A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 110354-2022

Submission deadline has been amended by:  194233-2022
02/03/2022    S43

Magyarország-Balatonfüred: Építési munkák

2022/S 043-110354

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Balatonfüred Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15734154219
Postai cím: Szent István Tér 1
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213 Veszprém
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bóka István
E-mail: polgarmester@balatonfured.com
Telefon: +36 87581255
Fax: +36 18009170
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.balatonfured.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000125442022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000125442022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Bfüred mélygarázshoz közlekedési csomópont építés

Hivatkozási szám: EKR000125442022
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

1. rész Balatonfüred 71-es út közlekedési csomópont építés

Külső munkák (közművek, körforgalom, 71-es út)

- 9 db kandeláber telepítése

- bekötővezeték létesítése 36 fm,

- aszfalt burkolat bontása 1536 m3 a körforgalomhoz kapcsolódóan

- AC-22 jelű aszfalt réteg készítése 309 m3

- 6 cm vtg. térkő burkolat készítése 1057 m2

- aszfalt bontása 176 m3 a 71-es úthoz kapcsolódóan,

- AC-11 jelű aszfalt kopóréteg készítése 14 m3

- térkő építés 42 m2

- kiemelt szegély építése 236 m

- füvesítés 168 m2

2. rész: Külső munkák (tájépítészet, közművek, közlekedés, távközlés)

- északi mészkő támfal készítése 62,5 m2

- déli mészkő támfal készítése 46,2 m2

- konszignált mészkőtömbökből épített, elfogyó lépcső építése vasbeton lemezen 308,79 éfm

- konszignált mészkőtömbökből épített, elfogyó lépcső építése beton tömbalapozással 104,85 éfm

- látszóbeton lépcsőelemek 139,44 éfm

- látszóbeton pofafalak 31 fm

- mészkőtömb ülőpadok 25,50 fm

-Íves falazatú növénykazetta 47,60 fm

- látszóbeton támfal építése 44,2 fm

- bazalt nagykockakő burkolat építése 1664,2 m2

- süttői mészkőlap burkolat építése 1263,69 m2

-felső termőréteg kialakítása átlagosan 40cm rtg-ben 1500 m3

- födémen és domboldalon lévő földfelületek tereprendezése (építése) 4020 m2

- félintenzív évelők vetése zöldtetőn és domboldalon 1710,5 m2

- gyepesítés fűmagvetéssel 6856,5 m2

- felszíni zöldfelületek 30 napos fenntartása 10339,97 m2

- 57 db lámpatest fényforrással

- D160KPE vízvezeték építése 259,4 m

- D32 KPE locsolóvíz vezeték kiépítése 256,5 m

- aszfaltburkolat bontása (Huray) 565 m3

- AC-11 jelű aszfalt kopóréteg készítése 14 m3

- Geotex 200 geotextília 2575 m2

- BN1 szekrények építése 6 db

- légkábel leszerelés (oszlopközönként) 20 db

Részletes leírást a műszaki leírások és a tervek tartalmaznak.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Balatonfüred 71-es út közlekedési csomópont építés

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45233120 Közút építése
45233220 Közút burkolása
45233140 Közúton folyó munkák
45233221 Útburkolati jelek festése
45233290 Útjelző tábla szerelése
45233128 Körforgalom építése
45247112 Vízelvezető csatorna építése
45247130 Vízvezeték építése
45231000 Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

Balatonfüred, 71. számú útnak a műszaki dokumentációban meghatározott helyrajzi számú területeket érintő szakasza, és Balatonfüred, Huray utca

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. rész: Külső munkák (közművek, körforgalom, 71-es út)

- 9 db kandeláber telepítése

- bekötővezeték létesítése 36 fm,

- aszfalt burkolat bontása 1536 m3 a körforgalomhoz kapcsolódóan

- AC-22 jelű aszfalt réteg készítése 309 m3

- 6 cm vtg. térkő burkolat készítése 1057 m2

- aszfalt bontása 176 m3 a 71-es úthoz kapcsolódóan,

- AC-11 jelű aszfalt kopóréteg készítése 14 m3

- térkő építés 42 m2

- kiemelt szegély építése 236

- fűvesítés 168 m2

Részletes leírást a műszaki leírások és a tervek tartalmaznak.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.a) M.2.1) alkalmassági követelmény körében előírt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli többlet tapasztalata (egész hónapokban kifejezve, az ajánlati elem min. értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.b) M.2.2) alkalmassági követelmény körében előírt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli többlet tapasztalata (egész hónapokban kifejezve, az ajánlati elem min. értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.c) M.2.3) alkalmassági követelmény körében előírt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli többlet tapasztalata (egész hónapokban kifejezve, az ajánlati elem min. értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 7
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Ajánlattevőket, hogy az eljárásra irányadó eljárásrend kizárólag az egybeszámítási szabályok figyelembe vételével megállapított becsült érték indokolta.

2. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy jelen eljárás nyertes ajánlattevőjét a kivitelezés során együttműködési kötelezettség terheli a Balatonfüred, hrsz 122/5; 118/7 hrsz-ú ingatlanokon már épülő mélygarázs kivitelezőjével, és a mélygarázshoz csatlakozó beruházásként szintén ezen helyszínen építendő konferenciaközpont és kiállítótér leendő kivitelezőjével (mely tárgyában jelenleg még közbeszerzési eljárás van folyamatban), így elvárás, hogy a jelen közbeszerzés tárgyát képező beruházás térbeli és időbeli organizáció tekintetében egymással maximálisan összehangolt legyen.

3. Jelen közbeszerzési eljárás a 2. rész tekintetében a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése alapján a feltételesként kerül megindításra az alábbi indokok alapján:

A becsült érték meghatározása alapján a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez. Jelen eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépésének feltétele az, hogy a jelenleg rendelkezésre álló fedezet összegét meghaladó ajánlat esetén a fedezet biztosításához szükséges Támogatási Szerződés módosítási igény a támogató által elfogadásra kerüljön. Továbbá Ajánlatkérő jelzi, hogy jelenleg folyamatban van a teljesítés fő helyszínén építendő konferenciaközpont és kiállítótér kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás (EKR azonosítószám: EKR000706182021). Jelen eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépésének további feltétele ezen közbeszerzés eljárás eredményes lezárása és annak eredményeként kötendő kivitelezési szerződés aláírása és hatálybalépése.

Ajánlatkérő az előzőek szerinti feltételek nem teljesülését olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást az adott rész tekintetében eredménytelenné nyilváníthatja a Kbt. 53. § (5) és (6) bekezdése szerint. Továbbá Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén a szerződés hatálybalépését a Kbt. 135. § (12) bekezdés szerint felfüggesztő feltételként köti ki, azaz a szerződés hatálybalépésének feltétele az, hogy a támogatási szerződés-módosítási igény elfogadásra kerül, továbbá a konferenciaközpont és kiállítótér építésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötendő kivitelezési szerződés hatályba lép. Amennyiben a fenti felfüggesztő feltétel nem következik be legkésőbb a jelen Szerződés megkötését követő 180. napig, a szerződés minden további jogcselekmény nélkül automatikusan megszűnik a megkötését követő 181. napon.

Megrendelő bármikor jogosult arra, hogy a támogatási szerződés módosításának elfogadására vonatkozó feltétel teljesülésétől eltekintsen és a fent részletezett időtartam alatt, azaz a szerződés megkötését követő 180. napig egyoldalú nyilatkozattal a kivitelezési szerződést hatályba léptesse, ha diszkrecionális jogkörében eljárva - saját költségvetésén belüli átcsoportosítás vagy egyéb megoldás útján - úgy ítéli meg, hogy a vállalkozói díj teljes fedezetét biztosítani tudja. Amennyiben ez nem következik be legkésőbb a jelen Szerződés megkötését követő 180. napig, a szerződés minden további jogcselekmény nélkül automatikusan megszűnik a megkötését követő 181. napon. Ily módon a szerződés hatálybalépésére még a Szerződő Felek megállapodása esetén sincs lehetőség a meghatározott 180 napon túlmenően.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az 1. rész esetében a becsült értékre tekintettel a fedezet biztosított.

4. Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány szempont alapján. Adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetében: 0-10. Az értékelés módszere: 1. részszempont esetében fordított arányosítás, 2. részszempont esetében egyenes arányosítás. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont szerint értékelt ajánlat kiválasztás módszerének ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerint.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Mélygarázshoz kapcsolódó tájépítészeti munkák

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45233120 Közút építése
45233220 Közút burkolása
45233221 Útburkolati jelek festése
45233290 Útjelző tábla szerelése
45233140 Közúton folyó munkák
45247112 Vízelvezető csatorna építése
45247130 Vízvezeték építése
45231000 Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése
45112710 Tereprendezési munkák zöldterületen
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

Balatonfüred, Hrsz 117/2, 122/6, 122/5, illetve a műszaki leírásban foglaltak

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2. rész: Külső munkák (tájépítészet, közművek, közlekedés, távközlés)

- északi mészkő támfal készítése 62,5 m2

- déli mészkő támfal készítése 46,2 m2

- konszignált mészkőtömbökből épített, elfogyó lépcső építése vasbeton lemezen 308,79 éfm

- konszignált mészkőtömbökből épített, elfogyó lépcső építése beton tömbalapozással 104,85 éfm

- látszóbeton lépcsőelemek 139,44 éfm

- látszóbeton pofafalak 31 fm

- mészkőtömb ülőpadok 25,50 fm

-Íves falazatú növénykazetta 47,60 fm

- látszóbeton támfal építése 44,2 fm

- bazalt nagykockakő burkolat építése 1664,2 m2

- süttői mészkőlap burkolat építése 1263,69 m2

-felső termőréteg kialakítása átlagosan 40cm rtg-ben 1500 m3

- födémen és domboldalon lévő földfelületek tereprendezése (építése) 4020 m2

- félintenzív évelők vetése zöldtetőn és domboldalon 1710,5 m2

- gyepesítés fűmagvetéssel 6856,5 m2

- felszíni zöldfelületek 30 napos fenntartása 10339,97 m2

- 57 db lámpatest fényforrással

- D160KPE vízvezeték építése 259,4 m

- D32 KPE locsolóvíz vezeték kiépítése 256,5 m

- aszfaltburkolat bontása (Huray) 565 m3

- AC-11 jelű aszfalt kopóréteg készítése 14 m3

- Geotex 200 geotextília 2575 m2

- BN1 szekrények építése 6 db

- légkábel leszerelés (oszlopközönként) 20 db

Részletes leírást a műszaki leírások és a tervek tartalmaznak.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.a) M.2.1) alkalmassági követelmény körében előírt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli többlet tapasztalata (egész hónapokban kifejezve, az ajánlati elem min. értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.b) M.2.2) alkalmassági követelmény körében előírt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli többlet tapasztalata (egész hónapokban kifejezve, az ajánlati elem min. értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.c) M.2.3) alkalmassági követelmény körében előírt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli többlet tapasztalata (egész hónapokban kifejezve, az ajánlati elem min. értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Ajánlattevőket, hogy az eljárásra irányadó eljárásrend kizárólag az egybeszámítási szabályok figyelembe vételével megállapított becsült érték indokolta.

2. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy jelen eljárás nyertes ajánlattevőjét a kivitelezés során együttműködési kötelezettség terheli a Balatonfüred, hrsz 122/5; 117/2, 118/7 hrsz-ú ingatlanokon már épülő mélygarázs kivitelezőjével, és a mélygarázshoz csatlakozó beruházásként szintén ezen helyszínen építendő konferenciaközpont és kiállítótér leendő kivitelezőjével (mely tárgyában jelenleg még közbeszerzési eljárás van folyamatban), így elvárás, hogy a jelen közbeszerzés tárgyát képező beruházás térbeli és időbeli organizáció tekintetében egymással maximálisan összehangolt legyen.

3. Jelen közbeszerzési eljárás a 2. rész tekintetében a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése alapján a feltételesként kerül megindításra az alábbi indokok alapján:

A becsült érték meghatározása alapján a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez. Jelen eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépésének feltétele az, hogy a jelenleg rendelkezésre álló fedezet összegét meghaladó ajánlat esetén a fedezet biztosításához szükséges Támogatási Szerződés módosítási igény a támogató által elfogadásra kerüljön. Továbbá Ajánlatkérő jelzi, hogy jelenleg folyamatban van a teljesítés fő helyszínén építendő konferenciaközpont és kiállítótér kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás (EKR azonosítószám: EKR000706182021). Jelen eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépésének további feltétele ezen közbeszerzés eljárás eredményes lezárása és annak eredményeként kötendő kivitelezési szerződés aláírása és hatálybalépése.

