We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 108515-2022

01/03/2022    S42

Belgium-Lommel: Fuels

2022/S 042-108515

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Stad Lommel
National registration number: BE 0207473102
Postal address: Hertog Janplein 1
Town: Lommel
NUTS code: BE225 Arr. Maaseik
Postal code: 3920
Country: Belgium
Contact person: Mevrouw Silvia Wiegman
E-mail: overheidsopdrachten@lommel.be
Telephone: +32 11399732
Internet address(es):
Main address: www.lommel.be
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2496/4A/2022
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Stadswerken
Postal address: Maatheide 85
Town: Lommel
NUTS code: BE Belgique / België
Postal code: 3920
Country: Belgium
Contact person: De heer Raf Mertens
E-mail: raf.mertens@lommel.be
Telephone: +32 11399832
Internet address(es):
Main address: www.lommel.be
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Leveren van motorbrandstoffen af te nemen aan pompen van één of meerdere tankstations in Lommel 2022-2026

Reference number: 2022011
II.1.2)Main CPV code
09100000 Fuels
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

zie II.2.4

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE225 Arr. Maaseik
II.2.4)Description of the procurement:

Leveren van motorbrandstoffen af te nemen aan pompen van één of meerdere tankstations in Lommel 2022-2026

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Niet gespecifieerd

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Vrije opties (Op initiatief van de inschrijver bijkomend artikel:

Magneetkaart met beperkt verbruik

Naast de levering van motorbrandstoffen via afname aan de pompen van een petroleumfirma door middel van magneetkaarten met onbeperkt verbruik voorzien van een geheim codenummer, kan de inschrijver, op eigen initiatief, een offerte indienen voor de leveringen van motorbrandstoffen door middel van magneetkaarten België met beperkt verbruik.

In de mate waarin dit bijkomend artikel aangenomen wordt zal deze aanvulling beschouwd worden als integraal deel uitmakend van de overeenkomst. Het bestek is integraal van toepassing, inzonderheid de punten betreffende de prijzen, de facturering en de leveringstermijn (deze zal dezelfde zijn als deze die voorgesteld werd voor de magneetkaarten België met onbeperkt verbruik).

Deze kaarten laten de afname toe aan de pompen zonder geheime code, met een limiet uitgedrukt hetzij in liters, hetzij in euro’s (De inschrijver mag verschillende systemen voorstellen: kaarten van 300 of 500 liters, kaarten van 50,- EUR of 100,- EUR,….). De gebruiker moet, bij elke tankbeurt, de informatie ontvangen betreffende het overblijvend saldo. Zij hebben een geldigheidsduur van minimum 6 maanden (de vervaldatum is vermeld op de kaart). Zij moeten gemakkelijk te onderscheiden zijn van de gewone magneetkaarten België met onbeperkt verbruik.

Ter informatie geven we weer dat tijdens de vorige contracten geen enkele magneetkaart “België met beperkt verbruik in omloop werd gebracht”.)

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Capaciteit

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. De inschrijver heeft voldoende capaciteiten om het contract uit te voeren door zijn ervaring. De levering, en zodoende de afname van brandstoffen volgens de overeenkomst “magneetkaarten België met onbeperkt verbruik” dient binnen het grondgebied van de Stad Lommel te geschieden.

De te leveren producten moeten beantwoorden aan de normen NBN en 228 (benzine) en NBN en EN 590 (gasolie diesel)

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Referentielijst

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. De inschrijver bezorgt een lijst van gelijkaardige leveringen die de laatste drie jaar zijn uitgevoerd (minstens 3 referenties), met vermelding van het bedrag, de datum en de opdrachtgever (particulier of openbaar). Deze leveringen betreffen de uiteindelijke klanten (noch leverancier, noch vervoerders).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/04/2022
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 24/08/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/04/2022
Local time: 11:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Raad van State
Postal address: Wetenschapsstraat 33
Town: Brussel
Postal code: 1040
Country: Belgium
E-mail: info@raadvanstate.be
Telephone: +32 22349611
VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/02/2022