Építési beruházás - 113506-2022

04/03/2022    S45

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2022/S 045-113506

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 24290188241
Postai cím: Pap Károly Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Módos István
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11265832216
Postai cím: Kossuth Lajos Út 5
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Mónika
E-mail: urban.monika@trvzrt.hu
Telefon: +36 56422522
Fax: +36 56373029
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.trvzrt.hu/
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit kft.
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: EU-s forrásfelhasználások projektfelügyelete

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Hajdúnánás távvezeték,KFCS. ivóvíztisztító mű kiv.

Hivatkozási szám: EKR000896162021
II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében a „Keleti Főcsatorna Felszíni Ivóvíztisztító mű - Balmazújváros -Hajdúnánás-Hajdúböszörmény távvezeték építése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 16 976 300 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45232100 Vízvezeték-építés járulékos munkája
45232150 Vízelosztó csővezetékkel kapcsolatos munka
45232151 Vízvezeték-felújítással kapcsolatos építési munkák
45232430 Vízkezelés
45247130 Vízvezeték építése
45262220 Ivóvízkútfúrás
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Balmazújváros, Hajdúnánás és Hajdúböszörmény települések közigazgatási területei

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A339/2014.(XII.19.)Kr. AK feladatai közé utalja többek között az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításához szükséges közbesz-i eljárások lebonyolítását.

A kivitelezés főbb indikatív (tájékoztató jellegű) mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése is szükséges:

A Keleti Főcsatorna Felszíni Ivóvíztisztító műtől (továbbiakban KFCS) Hajdúnánásig egy vezetékpár épül ki.

A KFCS területéről 2x4,5 km hosszban, GÖV, DN 400 átmérővel indulnak a vezetékek a 3318. számú közútig. Itt lecsatlakozik egy GÖV, DN 300-as, 3,2 km hosszú vezeték, amely Balmazújváros vízellátását biztosítja. Ebből a csomópontból Hajdúböszörményig is kiépül egy vízvezeték GÖV, DN 400 átmérővel, 7,8 km hosszban, melyről vízátadás történhet akár 5000 m3 / nap mennyiségben.

A leágazási csomóponttól a vezetékpár Hajdúnánásig GÖV, DN 250 átmérővel, 2x 25,5 km-en, összesen ~ 51 km hosszban épül meg. A hajdúnánási vízmű a jelenlegi biológiai ammóniamentesítéses technológiájának fenntartása mellet, 1000 m3/nap kapacitással üzemeltethető.

A párhuzamos vezetékeket úgy kell kialakítani a szükséges kiegészítő szerelvényekkel, aknákkal, gépészeti elemekkel, hogy bármelyik vezetéken előforduló üzemzavar esetén átkormányozható, kiszakaszolható legyen az adott vezeték.

Hajdúnánáson jelenleg egy régi 150 m3-es víztorony üzemel, amely kiváltásra kerül egy 1000 m3-es toronnyal.

A vezetékek építése érint meglévő út, vasút, vízfolyás és közművek keresztezéseket is.

Irányítástechnika

A vezetékeket ún. okos távvezetékként kell megvalósítani.

A távvezetékek kritikus helyein (pl. átadási pontok, légtelenítők) új távadatközlési alapú mennyiség mérési és nyomás mérési pontok kialakítása történjen meg. Az átadási pontokon (végpont, nyomásfokozó, leágazások) on-line pH, Cl2 és NTU mérők beépítése szükséges.

További feladat a vezeték „SMART”, funkciókkal történő ellátása oly módon, hogy Ajánlattevő bizonyos légszelepekbe (még gyárilag, a helyszíni beépítés előtt) infokommunikációs eszközök telepítésére tesz javaslatot. Ezek az „okos légszelepek” legyenek képesek arra, hogy üzemeltetési adatokat gyűjtsenek és továbbítsanak a vezeték üzemeltetője felé (folyamatirányító rendszerébe).

Az „okos légszelepek” körének-, és hálózaton belüli pozíciójának meghatározása, valamint a gyűjteni és továbbítani kívánt adatforgalom specifikálása alapvetően az Ajánlattevő feladata az Üzemeltető bevonásával.

A víztornyok, szennyvízátemelők szintjei is bejelzésre kerüljenek az Üzemeltető irányítástechnikai rendszerébe.

Nyertes AT feladatát képezi a közbesz.dok-ok részét képező műszaki tartalomhoz a vízjogi eng. és kivit. tervek elkészítése a191/2009.(IX.15.)Kr.megfelelő tartalommal. NyertesAT teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dok-ban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban,jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szer.telj. során a FIDIC Sárga Könyv rendelkezései alkalmazandók.

A 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bek foglaltak alapján a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség igazolása AT feladata.

A szerz.teljesítése során szükséges a266/2013.(VII.11.)Korm. rend.szerinti VZ-TER jog-gal rendelkező szakember bevonása. AT ajánlatában csatolja nyilatkozatát,hogy a szerződéskötés időpontjára a szerz. teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog a266/2013. (VII.11.) Korm. rend.szerinti VZ-TER jog-gal rend.szakember(ekk)el.

Részletesen: KD.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Név: A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata (hónap, legkedvezőbb: 36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap) / Súlyszám: 32
Minőségi kritérium - Név: 2.1.AFIII/1.3.M.2.1) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak ellenőrzési többlet szakmai tap. (hónap, max: 36, min 0) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.2. AF III/1.3. M.2.2) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett építménygépészeti többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.3. AF III/1.3. M.2.3) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember települési vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.4. AF III/1.3. M.2.4) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett építményvillamossági többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min: 0) / Súlyszám: 8
Ár - Súlyszám: 68
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Uniós és/vagy hazai támogatás

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 154-408236
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Hajdúnánás távvezeték, KFCS. ivóvíztisztító mű kivitelezés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
17/02/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 27420322207
Postai cím: Fő Utca 65.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@meszaroskft.com
Telefon: +36 22594016
Fax: +36 23532157
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 16 976 300 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

MV-ÉV jogosultságú szakember biztosítása

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

Ajánlattevő neve: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 8086 Felcsút Fő Utca 65.

Adószám: 27420322207

Ajánlattevő neve: KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság

Székhelye: 4400 Nyíregyháza Vécsey Utca 21.

Adószám: 11876566215

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § előírásai szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/03/2022