Ajánlatkérő az előzőek szerinti feltételek nem teljesülését olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást az adott rész tekintetében eredménytelenné nyilváníthatja a Kbt. 53. § (5) és (6) bekezdése szerint. Továbbá Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén a szerződés hatálybalépését a Kbt. 135. § (12) bekezdés szerint felfüggesztő feltételként köti ki, azaz a szerződés hatálybalépésének feltétele az, hogy a támogatási szerződés-módosítási igény elfogadásra kerül, továbbá a konferenciaközpont és kiállítótér építésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötendő kivitelezési szerződés hatályba lép. Amennyiben a fenti felfüggesztő feltétel nem következik be legkésőbb a jelen Szerződés megkötését követő 180. napig, a szerződés minden további jogcselekmény nélkül automatikusan megszűnik a megkötését követő 181. napon.

Megrendelő bármikor jogosult arra, hogy a támogatási szerződés módosításának elfogadására vonatkozó feltétel teljesülésétől eltekintsen és a fent részletezett időtartam alatt, azaz a szerződés megkötését követő 180. napig egyoldalú nyilatkozattal a kivitelezési szerződést hatályba léptesse, ha diszkrecionális jogkörében eljárva - saját költségvetésén belüli átcsoportosítás vagy egyéb megoldás útján - úgy ítéli meg, hogy a vállalkozói díj teljes fedezetét biztosítani tudja. Amennyiben ez nem következik be legkésőbb a jelen Szerződés megkötését követő 180. napig, a szerződés minden további jogcselekmény nélkül automatikusan megszűnik a megkötését követő 181. napon. Ily módon a szerződés hatálybalépésére még a Szerződő Felek megállapodása esetén sincs lehetőség a meghatározott 180 napon túlmenően.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az 1. rész esetében a becsült értékre tekintettel a fedezet biztosított.

4. Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány szempont alapján. Adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetében: 0-10. Az értékelés módszere: 1. részszempont esetében fordított arányosítás, 2. részszempont esetében egyenes arányosítás. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont szerint értékelt ajánlat kiválasztás módszerének ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerint.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Mindkét rész esetében

A) Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpont tekintetében külön nyilatkozatot kell benyújtani az EKR szerinti elektronikus űrlap felhasználásával.

A kizáró okok igazolása, valamint az alkalmassági feltételeknek való megfelelőség tekintetében az ajánlattevőnek, valamint a kapacitás szervezetnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (EEKD) kell benyújtania. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a felhívás III.1.3) M.2) pontjában előírt szakemberek szakmai többlettapasztalata az értékelés alapját képezi, így az alkalmassági követelmény ellenőrzéséhez szükséges dokumentumokat Ajánlattevőknek már az ajánlatban szükséges benyújtaniuk a Kbt. 69. § (7) bekezdésben foglaltak alapján.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 69.§ szerinti felhívás nélkül benyújtott iratokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja és kizárólag azon ajánlattevő(k) tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevő(ke)t ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánja felhívni.

Ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez, a Kbt 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (a nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő nem írta elő, az ajánlattételkor már ismert alvállalkozók megjelölését).

Kizáró okok ellenőrzése: Rendelet 8.§ és 10.§, valamint 12-16.§-ai-szerint. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat is szükséges az EKR űrlapon).

A kizáró okok igazolása körében felhívjuk a figyelmet a Rendelet 1. § (7) bek.-re.

Szakmai tev. végzésére vonatkozó alk. előírása:

Mindkét rész esetében:

SZ.1.) AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69.§(11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt.69.§(11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Az alk. igazolására a Kbt. 65.§(7),(9), 69.§(11) bek. és 69. § (11a) bek is irányadók.

Ajánlatkérő NY.1.pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

SZ.1.) Alkalmatlan ajánlattevő, ha valamely építőipari kivételezést végző gazdasági szereplő az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazd-i szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és a Rendelet 21. § (2) bek.), Rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja és a 26. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő a Rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1. pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α (alfa) pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD IV. rész C. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kéri az ajánlattevőktől.

Mindkét rész vonatkozásában:

P1) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell - a Rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján - a nyilatkozatát a felhívás feladását megelőző, mérlegfordulónappal lezárt 3 üzleti év, jelen közbeszerzés tárgyából származó, áfa nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak.

Ha az ajánlattevő a P1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan ajánlattevő, ha:

1. rész esetében:

P/1. jelen felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (útépítés és/vagy útfelújítás) származó árbevétele összesen nem érte el a nettó 100 millió Ft-ot.

2. rész esetében:

P/1. jelen felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (útépítés és/vagy útfelújítás és/vagy zöldfelület rendezés és/vagy tájépítészet) származó árbevétele összesen nem érte el a nettó 200 millió Ft-ot.

Mindkét rész esetében:

A P.1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Mindkét részre történő ajánlattétel esetén elegendő a 2. rész tekintetében előírt árbevételt teljesíteni.

Ajánlatkérő jelzi, hogy a Rendelet 30. § (4) bekezdése alapján a gazdasági és pénzügyi alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg (P1)

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Mindkét rész esetében:

Ajánlatkérő a Rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M.1) és M.2) pontokban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α (alfa) pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD IV. rész C. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kéri az ajánlattevőktől.

A Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján az igazolások benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

M.1) Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Rendelet 21.§ (2)bek. a) pontja alapján be kell mutatnia az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven (60 hónapon) belül befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített, építési beruházásainak ismertetését a Rendelet 22.§ (3) bekezdésének megfelelően AT-vel, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szerződést kötő másik fél által kiadott igazolással.

Az igazolásban meg kell adni az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap pontossággal) és helyét, a sikeres műszaki átadás-átvétel idejét (év/hónap/nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél megjelölését, a megrendelő részéről a referenciával kapcsolatban felvilágosítást adó személy nevét és telefonos elérhetőségét továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

AK figyelemmel a Rendelet 21.§ (2a) a) pontjában foglaltak szerint vizsgált időszak (5 év) alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett teljesítések vehetők figyelembe.

Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt, figyelemmel kell lenni a Rendelet 22.§ (5) bek. is.

AK az alkalmassági feltételek igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§ (6), valamint a Rendelet 21/A. §-ában és 24.§ (1) bek. foglalt lehetőségekre, továbbá a Kbt. 65.§ (7) bek. foglaltakkal összefüggésben a (9) bek. foglaltakra.

Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65.§ (11)-(12) bek. is.

M.2) Ajánlatkérő a Kbt. 69. § szerinti felhívására a Rendelet 21.§ (2) bek. b) pontja alapján Ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Valamennyi SZK esetében a nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat: SZK neve; annak a pozíciónak a megjelölése, amely pozícióba SZK-t bevonni kívánja; SZK képzettségét, illetve végzettségét, kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját (amennyiben már van év/hónap/nap bontásban).

Tekintettel arra, hogy M.2) alkalmassági követelmény szerinti SZK-ek többlettapasztalata nem csupán alkalmassági követelmény, hanem egyben értékelési szempont is, az ajánlathoz csatolni kell a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt M.2.1)-M.2.3) értékelési szempont szerinti SZK saját kezűleg aláírt, a szakmai tapasztalat ismertetését tartalmazó szakmai önéletrajzzal történő bemutatását és a rendelkezésre állási nyilatkozatát. AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben nyertes AT által az M.2.1)-M.2.3) alkalmassági követelmény során bemutatott SZK nem rendelkezik szakmai többlettapasztalattal, úgy szakmai önéletrajz benyújtása az értékelési résszempont alátámasztására nem szükséges. Amennyiben a SZK az ajánlat benyújtásának időpontjában még nem rendelkezik az előírt jogosultsággal, úgy szakmai önéletrajz benyújtása az alkalmasság igazolása érdekében szükséges. Ahol a szakmai tapasztalat vonatkozásában időtartamban került meghatározásra a minimumkövetelmény, ott az önéletrajznak a szakmai tapasztalat idejét év/hónap megjelöléssel kell tartalmaznia. AK a kezdő és a befejező hónapot is beleszámítja a szakmai tapasztalat időtartamába. AK felhívja a figyelmet, hogy a tört hónapokat nem veszi figyelembe a tapasztalat számítása során!

Amennyiben a megajánlott SZK(ek) tekintetében a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint az ajánlati felhívásban AK által meghatározott jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. A fentiekre tekintettel szükséges az ajánlatban feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető.

