Services - 110037-2017

24/03/2017    S59    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kielce: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2017/S 059-110037

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Kielce – Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
ul. Prendowskiej 7
Kielce
25-395
Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Kubikowska
Tel.: +48 413402802/822/832
E-mail: zampub@mzd.kielce.pl
Faks: +48 413402830
Kod NUTS: PL331

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mzd.kielce.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.mzd.kielce.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: budowa i utrzymanie: dróg, obiektów mostowych, odwodnienia dróg i oświetlenia ulicznego

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na prowadzenie robót dla inwestycji pn.: Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce.

II.1.2)Główny kod CPV
71320000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na prowadzenie robót dla inwestycji pn.: Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej.

Zadanie I

— ul. Warszawska – odcinek od skrzyżowania z ul. Orkana (bez skrzyżowania) do skrzyżowania z ul. Witosa (bez skrzyżowania) wraz z połączeniem ze ścieżką w ul. Sikorskiego

— ul. Jaworskiego – odcinek skrzyżowania z ul. Warszawską (bez skrzyżowania) do istniejącej ścieżki w ul. Nowaka-Jeziorańskiego

— ul. Orkana – odcinek od skrzyżowania z ul. Klonową do skrzyżowania z ul. Warszawską (bez skrzyżowania)

— ul. Klonowa – odcinek połączenia z ul. Jesionową i ścieżką biegnącą w dolinie rzeki Silnicy do istniejącej ścieżki w rejonie skrzyżowania z ul. Turystyczną.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL331
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kielce, ul. Warszawska, ul. Jaworskiego, ul. Orkana, ul. Klonowa.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na prowadzenie robót dla inwestycji pn.: Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej.

Zadanie I

— ul. Warszawska – odcinek od skrzyżowania z ul. Orkana (bez skrzyżowania) do skrzyżowania z ul. Witosa (bez skrzyżowania) wraz z połączeniem ze ścieżką w ul. Sikorskiego

— ul. Jaworskiego – odcinek skrzyżowania z ul. Warszawską (bez skrzyżowania) do istniejącej ścieżki w ul. Nowaka-Jeziorańskiego

— ul. Orkana – odcinek od skrzyżowania z ul. Klonową do skrzyżowania z ul. Warszawską (bez skrzyżowania)

— ul. Klonowa – odcinek połączenia z ul. Jesionową i ścieżką biegnącą w dolinie rzeki Silnicy do istniejącej ścieżki w rejonie skrzyżowania z ul. Turystyczną

2. Prace projektowe obejmują:

— budowę dwukierunkowych ścieżek rowerowych w ciągach ulic miasta Kielce,

— przebudowę chodników,

— budowę przejazdów rowerowych i przebudowę przejść dla pieszych,

— przebudowę i budowę nowego oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia wzdłuż projektowanych odcinków ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych,

— przebudowę kolidujących sieci infrastruktury technicznej,

— przebudowę zjazdów w niezbędnym zakresie,

— budowę kanałów technologicznych,

— rozbiórkę kolidujących obiektów,

— budowę ciągów pieszo-rowerowych,

— przebudowę istniejących ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych w miejscach ich powiązania z projektowanymi,

— budowę odwodnienia w niezbędnym zakresie.

3. Wartość zamówienia przekracza łącznie równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP tj. równowartość kwoty 209 000 EUR. Niniejsze postępowanie jest realizowane jako część zamówienia (każda część stanowi przedmiot odrębnego postępowania). Wartość niniejszego postępowania nie przekracza równowartości 209 000 EUR.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Inwestycja planowana jest do dofinansowana ze środków Unii Europejskiej przeznaczonych na Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

2. Kryteria oceny ofert:

Cena – 60 %

Zestpół projektowy – 30 %

Skrócenie terminu wykonania zamówienia – 10 %.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie dotyczy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zobowiązany jest do przedłożenia:

a) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 Pzp.

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacj iktórych te zdolności są wymagane.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:

a) Wykonanie (zakończone) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej:

— 1 dokumentacji projektowej (np.: szczegółowej koncepcji programowej, projektu budowlanego lub projektu wykonawczego) zawierającej budowę ścieżek rowerowych w terenie miejskim

wraz z załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

b) dysponowanie zespołem skierowanym przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w skład którego wchodzą osoby o następujących kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach i doświadczeniu, w tym co najmniej:

— 1 osoba posiadająca uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej, jako główny projektant,

— 1 osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

— 1 osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

— 1 osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

— 1 osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej.

Uwaga:

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy są określone w Instrukcji dla Wykonawców Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie na warunkach określonych w załączniku do SIWZ – wzór umowy o prace projektowe.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/05/2017
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/05/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce (sala konferencyjna).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP polegających na powtórzeniu podobnych usług do wysokości 92 683,50zł netto,

2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) przed upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie bez nadzoru autorskiego.

4. Zamawiający zgodnie z art. 24aa dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5. W niniejszym postępowaniu mają zastosowanie podstawy wykluczenia Wykonawcy, o których mowa wart. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz w art. 24 ust 5 ustawy PZP. Oświadczenia i dokumenty, jakie w celu wykazania braku podstaw wykluczenia zobowiązani są złożyć Wykonawcy, wskazane są w rozdziale VII Instrukcji dla Wykonawców SIWZ.

6. Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom, wskazując jednocześnie firmy podwykonawców, jeżeli są one znane w terminie składania oferty.

7. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców.

8. Wykonawca wskaże w ofercie nazwy podmiotów, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

10. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
nie dotyczy
nie dotyczy
Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/03/2017