A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Árubeszerzések - 1096-2014

Normál nézet megjelenítése

Ezt a hirdetményt érvénytelenítette:  219886-2014
02/01/2014    S1

Magyarország-Sopron: Mozdonyok

2014/S 001-001096

Ajánlati/részvételi felhívás – Egyes ágazatokban

Árubeszerzés

2004/17/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK02796
Postai cím: Mátyás király utca 19.
Város: Sopron
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: GYSEV Zrt. Beszerzés és Készletgazdálkodás, Közbeszerzési Iroda, 9400 Sopron, Mátyás király u. 19. I. em. 132. iroda
Címzett: Görög Tibor
E-mail: tgorog@gysev.hu
Telefon: +36 99517486
Fax: +36 99517681

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.gysev.hu

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2)Fő tevékenység
Vasúti szolgáltatások
I.3)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Szállítási szerződés.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: H-9400 Sopron, Batsányi u. 15. – GYSEV Zrt. Gépészeti telephely.

NUTS-kód HU221 Győr-Moson-Sopron

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Új gyártású, 4 db legalább két áramrendszerű, és 5 db legalább három áramrendszerű, univerzális villamos mozdony szállítása.
20 éves időtartamra meghatározott karbantartási munkafolyamatok, utasítások elkészítése, átadása évi 200 000 km futásteljesítmény mellett, szoftverfrissítés.
Alkatrészjegyzék átadása elektronikus formában.
Konszignációs raktárba alkatrészek biztosítása, az első mozdony átvételét követő 30 napon belül.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

34611000 Mozdonyok

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
Új gyártású, 4 db legalább két áramrendszerű univerzális villamos mozdony és 5 db legalább három áramrendszerű univerzális villamos mozdony szállítása.
A leszállított mozdonyoknak vasútüzemi hatósági engedéllyel kell rendelkeznie az alábbi országokban történő közlekedéshez:
A 4 db legalább két áramrendszerű villanymozdony tekintetében:
— Magyarország (MÁV, GYSEV),
— Németország (DB),
— Ausztria (ÖBB, GYSEV),
— Románia (CFR).
Az 5 db legalább három áramrendszerű villanymozdony tekintetében:
— Magyarország (MÁV, GYSEV),
— Németország (DB),
— Ausztria (ÖBB, GYSEV),
— Románia (CFR),
— Szlovénia (SZ),
— Csehország (CD),
— Szlovákia (ZSR),
— Lengyelország (PKP).
20 éves időtartamra meghatározott karbantartási munkafolyamatok, utasítások elkészítése, átadása évi 200 000 km futásteljesítmény mellett, szoftverfrissítés.
Alkatrészjegyzék átadása elektronikus formában.
Konszignációs raktárba alkatrészek biztosítása, az első mozdony átvételét követő 30 napon belül.
A részletes feladatleírást a részvételi dokumentáció tartalmazza.
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): igen
A vételi jog meghatározása: Ajánlatkérő opciós jogot kér a leszállított mozdonyok (9 db) karbantartására 10 éves időtartamra, 200 000 km éves várható futásteljesítmény mellett. A 10 éves időtartam kezdete a mozdonyok átvételi időpontja.
A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
napban: 30 (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 24 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Előlegvisszafizetési biztosíték, jótállás, késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, hibás teljesítési kötbér, teljesítési és jóteljesítési biztosíték (a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5-5%), visszavásárlási jog, ajánlati biztosíték kikötése. A biztosítékokat a nyertes ajánlattevő a Kbt. 126. § (6) a) pontjában foglaltak alapján nyújtja.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés és a kifizetések pénzneme: EUR
Ajánlatkérő 1 000 000 EUR/mozdony, azaz 9 000 000 EUR előleget fizet.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a nyertes Ajánlattevő részére az eljárást lezárásaként megkötött szerződésben foglalt feltételek mellett, a Ptk. 292/B. § (1) bekezdésében foglaltak szerint teljesíti, a megküldött számla ellenében, szállításonként.
A közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződéssel kapcsolatos kifizetések az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § hatálya alá esnek.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdasági társaság létrehozását.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek:
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésben meghatározott kizáró ok fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
A Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben kell, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2–8. és 11. §. szerint igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdésében és a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá.
A nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § szerint igazolnia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá.
Nem magyarországi letelepedésű részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben n nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy a letelepedése szerinti országban milyen köztartozások felelnek meg a Kbt. 56.§ (1) bekezdés e) pontjában foglalt köztartozásoknak (központi adó, vám, társadalombiztosítási járulék) és ezeket milyen szervezetek tartják nyilván.
A részvételre jelentkező részvételi jelentkezésben csak nyilatkozatot köteles benyújtani (Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint) arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, a részvételre jelentkező, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás közzététele napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.
A kizáró okok fenn nem állását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében szereplő részvételre jelentkezők (alvállalkozók) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak figyelembevételével igazolhatják.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Részvételre jelentkezőnek az alábbiak szerint kell igazolnia alkalmasságát:
P1. Csatolni szükséges a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző 3 üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az részvételre jelentkező a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 4. § 9. pontja, az 55. § (4)–(6) bekezdései.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező:
P1. ha a részvételi felhívás feladását megelőző három üzleti évre vonatkozóan, a közbeszerzés tárgyából (kettő, vagy három áramrendszerű univerzális villanymozdony, a szállításra felajánlott típuscsaládból) származó nettó árbevétele nem éri el a három év összességében a 9 000 000 000 HUF-ot.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Részvételre jelentkező alkalmassága (közös részvételre jelentkező) igazolható:
M1. A részvételre jelentkezőnek csatolnia kell a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év (36 hónap) összességében a közbeszerzés tárgya szerinti az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciáinak ismertetését (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pont), a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése szerint igazolva.
A referencia nyilatkozat/igazolásnak minimális tartalma:
— szerződést kötő másik fél megnevezése,
— az ellenszolgáltatás nettó összege,
— a szerződés teljesítésének ideje, (év, hónap, nap), helye,
— a szállítás tárgya az alkalmasság megállapításához szükséges tartalommal,
— a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
— a megrendelő részéről kapcsolattartó személy nevét és telefonszámát, e-mail címét,
— járműcsalád megnevezése, havi rendelkezésre állás mértékének feltüntetése, a VI.3.32. pont szerinti számítás és eredményének feltüntetése,
— referencia-flotta darabszáma.
M2. Részvételi jelentkezőnek rendelkeznie kell a 310/2011. Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés f) pontja alapján érvényes ISO 9001 vagy azzal egyenértékű európai szabványsorozatnak megfelelő szervezet által tanúsított, a vonatkozó európai szabványsorozaton alapuló minőségbiztosítási rendszer tanúsító által kiállított igazolásának másolati példányával vagy az azzal egyenértékű szabvány követelményei alapján kidolgozott minőségirányítási rendszerrel vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):
Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező):
M1. ha a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év összességében (36 hónapban) nem rendelkezik legalább közbeszerzés tárgya szerinti, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával, amelyben az Európai Unió területén működő vasúttársaság részére legalább 9 db normál nyomtávú két áramrendszerű, vagy három áramrendszerű univerzális villamos mozdony leszállítását végezte, összesen legalább nettó 8 000 000 000 HUF értékben. A referencia mozdonyoknak a megajánlott kivitel alapjául szolgáló azonos járműcsaládból kell származnia, és a részvételi felhívás megjelenésének időpontjában már legalább 12 hónapja üzemelnie kell és ezen időtartam alatt átlagban minimum havi 94%-os rendelkezésre állással kell rendelkezne.
A rendelkezésre állást a VI.3.32 pontban foglaltak szerint kell számolni, melynek során az egy szerződésen belül leszállított járművek száma: a figyelembe vett mozdonyok száma (n). Amennyiben az előírt 9 db-os mennyiség több szerződés alapján került leszállításra, a 94%-os rendelkezésre állást szerződésenként kell teljesíteni.
M2. ha nem rendelkezik európai szabványsorozatnak megfelelő szervezet által tanúsított ISO 9001 vagy azzal egyenértékű, a vonatkozó európai szabványsorozaton alapuló minőségbiztosítási rendszert igazoló, érvényes tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó azzal egyenértékű szabvány követelményei alapján kidolgozott minőségirányítási rendszerrel vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 4. § 9. pontja, az 55. § (4)–(6) bekezdései, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1)–(2) és (4) bekezdése.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében): nem
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok

1. 1. Szállítási ár (EUR/9 mozdony). Súlyszám 62

2. 2. Ár/30+1 évre jutó karbantartási költség (EUR/9 mozdony). Súlyszám 8

3. 3. Opcióként megadott 10 éves karbantartás költsége (EUR/9 mozdony). Súlyszám 2

4. 4. Szállítási határidő (a szerződéskötéstől számított naptári nap)

5. 4.1 Első jármű szállítása (szerződéskötéstől számított naptári nap). Súlyszám 5

6. 4.2 Második jármű szállítása (szerződéskötéstől számított naptári nap). Súlyszám 5

7. 4.3 Harmadik jármű szállítása (szerződéskötéstől számított naptári nap). Súlyszám 5

8. 4.4 Negyedik jármű szállítása (szerződéskötéstől számított naptári nap). Súlyszám 1

9. 4.5 Ötödik jármű szállítása (szerződéskötéstől számított naptári nap). Súlyszám 1

10. 4.6 Hatodik jármű szállítása (szerződéskötéstől számított naptári nap). Súlyszám 1

11. 4.7 Hetedik jármű szállítása (szerződéskötéstől számított naptári nap). Súlyszám 1

12. 4.8 Nyolcadik jármű szállítása (szerződéskötéstől számított naptári nap). Súlyszám 1

13. 4.9 Kilencedik jármű szállítása (szerződéskötéstől számított naptári nap). Súlyszám 1

14. 5. Általános jótállás a járművekre (nap/mozdony). Súlyszám 3

15. 6. Kiterjesztett jótállás (nap/mozdony)

16. 6.1 Kerékpár és annak külön minden alkatrészére. Súlyszám 1

17. 6.2 Forgóváz. Súlyszám 1

18. 6.3 Irányítástechnikai szoftver elemeire. Súlyszám 1

19. 6.4 Külső festésre (korrózióvédelem). Súlyszám 1

20. 6.5 Külső festés (fényezés). Súlyszám 1

21. 7. Alkatrész utánpótlás biztosítása 30 évig. Súlyszám 3

22. 8. Konszignációs raktár feltöltésének értéke (EUR). Súlyszám 3

IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: igen
További információk az elektronikus árlejtésről: Az elektronikus árlejtés folyamatát a 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet szabályozza.
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei (a DBR kivételével)
A dokumentáció beszerzésének határideje: 5.2.2014 - 11:00
A dokumentációért fizetni kell: igen
Ár: 127 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A fenti ár az ÁFA-t tartalmazza.
A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. A dokumentáció ellenértékét a nyertes ajánlattevőnek (illetve a Kbt. 124. § (4) bek. szerinti szervezetnek) kell megtéríteni, átutalással a GYSEV Zrt. 10300002-20102362-00003285 számú bankszámlájára, (EU tagországból indított teljesítés esetén, IBAN: HU61 1030 0002 2010 2362 0000 3285; BIC: MKKBHUHB) a szerződéskötés időpontjáig. Az átutalási dokumentumon a befizetés jogcímét („Szállítási szerződés 9 db univerzális villamos mozdonyra”) fel kell tüntetni.
Ajánlatkérő a számlát levélben küldi meg.
A Dokumentáció egy példányának átvétele az eljárásban való részvétel feltétele (a dokumentációt részvételi jelentkezésenként egy részvételre jelentkezőnek, vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak át kell vennie).
A dokumentáció nyilvánosságra nem hozható, másra át nem ruházható.
Ajánlatkérő a dokumentációt elektronikus úton küldi meg. Amennyiben a terjedelem nagysága nem engedi meg az elektronikus küldést, a hozzáféréséhez szükséges felhasználói nevet és jelszót e-mailen bocsátja az részvételre jelentkezők rendelkezésére a kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül (Kbt. 50. § (3) bek.) legkésőbb a részvételi jelentkezési határidő lejártáig. A dokumentáció igénylésére vonatkozó megkeresésnek tartalmaznia kell az eljárás azonosító jelét, az igénylő nevét, székhelyét, a kapcsolattartó nevét, telefonszámát, faxszámát és e-mail címét, amire a részvételi dokumentációt, vagy a felhasználói nevet és jelszót Ajánlatkérő megküldi. Ezen e-mailen történő megküldésekor, annak csatolmányaként egy átvételi elismervényt is küld, melyet Ajánlatkérőnek egy munkanapon belül kitöltve, aláírva vissza kell küldeni, a pontos kapcsolattartás végett.
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
5.2.2014 - 11:00
IV.3.5)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
IV.3.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
IV.3.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk:
1. Részvételi jelentkezések felbontásának
— dátuma: 5.2.2014. Időpont: 11:00 óra (CET).
— helye: GYSEV Zrt. Beszerzés és Készletgazdálkodás, Közbeszerzési Iroda: 9400 Sopron, Mátyás király u. 19. I. em. 132. iroda.
A Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározottak vehetnek részt a bontáson. A jogosultságot a résztvevőknek igazolniuk kell.
2. A részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: GYSEV Zrt. Beszerzés és Készletgazdálkodás, Közbeszerzési Iroda, 9400 Sopron, Mátyás király u. 19. I. em. 132. iroda
A részvételi jelentkezéseket munkanapokon hétfőtől csütörtökig 09:00–1400 óráig, pénteken és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 09:00–12:00 óráig, a részvételi határidő napján 09:00 órától a részvételi határidőig lehet benyújtani.
3. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint és módon hiánypótlást biztosít. Amennyiben részvételi jelentkező a hiánypótlás során a jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség újabb hiánypótlásra, abban az esetben Ajánlatkérő egy körben biztosít hiánypótlást.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 77. §. (2) bekezdés alapján a részvételi jelentkezések elbírálását követően írásbeli összegezést készít és azt egyidejűleg megküldi valamennyi részvételre jelentkező részére.
5. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: 20.2.2014.