Az M.2) pont esetében a képzettség/végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatának benyújtásával igazolható. A szakmai tapasztalat a SZK által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz benyújtásával igazolandó. A szakmai önéletrajzból a kért szakmai tapasztalat (annak időtartama és tárgya) egyértelműen megállapítható kell, hogy legyen.

AT nyertessége esetén az M.2) SZK(ek)nek legkésőbb a szerz.kötés időpontjára szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában és rendelkeznie kell az előírt érvényes szakterületi felelős műszaki vezetői jogosultsággal. AK megköveteli, hogy AT ajánlatában tegyen arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy ezen SZK-ek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a hivatkozott rendeletben meghatározott, vagy azzal egyenértékű az M.2.) pontban előírt jogosultsággal szerepel a névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell. Amennyiben a nyertes AT nem tesz eleget a szerz.kötés időpontjáig a fenti nyilatkozatában foglalt kötelezettségének, azt az AK jogosult úgy tekinteni, hogy a nyertes AT nem tesz eleget a szerződéskötési feltételeknek, továbbá az ajánlatától visszalépett.

Ha a jogosultságot - amennyiben a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, ténye ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és gyakorlatot az AT más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumokat kell egyszerű másolatban benyújtani, melyre a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére is irányadó.A Kbt. 67. § (3) bek. foglaltaknak megfelelően, ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet által tett arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő dönthet úgy is, hogy nyilatkozata mellé, már annak benyújtásával egyidejűleg benyújtja az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlattételi felhívásban előírt igazolásokat.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

1. rész esetében:

M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be az ajánlatában az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 5 évben (60 hónap) szerződésszerűen teljesített (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt), de legfeljebb 8 éven (96 hónap) megkezdett, út bontására és/vagy útépítésre és/vagy útfelújításra és/vagy út bővítésre vonatkozó referenciával, mely tartalmazott legalább 1 500 m2 aszfalt- és/vagy betonburkolat bontást és/vagy -építést és/vagy -felújítást és/vagy bővítést.

Több szerződéssel történő megfelelés megengedett.

2. rész esetében:

M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 5 évben (60 hónap) szerződésszerűen teljesített (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt), de legfeljebb 8 éven (96 hónap) megkezdett alábbi referenciákkal:

- összesen 1000 m2 térburkolat (beton és/vagy természetes kő) építésre és/vagy felújításra és/vagy bővítésre vonatkozó referenciával,

- összesen 2000 m2 zöldfelület építésre vonatkozó referenciával,

Több szerződéssel történő megfelelés megengedett. Ajánlatkérő a referenciakövetelmény teljesítését referencia elemenként és mennyiségenként is elfogadja.

Ajánlatkérő zöldfelület építés alatt gyepesítést és cserjeültetést és fásítást együttesen tartalmazó munkát érti.

1. rész esetében:

M.2) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

M.2.1) legalább 1 fő SZK, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma Felelős műszaki vezetés fejezet 3. rész 2. pontja szerinti „Közlekedési építmények szakterület” MV-KÉ kategóriájú vagy ezzel egyenértékű jogosultságú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimum követelmény szerinti vagy az ezzel egyenértékű szakképzettséggel és a képesítése alapján szükséges szakmai gyakorlati idővel vagy az előírt felelős műszaki vezetői, vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal.

M.2.2) legalább 1 fő SZK, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 3. rész 10 pontja „Vízgazdálkodási építmények szakterület” MV-VZ kategóriájú vagy ezzel egyenértékű jogosultságú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimum követelmény szerinti vagy az ezzel egyenértékű szakképzettséggel és a képesítése alapján szükséges szakmai gyakorlati idővel, vagy az előírt felelős műszaki vezetői, vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal rendelkezik.

M.2.3) legalább 1 fő SZK, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma Felelős műszaki vezetés fejezet 3. rész 21. pontja szerinti „Villamosság szakterület” MV-VI kategóriájú vagy ezzel egyenértékű jogosultságú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimum követelmény szerinti vagy az ezzel egyenértékű szakképzettséggel és a képesítése alapján szükséges szakmai gyakorlati idővel vagy az előírt felelős műszaki vezetői, vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal.

