Help us improve the TED website by filling out our short survey!

Supplies - 110454-2020

06/03/2020    S47    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Poland-Gorzów Wielkopolski: Real-time passenger information system

2020/S 047-110454

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Gorzów Wielkopolski
National registration number: NUTS: PL431
Postal address: ul. Sikorskiego 3-4
Town: Gorzów Wielkopolski
NUTS code: PL431
Postal code: 66-400
Country: Poland
Contact person: Natalia Pielech
E-mail: natalia.pielech@um.gorzow.pl
Telephone: +48 957355941
Fax: +48 957355612

Internet address(es):

Main address: www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://umgorzow.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://umgorzow.ezamawiajacy.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Budowa systemu informacji pasażerskiej i rozbudowa z przebudową monitoringu miejskiego w ramach zadania pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”

Reference number: BZP.271.15.2020.NP
II.1.2)Main CPV code
48813200
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa oraz wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym i dostawa oraz wdrożenie Systemu monitoringu miejskiego, wraz z podsystemami, przeszkolenie personelu Zamawiającego oraz wykonanie robót budowlanych związanych z infrastrukturą obu systemów, polegające na wykonaniu niżej wymienionych zadań:

Zadanie 1

1.1 System dynamicznej informacji pasażerskiej,

1.2 System monitoringu miejskiego;

Zadanie 2

2.1 Wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz wdrożenie systemu monitoringu miejskiego;

2.2 Przeprowadzenie szkoleń z obsługi i administracji systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu monitoringu miejskiego;

Zadanie 3

Świadczenie usługi hostingowej w architekturze chmury obliczeniowej na potrzeby wdrożenia SDIP oraz zapewnienia funkcjonowania i obsługi systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w okresie 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego określonego w §13 ust. 2.3 umowy.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
34971000
72317000
45231600
45315300
45314300
32420000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL431
II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa oraz wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym i dostawa oraz wdrożenie systemu monitoringu miejskiego, wraz z podsystemami, przeszkolenie personelu Zamawiającego oraz wykonanie robót budowlanych związanych z infrastrukturą obu systemów, polegające na wykonaniu niżej wymienionych zadań:

1.1 Zadanie 1

1.1.1 System dynamicznej informacji pasażerskiej

W ramach zadania dotyczącego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej Wykonawca zakupi,dostarczy, zamontuje i wykona wszelkie niezbędne roboty budowlane zgodnie z dokumentacją projektową, oraz doprowadzi do pełnej sprawności system dynamicznej informacji pasażerskiej dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego (SDIP-GW).

1.1.2 System monitoringu miejskiego

W ramach zadania systemu monitoringu miejskiego Wykonawca zdemontuje urządzenia istniejącego systemu monitoringu wizyjnego w sposób zapewniający ciągłość pracy centrum monitoringu wizyjnego, zakupi,dostarczy, zamontuje, uruchomi i skonfiguruje urządzenia, wykona roboty budowlane zgodnie z dokumentacją projektową, oraz doprowadzi do pełnej sprawności system monitoringu miejskiego dla miasta Gorzowa Wlkp.

1.2 Zadanie 2

1.2.1. Wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz wdrożenie systemu monitoringu miejskiego

1.2.2. Przeprowadzenie szkoleń z obsługi i administracji systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu monitoringu miejskiego.

1.3 Zadanie 3

Świadczenie usługi hostingowej w architekturze chmury obliczeniowej na potrzeby wdrożenia SDIP oraz zapewnienia funkcjonowania i obsługi systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w okresie 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego określonego w §13 ust. 2.3 umowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Skrócenie terminu realizacji** [S1] / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Skrócenie terminu realizacji** [S2] / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Umowa o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-0046/16-00 z dnia 28.6.2017 r. w ramach Projektu „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”

II.2.14)Additional information

Wskazany w pkt II.2.7) okres obowiązywania umowy jest terminem maksymalnym. Termin realizacji jest kryterium oceny ofert.

