Works - 107621-2015

Display compact view

This notice has been cancelled by:  401989-2015
28/03/2015    S62

Poland-Przasnysz: Solar energy

2015/S 062-107621

Public works concession

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Official name: Powiat Przasnyski
Postal address: ul. św. St. Kostki 5
Town: Przasnysz
Postal code: 06-300
Country: Poland
Contact person: Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
For the attention of: Jarosław Tybuchowski
E-mail: starostwo@powiat-przasnysz.pl
Telephone: +48 297522270
Fax: +48 297522270

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.bip.powiat-przasnysz.pl

Electronic access to information: http://www.bip.powiat-przasnysz.pl

Further information can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to:
The above mentioned contact point(s)

I.2)Type of the contracting authority
Regional or local authority
1.3)Main activity
General public services
Environment
1.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the concession

II.1)Description of the concession
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Wybór partnera prywatnego do realizacji farmy fotowoltaicznej na terenie powiatu przasnyskiego.
II.1.2)Type of contract and location of works
Design and execution

NUTS code PL122 Ostrołęcko-siedlecki

Main site or location of works Powiat przasnyski, woj. mazowieckie.
II.1.3)Short description of the contract:
Niniejsze przedsięwzięcie dotyczy realizacji farmy fotowoltaicznej na terenie powiatu przasnyskiego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w rozumieniu ustawy z 19.12.2008 o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z późn. zm., dalej jako: Ustawa o ppp).
Przedmiotem niniejszego partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja farmy fotowoltaicznej na terenie powiatu przasnyskiego przez Podmiot Publiczny i Partnera Prywatnego, obejmująca zaprojektowanie, budowę, sfinansowanie, utrzymanie i zarządzanie, dalej jako: Przedsięwzięcie, oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym.
Podstawą realizacji Przedsięwzięcia będzie umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym (dalej jako: Umowa o ppp) zawarta pomiędzy Powiatem Przasnyskim, tj. Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym, wybranym w postępowaniu na wybór Partnera Prywatnego, prowadzonym na podstawie ustawy z 9.1.2009 o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 101, z późn. zm., dalej jako: Ustawa o koncesji).
Głównym celem realizacji Przedsięwzięcia jest zapewnienie korzystnych warunków dostaw energii do obiektów publicznych, będących własnością lub w zarządzie instytucji powiatowych, przez pokrycie kosztów energii zużytej w obiektach powiatowych przez Partnera Prywatnego, co przyczyni się do efektywniejszego wykonywania zadań publicznych przez Powiat Przasnyski.
Kolejnym, ważnym celem jest utworzenie i eksploatacja farmy fotowoltaicznej na terenie powiatu przasnyskiego, umożliwiającej zmniejszenie zużycia energii nieodnawialnej na rzecz zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, tym samym przyczyniającej się do ochrony środowiska naturalnego i przyrody, poprawy ich jakości.
Jednocześnie realizacja Przedsięwzięcia może umożliwić Powiatowi Przasnyskiemu zakup energii ze źródeł odnawialnych do obiektów publicznych, będących własnością lub w zarządzie instytucji powiatowych, w ramach wykonywania zadań publicznych przez Powiat Przasnyski w zakresie utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, poprzez zakup energii do obiektów publicznych, będących własnością lub w zarządzie instytucji powiatowych.
Ponadto realizacja Przedsięwzięcia ma na celu m.in. aktywizację lokalnego rynku pracy, poprzez stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu przasnyskiego (w tym możliwość korzystania z odnawialnej energii), inicjowanie i rozwój przedsięwzięć gospodarczych wykorzystujących innowacyjne technologie, w tym związanych z wytwarzaniem i magazynowaniem energii odnawialnej.
Do zadań Partnera Prywatnego będzie należało przede wszystkim:
— zaprojektowanie farmy fotowoltaicznej,
— uzyskanie warunków przyłączenia do sieci i zawarcie umowy o przyłączenie do sieci,
— wykonanie farmy fotowoltaicznej (w tym uzyskanie pozwolenia na budowę),
— sfinansowanie Przedsięwzięcia,
— uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej,
— utrzymanie i zarządzanie farmą fotowoltaiczną,