6. Tekintettel arra, hogy az eljárás magyar nyelven folyik, a részvételre jelentkezők/közös részvételre jelentkezők/alvállalkozók/ az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet esetében minden nyilatkozatot, hatósági igazolást magyar nyelven, vagy magyar fordításban kell benyújtania. A részvételi jelentkezésben benyújtott dokumentumokat a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. Amennyiben a részvételi felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, igazolás, vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni (pl: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat, úgy azt eredeti, vagy hiteles másolatban kell becsatolni az eredeti részvételi jelentkezésben. Amennyiben bármely, a részvételi jelentkezéshez csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt a részvételre jelentkező magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok részvételre jelentkező általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért a részvételre jelentkező felel.
7. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy nem csak a részvételre jelentkezés elkészítésének, a szerződésnek is a kizárólagos nyelve a magyar.
8. A részvételre jelentkező, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról.
9. A részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint támaszkodhat.
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, a részvételi jelentkező nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – amennyiben az a) pontban foglaltaktól eltérően, az alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak – akkor is, ha a részvételre jelentkező jelentkezésében benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a Ptk. 274. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kezességet vállal az ajánlatkérőt a részvételre jelentkező teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely más biztosítékok érvényesítésével sem térült meg.
10. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell, a részvételre jelentkező nyilatkozatát a Kbt. 40. § (1) a) és b) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell).
11. A Kbt. 60. § (2) bekezdés alapján a részvételi jelentkezést a részvételre jelentkezőknek a részvételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.
A részvételi jelentkezés formai követelményei:
— A részvételi jelentkezést írásban, kitörölhetetlen tintával vagy géppel elkészítve, folyamatos sorszámmal, magyar nyelven, 1 eredeti papírpéldányban, zárt csomagolásban, a jelen részvételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani a részvételi határidő lejártáig.
— Az 1 eredeti papírpéldányt zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az részvételi jelentkezés első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy a részvételi jelentkező részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.
— A részvételi jelentkezés oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
— A részvételi jelentkezésnek az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján a részvételi jelentkezésben szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak, azt követően a felolvasólapnak..
— A részvételi jelentkezésben lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
— A részvételi jelentkezés minden olyan oldalát, amelyen – a részvételi jelentkezés beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
— A borítékon, vagy a dobozon fel kell tüntetni a részvételi jelentkező nevét és címét, továbbá a közbeszerzési eljárás megnevezését („Biztosítási szerződés a GYSEV Zrt. és a GYSEV Cargo Zrt. részére” megjelölést és a részvételi határidőig (5.2.2014., 11:00 óráig) felbontani tilos!) feliratot.
12. Az Ajánlatkérő előírja a Részvételre jelentkezőnek, hogy – az eredeti papíralapon benyújtott részvételi jelentkezéssel mindenben megegyező – részvételi jelentkezésüket (teljes pályázati anyag) elektronikus adathordozón 1 példányban a nyomtatott részvételi jelentkezéssel egy időben, annak részeként nyújtsák be, elektronikus adathordozón (CD vagy DVD vagy Flash Drive), jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf file formátumban.
13. Részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a 12. pontban részletezett, elektronikus adathordozón benyújtott részvételi jelentkezés (teljes pályázati anyag) a papír alapú eredeti példánnyal teljes mértékben megegyezik.
14. A Kbt. 60. § (6) bekezdése alapján a részvételi jelentkezésnek felolvasólapot kell elhelyezni, amely tartalmazza a Kbt. 62. § (5) bekezdése szerinti összes adatot.
15. A Kbt. 60. § (4) bekezdése alapján a részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. Amennyiben részvételre jelentkező ajánlatot tesz, úgy a Kbt. 74. § (3) bekezdés alapján a részvételi jelentkezés érvénytelen.
16. Részvételre jelentkező részvételi jelentkezésében köteles csatolni a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ia) és ib) alpontja szerinti nyilatkozatát a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja tekintetében, arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. Ha a részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, a részvételre jelentkező erre vonatkozó nyilatkozatát.
A pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja:
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. § (3) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
— rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 685/B. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,
— rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
— rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább 25%-ának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább 25%-a felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá
— re) az ra)–rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;
17. Részvételre jelentkezőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell a részvételi jelentkezéshez csatolni:

