Supplies - 110548-2018

13/03/2018    S50

Polska-Milicz: Paliwa

2018/S 050-110548

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 023-048002)

Podstawa prawna:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Stawy Milickie Spółka Akcyjna w Rudzie Sułowskiej 20
Adres pocztowy: Sułów ul. Kolejowa 2
Miejscowość: Milicz
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 56-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Stawy Milickie Spółka Akcyjna Sułów ul. Kolejowa 2 (I piętro), 56-300 Milicz
E-mail: przetargi@stawymilickie.pl
Tel.: +48 713847110
Faks: +48 713847110
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.stawymilickie.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa paliw

Numer referencyjny: PN-1 /2018
II.1.2)Główny kod CPV
09100000 Paliwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy paliw:

1) Część I: oleju napędowego do zbiorników Zamawiającego znajdujących się w 5-pięciu Zakładach położonych w miejscowościach: Radziądz, Ruda Sułowska, Stawno, Potasznia, Krośnice.

2) Część II: oleju napędowego (ON), etyliny bezołowiowej (Pb 95) oraz skroplonego gazu ropopochodnego (LPG) do samochodów służbowych Zamawiającego poprzez sprzedaż w sieci publicznych stacji paliwowych na terenie całego kraju, (co najmniej jedna stacja w każdym województwie), w tym w odległości nie większej niż 30 km od każdego zakładu znajdującego się w miejscowościach Radziądz, Ruda Sułowska, Stawno, Potasznia, Krośnice.

2. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wykonania przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącej Załącznik Nr 3 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/03/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 023-048002

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: I i II
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 12/03/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 27/03/2018
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: I i II
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 12/03/2018
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 27/03/2018
Czas lokalny: 11:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: