Supplies - 110408-2021

Submission deadline has been amended by:  175441-2021
05/03/2021    S45

Poland-Polanica-Zdrój: Disposable gloves

2021/S 045-110408

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
National registration number: 020493961
Postal address: ul. Jana Pawła II 2
Town: Polanica-Zdrój
NUTS code: PL517 Wałbrzyski
Postal code: 57-320
Country: Poland
Contact person: Maciej Cycuła
E-mail: zp@scm.pl
Telephone: +48 748621271/ +48 748621210/ +48 748621146
Fax: +48 748621122
Internet address(es):
Main address: https://bip.scm.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://bip.scm.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ZP/PN/2021/03 – rękawice

II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z rozładunkiem rękawic medycznych jednorazowego użytku, niesterylnych dla potrzeb Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL517 Wałbrzyski
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z rozładunkiem rękawic medycznych jednorazowego użytku, niesterylnych dla potrzeb Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL517 Wałbrzyski
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z rozładunkiem rękawic medycznych jednorazowego użytku, niesterylnych dla potrzeb Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL517 Wałbrzyski
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z rozładunkiem rękawic medycznych jednorazowego użytku, niesterylnych dla potrzeb Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

7.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 112 i art. 118 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia własnego Wykonawcy w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia według rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – dalej JEDZ (Dz.U. UE L 3/16), dostępnego pod adresem: http://espd.uzp.gov.pl i po zaimportowaniu pliku JEDZ dostępnego na stronie Zamawiającego należy wypełnić w zakresie:

7.1.1. informacje na temat Wykonawcy i jego przedstawicieli (część II, sekcja A i B JEDZ);

7.1.2. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców – informacje o częściach zamówienia, które zostaną zrealizowane przez każdego z Wykonawców (część II, sekcja A JEDZ);

7.1.3. w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, a podmioty te zrealizują część zamówienia – informację o częściach zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć tym podmiotom wraz z podaniem firm tych podmiotów (część II, sekcja C JEDZ);

7.1.4. wszystkie informacje konieczne dla potwierdzenia braku istnienia podstaw do wykluczenia (część III JEDZ);

7.1.5. wszystkie informacje konieczne dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego (część IV JEDZ).

7.2. Zamawiający może odstąpić od wezwania Wykonawcy do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w przypadku, gdy:

7.2.1. Wykonawca powołuje się w JEDZ na dostępność tych środków w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne państw członkowskich Unii Europejskiej i wskazuje te bazy danych, a Zamawiający samodzielnie może pobrać te dokumenty.

7.2.2. Wykonawca powołuje się na dokumenty, które są już w posiadaniu Zamawiającego podając sygnaturę postępowania oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

7.3. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów – na potwierdzenie oświadczenie w JEDZ.

7.3.2. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, Za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane. Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić „Wykaz wykonanych dostaw” – zgodnie z JEDZ część IV: Kryteria kwalifikacji C: Zdolność techniczna i zawodowa, jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych ppkt 1b oraz załączyć 2 dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami tymi są w szczególności:

7.3.1.1. referencje, bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych, poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

7.3.1.2. w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie Wykonawcy – jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, o których mowa w punkcie powyżej.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zamawiający przekazuje wraz z SWZ wzór umowy, który zawiera wszystkie istotne dla Wykonawcy warunki realizacji zamówienia.

Wzór umowy stanowi załączniki nr 4 do SWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy, zgodnie z postanowieniami ww. wzoru umowy.

Zamawiający prześle Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, wyniki postępowania za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym celu należy w ofercie podać adres e-mail.

Umowa zawierana jest na okres zgodny z terminem wykonania zadania i zostanie przesłana Wykonawcy pocztą w dwóch egzemplarzach podpisanych ze strony Zamawiającego. Jeden egzemplarz umowy, podpisany, należy odesłać na adres Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu, nie później jednak niż w ciągu pięciu dni od jego otrzymania.

Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w sprawie zamówienia poprzez podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/04/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 05/07/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 07/04/2021
Local time: 12:00
Place:

Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 7 kwietnia 2021 r. o godzinie 12.00 poprzez odszyfrowanie ofert na miniPortalu.

Information about authorised persons and opening procedure:

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Dominika Tust-Kopeć, Maciej Cycuła; email: zp@scm.pl

Procedura otwarcia nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 7 kwietnia 2021 r. o godzinie 12.00 poprzez odszyfrowanie ofert na miniPortalu.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych postanowień umowy.

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej – ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna z siedzibą w Polanicy-Zdroju (dalej: Spółka).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oznaczonego ZP/PN/2021/03-rękawice.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu: prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – o ile zachodzą okoliczności i przypadki określone prawem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Zakres danych, które przetwarzamy jest niezbędny do osiągnięcia wskazanego wyżej celu. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych. Niepodanie określonych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia przez nas Państwa oferty.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

Na podstawie Państwa danych osobowych administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Mogą Państwo realizować swoje prawa kierując korespondencję na adres: Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2.

Mogą Państwo również napisać do Inspektora Ochrony Danych w Spółce na adres e-mail: daneosobowe@scm.pl

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izbu Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800 /+48 224587803
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izbu Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800 /+48 224587803
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izbu Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800 /+48 224587803
VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/03/2021