Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 110608-2019

08/03/2019    S48

Magyarország-Budapest: Graffitieltávolítási szolgáltatások

2019/S 048-110608

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_47638985
Postai cím: Alföldi utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács-Demény Rita
E-mail: demenyr@fkf.hu
Telefon: +36 14596754
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fkf.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.fkf.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000233172019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000233172019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

K1953 Graffiti, vadpl., felület tiszt., diszpécser

Hivatkozási szám: EKR000233172019
II.1.2)Fő CPV-kód
90690000 Graffitieltávolítási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Graffiti- és vadplakát-eltávolítási, felülettisztítási munkák végzése, valamint monitoring- és diszpécserszolgálat működtetése

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90690000 Graffitieltávolítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest közigazgatási területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

24 hónap időtartamra graffiti- és vadplakát-eltávolítás, felülettisztítás végzése, monitoring- és, diszpécserszolgálat működtetése összesen nettó 156 000 000 HUF keretösszeg és II.2.11. pontban szereplő opciós nettó 40 000 000 HUF keretösszeg erejéig.

Várható fix mennyiségek:

8 250 m2 vegyszeres eltávolítás

7 300 m2 festéssel eltávolítás

1 100 m2 homokszórás

600 m2 védőréteg

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 1 000 000 HUF ajánlati biztosíték nyújtásához köti. A Kbt. 54.§ alapján ajánlattevő választása szerint teljesíthető

— az ajánlatkérő Budapest Bank Zrt.-nél vezetett HUF: 10102093-05086900-05000005 (IBAN: HU11-10102093-05086900-05000005 SWIFT: BUDAHUHB) számú számlájára történő befizetéssel úgy, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig a biztosíték összege Ajánlatkérő számláján jóváírásra kerüljön. A közlemény rovatban jelen eljárás számát, megnevezését (K1953 Graffiti- és vadplakát-eltávolítási, felülettisztítási munkák végzése, valamint monitoring- és diszpécserszolgálat működtetése) és az átutalás jogcímét (ajánlati biztosíték) fel kell tüntetni. A biztosíték befizetésére / átutalására vonatkozóan Ajánlattevőnek ajánlatához cégszerűen aláírt, eredeti vagy hiteles másolati nyilatkozatát, vagy a bank által kiadott, a bank képviselője / képviselői által aláírt eredeti, hiteles vagy egyszerű másolati igazolást kell csatolnia. A nyilatkozatnak / igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: befizetett / átutalt összeg, a befizető / átutaló neve, átutalás esetén azon számla száma, amelyről az átutalás történt, továbbá az átutalás / befizetés időpontja

— pénzügyi intézmény/biztosító által vállalt garancia/készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Abban az esetben, ha Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot bank vagy biztosító által vállalt garanciával illetve kötelezvénnyel nyújtja, az eredeti garanciát vagy kötelezvényt kell az ajánlathoz csatolnia. A bank vagy biztosító által vállalt garanciának, illetve készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénynek tartalmaznia kell Ajánlatkérő — mint Kedvezményezett — nevét, címét, Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevő) nevét, címét és a közbeszerzési eljárás számának, tárgyának megjelölését, valamint a bank, illetve biztosító nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) aláírását.

Ajánlatkérő a dokumentációban részletezte az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának és igazolásának módját.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Vállalt teljesítési határidő a graffiti-, illetve falfirka-eltávolítási és/vagy felülettisztítási munkák esetén (maximum 5 munkanap) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Az opciós rész a megkötendő keretszerződés időtartama alatt a keretösszeg kimerülését követően eseti írásbeli megrendelésekkel kerülhet lehívásra nettó 40 000 000 HUF összegig a keretszerződés tárgya szerinti szolgáltatásra. Ajánlatkérő az opciós részt nem köteles igénybe venni, illetve nem köteles teljes mértékben kimeríteni.

