Supplies - 107117-2021

03/03/2021    S43

Poland-Poznań: Various office equipment and supplies

2021/S 043-107117

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Postal address: ul. Trójpole 21
Town: Poznań
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Postal code: 61-693
Country: Poland
Contact person: Sylwia Frąszczak
E-mail: przetargi2@poznan.sa.gov.pl
Telephone: +48 618274555
Fax: +48 618274582
Internet address(es):
Main address: https://ezamowienia.ms.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: sąd
I.5)Main activity
Other activity: sądownictwo

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa materiałów biurowych dla sądów apelacji poznańskiej

Reference number: ZP-373-10/20
II.1.2)Main CPV code
30190000 Various office equipment and supplies
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów biurowych dla sądów apelacji poznańskiej na rok 2021. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

— część nr 1: Art. biurowe - papier i koperty,

— część nr 2: Art. biurowe - pozostałe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną, tj. rodzaj, parametry materiałów biurowych w podziale na poszczególne części zamówienia określono w Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych na jedną lub wszystkie części zamówienia. Wykaz lokalizacji dostaw stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 550 431.93 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Art. biurowe - papier i koperty

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
30190000 Various office equipment and supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Teren apelacji poznańskiej.

II.2.4)Description of the procurement:

Art. biurowe - papier i koperty

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną, tj. rodzaj, parametry materiałów biurowych w podziale na poszczególne części zamówienia określono w Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych na jedną lub wszystkie części zamówienia. Wykaz lokalizacji dostaw stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający wymaga 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. Zamawiający zastrzega, że ilość i wartość przedmiotu zamówienia może ulec zmniejszeniu o max. 30 % umowy, co wynikać będzie z faktycznych potrzeb Zamawiającego. W tym przypadku Wykonawca będzie przysługiwało tylko wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych dostaw. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy od dnia złozenia zamówienia / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: Minimalna wartośc dostawy częściowej / Weighting: 20,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

W przedmiotowym postępowaniu zastosuje tzw. procedurę odwróconą, uregulowaną w art. 24aa ust. 1 Pzp. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: część 1 w wysokości 7 500,00 PLN.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 172-413792
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Art. biurowe - papier i koperty

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
22/02/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o.o.
Postal address: al. Fryderyka Chopina 55
Town: Łomianki Dolne
NUTS code: PL Polska
Postal code: 05-092
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 738 986.37 PLN
Total value of the contract/lot: 550 431.83 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 8. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu Wykonawca przesyła za pomocą systemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustaw Pzp w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.Zamawiający żąda, aby Wykonawcy w terminie 3 dni o d dnia zamieszczenia w Systemie dostępnym pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl informacji,o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, złożyli Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp za pomocą systemu wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia za pomocą systemu w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13,14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – w przypadku jeżeli Wykonawca nie poda w części III sekcji C formularza JEDZ adresu internetowego urzędu lub organu wydającego dokument oraz dokładnych danych referencyjnych dokumentacji; e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; g) oświadczenia Wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716). Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów wszystkich ww. dokumentów, oświadczeń.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Town: Warszawa
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/02/2021