Supplies - 110492-2021

05/03/2021    S45

Romania-Vaslui: Disposable gloves

2021/S 045-110492

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Județean de Urgență Vaslui
National registration number: 3551942
Postal address: Str. Ștefan cel Mare nr. 233
Town: Vaslui
NUTS code: RO216 Vaslui
Postal code: 730143
Country: Romania
Contact person: Constantina Tiplea
E-mail: achizitiiipublice1@yahoo.com
Telephone: +40 335411630
Fax: +40 235312111
Internet address(es):
Main address: www.sjuvaslui.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100114685
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Materiale sanitare

Reference number: 3551942_2021_PAAPD1180879
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

— Lot 1 – manusi de examinare;

— Lot 2 – seringi insulina;

— Lot 3 – seringi.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor conf. OUG 107/2017. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 15 zile inainte de depunerea ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 3 444 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 3
II.2)Description
II.2.1)Title:

Seringi pentru insulină

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141310 Syringes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO216 Vaslui
Main site or place of performance:

Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 233.

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitate minima-maxima acord-cadru = 5 000 buc.-60 000 buc.

Cantitate minima-maxima contract subsecvent = 5 000-40 000 buc.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 40 000 RON.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnică / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 60 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Seringi

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141310 Syringes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO216 Vaslui
Main site or place of performance:

Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 233.

II.2.4)Description of the procurement:

— Seringi 1 ml. Cantitate minima-maxima acord-cadru, buc.: 5 000-60 000. Cantitate minima-maxima contract subsecvent: 5 000-40 000;

— Seringa speciala pentru tuberculina/alergeni 1 ml cu integrat. Cantitate minima-maxima acord-cadru, buc.: 5 000-60 000. Cantitate minima-maxima contract subsecvent: 5 000-40 000;

— Seringi 2 ml. Cantitate minima-maxima acord-cadru, buc.: 10 000-120 000. Cantitate minima-maxima contract subsecvent: 10 000-80 000;

— Seringi 5 ml. Cantitate minima-maxima acord-cadru, buc.: 30 000-360 000. Cantitate minima-maxima contract subsecvent: 30 000-240 000;

— Seringi 10 ml. Cantitate minima-maxima acord-cadru, buc.: 30 000-360 000. Cantitate minima-maxima contract subsecvent: 30 000-240 000;

— Seringi 20 ml. Cantitate minima-maxima acord cadru, buc.: 20 000-240 000. Cantitate minima-maxima contract subsecvent: 20 000-160 000;

— Seringi 50 ml cu tub prelungitor. Cantitate minima-maxima acord-cadru, buc.: 2 000-24 000. Cantitate minima-maxima contract subsecvent: 2 000-16 000;

— Seringi 100 ml pentru irigatii. Cantitate minima-maxima acord-cadru, buc.: 2 000-24 000. Cantitate minima-maxima contract subsecvent: 2 000-16 000.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 576 000 RON.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnică / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 864 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Mănuși examinare

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO216 Vaslui
Main site or place of performance:

Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 233.

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitate minima-maxima acord-cadru = 300 000-3 600 000 buc.

Cantitate minima-maxima contract subsecvent = 300 000-2 400 000 buc.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 1 680 000 RON.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnică / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 520 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

2. cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

4. alte documente edificatoare, după caz.

Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de la art. 58-63 din Legea 98/2016.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt:

— Rinder Ana-Smaranda, manager;

— ec. Sorescu Neculai, director financiar-contabil;

— dr. Croitoru Lelia, director medical;

— as. Ungureanu Nadia, director de ingrijiri;

— ec. Dumitrascu Daniela, presedinte comisie de evaluare;

— cons. jr. Stirbu Adriana, membru in comisia de evaluare;

— ec. Tiplea Constantina, membru in comisia de evaluare;

— ing. Olariu Ioan, membru rezerva in comisia de evaluare.

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1, 2, 3. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii trei ani (calculați până la data-limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare realizată la nivelul unuia sau mai multor contracte.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității/entității contractante. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul/ofertanții clasat/clasați pe primul în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul livrării; recomandări; alte documente echivalente.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 05/04/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 05/07/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 05/04/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter Operatorul va completa DUAE pe baza formularului standard disponibil in SEAP in format electronic.xml, inserand in campurile disponibile toate informatiile solicitate in fisa de date a achizitiei. In vederea completarii DUAE ofertantul va consulta Ghidul de utilizare DUAE pentru operatori economici, pus la dispozitie de ANAP, prin Notificarea nr. 240/28.6.2016, disponibila la adresa http://anap.gov/web/wp-content/uploads/2016/06/Ghid-utilizare-DUAE-operatori economici-006.pdf

2. In situatia in care mai multe oferte considerate admisibile sunt clasate pe primele trei locuri si au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin preturi noi;

3. Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv pe SEAP la sectiunea „Documente, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificare privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (https://sicap-prod.e-licitatie.ro) ca operatori economici si ca participanti la procedura de atribuire, exceptie facand problemele de ordin tehnic prevazute de art. 63 din HG 395/2016 si confirmate de reprezentantii portalului SEAP.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/03/2021