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykaz i krótki opis warunków:

1. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12- 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp.

3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

1) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu zamówienia (JEDZ).Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów (JEDZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

3) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 4 ppkt 1) - ppkt 4).

5. Wykonawcy przekażą Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa wart.24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ), a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty, bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

6. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiedni do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

7. Z uwagi na ograniczenie wpisywanych znaków w niniejszym ogłoszeniu, informacje na temat dokumentów dotyczących Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały zawarte w Rozdziale VII pkt 5 - 9 SIWZ. SIWZ została opublikowana na stronie Zamawiającegohttps://umgorzow.ezamawiajacy.pl

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zapisy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej (cd. w Sekcji III 1.3) - min poziom wymaganych standardów

Warunek dotyczący Zdolności technicznej i zawodowej zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

1) wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

− co najmniej jedną dostawę wraz z instalacją i wdrożeniem oprogramowania dynamicznej informacji pasażerskiej obsługującej pojazdy transportu publicznego i minimum 20 szt. elektronicznych tablic informacji pasażerskiej i autokomputerów minimum 25 szt,

− co najmniej jedna usługę systemu w chmurze w modelu Software as a Service (w skrócie SaaS) funkcjonującego i utrzymywanego przez Wykonawcę przez min. 12 miesięcy i zasilającego system na potrzeby transportu lub komunikacji

− co najmniej jedną dostawę wraz z instalacją i wdrożeniem systemu monitoringu miejskiego obejmującego minimum 20 kamer.

Wykonawca winien załączyć dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie.

Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego realizowane były w/w usługi, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

1)aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu zamówienia (JEDZ).Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów (JEDZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu zamówienia(JEDZ).

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów: 2) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane w zakresie wymaganym do spełnienia warunków udziału w postępowaniu - wzór dokumentu stanowi załącznik nr 2 do siwz. Do wykazu należy załączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie Wykonawcy;

3) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Cd. zapisów dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej określonych w sekcji III 1.2) - min. poziom wymaganych standardów

2) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) kier. zespołu (1 osoba) posiadający:

− doświadczenie na stanowiskach kierowniczych przy realizacji co najmniej 2 zamówień obejmujących dostawę wraz z instalacją i wdrożeniem systemu dynamicznej informacji pasażerskiej obsługującej pojazdy transportu publicznego i elektroniczne tablice informacji pasażerskiej,

b) kier. budowy (1 osoba) posiadający:

− doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy podczas realizacji co najmniej 2 zamówień, każde polegające na wykonaniu systemu monitoringu obejmującego minimum 15 szt. kamer, które zostały zintegrowane z istniejącym systemem monitoringu CCTV – poza obiektami kubaturowymi,

c) kier. robót branży teletechnicznych (1 osoba) posiadający: uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, bez ograniczeń, minimum 3- letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robót teletechnicznych przy wykonaniu instalacji teletechnicznej światłowodowej wraz z punktami pośrednimi o łącznej długości co najmniej 0,5 km,

d) kier. robót branży elektrycznej (1 osoba) posiadający:

− uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, minimum 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robót elektrycznych, pełnił funkcji kierownika budowy/kierownika robót elektrycznych przy co najmniej jednym zamówieniu polegającym na wykonaniu instalacji elektrycznej w tym instalacji PV.

e) archit Systemu IT (1 osoba) posiadająca

− wykształcenie wyższe techniczne,

− co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania architektury systemów informatycznych,

− doświadczenie w co najmniej 1 projekcie informatycznym polegającym na wdrożeniu lub dostawie i wdrożeniu systemu wspomagającego świadczenie usług elektronicznych o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto.

f) inż. IT (1 osoba) posiadająca:

— wykształcenie wyższe techniczne w specjalności elektronika lub informatyka lub telekomunikacja lub automatyka

− znajomość współczesnych technik transmisji danych przewodowej i bezprzewodowej;

− znajomość zagadnień bezpieczeństwa sieci;

− znajomość architektury sieci IT - działania przełączników sieciowych, organizacja i topologia ruchu;

− doświadczenie przy realizacji dotyczącej budowy co najmniej jednego systemu ITS w mieście powyżej 100000 mieszkańców.

g) specjalista ds. technologii (1 osoba) posiadająca:

− wykształcenie wyższe techniczne w specjalności elektronika lub informatyka lub telekomunikacja lub automatyka;

− doświadczenie w co najmniej 1 projekcie polegającym na zaprojektowaniu, wdrożeniu i utrzymaniu systemu teleinformatycznego, składającego się z co najmniej 5 tablic informacji pasażerskiej współpracujących z aplikacją centralną i integracji z systemem zewnętrznym wykonanym dla miasta powyżej 100 000 mieszkańców.Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji wskazanych w ppkt c. i d. Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji, z wyjątkiem funkcji architekta systemu IT, inżyniera IT oraz specjalisty ds. architektury systemu IT, pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, przed zawarciem umowy (najpóźniej w dniu jej zawarcia).

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/04/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 08/04/2020
Local time: 10:30

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych prac, w wysokości 30 % wartości zamówienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem niniejszego postępowania.

1) możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.7 ustawy–Prawo zamówień publicznych dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji.

2) Zakres zamówienia na dodatkowe dostawy ustala się w wysokości do 30 % wartości zamówienia podstawowego.

3) Zamówienia będą udzielane na podstawie przeprowadzonych z Wykonawcą negocjacji, przy czym założenia wyjściowe do ustalenia ceny będą wynikały wprost ze złożonej oferty a ich realizacja na warunkach określonych w umowie i załącznikach do niej.

4) Zamówienia na dodatkowe dostawy będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy dostaw, w przypadku:

— realizacji przez Miasto dodatkowych punktów systemu dynamicznej informacji pasażerskiej lub rozbudowy systemu monitoringu miejskiego, w szczególności w następujących lokalizacjach: pkt. 3 Dworzec PKP; pkt. 20 Rondo Górczyńskie; pkt. 25 Fieldorfa-Niela; pkt. 39. Jagiellończyka./Mieszka I, punkty SDIP zlokalizowane na ul. Chrobrego lub innych punktów systemu dynamicznej informacji pasażerskiej lub systemu monitoringu miejskiego planowanych do realizacji na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.,

— W przypadku realizacji przez Miasto dodatkowego zakresu dostaw z montażem i towarzyszącymi robotami budowlanymi na warunkach określonych w niniejszej SIWZ w szczególności: w zakresie dodatkowych dostaw tablic informacji pasażerskiej, kamer, lokalizatorów, autokomputerów, przyłączy energetycznych, kanalizacji teletechnicznej, sprzętu i urządzeń dla potrzeby SDIP i monitoringu, robót rozbiórkowych i odtworzenia nawierzchni, branży drogowej, telekomunikacyjnej sanitarnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej lub innej, dodatkowych serwerów lub sprzętu i urządzeń lub elementów wyposażenia Centrum Monitoringu Wizyjnego lub stanowisk wyniesionych monitoringu lub stanowisk dyspozytorów.

Udzielenie zamówienia na dodatkowe dostawy, przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowe odbędzie się poprzez zawarcie nowej umowy z wykonawcą zamówienia podstawowego w trybie z wolnej ręki lub aneksem na warunkach określonych w art. 144 ustawy pzp (wyłącznie w sytuacji gdy umowa podstawowa nie uległa zakończeniu). Wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona w wyniku negocjacji.

2. W przypadku, gdy w dokumentach i/lub oświadczeniach zostały wskazane wartości w innej walucie niż PLN, to Zamawiający przeliczy ich wartość według średniego kursu NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu.

3.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp).

4. Termin związania ofertą – 60 dni.

5.Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zamówienia łączną kwotę: 6 200 000,00 PLN brutto, w tym na Zadania 1 i 2: 6 015 500,00 PLN brutto, Zadanie 3: 184 500,00 PLN brutto.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587801

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/03/2020