Supplies - 110273-2021

05/03/2021    S45

Romania-Târgu Jiu: Medical equipments

2021/S 045-110273

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Consiliul Județean Gorj
National registration number: 4956057
Postal address: Str. Victoriei nr. 4
Town: Târgu Jiu
NUTS code: RO412 Gorj
Postal code: 210165
Country: Romania
Contact person: Serviciul achiziții publice
E-mail: liliana@cjgorj.ro
Telephone: +40 253214006
Fax: +40 253212023
Internet address(es):
Main address: www.cjgorj.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100114643
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achiziție echipamente medicale specifice crizei sanitare COVID-19 necesare dotării Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, județul Gorj defalcate pe cinci loturi, cod SMIS 140366

Reference number: 4956057_2020_PAAPD1162015
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Achiziție echipamente medicale specifice crizei sanitare COVID-19 necesare dotarii Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, județul Gorj, conform caietului de sarcini organizată pe cinci loturi:

— lot 1: furnizare produse – computer tomograf – 1 buc., amenajare spațiu și protecție radiologică, precum și întocmirea documentațiilor tehnice;

— lot 2: furnizare produse – monitor funcții vitale cu suport mobil – 6 buc.;

— lot 3: furnizare produse – termometru cu infraroșu pentru amplasare pe frunte – 30 buc.;

— lot 4: furnizare produse – aparate de oxigenoterapie – 30 buc.;

— lot 5: furnizare produse – cărucioare pentru persoane cu handicap – 6 buc.

Se pot solicita clarificări cu 18 zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor, termen precizat și în „Fisa de date” la Secțiunea I.3.

În cazul în care se vor solicita clarificări în termenul precizat mai sus (18 zile înainte de data-limita de depunere a ofertelor), autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet la solicitările de clarificări, în a 10-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 063 507.20 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 5
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 5
II.2)Description
II.2.1)Title:

Furnizare produse – Termometru cu infraroșu pentru aplicare pe frunte – 30 buc.

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
38412000 Thermometers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO41 Sud-Vest Oltenia
Main site or place of performance:

Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”.

II.2.4)Description of the procurement:

Furnizare produse – termometru cu infraroșu pentru aplicare pe frunte – 30 buc., conform caietului de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica. / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 10 050.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Program/Proiect Programul Operational Infrastructura Mare – POIM.

II.2.14)Additional information

POIM.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Furnizare produse - monitor funcții vitale cu suport mobil – 6 buc

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33195000 Patient-monitoring system
51410000 Installation services of medical equipment
80511000 Staff training services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO41 Sud-Vest Oltenia
Main site or place of performance:

Spitalul de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, județul Gorj

II.2.4)Description of the procurement:

Furnizare produse - monitor funcții vitale cu suport mobil – 6 buc, conform caietului de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: componenta tehnica / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 121 844.52 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Program / Proiect Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

II.2.14)Additional information

Poim

II.2)Description
II.2.1)Title:

Furnizare produse- Cărucioare pentru persoane cu handicap– 6 buc

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
34911100 Trolleys
51410000 Installation services of medical equipment
80511000 Staff training services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO41 Sud-Vest Oltenia
Main site or place of performance:

Spitalul de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, județul Gorj

II.2.4)Description of the procurement:

Furnizare produse- Cărucioare pentru persoane cu handicap– 6 buc, conform caietului de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7 541.28 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Program / Proiect Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

II.2.14)Additional information

POIM

II.2)Description
II.2.1)Title:

Furnizare produse- Aparate de oxigenoterapie – 30 buc

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157810 Oxygen therapy unit
51410000 Installation services of medical equipment
80511000 Staff training services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO41 Sud-Vest Oltenia
Main site or place of performance:

Spitalul de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”,

II.2.4)Description of the procurement:

Furnizare produse- Aparate de oxigenoterapie - 30 buc, conform caietului de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 100 840.20 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Program / Proiect Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

II.2.14)Additional information

POIM

II.2)Description
II.2.1)Title:

Furnizare produse -LOT 1 - Computer tomograf – 1 buc., Amenajare spațiu și protecție radiologică precum și întocmirea documentațiilor tehnice;

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33115000 Tomography devices
45453000 Overhaul and refurbishment work
51410000 Installation services of medical equipment
80511000 Staff training services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO41 Sud-Vest Oltenia
Main site or place of performance:

Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, județul Gorj

II.2.4)Description of the procurement:

Furnizare produse -LOT 1 - Computer tomograf – 1 buc., Amenajare spațiu și protecție radiologică precum și întocmirea documentațiilor tehnice;

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 823 231.20 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Program / Proiect Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

II.2.14)Additional information

POIM

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Completare DUAE din documentația de atribuire de către operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, terț susținător) care confirmă că acesta nu se află în niciuna din situațiile de excludere menționate la art. 59-60, 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Încadrarea în una din situațiile prevăzute la art. 59-60, 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică.

