Services - 110931-2017

24/03/2017    S59    - - Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lietuva-Prienai: Inžinerinio projektavimo paslaugos

2017/S 059-110931

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Prienų rajono savivaldybės administracija
288742590
Laisvės a. 12
Kam: Linutė Mikušauskienė
LT-59126 Prienai
Lietuva
Telefonas: +370 31961121
El. paštas: l.mikusauskiene@prienai.lt
Faksas: +370 31961199

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.prienai.lt

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/

Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.3)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Kelių techninės priežiūros ir laboratorinės kontrolės, kelių projektavimo, kelių kadastrinių duomenų nustatymo paslaugos.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 12: Architektūrinės paslaugos; inžinerijos ir integruotos inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio inžinerijos paslaugos; susijusios mokslo ir techninio konsultavimo paslaugos; techninių tyrimų ir analizės paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Prienų rajono savivaldybė.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių techninės priežiūros ir laboratorinės kontrolės paslaugos (tyrimų ir bandymų), vietinės reikšmės kelių ir gatvių projektavimo paslaugos, vietinės reikšmės kelių ir gatvių kadastrinių duomenų nustatymo bei tikslinimo paslaugos.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71320000, 71354000, 71630000

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl vienos ar daugiau pirkimo dalių
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Techninė priežiūra (preliminarus kiekis – 3 000 000 EUR be PVM statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbų apimčiai); projektavimo paslaugos – preliminarus kiekis – 2 500 000 EUR be PVM statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbų apimčiai); kadastrinių duomenų nustatymas bei tikslinimas preliminarus kiekis: matavimai- 60 ha, tikslinimas-10 ha); laboratorinė kontrolė (preliminarus kiekis: nustatyti pagrindo mišinių sluoksnio storį-30 vnt.; nustatyti pagrindo mišinių granuliometrinę sudėtį- 30 vnt.; Nustatyti statinį deformacijos modulį – 30 vnt.; paimti pavyzdžius (kernus) ir storio nustatymas – 60 vnt.;nustatyti asfaltbetonio mišinio bitumo kiekį ir granuliometrinę sudėtį-60 vnt.;ištirti asfaltbetonio fizines-mechanines savybes- 20 vnt.; nustatyti asfaltbetonio kernų tankį ir sutankinimo laipsnį – 20 vnt.
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Galimų pratęsimų skaičius: 2
Pratęsiamų prekių ar paslaugų pirkimo sutarčių atveju – numatoma tolesnių sutarčių trukmė:
mėnesių: 24 (nuo sutarties sudarymo)
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)

Informacija apie pirkimo dalis

Pirkimo dalis Nr.: 1 Pirkimo dalies pavadinimas: Vietinės reikšmės kelių ir gatvių techninės priežiūros ir, projektavimo, kadastrinių duomenų nustatymo bei tikslinimo paslaugos
1)Trumpas aprašymas
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių techninės priežiūros ir, projektavimo, kadastrinių duomenų nustatymo bei tikslinimo paslaugos.
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71320000, 71354000, 71630000

3)Kiekis arba apimtis
Techninės priežiūros paslaugos (preliminarus kiekis – 3 000 000 EUR SMD apimčiai);
Projektavimo paslaugos (preliminarus kiekis – 2 500 000 EUR SMD apimčiai);
kadastriniai matavimai (preliminarus kiekis – 60 ha; matavimų tikslinimas – 10 ha.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Pirkimo dalis Nr.: 2 Pirkimo dalies pavadinimas: Laboratorinės kontrolės paslaugos
1)Trumpas aprašymas
Bandymai ir tyrimai.
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71630000

