Services - 113071-2017

25/03/2017    S60    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Jonava: Supervision of building work

2017/S 060-113071

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Jonavos rajono savivaldybės administracija
188769070
Žeimių g. 13
For the attention of: Sandra Rusonienė
LT-55158 Jonava
Lithuania
Telephone: +370 34947562
E-mail: sandra.rusoniene@jonava.lt
Fax: +370 34950012

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.jonava.lt

Electronic access to information: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Electronic submission of tenders and requests to participate: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3)Main activity
General public services
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Smalinės up. Bukonių sen. ir Pūkinės up. (L-1-1) Kulvos sen. remonto darbų techninė priežiūra.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Jonavos rajonas.
NUTS code
II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Teikėjas turi gerai žinoti melioracijos statinių techninės priežiūros paslaugų teikimo principus, taisykles, normatyvinę – techninę dokumentaciją, sugebėti tinkamai įvertinti užbaigtų melioracijos statinių remonto normatyvinę kokybę, atitikimą techniniam darbo projektui ir sutarties sąlygoms. Tiekėjas turės prižiūrėti nuoseklų darbų vykdymą ir, jei reikės, spręsti inžinerinius, finansinius ir aplinkosaugos klausimus, iškilusius statybos metu. Tiekėjas turės teikti inžinerines konsultacijas, reikalingas tinkamam melioracijos darbų įgyvendinimui, prižiūrėdamas, kad būtų laikomasi visų sąlygų, susijusių su darbų kokybe ir kiekybe. Tiekėjas taip pat privalės kontroliuoti darbams naudojamų statybinių medžiagų, jų mišinių bei gaminių, dirbinių atitikimą techniniams darbo projektams pagal melioracijos statinių bei kitų normatyvinių – techninių dokumentų reikalavimus bei įvertinti melioracijos statinių normatyvinę kokybę, atitikimą techniniams darbo projektams. Teikdamas techninės priežiūros paslaugas, tiekėjas bus atsakingas už atliekamų darbų, tiekiamų medžiagų kontrolę statybvietėje bei jų atitikimą techninių darbo projektų reikalavimams. Tiekėjas turės vykdyti techninės priežiūros funkcijas vadovaujantis LR Melioracijos įstatymu, Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklių, taip pat Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.12.01:2008 bei sutarties sąlygomis.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

71247000

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one or more lots
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Techninė remonto darbų priežiūra privalės būti vykdoma techniniam prižiūrėtojui vykdomų darbų metu nerečiau kaip kartą per savaitę atvykstant į darbų vietą, priklausomai nuo darbų eigos.
I pirkimo objekto dalis – darbų apimtis šiame objekte 4 850 m;
II pirkimo objekto dalis – darbų apimtis šiame objekte 3 860 m.
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 12 (from the award of the contract)

Information about lots

Lot No: 1 Lot title: Pūkinės up. (L-1-1) Kulvos sen. remonto darbų techninė priežiūra
1)Short description
Teikėjas turi gerai žinoti melioracijos statinių techninės priežiūros paslaugų teikimo principus, taisykles, normatyvinę – techninę dokumentaciją, sugebėti tinkamai įvertinti užbaigtų melioracijos statinių remonto normatyvinę kokybę, atitikimą techniniam darbo projektui ir sutarties sąlygoms. Tiekėjas turės prižiūrėti nuoseklų darbų vykdymą ir, jei reikės, spręsti inžinerinius, finansinius ir aplinkosaugos klausimus, iškilusius statybos metu. Tiekėjas turės teikti inžinerines konsultacijas, reikalingas tinkamam melioracijos darbų įgyvendinimui, prižiūrėdamas, kad būtų laikomasi visų sąlygų, susijusių su darbų kokybe ir kiekybe. Tiekėjas taip pat privalės kontroliuoti darbams naudojamų statybinių medžiagų, jų mišinių bei gaminių, dirbinių atitikimą techniniams darbo projektams pagal melioracijos statinių bei kitų normatyvinių – techninių dokumentų reikalavimus bei įvertinti melioracijos statinių normatyvinę kokybę, atitikimą techniniams darbo projektams. Teikdamas techninės priežiūros paslaugas, tiekėjas bus atsakingas už atliekamų darbų, tiekiamų medžiagų kontrolę statybvietėje bei jų atitikimą techninių darbo projektų reikalavimams. Tiekėjas turės vykdyti techninės priežiūros funkcijas vadovaujantis LR Melioracijos įstatymu, Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklių, taip pat Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.12.01:2008 bei sutarties sąlygomis.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

71247000

3)Quantity or scope
Techninė remonto darbų priežiūra privalės būti vykdoma techniniam prižiūrėtojui vykdomų darbų metu ne rečiau kaip kartą per savaitę atvykstant į darbų vietą, priklausomai nuo darbų atlikimo eigos. Objekto darbų apimtis – 4 850 m.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 6 (from the award of the contract)
5)Additional information about lots
Lot No: 2 Lot title: Smalinės up. Bukonių sen. remonto darbų techninė priežiūra
1)Short description
Teikėjas turi gerai žinoti melioracijos statinių techninės priežiūros paslaugų teikimo principus, taisykles, normatyvinę – techninę dokumentaciją, sugebėti tinkamai įvertinti užbaigtų melioracijos statinių remonto normatyvinę kokybę, atitikimą techniniam darbo projektui ir sutarties sąlygoms. Tiekėjas turės prižiūrėti nuoseklų darbų vykdymą ir, jei reikės, spręsti inžinerinius, finansinius ir aplinkosaugos klausimus, iškilusius statybos metu. Tiekėjas turės teikti inžinerines konsultacijas, reikalingas tinkamam melioracijos darbų įgyvendinimui, prižiūrėdamas, kad būtų laikomasi visų sąlygų, susijusių su darbų kokybe ir kiekybe. Tiekėjas taip pat privalės kontroliuoti darbams naudojamų statybinių medžiagų, jų mišinių bei gaminių, dirbinių atitikimą techniniams darbo projektams pagal melioracijos statinių bei kitų normatyvinių – techninių dokumentų reikalavimus bei įvertinti melioracijos statinių normatyvinę kokybę, atitikimą techniniams darbo projektams. Teikdamas techninės priežiūros paslaugas, tiekėjas bus atsakingas už atliekamų darbų, tiekiamų medžiagų kontrolę statybvietėje bei jų atitikimą techninių darbo projektų reikalavimams. Tiekėjas turės vykdyti techninės priežiūros funkcijas vadovaujantis LR Melioracijos įstatymu, Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklių, taip pat Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.12.01:2008 bei sutarties sąlygomis.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

71247000

3)Quantity or scope
Techninė remonto darbų priežiūra privalės būti vykdoma techniniam prižiūrėtojui darbų metu ne rečiau kaip kartą per savaitę atvykstant į darbų vietą, priklausomai nuo darbų atlikimo eigos. Objekto darbų apimtis – 3 860 m.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 12 (from the award of the contract)
5)Additional information about lots

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Numatyta 5 proc. bendros sutarties kainos su PVM bauda.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Su tiekėju už tinkamai ir laiku suteiktas paslaugas bus atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo atliktų paslaugų akto pasirašymo ir PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos. Per ataskaitinį laikotarpį atliktų paslaugų akte nurodomas techninės priežiūros įvykdymo procentas turi būti ne didesnis nei per ataskaitinį laikotarpį atliktų remonto darbų procentas. Galutiniam apmokėjimui už atliktas paslaugas gauti tiekėjas galės pateikti PVM sąskaitą-faktūrą tik tada, kai bus pasirašytas paslaugų perdavimo-priėmimo aktas ir atliktų paslaugų aktas.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Netaikoma.
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Pateikiama: Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 1.3.2017. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija
2. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.
Pateikiama: 1) Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 2017-03-01. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas. 2) Tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, deklaracija, patvirtinanti, kad fizinis asmuo, kuriam išduota pažyma, turi balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
3. Tiekėjas neturi neįvykdytų įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR.
Pateikiama: 1) Lietuvos Respublikoje registruotas fizinis ar juridinis asmuo pateikia Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotą dokumentą arba VĮ Registrų centro išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentą. Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 1.3.2017. 2) Lietuvos Respublikoje registruoto juridinio asmens duomenis dėl Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo pasitikrina pati Perkančioji organizacija. Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą arba VĮ Registrų centro išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą. Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 1.3.2017. Jei pateikiami dokumentai išduoti anksčiau, tačiau jų galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, tokie dokumentai jų galiojimo laikotarpiu yra priimtini.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
4. Tiekėjui teisės aktų nustatyta tvarka turi būti suteikta teisė atlikti melioracijos statinių techninės priežiūros paslaugas.
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduoto atestato arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduoto dokumento kopija. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Netaikoma.
Minimum level(s) of standards possibly required: Netaikoma.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
1. Specialistų sąrašas (konkurso sąlygų priedas Nr. 6) ir specialisto kvalifikacijos atestato, suteikiančio teisę eiti melioracijos statinių techninės priežiūros vadovo pareigas, kopija. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
2. Per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau kaip 3 metus) tiekėjo įvykdytų melioracijos statinių techninės priežiūros paslaugų teikimo sutarčių sąrašas kartu su užsakovų pažymomis apie tai, jog paslaugos buvo atliktos tinkamai. Pažymose turi būti nurodyta paslaugų atlikimo vertė, data (arba laikotarpis) bei informacija, ar paslaugos atliktos tinkamai. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Minimum level(s) of standards possibly required:
1. Tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip 1 (vieną) specialistą, turintį teisę eiti melioracijos statinių techninės priežiūros vadovo pareigas.
2. Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau kaip 3 metus) yra tinkamai įvykdęs bent vieną melioracijos statinių techninės priežiūros paslaugų teikimo sutartį, kurios vertė per nustatytą laikotarpį ne mažesnė kaip:
I pirkimo objekto daliai: 588 EUR be PVM;
II pirkimo objekto daliai: 602 EUR be PVM.
Jei pasiūlymas teikiamas abiems pirkimo objekto dalims, tai tiekėjas turi būti tinkamai įvykdęs nors vieną melioracijos statinių techninės priežiūros paslaugų teikimo sutartį, kurios vertė per nustatytą laikotarpį ne mažesnė kaip 602 EUR be PVM.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: yes

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 26.4.2017 - 09:00
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
3.5.2017 - 09:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Lithuanian.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Date: 3.5.2017 - 9:45

Place:

Žeimių g. 13, Jonava, 318A kab.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Additional information about authorised persons and opening procedure: Vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti tiekėjo vadovas arba įgaliotas asmuo, pateikęs asmens tapatybę įrodantį dokumentą ir įgaliojimą.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information
Pirkimas vykdomas CVP IS. Pirkimo dokumentacija paskelbta CVP IS.
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Skundų pateikimo terminai nurodyti Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23.3.2017