Notă: Declarația pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,cu modificările și completările ulterioare, se va prezenta în SEAP, la secțiunea „Documente de calificare” de către toți participanții (lider, asociat, subcontractant, terț susținător), până la data limită de depunere a ofertei.

Conform art. 196, alin. (2) din Legea nr. 98/2016, ofertantul (lider, asociat, subcontractant, terț susținător, după caz) clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, până la data încheierii raportului procedurii de atribuire, va prezenta, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative, prin care să demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, respectiv:

1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor la bugetul local și bugetul de stat, cu privire la plata impozitelor și taxelor (pentru sediul central și pentru punctele de lucru pentru care există obligații de plată) și a contribuțiilor la bugetul general consolidat. Certificatele vor atesta „lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora”.

Se vor depune formulare tip eliberate de autoritățile competente din țara în care ofertantul este rezident, copii lizibile și, după caz, însoțite de traducerea autorizată a acestora.

După caz, se vor depune documente care demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166, alin. 2, art. 167, alin. 2 și art. 171 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

2. Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

Ofertanții străini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autorități competente din țara în care aceștia sunt rezidenți prin care să dovedească îndeplinirea obligațiilor restante de plată a impozitelor către bugetul de stat și bugetul local, în conformitate cu legislația din țara de rezidență.

Documentele se vor depune în noul SEAP/SICAP cu semnătură electronică extinsă – copii lizibile, iar în cazul prezentării documentelor redactate în altă limbă decât română, acestea vor fi însoțite de traducere autorizată.

Notă: Documentele de calificare prezentate pentru îndeplinirea cerințelor trebuie să fie valabile la data depunerii acestora.

Persoanele cu funcții de decizie din cadrul autorității contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Popescu Cosmin-Mihai - președinte, Taşcău Dorin-Dan–vicepreședinte, Nichifor Gheorghe–vicepreședinte, Rădulea Zamfirescu Cristina-Elena - secretar județ, Marcău Costel - director executiv, Stricescu Daniela - director executiv adjunct, Cimpoieru Cornel-Lucian – director executiv, Bajmatără George-Cosmin - director executiv adjunct, Ungureanu Victoria - director executiv, Giurgiulescu Ileana-Claudia - director executiv, Achim Florinel - șef serviciu, Isuf Leontin - șef serviciu, Vlădoescu Liliana - șef serviciu, Raus Daniel - șef serviciu, Florescu Maria Liliana - șef serviciu, Găucă Elena-Letiția - șef serviciu, Slivilescu Lidia - șef serviciu, Blidea Mihaela - șef serviciu, Tudorescu Larisa-Cornelia - șef serviciu, Meche Carmen-Oana - șef serviciu, Ungureanu Ion-Marian-șef serviciu, Lăzărescu Valeriu-Eugen-șef serviciu, și consilierii județeni: Berca Eduard-Marius, Bordușanu Constantina-Anca, Bucălăete Gheorghe, Călinoiu Ion, Constantinescu Elena-Dana, Davițoiu Nicolae, Davițoiu-Leşu Gheorghe, Drăghescu Aurel-Dragoș, Giorgi Gabriel-Giorgian, Grivei Gheorghe, Hanu Dorin, Hortopan Alexandru-Liviu, Istrate Mihai, Ișfan Ion, Mărgineanu Constantin-Lucian, Mitescu Gheorghe, Negru Antonie-Marius, Niculescu Bogdan, Pavel Nelu, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Popa Valentin, Popescu Constantin, Prunariu Mihai-Octavian, Rușeț Ion, Soare Claudiu-Gabriel, Ștefan Constantin, Șuță Denisa Zenobia, Tănasie Cristinel.

Cerința 1 (Pentru toate loturile): Operatorii economici care depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, respectiv, să dețină documente din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitate de îndeplinire: Completare DUAE din documentația de atribuire de către operatorii economici participanți (lider, asociat, subcontractant, terț susținător, subcontractant) la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Cerința 2 (Pentru toate loturile): Operatorii economici care depun ofertă trebuie să fie avizați/autorizați pentru activitățile de distribuție, instalare și mentenanță (pentru produsele prezentate în ofertă) în conformitate cu prevederile art. 926 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv, să dețină: avizul de funcționare în domeniul dispozitivelor medicale pentru activitățile de distribuție, instalare și mentenanță (pentru produsele prezentate în ofertă, inclusiv producătorii acestora), emis de către Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) din cadrul Ministerului Sănătății din România, conform art.926 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și art. 2 din Normele metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, referitoare la avizarea activităților în domeniul dispozitivelor medicale (aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 566/2020).

