Services - 110952-2017

24/03/2017    S59    - - Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lietuva-Alytus: Architektūros, inžinerijos ir planavimo paslaugos

2017/S 059-110952

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Alytaus miesto savivaldybės administracija
188706935
Rotušės a. 4
Kam: Vida Šerkšnienė
LT-62504 Alytus
Lietuva
Telefonas: +370 31555127
El. paštas: vida.serksniene@alytus.lt
Faksas: +370 31555192

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.alytus.lt

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Daugiau informacijos galima gauti iš: Alytaus miesto savivaldybės administracija
188706935
Rotušės a. 4
Kam: Lydijai Kračkienei
LT-62504 Alytus
Lietuva
Telefonas: +670 31555127
El. paštas: lydija.krackiene@alytus.lt
Faksas: +670 31555192

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.3)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Detaliųjų planų koregavimo paslaugų pirkimas.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 12: Architektūrinės paslaugos; inžinerijos ir integruotos inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio inžinerijos paslaugos; susijusios mokslo ir techninio konsultavimo paslaugos; techninių tyrimų ir analizės paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Alytaus miesto savivaldybės administracinė teritorija.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Detaliųjų planų koregavimas.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71240000

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl vienos ar daugiau pirkimo dalių
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Nurodyta Informacijoje apie pirkimo dalis.
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Galimų pratęsimų skaičius: 1
Pratęsiamų prekių ar paslaugų pirkimo sutarčių atveju – numatoma tolesnių sutarčių trukmė:
mėnesių: 1 (nuo sutarties sudarymo)
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 5 (nuo sutarties sudarymo)

Informacija apie pirkimo dalis

Pirkimo dalis Nr.: 1 Pirkimo dalies pavadinimas: Teritorijos, esančios tarp Jūratės, Stoties, Girakalnio gatvių, detaliojo plano koregavimo (TPD reg. Nr. T00075941 koregavimas) paslaugos pirkimas.
1)Trumpas aprašymas
Teritorijos, esančios tarp Jūratės, Stoties, Girakalnio gatvių, detaliojo plano koregavimas (TPD reg. Nr. T00075941 koregavimas.
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71240000

3)Kiekis arba apimtis
Planuojamos teritorijos plotas – apie 8,0000 ha (schema pridedama).
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 5 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Sutarties vykdymo terminas gali būti pratęstas šalių susitarimu 1 kartą ir ne ilgiau kaip 1 mėn.
Pirkimo dalis Nr.: 2 Pirkimo dalies pavadinimas: Alytaus miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo (TID reg. Nr. T00074797 koregavimas) paslaugos pirkimas.
1)Trumpas aprašymas
Alytaus miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas (TID reg. Nr. T00074797 koregavimas).
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71240000

3)Kiekis arba apimtis
Planuojamos teritorijos plotas – apie 15,0234 ha (schema pridedama).
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 5 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Sutarties vykdymo terminas gali būti pratęstas šalių susitarimu 1 kartą ir ne ilgiau kaip 1 mėn.
Pirkimo dalis Nr.: 3 Pirkimo dalies pavadinimas: Likiškių parko ribų formavimo ir naudojimo bei apsaugos reglamentų nustatymo detaliojo plano koregavimo (TPD reg. Nr. T00006043 koregavimas) paslaugos pirkimas.
1)Trumpas aprašymas
Likiškių parko ribų formavimo ir naudojimo bei apsaugos reglamentų nustatymo detaliojo plano koregavimas (TPD reg. Nr. T00006043 koregavimas).
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71240000

3)Kiekis arba apimtis
Planuojamos teritorijos plotas – apie 61 ha (schema pridedama).
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 5 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Sutarties vykdymo terminas gali būti pratęstas šalių susitarimu 1 kartą ir ne ilgiau kaip 1 mėn.
Pirkimo dalis Nr.: 4 Pirkimo dalies pavadinimas: Teritorijos, esančios tarp Jazminų, Aukštakalnio, Santaikos, Kepyklos, Topolių, Naujosios gatvių, detaliojo plano koregavimo (TPD reg. Nr. T00074401 koregavimas) paslaugos pirkimas.
1)Trumpas aprašymas
Teritorijos, esančios tarp Jazminų, Aukštakalnio, Santaikos, Kepyklos, Topolių, Naujosios gatvių, detaliojo plano koregavimas (TPD reg. Nr. T00074401 koregavimas).
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71240000

3)Kiekis arba apimtis
Planuojamos teritorijos plotas – apie 8,7000 ha (schema pridedama).
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 5 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Sutarties vykdymo terminas gali būti pratęstas šalių susitarimu 1 kartą ir ne ilgiau kaip 1 mėn.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Pirkimo sutarties užtikrinimui paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos pateikia sutarties įvykdymui užtikrinti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją. Užtikrinimo vertė – 5 proc. nuo sutarties paslaugos kainos dėl kiekvienos pirkimo dalies.
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Atsiskaitymai atliekami per 30 dienų nuo paslaugos užbaigimo ir suteiktos paslaugos perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo užsakovui dienos.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
Nenumatyta.
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1. Teikėjas, kuris yra fizinis asmuo ar teikėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti teikėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo, dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nėra priimto ir įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl kitų valstybių teikėjų atžvilgiu nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma, arba valstybės įmonės Registrų centro išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje kandidatas ar dalyvis registruotas (šalies, iš kurios jis atvyko), atitinkamų institucijų išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Jeigu teikėjui buhalterinės apskaitos paslaugas teikia kitas juridinis asmuo, teikėjas turi pateikti dokumentus dėl buhalterinę apskaitą tvarkančio juridinio asmens darbuotojų, kurie surašo ir turi teisę pasirašyti teikėjo apskaitos dokumentus, teistumo.
Reikalavimai taikomi visoms pirkimo dalims.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma.
2. Teikėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą. Taikoma kiekvienai jungtinės veiklos sutarties šaliai.
Pateikiama:
1) Jeigu teikėjas yra fizinis asmuo, pateikiamas teismo dokumentas, VĮ Registrų centro jungtinė pažyma apie fizinį asmenį, Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažyma apie fizinio asmens teistumą ar kitos kompetentingos institucijos arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
2) Jeigu teikėjas yra juridinis asmuo, teikėjas pateikia:
a. teikėjo vadovo pasirašytą laisvos formos deklaraciją apie dalyvį, turintį balsų daugumą (50 proc.+1 balsas) juridinio asmens dalyvių susirinkime;
b. jeigu nei vienas juridinio asmens dalyvis neturi tokios balsų daugumos arba toks dalyvis yra juridinis asmuo papildomų dokumentų teikti nereikia;
c. jei dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra fizinis asmuo, dėl šio asmens papildomai teikiama teismo pažyma, VĮ Registrų centro jungtinė pažyma apie fizinį asmenį, Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažyma apie fizinio asmens teistumą ar kitos kompetentingos institucijos arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Reikalavimai taikomi visoms pirkimo dalims.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma.
3. Teikėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nėra vykdomas ne teismo tvarka, neinicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.
Pateikiama:
1) Jeigu teikėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavime nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija neatlygintinai prieinamus duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime apie pirkimą.
Lietuvos Respublikoje registruotas teikėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra.
Kitos valstybės teikėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Reikalavimai taikomi visoms pirkimo dalims.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma.
2) Tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų 2 priedas), patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.
Reikalavimai taikomi visoms pirkimo dalims.
Pateikiamas dokumentas elektronine forma arba skenuotas dokumentas elektronine forma.
4. Teikėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Teikėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.
Pateikiama:
1. Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje kandidatas ar dalyvis registruotas (šalies, iš kurios jis atvyko), atitinkamų institucijų išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2. Jeigu teikėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavime nurodytų dokumentų dėl soc. draudimo įmokų. Perkančioji organizacija neatlygintinai prieinamus duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime apie pirkimą.
Lietuvos Respublikoje registruotas teikėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Kitos valstybės teikėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Reikalavimai taikomi visoms pirkimo dalims.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma.
5. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, arba kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
Pateikiama Teikėjo deklaracija (konkurso sąlygų 2 priedas).
Reikalavimas taikomas visoms pirkimo dalims.
Pateikiamas dokumentas elektronine forma arba skenuotas dokumentas elektronine forma.
Pastaba. Kvalifikacijos reikalavimai ūkio subjektų grupei, kuri pateikia bendrą pasiūlymą jungtinės veiklos sutarties pagrindu. Reikalavimai taikomi visoms pirkimo dalims: 1, 2, 3, 4, 5 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi tenkinti kiekvienas grupės narys atskirai ir pateikti kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Netaikoma.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: Netaikoma.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
Pateikiama:
1) Įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintas per paskutinius 3 metus (įskaitant ir laikotarpį iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) arba per laiką nuo tiekėjo registravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) įvykdytų ir (ar) vykdomų sutarčių sąrašas (konkurso sąlygų 3 priedas).
Sąraše turi būti nurodomas sutarties dalykas, užsakovas, sutarties kaina, darbų vykdymo laikotarpis.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma.
2) Užsakovo pažyma/atsiliepimas apie tinkamai įvykdytą ir (ar) vykdomą sutartį.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma.
Reikalavimas taikomas visoms pirkimo dalims.
2. a) Specialisto, atsakingo už sutarties vykdymą, gyvenimo aprašymas (CV), kuriame nurodoma vardas, pavardė, kvalifikacija, darbovietė, darbo patirtis (metais), pridedant atliktų darbų sąrašą.
Reikalavimas taikomas visoms pirkimo dalims.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma.
b) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba kitos Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą galiojantį kvalifikacijos atestatą arba lygiavertį dokumentą, suteikiantį teisę rengti detaliuosius planus.
Reikalavimas taikomas visoms pirkimo dalims.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma.
c) Darbo sutartis ar kiti darbo santykius patvirtinantys dokumentai (ketinimų protokolas) su įmonėje dirbančiu (ar ketinamu įdarbinti) fiziniu asmeniu – atestuotu detaliojo teritorijų planavimo specialistu. c dalies reikalavimas taikomas kai pasiūlymą teikia juridinis asmuo.
Reikalavimas taikomas visoms pirkimo dalims.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma.
Pastaba. Kvalifikacijos reikalavimai ūkio subjektų grupei, kuri pateikia bendrą pasiūlymą jungtinės veiklos sutarties pagrindu. Reikalavimai taikomi visoms pirkimo dalims: 1, 2 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus turi pateikti bent vienas grupės narys, atsižvelgiant į prisiimamus įsipareigojimus.
Pastaba. Pasitelkiami subteikėjai turi pateikti 2 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus. Savo pasiūlyme teikėjas turi nurodyti laimėjimo atveju ketinamus įdarbinti specialistus. Pasitelkiami specialistai turi pateikti 2 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus, jeigu suteiks atitinkamas paslaugas.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
Teikėjas per paskutinius 3 metus (įskaitant ir laikotarpį iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) arba per laiką nuo teikėjo įregistravimo dienos (jeigu teikėjas veiklą vykdė mažiau nei 3 metus) turi būti įvykdęs ir (ar) vykdantis bent 1 teritorijų detaliojo plano rengimo ir (ar) koregavimo sutartį, kurios vertė yra ne mažesnė kaip:
1.1. dėl I pirkimo dalies – 3 000 EUR su PVM;
1.2. dėl II pirkimo dalies – 4 000 EUR su PVM;
1.3. dėl III pirkimo dalies – 3 500 EUR su PVM;
1.4. Dėl IV pirkimo dalies – 3 100 EUR su PVM.
Jei sutartis vykdoma, tai vykdomos sutarties įvykdyta dalis yra ne mažesnė kaip:
1.1. dėl I pirkimo dalies – 3 000 EUR su PVM;
1.2. dėl II pirkimo dalies – 4 000 EUR su PVM;
1.3. dėl III pirkimo dalies – 3 500 EUR su PVM;
1.4. Dėl IV pirkimo dalies – 3 100 EUR su PVM.
2. Teikėjas turi pasiūlyti bent 1 (vieną) kvalifikuotą teritorijų planavimo specialistą, turintį ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį rengiant detaliuosius planus.
Jeigu teikėjas teikia pasiūlymą ne vienai pirkimo objekto daliai, jis turi siūlyti bent po 1 specialistą kiekvienai pirkimo objekto daliai, kuriai teikia pasiūlymą.
Pastaba. Kvalifikacijos reikalavimai ūkio subjektų grupei, kuri pateikia bendrą pasiūlymą jungtinės veiklos sutarties pagrindu. Reikalavimai taikomi visoms pirkimo dalims: 1, 2 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti bent vienas grupės narys, atsižvelgiant į prisiimamus įsipareigojimus.
Pastaba. Pasitelkiami subteikėjai turi atitikti 2 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Savo pasiūlyme teikėjas turi nurodyti laimėjimo atveju ketinamus įdarbinti specialistus. Pasitelkiami specialistai turi atitikti 2 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, jeigu suteiks atitinkamas paslaugas.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 2.5.2017 - 11:00
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
9.5.2017 - 10:00
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
lietuvių kalba.
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
iki: 2.8.2017
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 9.5.2017 - 10:45

Vieta:

Rotušės a. 4, 403 kab., Alytuje.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: Tiekėjai arba jų įgalioti asmenys.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija

Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti teikėjai, registruoti CVP IS, pasiekiamoje adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/

Registracija CVP IS yra nemokama. Pasiūlymus teikėjai turi pateikti tik su saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus.
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): Pretenzija turi būti pateikta CVP IS priemonėmis, perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas gali būti skundžiamas Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
22.3.2017