3)Kiekis arba apimtis
Laboratorinė kontrolė (preliminarus kiekis:nustatyti pagrindo mišinių sluoksnio storį-30 vnt.;nustatyti pagrindo mišinių granuliometrinę sudėtį- 30 vnt.;Nustatyti statinį deformacijos modulį – 30 vnt.;paimti pavyzdžius (kernus) ir storio nustatymas – 60 vnt.;nustatyti asfaltbetonio mišinio bitumo kiekį ir granuliometrinę sudėtį-60 vnt.;ištirti asfaltbetonio fizines-mechanines savybes- 20 vnt.; nustatyti asfaltbetonio kernų tankį ir sutankinimo laipsnį – 20 vnt.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Sutarties įvykdymo užtikrinimas – 10 proc. nuo pasiūlymo vertės be PVM, banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas.
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Užsakovas už atliktus darbus sumoka pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (sąskaitą faktūrą, darbų pridavimo aktą ir pažymą) po Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų gavimo, bet ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų po atsiskaitymo dokumentų gavimo.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
Netaikoma.
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1. Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus
Reikalavimas taikomas abiems pirkimo dalims
Pateikiama: Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma, ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas kandidatas ar dalyvis, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų. Dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentai išduoti anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklą arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.
Reikalavimas taikomas abiems pirkimo dalims.
Pateikiama:1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavime nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime. Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas;
2) Tiekėjo deklaracija (šių pirkimo dokumentų 4 priedas), patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba atitinkamos užsienio šalies išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.
3. Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus 1 ir 5 punktuose išvardytas veikas.
Reikalavimas taikomas abiems pirkimo dalims
Pateikiama:Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma fiziniams asmenims – apie jų teistumą (neteistumą), juridiniams asmenims – pažyma apie teismo priimtus sprendimus, teismo išduotas išrašas iš teismo sprendimo, jei toks yra, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduota pažyma. Dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentai išduoti anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
4. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.
Reikalavimas taikomas abiems pirkimo dalims
Pateikiama:1) Pateikiama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje registruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduota pažyma. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
2) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių įrodančių dokumentų, kad yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokomis. Perkančioji organizacija ,,Sodros“ informacinėje sistemoje tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.
3) Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra juridinis arba fizinis asmuo, pateikia atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentą.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
5. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.
Reikalavimas taikomas abiems pirkimo dalims.
Pateikiama:Tiekėjas turi nurodyti, kas jame, kaip juridiniame asmenyje, turi absoliučią balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime.
Jeigu absoliučią balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime turi fizinis asmuo, turi būti pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
6. Tiekėjas turi turėti teisę Lietuvos Respublikoje atlikti tiesioginius žemės gelmių geologinius tyrimus: inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą, mechaninio tyrimo ir kitos paskirties gręžinių gręžimą ir likvidavimą.
Reikalavimas taikomas I pirkimo daliai
Pateikiama:Tiekėjas (juridinis, fizinis asmuo ar šių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį) pateikia Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo nustatyta tvarka išduotą leidimą tirti žemės gelmes.
Leidimas turi būti išduotas nurodytiems žemės gelmių geologinio tyrimo darbams. Užsienio šalyje registruotas tiekėjas taip pat pateikia Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo nustatyta tvarka išduotą leidimą tirti žemės gelmes.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Netaikoma.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: Netaikoma.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
1. Tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu patvirtintas vadovaujančių ir už sutarties vykdymą atsakingų specialistų sąrašas (nurodant jų vardus, pavardes, pareigas, vykdant sutartį, profesinę kvalifikaciją). Taip pat turi būti pateikiama:
— Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos kvalifikacijos pažymėjimų (matininkų, geodezininkų) kopijos;
— atestato, suteikiančio teisę eiti ypatingo statinio projekto vadovo pareigas, statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos: keliai, kiti transporto statiniai, kopija;
— atestato, suteikiančio teisę eiti ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas, statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos: keliai, kiti transporto statiniai, kopija;
— atstato, suteikiančio teisę eiti techninės priežiūros vadovo pareigas, vykdant ypatingų statinių techninę priežiūrą susisiekimo komunikacijų srityje, kopija.
Kvalifikacijos atestatai turi būti galiojantys. Dokumentai pateikiami skenuoti elektroninėje formoje;
2.
— Akreditavimo pažymėjimų su priedais, kuriuose nurodytos akreditavimo sritys, kopijos (užsienio dalyviams – lygiaverčio dokumento kopija), patvirtinančios, kad nepriklausoma laboratorija atitinka LST EN ISO IEC 17025 arba lygiaverčių standartų reikalavimams.
— Jei tiekėjas ketina pasinaudoti galimybe remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais (ne savo, ūkio subjektų grupės partnerio ir ne subteikėjo), pateikiamas ketinimo protokolas, susitarimas ar kitas dokumentas, įrodantis tiekėjo galimybes pasinaudoti akredituotos laboratorijos paslaugomis ir šios laboratorijos akreditavimo pažymėjimas su nurodytomis akreditavimo sritimis.
3. Atitikimą kokybės vadybos sistemos standartui LST EN ISO 9001 (arba lygiaverčiam) patvirtinantis sertifikatas arba lygiavertis dokumentas.
4. EMAS arba ISO 14001 sertifikatas, arba kitas sertifikatas, išduotas įstaigų, atitinkančių ES teisės aktus ar atitinkamus Europos arba tarptautinius sertifikavimo standartus, arba lygiaverčiai įrodymai (pavyzdžiui, tiekėjo parengtų taikomų aplinkos apsaugos priemonių aprašymas).
5. Paskutinių 3 metų arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytų sutarčių sąrašas, nurodant paslaugų gavėjus, paslaugų rūšis, apimtis, įvykdymo datas. Kartu turi būti pateiktos užsakovų pažymos, kad sutartis įvykdyta tinkamai.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
1.Tiekėjas turi turėti kvalifikuotus specialistus, atsakingus už sutarties vykdymą bei turinčius ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį:
— bent vieną kvalifikuotą specialistą – matininką ar geodezininką;
— bent vieną kvalifikuotą specialistą, turintį teisę eiti ypatingo statinio projekto vadovo pareigas, statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos: keliai, kiti transporto statiniai.
— bent vieną kvalifikuotą specialistą, turintį teisę eiti ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas, statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos: keliai, kiti transporto statiniai.
— bent vieną kvalifikuotą specialistą, turintį teisę eiti techninės priežiūros vadovo pareigas, vykdant ypatingų statinių techninę priežiūrą susisiekimo komunikacijų srityje.
Tiekėjas gali siūlyti specialistą vienai ar kelioms pozicijoms, jei šis asmuo atitinka keliamus reikalavimus
Reikalavimas taikomas I pirkimo daliai
2.Bandymus atliksianti nepriklausoma laboratorija turi būti akredituota ir atitikti LST EN ISO IEC 17025 arba lygiaverčių standartų reikalavimams (akreditavimo sritis turi atitikti reikalaujamų laboratorinių bandymų pobūdį).
Reikalavimas taikomas II pirkimo daliai
3. Tiekėjas turi turėti įdiegtą kokybės vadybos užtikrinimo sistemą statybos techninės priežiūros srityje.
Reikalavimas taikomas I pirkimo daliai
4.Tiekėjas turi turėti įdiegtą aplinkos apsaugos vadybos sistemą.
Reikalavimas taikomas I pirkimo daliai
5. Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) įvykdęs arba vykdo bent 1 ar kelias, bet ne daugiau kaip 5, panašias sutartis, kurių bendra vertė būtų ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės. Panašia sutartimi bus laikoma:
I pirkimo daliai – kelių techninės priežiūros, projektavimo, kadastrinių duomenų nustatymo paslaugų teikimo sutartis, II pirkimo daliai – laboratorinės kontrolės ir tyrimų atlikimo sutartis.
Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomas sutartis, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomų sutarčių įvykdyta dalis per paskutinius 3 metus per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 metus) yra ne mažesnė nei 0,7 pasiūlymo vertės.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: taip

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 2.5.2017 - 13:00
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
3.5.2017 - 13:00
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
lietuvių kalba.
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
dienomis: 90 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 3.5.2017 - 13:45

Vieta:

Prienų rajono savivaldybės administracija, Laisvės a. 12, Prienai, 111 kab.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje turi teisę dalyvauti įgalioti asmenys, pateikę įgaliojimą ar kitą atitinkamą dokumentą.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija
Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis.
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
22.3.2017