Várható opciós mennyiségek:

1 650 m2 vegyszeres eltávolítás

1 500 m2 festéssel eltávolítás

100 m2 homokszórás

155 m2 védőréteg

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az ajánlatok értékelése: 1–10 pont között

Az 1. és 2. értékelési részszempont a fordított arányosítás módszerével kerülnek értékelésre a dokumentációban megadottak szerint.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Megkövetelt igazolási mód:

A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1.§ – 16.§-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró okok hiányának előzetes igazolása érdekében.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be, figyelemmel a 3. § (3a) bekezdésében foglaltakra.

Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek — kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében — az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

P.1./I. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 19. § (1) bek. b) pontja alapján ajánlattevő saját vagy jogelődje a jelen felhívás feladását megelőző három, lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatás részét kell benyújtania.

Amennyiben az eredmény-kimutatások a céginformációs szolgálat honlapján megtalálhatók, úgy benyújtásuk nem szükséges.

Amennyiben az ajánlattevő az előírt időszakra vonatkozó beszámolóval (eredmény-kimutatással) azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, akkor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján alkalmasságát a graffiti- és vadplakát-eltávolítási, felülettisztítási munkákból, valamint monitoring- és diszpécserszolgálat működtetéséből származó nettó árbevételt tartalmazó nyilatkozattal jogosult igazolni, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az ÁFA nélkül számított közbeszerzés tárgya szerinti árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia a jelen felhívásban meghatározott értéket.

Amennyiben az ajánlattevő az előírt beszámolóval azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az eredmény kimutatás, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdését kell alkalmazni. (kiegészítő tájékoztatása kérése).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

A szerződés teljesítésére gazdasági-pénzügyi szempontból

P1.) Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján adózás előtti eredménye a jelen felhívás feladását megelőző 3 beszámolóval lezárt üzleti évben 2 egymást követő évben negatív volt.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése szerinti esetben ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (a graffiti- és vadplakát-eltávolítási, felülettisztítási munkákból, valamint monitoring- és diszpécserszolgálat működtetéséből) származó árbevétele nem éri el nettó 75 000 000 HUF-ot

A P.1/ pontban előírt alkalmassági követelményeknek elegendő, ha közös ajánlattevők egyike megfelel. [Kbt. 65. § (6) bekezdés]

Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik.

Ajánlattevőnek a gazdasági és pénzügyi, alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§-ában valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia.

Az alkalmasság igazolására irányadók a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései is.

Ajánlatkérő ezúton hívja fel a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdés rendelkezése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (5) bek. alapján AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (3) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

Ha AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban az EEKD-ot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (2) bek-ben foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek — kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében — az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az EEKD-ot a 321/2015. (X. 30.) Kr. 5-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.

AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az AK Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. rész alfa szakasz kitöltésével.

Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti ig. bekérése:

M.1.) Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés 21. § (3) bekezdés a) és (3a) bekezdés a) pontjai alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) legjelentősebb, graffiti eltávolítási és felületvédelmi munkavégzéssel összefüggő szerződésszerűen teljesített referenciák ismertetését, melynek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

— a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap megadásával),

— a szerződést kötő másik fél adatait (név, cím)

— az elvégzett szolgáltatás megnevezését, leírását (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen),

— a szolg. keretében kezelt, illetve védett felületek mértékét (m2-ben), (amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepeltetnie kell az ajánlattevő saját teljesítésének arányát is),

— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (1) bek. alapján:

a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bek. a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;

b) ha a szerződést kötő másik fél a fenti a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.

M.2.) Az AT-nek be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. c) pontja alapján graffiti- és falfirka-eltávolítás(felületkezelés), illetve felületvédelem tevékenység tárgykörben:

ISO 9001 minőségirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítványt vagy a Korm.rend. 24. § (3) bek. szerinti dokumentumokat.

A 321/2015. (X. 30.) Kormány Rendelet 21. § (3), a 22. § (1)-(2), valamint a 24.§ (3) bekezdésének megfelelő iratok benyújtására Ajánlatkérő a Kbt.69. § (4)-(7) bek. szerint hívja fel AT-(ke)t

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3 évben, graffiti-eltávolítási és felületvédelmi munkavégzéssel összefüggő, szerződésszerűen teljesített (akár több szerződés alapján) graffiti-eltávolításra vonatkozóan legalább 7 500 m2, felületvédelemre vonatkozóan legalább 450 m2 felületre kiterjedő — referenciával. Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

Az előírt alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez a Kbt. 65.§-ban foglaltak is alkalmazandók.

M2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik graffiti- és falfirka-eltávolítás (felületkezelés), illetve felületvédelem tevékenységre vonatkozó:

a) ISO 9001 minőségirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal vagy az EU más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékával.

Közös ajánlattétel esetén a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő a szolgáltatás ellenértékét saját forrásból biztosítja.

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése irányadó.

Az ellenérték megfizetése havonta utólagos elszámolással az előző havi megrendelések és teljesítésigazolások alapján magyar forintban benyújtott számla ellenében, banki átutalással történik, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1) bek. alapján, a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek.-ben foglaltak alapján a szerződéstervezetben részletezetteknek megfelelően.

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé nyertes közös ajánlattevőknek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.

Késedelmi kötbér és a meghiúsulási kötbér a dokumentáció részét képező szerződés tervezetben kerül részletezésre.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 09/04/2019
Helyi idő: 09:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 09/05/2019
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 09/04/2019
Helyi idő: 11:00
Hely:

EKR rendszer

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Az eljárás eredményéről a tájékoztatás, szerződéskötés: Kbt. 79. §, 131. § szerint.

2) Az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplő az, aki jelzést küld a jelen felhívás I.3. Kommunikáció pontban megadott elektronikus elérési úton

3) Hiánypótlás: Kbt. 71.§ szerint

4) Közös ajánlat benyújtása: a Kbt. 35. §-ban és a dokumentációban előírtak szerint lehetséges

5) Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) bekezdés és a dokumentáció szerint Felolvasólapot (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) kell csatolni

6) Kiegészítő tájékoztatás kérése: Kbt. 56. § szerint

7) Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a közbeszerzési dokumentumokra vonatkozóan Ajánlatkérő a kérdéseket írásban, magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg.

8) Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláíró(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által készített aláírás-mintáját vagy adott esetben meghatalmazást, a dokumentációban előírt formában

9) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (7) (adott esetben), a 66.§ (2) bekezdés (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) és a (6) bekezdés a) és b) pontjai vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is benyújtandó

10) Az ajánlattevőnek az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) bekezdés szerint a meghatározott tartalmi és formai követelményeknek és a Kbt. 47.§ (2) bekezdésnek megfelelően kell benyújtani

11) Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a jelen felhívás III.1.2), III.1.3) pontjaiban

12) Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani

13) A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő a regisztrált gazdasági szereplők részére elektronikus úton az EKR rendszeren keresztül küldi meg az eljárás során.

14) Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját

15) Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.

16) Ajánlattevőnek a dokumentációban előírtak szerint nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, amennyiben igen, a 321/2015. Korm. rendelet 13.§ szerinti iratokat csatolni kell. (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap)

17) Ajánlattevőnek a dokumentáció III.26.) pontja szerinti dokumentumokat, nyilatkozatokat, csatolnia kell az ajánlathoz (ajánlati dokumentáció 9. sz. melléklete).

18) Amennyiben Ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, akkor nyilatkozni köteles, hogy melyik tényt, adatot kíván így igazolni, és hogy mi az ezen tényt, adatot tartalmazó ingyenes, a magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége

19) A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. és végrehajtási rendeleti az irányadók

20) Ajánlatkérő az eljárásban ajánlati biztosítékot ír elő a II.2.4. pont szerint.

21) FAKSZ: Dinócsik Tünde (lajstromszám: 00472)

22) Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a szolgáltatás megrendelése nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.

23) Ajánlattevőnek az ajánlat részeként szakmai ajánlatot kell benyújtania a dokumentációban leírtak szerint.

24) Az ajánlattevőnek cégszerűen nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 2 évben legalább egy év időtartamban monitoring és diszpécserszolgálatot működtetett, továbbá nyertessége esetén a kötendő szerződés hatálya alatt működtetni képes.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-nak megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/03/2019