a) Ajánlatkérő részvételre jelentkező adatait a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. Amennyiben az említett weboldalon a részvételre jelentkező adatai nem találhatóak meg, akkor a részvételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonato(ka)t egyszerű másolatban a részvételi jelentkezéshez csatolni szükséges

b) a részvételi jelentkezést aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját,
c) a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a részvételi jelentkezés aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást,
d) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát.
18. Részvételre jelentkező köteles részvételi jelentkezéséhez csatolni a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. Ha nem tartozik a fenti törvény hatálya alá, erről is nyilatkoznia kell.
19. A III.2.3. 1. pont kiegészítéseként ajánlatkérő közli, hogy a nem forintban megadott referenciában szereplő adatokat eredeti devizanemben kérjük megadni. Az idegen devizanemben megadott referenciák forintra történő átszámítására ajánlatkérő a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat alkalmazza.
20. Ajánlatkérő közös részvételre jelentkezők jelentkezését is elfogadja. Közös részvételre jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezőknek (minden jelentkező által cégszerűen aláírt) nyilatkozatot kötelesek becsatolni a részvételi szakaszban az alábbi tartalommal:
A közbeszerzési eljárásban közös részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselő (vezető tag) megjelölése azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi közös részvételre jelentkezőt képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban, az ajánlatkérő által a közös részvételre jelentkező, illetve a közös részvételre jelentkező által az ajánlatkérő felé megteendő illetve megtehető jognyilatkozatokban,
— a közös részvételre jelentkezők egyértelmű (név, cím, kapcsolattartó, stb.)megjelölése,
— tartalmazza a közös részvételre jelentkezők közös fellépése formájának ismertetését,
— tartalmazza a részvételi jelentkezés aláírása módjának ismertetését.
A részvételre jelentkezők személye közös jelentkezés esetén a részvételi határidő lejárta után nem változhat.
A közös részvételre jelentkezés és az ajánlattétel vonatkozásában az eljárás során ajánlatkérő a Kbt. 25. §-ban foglaltak szerint jár el és ezen rendelkezések betartását a közös részvételre jelentkezőktől is megköveteli.
A közös részvételre jelentkezők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.
Az ajánlattételi szakaszban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló (közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt) megállapodást az ajánlati dokumentációban megjelölt minimális tartalommal.
21. Részvételre jelentkező részvételi jelentkezésében az üzleti titokkal kapcsolatban köteles nyilatkozni a Kbt. 80. §-a szerint (nemleges nyilatkozat is csatolandó). Részvételre jelentkező a jelentkezésben, valamint a Kbt. 69–70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (Ptk. 81. § (2) bekezdése) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok a Ptk. 81. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak az alábbi a-b) pontok hatálya alá tartozó elemeket.
a.) A részvételre jelentkező nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 71. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló – a b) pont hatálya alá nem tartozó – részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
b.) Nem korlátozható, vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak.
22. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a részvételre jelentkező, (közös részvételre jelentkező esetén minden részvételre jelentkező) nyilatkozatát arról, hogy valamennyi pénzügyi intézménynél vezetett számlájáról becsatolta a pénzügyi alkalmasság igazolására szolgáló pénzügyi intézményi nyilatkozatot, továbbá nyilatkozni kell a cégkivonatban vagy cégmásolatban még szereplő, de már megszüntetett számlájáról.
23. Az eljárásban való részvétel minden költsége a részvételre jelentkezőt/alvállalkozót/gazdasági szereplőt terheli, az semmilyen jogcímen nem hárítható át az ajánlatkérőre.
24. Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdését alkalmazza.
25. Amennyiben a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező, alvállalkozója, vagy gazdasági szereplő a részvételi jelentkezésben – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, a részvételi jelentkezéshez csatolnia köteles a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
26. A részvételre jelentkezésnek tartalmaznia kell a részvételi felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.
27. Az ajánlatkérő – figyelemmel a Kbt. 35. § (1) bekezdésében foglaltakra – azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az érdeklődését írásban jelzi. Egyidejűleg meg kell adni az írásbeli kapcsolattartási forma alkalmazása során használható fax számát és e-mail címet, amelyre ajánlatkérő a Kbt-ben előírt tájékoztatásokat küldi az érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek.
28. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) bek. szerint felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdéséhez képest szigorúbban állapítja meg a részvételi felhívás III.2.2 és III.2.3. pontjában meghatározott valamennyi alkalmassági követelmény tekintetében.
29. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.
30. A nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezőnek a Kbt. 56. § (1) bek. és az 56. § (2) bekezdés szerinti kizáró okokkal kapcsolatban nyilatkoznia kell arról, hogy a székhelye szerinti ország jogrendszerében a kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg, és azokat mely hatóságok, szervezetek bocsátják ki. A jelen nyilatkozat nem a kizáró okok hiányának igazolását szolgálja, hanem a kizáró okok igazolási módjának meghatározására irányul. Ezen szervezetektől kell olyan igazolást benyújtani, amelyből megállapítható, hogy a részvételre jelentkező nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
31. A 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás ajánlatkérő választása szerint alkalmazható.
32. A III.2.3. M1) ponthoz kiegészítésül: Rendelkezésre álló a mozdony, ha minden naptári napon 00:00 és 24:00 óra közti időszakban üzemképes állapotban, közlekedésre a Megrendelő rendelkezésére áll. Rendelkezésre állás mérése. Rendelkezésre álló darabszám. A naponta üzemben lévő, a mindenkori vonatfordulókhoz igényelt mozdonyok száma. A mozdony nem áll rendelkezésre, ha: karbantartási célból a Vevő telephelyén, vagy fordulóállomáson tartózkodik bármelyik időpontban és/vagy javításra vár bármelyik mérési időpontban. Ennek során érvényesek az alábbiak. Üzemeltetési időkben nem vehető figyelembe egy adott napon rendelkezésre állónak az a mozdony, amelyik üzemzavarának elhárítása 10 percet meghaladó időtartamú javítást igényel. Üzemeltetési időszakokon kívül ha egy mozdony rendelkezésre áll, de a közbenső időszakban üzemképtelenné vált, és sem javítására sem egy másik helyettesítő mozdony alkalmazására egy órán belül nem került sor, akkor a félnapos kieséssel kell számolni.
A rendelkezésre állás mértékének számítására szolgáló összefüggés: R = (1-(SZUM t/T*n))*100 (%)
Ahol R : a rendelkezésre állás %-os értéke, t : a teljes állomány kieső üzemnapjainak száma, n : a figyelembe vett mozdonyok száma, T : az értékelési időszak napjainak száma
Rendelkezésre állónak kell tekinteni („n” értékének meghatározásánál) azokat a mozdonyokat, amelyek olyan okból nem állnak rendelkezésre, amelyért a Vállalkozó semminemű felelősséggel nem tartozik Szállítási Szerződés alapján. Ilyen okok, nem kizárólagosan: vis maior; üzemeltetés során bekövetkező baleset; szakszerűtlen üzemeltetés; vandalizmusból eredő járműsérülések, rongálás, kisiklás, eltulajdonítás, vagy Harmadik Fél által elvégzett garanciális javítás következménye. A számítás pontos leírása a Dokumentációban is szerepel.
33. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. §-ban foglaltakra (a részvételre jelentkezőnek az előbbiek érvényesítése érdekében az ajánlattételi szakaszban nyilatkoznia kell az általa megajánlott áru származására vonatkozóan).
A járművek tervezésénél, kialakításánál figyelembe kell venni az Országos Vasúti Szabályzat 5. fejezetében, a vonatkozó UIC, TSI, EN, ISO, DIN, MSZ szabványoknak a szerződés aláírásakor hatályos állapotában rögzített előírásait.
34. A jelen eljárás alapján kötött szerződés hatályba lépése a mozdonyok beszerzéséhez szükséges hitel eredményes közbeszerzési eljáráshoz kötött.
A részvételi felhívásban és a kiegészítő iratokban nem szabályozottakra a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. tv., valamint a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek (különös tekintettel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és a 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet) és a Ptk. előírásai irányadóak.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. §-a szerint.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
30.12.2013