Modalitate de îndeplinire: Completare DUAE din documentația de atribuire de către operatorii economici participanți (lider, asociat, subcontractant, terț susținător, subcontractant) la procedura de atribuire care confirmă cele solicitate prin fișa de date cu privire la deținerea avizului ANMDM.

Numai pentru Lotul 1 - Cerința 3: Operatorii economici care depun ofertă trebuie să fie autorizați de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) pentru activitățile de furnizare și manipulare instalații radiologice (pentru produsele prezentate în ofertă), în conformitate cu prevederile art.2 și art. 8 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitate de îndeplinire: Completare DUAE din documentația de atribuire de către operatorii economici participanți (lider, asociat, subcontractant, terț susținător, subcontractant) la procedura de atribuire care confirmă cele solicitate prin fișa de date cu privire la deținerea autorizației/certificatului de înregistrare CNCAN.

Conform art. 196, alin.(2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, ofertantul (lider, asociat, subcontractant, terț susținător) clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, până la data încheierii raportului procedurii de atribuire, va prezenta, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv:

1. Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului/alte documente de înregistrare sau înființare/acte constitutive, sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în coduri CAEN din certificatul constatator. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la data prezentării acestuia.

2. Avizul de funcționare în domeniul dispozitivelor medicale pentru activitățile de distribuție, instalare și mentenanță (în care să se identifice atât produsele, cât și producătorii acestora, astfel cum au fost prezentați în propunerea tehnică), emis de către Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) din cadrul Ministerului Sănătății din România, conform art.926 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și art. 2 din Normele metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, referitoare la avizarea activităților în domeniul dispozitivelor medicale (aprobate prin Ordinului Ministerului Sănătății nr. 566/2020).

3. Numai pentru Lotul 1: Autorizația/Certificatul de înregistrare emis de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) pentru activitățile de furnizare și manipulare instalații radiologice (care să cuprindă fazele de: montare, instalare, verificare, întreținere și reparare pentru produsele prezentate în ofertă), conform art. 2 și art. 8 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele juridice străine pot depune documente echivalente, însă ofertantul trebuie să întreprindă, acolo un... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Se va completa lista principalelor furnizări de produse similare efectuate din ultimii 3 ani (se calculează prin raportare la data limită de depunere a ofertelor stabilită de autoritatea contractantă prin anunțul de participare, cu mențiunea că, în cazul în care termenul limită de depunere a ofertelor se decalează, limita inferioară a perioadei de 3 ani se extinde cu zilele de decalare). Experiența similară trebuie să privească furnizarea de aparate / echipamente / dispozitive / alte articole, destinate de către producător a fi utilizate, separat sau în combinație, pentru om în scop de investigare, diagnosticare, prevenire, monitorizare, tratament, ameliorare sau compensare a unei afecțiuni/ leziuni/handicap și care sunt considerate dispozitive medicale, dispozitive pentru diagnostic sau investigație, accesorii ale acestora sau dispozitive fabricate la comandă, conform Hotărârii nr. 54/2009 privind condițiile introducerii pe piață a dispozitivelor medicale. Lista va cuprinde: denumire furnizare, valoare, perioade de furnizare, beneficiari publici sau privați. Se vor prezenta: documente/ certificări din care să rezulte furnizarea/livrarea produselor similare, care să indice: denumirea, beneficiarul (indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați), valoarea și perioada de furnizare.

Loturile: 1 Proportia de subcontractare Informații privind partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanți si specializarea acestora (dacă este cazul). Se vor atașa acordurile de subcontractare, cu precizarea părții/părților din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze.

