Árubeszerzések - 114100-2016

05/04/2016    S66

Magyarország-Budapest: Tömegközlekedési buszok

2016/S 066-114100

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Volánbusz Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK08487
Postai cím: Üllői út 131.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár József
E-mail: beszerzes@volanbusz.hu
Telefon: +36 62560111
Fax: +36 14557904
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.volanbusz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.volanbusz.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: KMKK – Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK21686
Postai cím: Nagysándor József út 24.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU32 Észak-Alföld
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sebestyén István
E-mail: kmkk@kmkk.hu
Telefon: +36 56420111
Fax: +36 56514564
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kmkk.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.volanbusz.hu/hu/tarsasagunkrol/kozbeszerzes
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Volánbusz Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK08487
Postai cím: Üllői út 131.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár József
E-mail: beszerzes@volanbusz.hu
Telefon: +36 62560111
Fax: +36 14557904
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.volanbusz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.volanbusz.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Volánbusz Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK08487
Postai cím: Üllői út 131.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár József
Telefon: +36 62560111
E-mail: beszerzes@volanbusz.hu
Fax: +36 14557904
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.volanbusz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.volanbusz.hu
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Zárt végű pénzügyi lízing szerződés.

II.1.2)Fő CPV-kód
34121100 Tömegközlekedési buszok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

13 db új, normál padló magasságú, 2 tengelyes szóló (M3/II. osztályú) regionális feladatokra alkalmas autóbuszok beszerzése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU32 Észak-Alföld
A teljesítés fő helyszíne:

Nyertes Ajánlattevő – műszaki átadás-átvétel lebonyolítására alkalmas – telephelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

13 db új, normál padlómagasságú, 2 tengelyes, szóló (M3/II. osztályú) regionális feladatra alkalmas autóbusz beszerzése zárt végű pénzügyi lízingszerződés keretében.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Lízing futamidő ajánlattevő által vállalt kezdőnapja (azaz a teljes mennyiségből utolsóként átadott autóbusz átadás-átvételének napjától számítva min. 30 nap, max. 180 nap) (nap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Az ajánlattevő által – a 24 hónap kötelező jótálláson felül – vállalt jótállás mértéke (min. 0 hónap, max. további 24 hónap) (hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Ajánlattevő által a kötelező jótállási (24 hó) tartama alatt szavatolt üzemképességi mutató (értékei min. 90 %-max. 100 %) (%) / Súlyszám: 5
Költség kritérium - Név: Nettó gépérték összesen (HUF) / Súlyszám: 45
Költség kritérium - Név: Teljes élettartamra vetített energiafelhasználási és szennyezőanyag kibocsátási költség (EUR) / Súlyszám: 10
Költség kritérium - Név: Lízing ügyleti kamat (maximum a 3 havi BUBOR plusz 6 % kamatfelár) (%) / Súlyszám: 10
Költség kritérium - Név: Önerő (mértéke min. 0 %, max. 10 %) (%) / Súlyszám: 5
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 54
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 138. § (1) bekezdésére.

A beszerzés tárgya 13 db egyforma felszereltségű, azonos gyártmányú új autóbusz, ezért a részajánlattétel lehetősége ellentétes a gazdasági célszerűség követelményeivel (Kbt. 50. § [2] bekezdés).

Ajánlatkérő a becsült értéket nem kívánja közölni, a II.1.5) pont technikai információt tartalmaz.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

— az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll,

— ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a fentiekben meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be,

— a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1–16. § rendelkezései szerint kell igazolni,

— ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a Korm. rendelet II. fejezetének megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá,

— ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. rendelet III. és IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Korm. rendelet 1. § (3)–(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandók.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatály alá eső alvállalkozót.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P.1) A Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján Ajánlattevő adott esetben választása szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt – valamennyi, cégkivonatában szereplő számlavezető pénzügyi intézményétől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozata az alábbi tartalommal:

— mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját,

— a vezetett bankszámlaszám(ok) megjelölése,

— az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapos időtartamban volt e 30 napot meghaladó, 1 000 000 HUF-nál nagyobb összegű sorban állás valamelyik vezetett számláján.

P.2) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő adott esetben választása szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozata az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított előző 2 lezárt üzleti évben összesen áfa nélkül számított, a beszerzés tárgyából (új autóbusz értékesítése szállítási vagy adásvételi szerződéssel és/vagy gépjármű tartós bérlete [operatív lízingje] és/vagy pénzügyi lízingje) származó nettó árbevételéről, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.

A Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő a P.2) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő felhívja ajánlattevőt az igazolások benyújtására.

Közös ajánlat esetén a Kbt. 5. § (6) bekezdés figyelembe vételével a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők közül a P.1) pont vonatkozásában elég, ha 1 megfelel, a P.2) pont vonatkozásában együttesen is megfelelhetnek.

AZ előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésben meghatározottak szerint.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére ha:

P.1) bármelyik, cégkivonatában szereplő pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatban foglaltak alapján, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapra vonatkozóan számláján 30 napot meghaladóan 1 000 000 HUF-nál nagyobb összegű sorban állás fordult elő. Ajánlatkérő sorban álláson a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában foglaltakat érti;

P.2) az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 2 üzleti évben összesen, áfa nélkül számított, a beszerzés tárgyából (új autóbusz értékesítése szállítási vagy adásvételi szerződéssel és/vagy gépjármű tartós bérlete [operatív lízingje] és/vagy pénzügyi lízingje) származó nettó árbevétele nem éri el a 250 000 000 HUF értéket.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M.1) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Korm. rend. 1. § 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, új autóbusz értékesítése szállítási vagy adásvételi szerződéssel és/vagy gépjármű tartós bérlete (operatív lízing) és/vagy pénzügyi lízingje tárgyú ügyleteiről a Korm. rend. 22. § (1)–(2) bekezdésének megfelelő módon.

Az igazolás vagy nyilatkozat minimális tartalma:

— teljesítés ideje,

— a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely, képviselő neve, telefonszáma, fax-száma, elektronikus levélcíme),

— a referencia tárgya, mennyisége,

— az ellenszolgáltatás összege,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Közös ajánlattevők az M.1) pontban foglaltaknak együttesen is megfelelhetnek. Amennyiben ajánlattevő a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt.

M.2) Az alkalmasság igazolható az ajánlattevő által az ajánlathoz csatolt olyan – az 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő, legalább 1 éve működő szervizzel aláírt – minimum együttműködési szándéknyilatkozatot, vagy együttműködési megállapodást, vagy erre irányuló érvényes, élő szerződést, amely a megajánlott autóbusz gyártmány jótállási ill. egyéb javításra felhatalmazott. Az igazoló dokumentumok mellett csatolni kell a felhatalmazást és a szerviz működésére vonatkozó, az illetékes szakhatóság által kiadott igazolást is. Az ajánlattevőnek nyilatkozattal kell igazolnia a műhely pontos címét is.

M.3) Az Ajánlattevőnek csatolnia kell az érvényes ISO:9001:2008, ISO 14001:2004 Integrált Minőség-és Környezet-központú Irányítási Rendszer (IMKIR) vagy azokkal egyenértékű rendszerek szerinti működést igazoló tanúsítványt, más egyenértékű tanúsítványt, ill. az Ajánlattevő egyenértékű minőségbiztosítási és környezet-központú irányítás megvalósítása érdekében tett intézkedéseinek egyéb bizonyítékait. Az egyenértékűséget a Kbt. 24. § (3)–(4) bekezdései szerint kell értelmezni.

A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdésre tekintettel Ajánlatkérő felhívja ajánlattevőt az igazolások benyújtására.

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdés figyelembevételével a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére ha:

M.1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben 1 vagy több szerződő féltől származó, összesen legalább 9 db új autóbusz értékesítésére vonatkozó szállítási vagy adásvételi szerződéssel és/vagy gépjármű tartós bérletére (operatív lízingjére) és/vagy pénzügyi lízingjére, mint a beszerzés tárgyára vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő teljesítéséről szóló igazolással, vagy nyilatkozattal alátámasztott referenciával, amelynek értéke összesen elérte legalább az áfa nélkül számított 500 000 000 HUF-ot (Korm. rend. 21. § [1] bekezdés a) pont);

M.2) az ajánlattétel időpontjában nem rendelkezik legalább 1 – az ajánlat tárgyát képező autóbusztípusok jótállási ill. egyéb javításra felhatalmazott – az 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendeletben, a rendelet 3. sz. melléklet 1., 2., 3., 4., számú járműfenntartó tevékenységekre vonatkozóan meghatározott követelményeknek megfelelő – az ajánlatkérő szolnoki székhelyétől (címe: 5000 Szolnok, Nagysándor József út 24.) legfeljebb 150 km-re fekvő (www.google.hu/maps internetes térkép alkalmazásba írt adatok alapján meghatározott), legalább 1 éve működő szervizzel (Korm. rendelet 21. § [1] bekezdés c) pont);

M.3) az ajánlattétel időpontjában nem rendelkezik érvényes ISO:9001:2008, ISO 14001:2004 Integrált Minőség-és Környezet-központú Irányítási Rendszer (IMKIR) vagy azokkal egyenértékű rendszerek szerinti működést igazoló tanúsítvánnyal, illetőleg rendelkezik ezekkel egyenértékű minőségbiztosítási és környezetközpontú irányítás megvalósítása érdekében tett intézkedések egyéb bizonyítékaival.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Ajánlatkérő késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér és jótállás (garancia) vállalását írja elő a Ptk. 6:186. § és a közbeszerzési dokumentumokban található szerződéstervezetnek megfelelően.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő az autóbuszok ellenértékét HUF alapú, zárt végű pénzügyi lízing keretében, havonta, lízingtárgyanként is és összesítetten is kiállított pénzügyi értesítő levél alapján a lízingszerződésben meghatározott havi lízingdíj megfizetésével teljesíti a Kbt. 135. § (1) és (5)–(6) bekezdéseiben és a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdéseiben meghatározott feltételek szerint.

Lízing konstrukció:

— finanszírozás: zárt végű pénzügyi lízing, lineáris törlesztési móddal,

— futamidő: a szerződéskötés legfeljebb 7. hónapjától számított 48 hónap, mely az értékelési szempontot jelentő, de legfeljebb 6 hónapos szállítási határidőt követően kezdődik meg,

— finanszírozás devizaneme: HUF,

— kamatozás: változó, 3 havi BUBOR alapkamaton számítva, az ügyleti kamat kamatfelár komponense nem változhat a futamidő alatt, az értékelési szempontot jelentő ügyleti kamat mértéke nem haladhatja meg a 3 havi BUBOR+6 % értéket.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az autóbuszok feleljenek meg az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben „a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról” és a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben „a közúti járművek forgalomba helyezésének és a forgalomban tartásának műszaki feltételeiről” rögzített előírásoknak.

Az ajánlat tárgyát képező autóbuszokra vonatkozó üzemeltetés helyén és az üzembe helyezéskor hatályos jogszabályi előírásokat, az érvényes műszaki szabványokat, a vonatkozó európai közösségi irányelveket, rendeleteket, és egyéb előírásokat az autóbusz gyártójának és forgalmazójának, valamint ajánlattevőnek be kell tartania, ajánlata elkészítése során ezekre figyelemmel kell lennie, a megajánlott autóbuszoknak ezeknek maradéktalanul meg kell felelniük.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 09/05/2016
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 09/05/2016
Helyi idő: 11:00
Hely:

Volánbusz Zrt., 1091 Budapest, Üllői út 131., IV. emeleti tanácsterem.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § (1), (3)–(6) bekezdései szerint jár el. Az ajánlatok bontásánál a Kbt. 68. § (4) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertethető a rendelkezésre álló fedezet összege is.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő jelen eljárást a Kbt. 7. § (1) bekezdés alapján közszolgáltatói tevékenységének biztosítása céljából folytatja le.

2. Az eljárásban való részvétel feltétele: az Ajánlati Dokumentációt (továbbiakban: AD) ajánlatonként legalább 1 ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak igazoltan át kell vennie vagy elektronikus úton el kell érnie. A dokumentáció másra át nem ruházható, közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a dokumentációt 1 ajánlattevő veszi át igazoltan.

3. Az AD rendelkezésre bocsátásának módja: teljes egészében letölthető a www.volanbusz.hu/hu/tarsasagunkrol/kozbeszerzes elérési helyről. Az AD elektronikus úton történő letöltését a dokumentációban található „visszaigazoló adatlap” kitöltésével és a beszerzes@volanbusz.hu elektronikus levélcímre történő visszaküldésével igazolni kell. A kitöltött adatlapot és megküldésének igazolását csatolni kell az ajánlathoz.

4. Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva a Kbt. 68. § (2) bekezdés alapján 1 eredeti példányban kell benyújtani írásban, zártan, roncsolásmentes csomagolásban, magyar nyelven, papír alapon. Az ajánlathoz 1 példányban csatolni kell az eredeti példányról képolvasó készülékkel készült CD-re vagy DVD-re írt elektronikus példányt, mely jelszó nélkül olvasható.

5. Kiegészítő tájékoztatás: AD III. fejezet 2. pontja szerint.

6. Ajánlatkérő a hiánypótlásra vonatkozóan a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint jár el.

7. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ban foglalt feltételeknek, különös figyelemmel a (2)–(3) bekezdésre.

8. Az ajánlat összeállításának követelményei: az AD III. fejezet 1.pontja szerint.

9. Minősített ajánlattevők jegyzéke: ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján, hogy a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban állapítja meg ajánlattevők P.1) és P.2) valamint az M.1), M.2), M.3) pont szerinti alkalmassági követelményeket.

10. Folyamatban levő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

11. Ajánlat benyújtása: az AD II. fejezete szerint.

12. Az ajánlatok benyújtásának helyszíne: Volánbusz Zrt., 1091 Budapest, Üllői út 3. emelet 314. iroda. Munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9:00–14:00 óráig, pénteken 9:00–12:00 óra, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00–11:00 óra között. A postán feladott ajánlatokat ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig igazoltan.

13. Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához (5 000 000 HUF, azaz ötmillió forint) köti a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

14. Az ajánlatban szereplő (kivéve Költség kritérium 2. pontja) valamennyi adatot HUF-ban kell megadni. Az átszámítás szabályai az AD-ban.

15. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből vagy téves kézbesítéséből eredő kockázat ajánlattevőt terheli.

16. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőt terheli.

17.Ajánlati felhívásban meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.

18. Ajánlatkérő (Volánbusz Zrt.) más ajánlatkérő nevében (KMKK – Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt., 5000 Szolnok, Nagysándor József út 24.) végzi a beszerzést.

19. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
Internetcím: http://www.kozbeszerzes.hu
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
Internetcím: http://www.kozbeszerzes.hu
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/04/2016