— coroczne pokrywanie kosztów zużycia energii w wybranych obiektach, będących własnością lub w zarządzie instytucji powiatowych.
Do zadań Podmiotu Publicznego będzie należało przede wszystkim:
— wniesienie wkładu własnego w postaci odpowiednich nieruchomości pod farmę fotowoltaiczną,
— wsparcie Partnera Prywatnego w zakresie pozyskania niezbędnych pozwoleń,
— udział w procesie przygotowania Przedsięwzięcia, w szczególności współpraca z Partnerem Prywatnym w zakresie przyłączenia do sieci.
Na potrzebę realizacji Przedsięwzięcia Podmiot Publiczny dysponuje nieruchomościami gruntowymi zlokalizowanymi w Gminie Przasnysz i Gminie Chorzele o łącznej powierzchni ponad 42 ha ( własność) w tym:
Lokalizacja I o powierzchni 8 ha położona w obrębie (wsi) Sierakowo, Gmina Przasnysz, składająca się z działki nr 203/243.
Lokalizacja II o łącznej powierzchni ok. 21 ha położona w obrębie Chorzele, składająca się z działek o numerach 256, 280.
Lokalizacja III o powierzchni ok. 13,05 ha położona w obrębie Brzeski Kołaki, Gmina Chorzele składająca się z działki nr 200/7.
Podmiot Publiczny dopuszcza realizację Przedsięwzięcia w jednej z wyżej wymienionych lokalizacji lub więcej niż w jednej z wyżej wymienionych lokalizacji.
Podmiot Publiczny dopuszcza, aby Partner Prywatny mógł zrealizować więcej niż jedną elektrownię.
Podmiot Publiczny posiada decyzje o warunkach zabudowy dla inwestycji – budowa farmy fotowoltaicznej – dla lokalizacji II oraz III. Lokalizacja nr I jest ujęta w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przasnysz i nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.
Podmiot Publiczny dopuszcza realizację elektrowni o mocy:
Lokalizacja I: działka 203/243 – maksymalna moc farmy 4 MW
Lokalizacja II: działki 256, 280 – maksymalna moc farmy 10 MW
Lokalizacja III: działka nr 200/7 – maksymalna moc farmy 6 MW
Podmiot Publiczny dopuszcza realizację inwestycji etapami w ramach Przedsięwzięcia.
Podmiot Publiczny zakłada, iż czas trwania Umowy o ppp będzie wynosił co najmniej 20 lat.
Wynagrodzeniem Partnera Prywatnego będzie prawo do pobierania pożytków z przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego.
Podmiot Publiczny oczekuje, że Partner Prywatny będzie ponosił opłaty za korzystanie z przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz Podmiotu Publicznego. Opłaty, o których mowa w zdaniu powyżej będą stanowiły równowartość określonych zobowiązań Powiatu Przasnyskiego, wynikających ze zużycia energii wybranych obiektów powiatowych. Szczegółowy mechanizm płatności i rozliczeń, będzie przedmiotem negocjacji w ramach postępowania na wybór Partnera Prywatnego.
Szczegółowy opis Przedsięwzięcia zawarty jest w dokumencie pn. „Opis potrzeb i wymagań Podmiotu Publicznego”, dostępnym na stronie internetowej Podmiotu Publicznego lub pod adresem wskazanym
w punkcie I.1) powyżej, stanowiącym Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
Ostateczny zakres Przedsięwzięcia zostanie określony w opisie warunków koncesji (warunków partnerstwa publiczno-prywatnego) na podstawie ustaleń poczynionych w trakcie negocjacji oraz na podstawie poznanych przez Podmiot Publiczny rozwiązań proponowanych przez kandydatów w zakresie realizacji Przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 14 ust. 2 Ustawy o koncesji, przedmiotem negocjacji mogą być aspekty techniczne, finansowe i prawne realizacji Przedsięwzięcia.
Ponadto, zgodnie z art. 14 ust. 4 Ustawy o koncesji, w wyniku przeprowadzonych negocjacji koncesjodawca (Podmiot Publiczny) może przed zaproszeniem do składania ofert dokonać zmiany wymagań określonych w ogłoszeniu o koncesji.
II.1.4)Common procurement vocabulary (CPV)

09330000 Solar energy

II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Niniejsze Przedsięwzięcie dotyczy realizacji farmy fotowoltaicznej na terenie powiatu przasnyskiego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w rozumieniu Ustawy o ppp.
Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie, budowę, sfinansowanie, utrzymanie i zarządzanie farmą fotowoltaiczną.
Ostateczny zakres Przedsięwzięcia zostanie określony w opisie warunków koncesji (warunków partnerstwa publiczno-prywatnego) na podstawie ustaleń poczynionych w trakcie negocjacji oraz na podstawie poznanych przez Podmiot Publiczny rozwiązań proponowanych przez kandydatów w zakresie realizacji Przedsięwzięcia.
Wartość szacunkowa przekracza równowartość kwoty 5 000 000 EUR.
II.2.2)Minimum percentage of the works to be awarded to third parties:

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met A. Warunki udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji (Umowy o ppp):
O zawarcie umowy koncesji (Umowy o ppp) mogą ubiegać się zainteresowane podmioty, które spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności ekonomicznej i finansowej;
2) kwalifikacji technicznych lub zawodowych, w tym:
a) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,
b) dysponowania potencjałem technicznym,
c) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu koncesji (partnerstwa publiczno-prywatnego);
3) uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
4) niekaralności zainteresowanego podmiotu albo wspólnika, partnera, komplementariusza, członka zarządu zainteresowanego podmiotu, za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o zawarcie umowy koncesji lub postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
6) nie otwarto wobec nich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
B. Informacja o oświadczeniach do których złożenia obowiązany jest zainteresowany podmiot, który składa wniosek o zawarcie umowy koncesji (Umowy o ppp):
Zainteresowany podmiot składa wniosek o zawarcie umowy koncesji (Umowy o ppp), dalej jako: Wniosek, zawierający:
1) oświadczenie o zgłoszeniu udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji (Umowy o ppp);
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie punktu A. 1)-2) sekcji III.1.1), zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu, określonymi w sekcji III.1.2) i III.1.3) poniżej;
3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie punktu A. 3)-4) sekcji III.1.1);
4) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub oświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu;
5) oświadczenie dotyczące upadłości lub likwidacji.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji (Umowy o ppp) będzie dokonana w oparciu o wymagane oświadczenia metodą spełnia/nie spełnia.
Zainteresowane podmioty mogą wspólnie ubiegać się o zawarcie umowy koncesji (Umowy o ppp), po ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy koncesji (Umowy o ppp). Umocowanie pełnomocnika do działania musi wynikać z treści pełnomocnictwa udzielonego przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o zawarcie umowy koncesji (Umowy o ppp).
C. Informacja o dokumentach składanych przez oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą albo oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, o którym mowa w art. 21 ust. 3 Ustawy o koncesji, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji (Umowy o ppp):
W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji (Umowy o ppp) w zakresie punktu A. 3)-6) sekcji III.1.1) oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie w terminie wskazanym przez Podmiot Publiczny złożyć następujące dokumenty:
1) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków;
2) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS, potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków;
3) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności oferenta, jego wspólników, partnerów, komplementariuszy, członków zarządu, za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o zawarcie umowy koncesji lub postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków;
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków.
Jeżeli zostanie wybrana oferta podmiotów wspólnie ubiegających się o zawarcie umowy koncesji (Umowy o ppp), Podmiot Publiczny może żądać przed zawarciem umowy koncesji (Umowy o ppp) umowy regulującej współpracę tych podmiotów. W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunki udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji (Umowy o ppp), określone w punkcie A. 1)-3) sekcji III.1.1) spełniają oni wspólnie, natomiast warunki udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji (Umowy o ppp), określone w punkcie A. 4)-6) sekcji III.1.1) muszą być spełnione przez każdy podmiot osobno.
Jeżeli dotyczy:
— pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji (Umowy o ppp), jeżeli osoba reprezentująca oferenta w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji (Umowy o ppp) nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej;
— pełnomocnictwo do złożenia oferty w wypadku oferentów wspólnie ubiegających się o zawarcie umowy koncesji (Umowy o ppp);
—pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania oferentowi do dyspozycji niezbędnych zasobów do wykonania koncesji (partnerstwa publiczno-prywatnego) w zakresie realizacji koncesji (partnerstwa publiczno-prywatnego), zgodnie z art. 18 ust. 3 Ustawy o koncesji;
— akt założycielski spółki kapitałowej w organizacji i wniosek o wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o wpis, gdy na dzień składania Wniosku zainteresowany podmiot nie uzyskał jeszcze osobowości prawnej.
W przypadku, gdy oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w punkcie C. 1)-4) sekcji III.1.1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2) zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie C. 3) sekcji III.1.1) składa dokument lub dokumenty o niekaralności zainteresowanego podmiotu, jego wspólników, partnerów, komplementariuszy, członków zarządu, za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o zawarcie umowy koncesji lub postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
3) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Jeżeli w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania oferenta nie wydaje się dokumentów urzędowych,
o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (daty wystawienia odpowiednio jak wyżej).
Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta kopii. Podmiot Publiczny może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawidłowości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski (zaopatrzone w apostille, o ile wymagają tego odpowiednie przepisy).
Oferent, w zakresie spełniania warunków określonych w punkcie A. 1)-3) sekcji III.1.1) może polegać na zdolności innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi powiązań. Musi on w takiej sytuacji wykazać Podmiotowi Publicznemu, że będzie spełniał warunki, o których mowa w punkcie A. 1)-3) sekcji III.1.1) niezbędne do wykonania przedmiotu koncesji (tj. warunki w zakresie art. 13 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy o koncesji). Oferent przedstawia w tym celu stosowne zobowiązania tych podmiotów w zakresie realizacji przedmiotu koncesji (partnerstwa publiczno-prywatnego), zgodnie z art. 18 ust. 3 Ustawy o koncesji.
III.1.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met W postępowaniu o zawarcie umowy koncesji (Umowy o ppp) mogą wziąć udział zainteresowane podmioty, które w zakresie punktu A. 1) sekcji III.1.1) spełniają warunki udziału w postępowaniu
o zawarcie umowy koncesji (Umowy o ppp) na dzień nie później niż dzień składania Wniosków, tj.:
1) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 20 000 000 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
2) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem koncesji (partnerstwa publiczno-prywatnego) na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie.
A. Informacja o dokumentach składanych przez oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą albo oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, o którym mowa w art. 21 ust. 3 Ustawy o koncesji, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji (Umowy o ppp):
W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji (Umowy o ppp)
w zakresie punktu A. 1) sekcji III.1.1), zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji (Umowy o ppp), określonymi w sekcji III.1.2) oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie w terminie wskazanym przez Podmiot Publiczny złożyć następujące dokumenty:
1) aktualną tj. wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową oferenta, na kwotę nie mniejszą niż 20 000 000 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
2) polisę OC lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie.
Dodatkowo (jeżeli dotyczy):
- wartości podane w walucie innej niż PLN, będą przeliczone na PLN w celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji (Umowy o ppp) według kursu średniego NBP danej waluty z dnia, w którym ukazało się niniejsze ogłoszenie.
Oferent, w zakresie spełniania warunków określonych w sekcji III.1.2) może polegać na zdolności innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi powiązań. Musi on w takiej sytuacji wykazać Podmiotowi Publicznemu, że będzie spełniał warunki, o których mowa w sekcji III.1.2) niezbędne do wykonania przedmiotu koncesji (tj. warunki w zakresie art. 13 ust. 1 pkt 1 Ustawy o koncesji). Oferent przedstawia w tym celu stosowne zobowiązania tych podmiotów w zakresie realizacji przedmiotu koncesji (partnerstwa publiczno-prywatnego), zgodnie z art. 18 ust. 3 Ustawy o koncesji.
III.1.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met W postępowaniu o zawarcie umowy koncesji (Umowy o ppp) mogą wziąć udział zainteresowane podmioty, które w zakresie punktu A. 2) sekcji III.1.1) spełniają warunki udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji (Umowy o ppp) na dzień nie później niż dzień składania Wniosków, tj.:
1) dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu koncesji (partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym:
—- co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi bez ograniczeń i co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy,
—- co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta, która wykonała (była autorem lub współautorem) co najmniej jeden projekt, obejmujący swym zakresem m.in. zaprojektowanie farmy fotowoltaicznej.
A. Informacja o dokumentach składanych przez oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą albo oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, o którym mowa w art. 21 ust. 3 Ustawy o koncesji, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji (Umowy o ppp):
W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji (Umowy o ppp) w zakresie punktu A. 2) sekcji III.1.1), zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji (Umowy o ppp), określonymi w sekcji III.1.3) oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie w terminie wskazanym przez Podmiot Publiczny złożyć następujące dokumenty:
1) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi oraz projektowanie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w sekcji III.1.3), którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Ogłoszenia. Wzór jest dostępny na stronie internetowej Podmiotu Publicznego lub pod adresem wskazanym w punkcie I.1).
2) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej powinny być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) W przypadku podmiotów zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy – Prawo budowlane, z uwzględnieniem ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).
Oferent, w zakresie spełniania warunków określonych w sekcji III.1.3) może polegać na zdolności innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi powiązań. Musi on w takiej sytuacji wykazać Podmiotowi Publicznemu, że będzie spełniał warunki, o których mowa w sekcji III.1.3) niezbędne do wykonania przedmiotu koncesji (tj. warunki w zakresie art. 13 ust. 1 pkt 2 Ustawy o koncesji). Oferent przedstawia w tym celu stosowne zobowiązania tych podmiotów w zakresie realizacji przedmiotu koncesji (partnerstwa publiczno-prywatnego), zgodnie z art. 18 ust. 3 Ustawy o koncesji.