Loturile: 2,3,4,5 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Se va completa lista principalelor furnizări de produse similare efectuate din ultimii 3 ani (se calculează prin raportare la data limită de depunere a ofertelor stabilită de autoritatea contractantă prin anunțul de participare, cu mențiunea că, în cazul în care termenul limită de depunere a ofertelor se decalează, limita inferioară a perioadei de 3 ani se extinde cu zilele de decalare). Experiența similară trebuie să privească furnizarea de aparate / echipamente / dispozitive / alte articole, destinate de către producător a fi utilizate, separat sau în combinație, pentru om în scop de investigare, diagnosticare, prevenire, monitorizare, tratament, ameliorare sau compensare a unei afecțiuni/ leziuni/handicap și care sunt considerate dispozitive medicale, dispozitive pentru diagnostic sau investigație, accesorii ale acestora sau dispozitive fabricate la comandă, conform Hotărârii nr. 54/2009 privind condițiile introducerii pe piață a dispozitivelor medicale. Lista va cuprinde: denumire furnizare, valoare, perioade de furnizare, beneficiari publici sau privați. Se vor prezenta: documente/ certificări din care să rezulte furnizarea/livrarea produselor similare, care să indice: denumirea, beneficiarul (indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați), valoarea și perioada de furnizare.

Loturile: 2,3,4,5 Proportia de subcontractare Informații privind partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanți si specializarea acestora (dacă este cazul). Se vor atașa acordurile de subcontractare, cu precizarea părții/părților din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Completare DUAE din documentația de atribuire de către operatorul economic (lider, asociat, terț susținător) care confirmă furnizarea de produse de tipul celui solicitat prin Fișa de date/caietul de sarcini. La nivelul DUAE trebuie precizate de către ofertanți, informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, beneficiarul acestuia, data și numărul documentului/certificatului din care să rezulte livrarea produselor similare, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA dacă este cazul. Conform art. 196, alin.(2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, ofertantul (lider, asociat, terț susținător, după caz) clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, până la data încheierii raportului procedurii de atribuire, va prezenta, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate, prin care să demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, respectiv: documente/ certificări din care să rezulte livrarea produselor similare, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea: recomandări de la beneficiari, procese-verbale de recepție a aparatelor/echipamentelor furnizate, certificate constatatoare, alte documente confirmate de beneficiar.

Completare DUAE din documentația de atribuire de către operatorul economic care confirmă proporția de subcontractare. Se vor atașa acordurile de subcontractare, cu precizarea părții/părților din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze.

Completare DUAE din documentația de atribuire de către operatorul economic (lider, asociat, terț susținător) care confirmă furnizarea de produse de tipul celui solicitat prin Fișa de date/caietul de sarcini. La nivelul DUAE trebuie precizate de către ofertanți, informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, beneficiarul acestuia, data și numărul documentului/certificatului din care să rezulte livrarea produselor similare, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA dacă este cazul. Conform art. 196, alin.(2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, ofertantul (lider, asociat, terț susținător, după caz) clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, până la data încheierii raportului procedurii de atribuire, va prezenta, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate, prin care să demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, respectiv: documente/ certificări din care să rezulte livrarea produselor similare, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea: recomandări de la beneficiari, procese-verbale de recepție a aparatelor/echipamentelor furnizate, certificate constatatoare, alte documente confirmate de beneficiar.

Completare DUAE din documentația de atribuire de către operatorul economic care confirmă proporția de subcontractare. Se vor atașa acordurile de subcontractare, cu precizarea părții/părților din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/04/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 09/08/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 09/04/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

2. Nu se acceptă oferte alternative.

3. Ofertanții au obligația de a prezenta în Propunerea tehnică o declarație pe propria răspundere privind disponibilitatea asigurării pieselor de schimb, astfel cum s-a solicitat prin formularul aferent fiecărui lot în parte, și, în plus, pentru lotul 1 - o declarație din care să rezulte faptul că, pentru îndeplinirea contractului va avea acces la expertul în fizică.

4. DUAE se poate accesa, in vederea completarii de catre operatorii economici interesati, prin intermediul SEAP.

5. Operatorii economici au obligația de a completa DUAE până la data limită stabilită prntru depunerea ofertei, în caz contrar, oferta va declarată inacceptabilă conform art. 137, alin.(2), lit. b) din H.G. nr. 395/2016. Documentul DUAE va fi însoțit de dovada constituirii garanției de participare, Declarația pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 59-60 din Legea nr.98/2016 și, după caz de: acordurile de subcontractare, Acordul de asociere și Angajamentul ferm al terțului.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 101/2016: 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință, despre un act al autorității contractante considerat nelegal.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Consiliul Județean Gorj – Direcția juridică și dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice
Postal address: Str. Victoriei nr. 4, județul Gorj
Town: Târgu Jiu
Postal code: 210165
Country: Romania
E-mail: consjud@cjgorj.ro
Telephone: +40 253214006
Fax: +40 253212023
Internet address: www.cjgorj.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/03/2021