Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 110548-2018

13/03/2018    S50

Polska-Milicz: Paliwa

2018/S 050-110548

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 023-048002)

Podstawa prawna:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Stawy Milickie Spółka Akcyjna w Rudzie Sułowskiej 20
Adres pocztowy: Sułów ul. Kolejowa 2
Miejscowość: Milicz
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 56-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Stawy Milickie Spółka Akcyjna Sułów ul. Kolejowa 2 (I piętro), 56-300 Milicz
E-mail: przetargi@stawymilickie.pl
Tel.: +48 713847110
Faks: +48 713847110
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.stawymilickie.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa paliw

Numer referencyjny: PN-1 /2018
II.1.2)Główny kod CPV
09100000 Paliwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy paliw:

1) Część I: oleju napędowego do zbiorników Zamawiającego znajdujących się w 5-pięciu Zakładach położonych w miejscowościach: Radziądz, Ruda Sułowska, Stawno, Potasznia, Krośnice.

2) Część II: oleju napędowego (ON), etyliny bezołowiowej (Pb 95) oraz skroplonego gazu ropopochodnego (LPG) do samochodów służbowych Zamawiającego poprzez sprzedaż w sieci publicznych stacji paliwowych na terenie całego kraju, (co najmniej jedna stacja w każdym województwie), w tym w odległości nie większej niż 30 km od każdego zakładu znajdującego się w miejscowościach Radziądz, Ruda Sułowska, Stawno, Potasznia, Krośnice.

2. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wykonania przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącej Załącznik Nr 3 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/03/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 023-048002

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: I i II
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 12/03/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 27/03/2018
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: I i II
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 12/03/2018
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 27/03/2018
Czas lokalny: 11:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: