Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 113706-2018

14/03/2018    S51

Magyarország-Budapest: Public relations szolgáltatások

2018/S 051-113706

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Miniszterelnökség
Nemzeti azonosító szám: AK10272
Postai cím: Kossuth Lajos tér 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Soltész Adrienn
E-mail: soltesz.adrienn@me.gov.hu
Telefon: +36 17954664
Fax: +36 17950362
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg
A felhasználói oldal címe: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási keretszerződés kommunikációs tevékenységek ellátására – 3 részben

II.1.2)Fő CPV-kód
79416000 Public relations szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási keretszerződés kommunikációs tevékenységek ellátására – 3 részben

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79821000 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások
79342200 Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások
79822500 Grafikai tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország területén belül az eseti megrendelésben rögzített teljesítési hely.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Beszerzés tárgya szerinti nyomda, grafikai tervezés, DTP és egyéb produkciós feladatok ellátása:

a) Kiadványok, szórólapok, és egyéb nyomdai terméke k tervezése, előkészítése és kivitelezése,

b) Dekorációs és marketing eszközök, illetve reklámajándék tárgyak tervezése és kivitelezése,

c) Egyéb elektronikus megjelenési lehetőségek megtervezése és elkészítése.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 12/07/2016
Befejezés: 31/12/2018
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Közszolgáltatásfejlesztés Operatív Program, Vidékfejlesztési Program, Magyar Halgazdálkodási Operatív Program

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 146-263996

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 3
Elnevezés:

Vállalkozási keretszerződés kommunikációs tevékenységek ellátására – 3 részben – 3. rész

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
12/07/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Pátria Nyomda Zrt.
Postai cím: Hunyadi János út 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: labat.csilla@patria.hu
Telefon: +36 304275583
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 200 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Eredeti szerződés megkötésének időpontja: 2016.07.12.

1. sz. szerződés módosítás megkötésének időpontja: 2017.06.19.

2. sz. szerződés módosítás megkötésének időpontja: 2018.02.22.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésnek megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/03/2018

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
79416000 Public relations szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
79821000 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások
79342200 Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások
79822500 Grafikai tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország területén belül az eseti megrendelésben rögzített teljesítési hely.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A beszerzés tárgya szerinti nyomda, grafikai tervezés, DTP és egyéb produkciós feladatok ellátása:

a) Kiadványok, szó rólapok, és egyéb nyomdai termékek tervezése, előkészítése és kivitelezése,

b) Dekorációs és marketing eszközök, illetve reklámajándék tárgyak tervezése és kivitelezése,

c) Egyéb elektronikus megjelenési lehetőségek megtervezése és elkészítése.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 12/07/2016
Befejezés: 31/12/2018
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 200 000 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Pátria Nyomda Zrt.
Postai cím: Hunyadi János út 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: labat.csilla@patria.hu
Telefon: +36 304275583
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): a Szerződés V. fejezete (A vállalkozói díj, fizetési feltételek) egy új, V./A fejezettel egészül ki.

„V./A Szerzői vagyoni jogok.

1. A jelen szerződés teljesítése során vagy annak eredményeképpen a Vállalkozó által elkészített és Megrendelő részére átadott valamennyi szerzői jogi védelem alá eső alkotás (a továbbiakban: mű) felhasználása tekintetében Felek úgy állapodnak meg, hogy azokra a Megrendelő – jelen megállapodás alapján az 5.1. pontban foglaltakon túl külön díjazás nélkül – területi és időbeli korlátozás nélküli, minden ismert felhasználási módra vonatkozó, az V./A.4. pontra tekintettel nem kizárólagos felhasználási jogot szerez. Ennek megfelelően a Megrendelő különösen jogot szerez arra, hogy a műveket átdolgozza, tetszőleges példányban és alkalommal többszörözze, nyilvánosságra hozza, illetve kép-, vagy hangfelvételen rögzítse, terjessze, számítógépre vagy elektronikus adathordozóra másolja, harmadik személynek hasznosítás céljából átadja, illetve bármely ismert módon a nyilvánossághoz közvetítse. A Megrendelő a művek felhasználási jogát harmadik személyre átruházhatja, továbbá harmadik személynek a művek további felhasználására és átdolgozására a Vállalkozó beleegyezése nélkül engedélyt adhat.

2. Vállalkozó szavatol azért, hogy a mű tekintetében nem áll fenn harmadik személynek olyan joga, amely Megrendelő jogszerzését kizárná vagy korlátozná. E tekintetben harmadik személyt a Megrendelővel szemben semmiféle jog nem illet meg, és ebből eredően a Megrendelővel szemben semmiféle jogcímen többletdíj-igény nem érvényesíthető. Amennyiben a művön fennálló felhasználási jog jelen szerződés szerinti megszerzését harmadik személy joga akadályozza, illetve a műveken fennálló felhasználási jog jelen szerződés szerinti gyakorlását harmadik személy joga korlátozza, a Megrendelő a szerződéstől elállhat, és vállalkozótól kártérítést követelhet.

3. A felhasználási jogok ellenértékét az 5.1. pontban megjelölt vállalkozói díj tartalmazza.

4. Felek megállapodnak, hogy az V./A.1. pontban leírtakkal párhuzamosan, Vállalkozónak az elkészült műveken fennálló felhasználási joga jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig fennmarad.”.

VII.2.2)A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

A Szerződés 5.2. pontja szerint, valamint a Szerződés 2. mellékletét képező, a Vállalkozó nyertes ajánlatában megadott ártáblázatban foglaltak szerinti egységárak valamennyi felmerülő költséget tartalmaznak, ideértve a jogdíjakat is.

A fentiek alapján a Felek által egyező akarattal megkötött Szerződés szerint fizetendő díjak kiterjednek a Szerződés során keletkező szerzői jogi védelem alá eső művek felhasználási jogainak ellenértékre is, azonban a Szerződés a felhasználási jogok terjedelméről külön nem rendelkezik, ezért – figyelemmel a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 42. §-ában, illetve az „Általános Szerződési Feltételek operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” dokumentum 11. pontjában foglaltakra – szükségessé vált a szerződés közös megegyezéssel történő módosítása. A Szerződés módosítására 141.§ (6) bekezdésben foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett került sor.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 200 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 200 000 000.00 HUF