Section IV: Procedure

IV.1)Award criteria:
Najkorzystniejszą jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans wynagrodzenia i innych kryteriów odnoszących się do przedsięwzięcia, w szczególności kryteriami oceny ofert są:
1) Podział zadań i ryzyk związanych z Przedsięwzięciem pomiędzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym;
2) Wysokość opłat za korzystanie z przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego przez Partnera Prywatnego na rzecz Podmiotu Publicznego, stanowiąca równowartość kosztów zużytej energii w wybranych obiektach Podmiotu Publicznego;
3) Wartość dodatkowych inwestycji na obszarze powiatu przasnyskiego, związanych z realizacją Przedsięwzięcia, wpływających na poprawę lokalnego rynku pracy, w szczególności zwiększenie liczby miejsc pracy.
Szczegółowy opis i znaczenie kryteriów zostaną określone po negocjacjach w opisie warunków koncesji (warunków partnerstwa publiczno-prywatnego) i przekazane kandydatom wraz z zaproszeniem do składania ofert.
IV.2)Administrative information
IV.2.1)File reference number attributed by the contracting authority:
ONI.272.1.1.2015
IV.2.2)Time-limit for the submission of applications
Date: 11.5.2015 - 12:00
IV.2.3)Language(s) in which applications may be submitted
Polish.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about European Union funds
VI.2)Additional information:
1) Przez zainteresowany podmiot należy rozumieć: osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub grupę takich podmiotów, zainteresowanych udziałem w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji (Umowy o ppp).
2) Zainteresowany podmiot ma prawo złożyć tylko jeden Wniosek (wraz z oświadczeniami)
w miejscu wskazanym w sekcji I.1) niniejszego ogłoszenia, sporządzony na piśmie (oryginał)
w języku polskim, w sposób czytelny, trwały i podpisany przez upoważnione osoby. Za złożenie Wniosku uważa się również dokonanie tej czynności wspólnie z innym podmiotem, w ramach grupy podmiotów, zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu.
3) Wzór Wniosku stanowi Załącznik nr 2 do Ogłoszenia. Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej Podmiotu Publicznego lub pod adresem wskazanym w punkcie I.1).
4) Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna zostać oznakowana jako: Wniosek o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w postępowaniu pn. „Wybór partnera prywatnego do realizacji farmy fotowoltaicznej na terenie powiatu przasnyskiego” oraz zawierać nazwę, dokładny adres siedziby, adres do korespondencji, numer telefonu i adres e-mail zainteresowanego podmiotu składającego Wniosek.
5) Każda ze stron, składających się na Wniosek powinna być ponumerowana i parafowana przez zainteresowany podmiot oraz wszystkie strony powinny zostać złączone w sposób uniemożliwiający ich dekompletację.
6) Wniosek wraz z oświadczeniami oraz inne dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
7) Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez zainteresowany podmiot.
8) Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie pisemnej (oryginał) lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
9) W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Podmiot Publiczny i zainteresowany podmiot przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (e-mail).
W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez zainteresowany podmiot domniemywa się, iż pismo wysłane przez Podmiot Publiczny na ostatni znany faks, adres mailowy podany przez zainteresowany podmiot zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się zainteresowanego podmiotu z tym pismem.
10) W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zawarcie umowy koncesji (Umowy o ppp) korespondencja będzie kierowana na adres korespondencyjny (odpowiednio: e-mail) pełnomocnika, ze skutkiem doręczenia dla wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się
o zawarcie umowy koncesji (Umowy o ppp).
11) Kandydat będzie zobowiązany wnieść wadium w wysokości 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) na etapie składania oferty. Wadium może zostać wniesione:
1. w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Podmiotu Publicznego wskazany w opisie warunków koncesji (warunków partnerstwa publiczno-prywatnego),
2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3. w gwarancjach bankowych,
4. w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
12) Podmiot Publiczny będzie wymagał od oferenta wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed podpisaniem Umowy o ppp, które będzie służyć pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy o ppp.
13) Warunki uznania oferty za niespełniającą wymagań Podmiotu Publicznego, skutkujące niedopuszczeniem oferty do oceny i porównania:
1. Podmiot Publiczny posiada dowody, za pomocą których potrafi wykazać brak spełniania warunków udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji (Umowy o ppp) przez Partnera Prywatnego.
2. Treść oferty jest niezgodna z zaproszeniem do składania ofert, w tym z treścią opisu warunków koncesji (warunków partnerstwa publiczno-prywatnego).
3. Partner Prywatny nie złożył wadium zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym ogłoszeniu.
4. Partner prywatny nie przyjmie innych istotnych ustaleń przyjętych w trakcie negocjacji, a następnie zawartych w opisie warunków koncesji (warunków partnerstwa publiczno-prywatnego).
5. Oferta zostanie złożona przez podmiot niezaproszony do składania ofert.
6. Stwierdzono nieważność oferty na podstawie przepisów prawa.
7. Złożenie przez Partnera Prywatnego oferty stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z 16.4.1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.).
14) Postępowanie zostanie odwołane przez Podmiot Publiczny, w następujących przypadkach:
1. Nie został złożony żaden Wniosek albo złożone Wnioski nie zostały przyjęte.
2. Wszyscy kandydaci, których Wnioski zostały przyjęte zrezygnują z udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji (Umowy o ppp).
3. Nie złożono żadnej oferty albo żadna ze złożonych ofert nie została dopuszczona do oceny i porównania.
4. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie o zawarcie umowy koncesji (Umowy o ppp) nie leży w interesie publicznym, lub nie leży w interesie Podmiotu Publicznego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
5. Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy o koncesji (Umowy o ppp).
6. Po zakończeniu negocjacji z kandydatami Rada Powiatu nie wyrazi zgody na zawarcie Umowy o ppp dla przedsięwzięcia pn. „Wybór partnera prywatnego do realizacji farmy fotowoltaicznej na terenie powiatu przasnyskiego”.
15) Podmiot Publiczny zastrzega sobie prawo do zmian zakresu Przedsięwzięcia i sposobu jego realizacji, w wyniku negocjacji, które mogą dotyczyć każdego aspektu Przedsięwzięcia zgodnie z art. 14. ust. 2 Ustawy o koncesji.