2. rész esetében:

M.2) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

M.2.1) legalább 1 fő SZK, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma Felelős műszaki vezetés fejezet 3. rész 2. pontja szerinti „Közlekedési építmények szakterület” MV-KÉ kategóriájú vagy ezzel egyenértékű jogosultságú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimum követelmény szerinti vagy az ezzel egyenértékű szakképzettséggel és a képesítése alapján szükséges szakmai gyakorlati idővel vagy az előírt felelős műszaki vezetői, vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal.

M.2.2) legalább 1 fő SZK, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. pontja „Építési szakterület” MV-É kategóriájú vagy ezzel egyenértékű jogosultságú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimum követelmény szerinti vagy az ezzel egyenértékű szakképzettséggel és a képesítése alapján szükséges szakmai gyakorlati idővel, vagy az előírt felelős műszaki vezetői, vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal rendelkezik.

M.2.3) legalább 1 fő SZK, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma Felelős műszaki vezetés fejezet 3. rész 21. pontja szerinti „Villamosság szakterület” MV-VI kategóriájú vagy ezzel egyenértékű jogosultságú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimum követelmény szerinti vagy az ezzel egyenértékű szakképzettséggel és a képesítése alapján szükséges szakmai gyakorlati idővel vagy az előírt felelős műszaki vezetői, vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal.

Mindkét rész tekintetében

M.1) alkalmassági követelmény vonatkozásában: Mindkét részre történő ajánlattétel esetén referenciák között az átfedés a részek között megengedett, azaz ugyanazon referencia mindkét részre vonatkozóan bemutatható.

M.2) alkalmassági követelmény vonatkozásában: A megajánlott szakemberek között az átfedés - részek között is - megengedett (ha az adott szakember megfelel valamennyi előírt követelménynek), figyelemmel a feladat összetettségére. Ajánlatkérő a szakemberek tekintetében a párhuzamos szakmai tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe. AK az előírt jogosultsággal egyenértékű jogosultságot elfogadja. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.

FOLYTATÁS KARAKTERKORLÁT MIATT: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 65.§ (6)bek. szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. A Kbt. 65.§ (7)bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személykapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Továbbá csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Mindkét rész tekintetében:

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

A szerződés finanszírozása Kisfaludy2030 forrásaiból történik, a KFE-00201-8/2020 iktatószámú Támogatói okirat terhére utófinanszírozással. A támogatási intenzitás mértéke 93,75 %.

A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. Benyújtható számlák:

- 1. rész esetében 4 db részszámla (15%, 30%, 60%, 90% teljesítésnél) és 1 db végszámla a műszaki átadás átvétel lezárásakor (100% teljesítésnél)

- 2. rész esetében: 6 db részszámla (15% 30%, 45%, 60%, 75%, 90% teljesítésnél) és 1 db végszámla a műszaki átadás átvétel lezárásakor (100% teljesítésnél).

Ajánlatkérő mindkét részben 5% előleget biztosít. Az előlegre kifizetett összeg számlából arányosan kerül levonásra. Az előleg fizetését Ajánlatkérő nem teszi függővé biztosíték nyújtásától.

Ajánlatkérő tartalékkeretet nem alkalmaz.

Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § alapján befogadja az olyan elektronikus számlát, amely megfelel az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. Ajánlatkérő a vállalkozói díjat a közbeszerzési dokumentumokban (szerződéstervezetben) meghatározott számlázási rend figyelembevételével kiállított számla alapján fizeti meg átutalással a Kbt. 135. § (1),(3),(5) és (6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint.

A számla fizetési határideje a kézhezvételétől számított 30 nap. Késedelmes fizetés esetén AK a Ptk.-ban (6:155. §) meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizeti a nyertes AT-nek.

Alvállalkozó igénybevétele esetén a Korm. rendelet 32/A. §-ában foglalt rendelkezések irányadók.

Megrendelő az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 142. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint ezúton nyilatkozik, hogy a Megrendelő által megrendelt tevékenység építési hatósági engedélyköteles és ezáltal fordított adózás szabályai alá esik. Továbbá nyilatkozunk, hogy a kivitelezéshez örökségvédelmi bejelentés tudomásulvétel kapcsolódik.

