: 2021/1989/VO
II.1.2)Main CPV code
39162200 Training aids and devices - DA42
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je Modernizácia odborných učební základných škôl v meste Liptovský Mikuláš v rámci piatich základných škôl v pôsobnosti verejného obstarávateľa mesto Liptovský Mikuláš. Predmetom sú jazykové učebne, chemické učebne, fyzikálna učebňa a polytechnická učebňa.

Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch v časti B Opis predmetu zákazky.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 270 241.24 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
II.2)Description
II.2.1)Title:

IKT

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
30213000 Personal computers - DA42
30214000 Workstations - DA42
38652120 Video projectors - DA42
48000000 Software package and information systems - DA42
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Main site or place of performance:

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Litovský Mikuláš, Presný zoznam je uvedený v súťažných podkladoch.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je dodávka a montáž IKT do jazykových učební, chemických učební, fyzikálnej učebne v zmysle špecifikácií uvedených v časti B Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch v časti B Opis predmetu zákazky - časť č. 1 - IKT.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 31 340.84 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

ITMS2014+: 302021K134, 302021K135, 302021K138, 302021M534

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Nábytok (interiérové vybavenie)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
39151200 Work benches - DA42
39160000 School furniture - DA42
39162000 Educational equipment - DA42
39162100 Teaching equipment - DA42
39180000 Laboratory furniture - DA42
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Main site or place of performance:

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Litovský Mikuláš, Presný zoznam je uvedený v súťažných podkladoch.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je dodávka a montáž nábytku (interiérového vybavenia) do jazykových učební, chemických učební, fyzikálnej učebne a polytechnickej učebne v zmysle špecifikácií uvedených v časti B Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch v časti B Opis predmetu zákazky - časť č. 2 - Nábytok (interiérové vybavenie)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 60 008.74 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

ITMS2014+: 302021K134, 302021K135, 302021K138, 302021M534, 302021K139

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Didaktické/Učebné pomôcky

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
39162200 Training aids and devices - DA42
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Main site or place of performance:

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Litovský Mikuláš, Presný zoznam je uvedený v súťažných podkladoch.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je dodávka a montáž didaktických/učebných pomôcok do jazykových učební, chemických učební, fyzikálnej učebne a polytechnickej učebne.

Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch v časti B Opis predmetu zákazky - časť č. 3 -Učebné/Didaktické pomôcky

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 178 891.66 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

ITMS2014+: 302021K135, 302021K138, 302021M534, 302021K139

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1.1.Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v súlade s ustanovením § 32 ZVO:

a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b)nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,

h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

1.2.Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia:

a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1. júla 2016, uchádzač predloží aj výpis z registra trestov právnických osôb nie starší ako tri mesiace,

b)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,

c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,

d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,

e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

1.3.Uchádzač zapísaný do zoznamu Hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže postupovať podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Zapísanie v zozname podnikateľov oprávňuje podnikateľa preukázať vo verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní platným potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie ku dňu predloženia ponuky. Splnenie podmienok účasti podľa § 32 zákona sa vyhodnocuje spôsobom podľa § 152 ods. 4 ZVO. Potvrdenie, o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov uchádzač nemusí predkladať.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Neuplatňuje sa

Minimum level(s) of standards possibly required:

Neuplatňuje sa

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Uchádzač musí v ponuke predložiť doklady, ktorými preukazuje svoju technickú a odbornú spôsobilosť v zmysle § 34 ods.1 písm.m) ZVO:

1.1. Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. m) ZVO - ak ide o tovar, ktorý sa má dodať,

1.vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje alebo

2.certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie splnenia požadovaných technických parametrov predložením opisov tovaru k ponúkaným tovarom ako súčasť cenovej ponuky na všetky položky predloženej cenovej ponuky alebo technických listov resp. návodov na použitie. Všetky požadované materiály požaduje predložiť v slovenskom jazyku a spôsobom, aby preukazovali splnenie požadovaných technických parametrov.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/03/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/10/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 31/03/2021
Local time: 13:00
Place:

Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Information about authorised persons and opening procedure:

Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému Josephine /ďalej len Josephine/, ktorý je dostupný na adrese https://josephine.proebiz.com. Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov aj na https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11051/summary. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine.

3. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Podrobné informácie o autentifikácii uchádzača sú podrobne vymedzené v bode 12. súťažných podkladov.

4.Vo vzťahu k preukazovaniu podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c), e) a f) zákona o verejnom obstarávaní platí, že verejný obstarávateľ si ich splnenie overí z informačných systémov verejnej správy. V prípade, že z technických príčin nebude môcť verejný obstarávateľ uvedené doklady získať, je oprávnený ich od uchádzača písomne dožiadať.

5.Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom.

6.Verejný obstarávateľ rozhodol v súlade s § 66 ods. 7 ZVO, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií.

7. Zmluva, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania bude platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná len v prípade, schválenia verejného obstarávania doručenie správy z kontroly dokumentácie z verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu, pričom podmienkou účinnosti je aj zverejnenie zmluvy na webovom sídle Objednávateľa

8. Predmetné verejné obstarávanie nie je: zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/02/2021