16) Zainteresowany podmiot może zwrócić się do Podmiotu Publicznego z wnioskiem o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia lub Opisu potrzeb i wymagań Podmiotu Publicznego. Podmiot Publiczny odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż na 6 dni przed upływem terminu składania Wniosków, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na stronie internetowej: www.bip.powiat-przasnysz.pl, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do Podmiotu Publicznego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania Wniosków.

17) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego ogłoszenia lub Opisu potrzeb i wymagań Podmiotu Publicznego, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Podmiotu Publicznego.
18) Negocjacje będą prowadzone w języku polskim, wszelkie koszty wynikające z konieczności tłumaczenia ponosi kandydat.
Jeżeli w wyniku zmiany treści niniejszego ogłoszenia jest niezbędny dodatkowy czas na przygotowanie Wniosku, Podmiot Publiczny może przedłużyć termin składania Wniosków i poinformuje o tym zainteresowane podmioty oraz umieści taką informację na stronie internetowej.
VI.3)Procedures for appeal
VI.3.1)Body responsible for appeal procedures

Official name: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Postal address: ul. Jasna 2/4
Town: Warszawa
Postal code: 00-013
Country: Poland
E-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
Telephone: +48 225537000
Fax: +48 228269889
Internet address: http://www.warszawa.wsa.gov.pl

VI.3.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals 1) Zainteresowanemu podmiotowi, który ma lub miał interes w zawarciu umowy koncesji (Umowy o ppp) i który poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku czynności podjętych przez koncesjodawcę (Podmiot Publiczny) z naruszeniem przepisów Ustawy o koncesji, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 10 dni od dnia, w którym skarżący powziął lub przy zachowaniu należytej staranności mógł powziąć informację o czynności podjętej przez koncesjodawcę (Podmiot Publiczny) w sprawie.
2) Skargę wnosi się za pośrednictwem koncesjodawcy (Podmiotu Publicznego), którego czynność jest przedmiotem skargi.
3) Koncesjodawca (Podmiot Publiczny) przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 10 dni od dnia jej wniesienia.
4) Wniesienie skargi na czynność wyboru oferty najkorzystniejszej wstrzymuje prawo do zawarcia umowy (Umowy o ppp) z oferentem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, do czasu ogłoszenia orzeczenia w sprawie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.).
VI.3.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.4)Date of dispatch of this notice:
23.3.2015