Szerződés biztosító mellékkötelezettségek mindkét rész esetében:

Késedelmi kötbér (naptári naponként a nettó vállalkozói díj 0,5%-a, max. a nettó vállalkozói díj 10%-a) és meghiúsulási kötbér (a nettó vállalkozói díj 20%-a), és jólteljesítési biztosíték sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 36 hónapos időtartamra; mértéke a nettó vállalkozói díj 5%-a). A késedelmi kötbér maximuma 20 késedelmes naptári nap. AK jogosult a szerződést felmondani vagy a szerződéstől elállni, ha AT-t terhelő kötbér mértéke eléri a kötbér maximumát.

Jótállás időtartama: a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 36 hónap.

Részletek a szerződéstervezetben.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 30/03/2022
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 30/03/2022
Helyi idő: 12:00
Hely:

EKR.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a ill. a Kbt. 68.§-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. AK eredményhirdetést nem tart, AT-ket a Kbt. 79.§ (2) bek. szerint, az összegezés EKR rendszeren történő megküldésével, írásban értesíti az eljárás eredményéről.

2. AK tájékoztatja az AT-ket, hogy a Kbt. 70.§ (1) bek. megfelelően az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül fogja elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt fogja elvégezni, hogy az AT-knek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön.

3.Formai információk a Dokumentációban.

4. AK nem tart helyszíni bejárást.

5. AK jelen eljárásban a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdésében foglaltakat alkalmazza.

6. AK a Kr. 30. § (4) bek. szerint felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.1)-3) pontok vonatkozásában a Kr. 28. § (3) bek.hez képest szigorúbban állapítja meg.

7. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia.

8. AK a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71.§ (1)-(10) bek. szerint biztosítja.

9. Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66.§(6) és a 67.§(4) bekezdései szerinti nyilatkozatokat.

10. Ajánlatkérő a Korm.rend. 26. §-a alapján előírja nyertes Ajánlattevő részére, hogy a szerződés hatálybalépését követő 15 napon belül a kivitelezési szerződéshez csatolja a beruházás egészére kiterjedő, 1. rész esetében: legalább 50 millió HUF/év és legalább 15 millió HUF/ káreseményenként, 2. rész esetében: legalább 100 millió HUF/év és legalább 50 millió HUF/káreseményenként összegű teljes körű felelősségbiztosításra (CAR építészeti szerelési munkákra kiterjedően) vonatkozó kötvényét, amelynek megléte a munkaterület átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele. Vállalja továbbá azt, hogy a kivitelezés teljes időtartama alatt a biztosítást fenntartja.

Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt biztosítást megköti, vagy meglévő biztosítását az előírt feltételeknek megfelelően kiterjeszti, és a felelősségbiztosításról szóló ajánlatot a szerződéskötéskor bemutatja.

11. A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében AK rögzíteni kívánja, hogy ajánlati kötöttség időtartama 60 naptári nap.

12. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem minősülnek a jelen eljárás közbeszerzési dokumentumainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minősülnek a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, így azokra Ajánlatkérő nem válaszol. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk elérhetőek a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap és a https://nekszt.hu oldalon.

13. AK jelen eljárásban alkalmazza eredménytelenségi okként a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontjában foglaltakat.

14. A Kbt. 35.§(8) alapján AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.

15. FAKSZ: dr.Laczkó Katalin, lajstromszám:00094. (levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 41. 2/9., e-mail cím: laczko.katalin@lkdr.hu ).

16. AT szakmai ajánlatként köteles az ajánlathoz árazott költségvetést csatolni a kiadott xls. formátum kitöltésével és a főösszesítő aláírva pdf. formátumban is, a Közbeszerzési Dokumentum I. Kötet Útmutató-ban foglaltak szerint, mely az ajánlati ár alátámasztására szolgál. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az érvényesség vizsgálata körében a költségvetés vonatkozásában az Útmutató előző mondatban hivatkozott pontban foglaltak szerint jár el.

17. Ajánlattevő köteles az ajánlathoz csatolni az értékelés során bevont szakemberek tapasztalatának bemutatását (AT nyilatkozatai, szakmai önéletrajzok).

18. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös AT-k cégszerűen aláírt megállapodását (a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás másolati példányát (konzorciális szerződést) a dokumentációban meghatározottak szerint. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bek. szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös AT-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös AT-k képviseletében eljárhat.

19. A jelen ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (jelen felhívásban:”Kbt.”), a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet (jelen felhívásban:„Rendelet”) és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (jelen felhívásban: EKR rendelet) az irányadó.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/02/2022