Supplies - 114170-2021

Display compact view

05/03/2021    S45

België-Evere: Militaire gepantserde voertuigen

2021/S 045-114170

Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid

Leveringen

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: MRMP-L/P — Algemene Directie Material Resources — Divisie Overheidsopdrachten — Sectie "Land Systems" — Ondersectie "Programma's"
Postadres: Eversestraat 1
Plaats: Evere
Postcode: 1140
Land: België
Contactpersoon: Lauwens Loïc Jean-Pol
E-mail: loic.lauwens@mil.be
Telefoon: +32 24415500

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: https://www.mil.be/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=402743

I.2)Soort aanbestedende dienst
I.3)Hoofdactiviteit
Defensie
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Aankoop van lichte en zware gepantserde vrachtwagens en afsluiten van een meerjarige open overeenkomst voor de technische assistentie
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen

NUTS-code BE Belgique / België

II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Aankoop van lichte en zware gepantserde vrachtwagens en afsluiten van een meerjarige open overeenkomst voor de technische assistentie.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

35410000 Militaire gepantserde voertuigen

II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met bekendmaking van een aankondiging van een opdracht
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
1. Prijs. Weging 60
2. Kwaliteit. Weging 40
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
MRMP-L/P--19LP101-F18_0
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

Vooraankondiging

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2019/S 021-046994

Aankondiging van een opdracht

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2020/S 017-038192

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr:
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
26.2.2021
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 7
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: DAF Trucks
Plaats: Eindhoven
Land: Nederland

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 268 876 080,01 EUR
V.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
VI.2)Nadere inlichtingen:
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Raad van State
Plaats: Brussel
Land: België

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: zie begeleidende documenten (aankondiging overheidsopdracht)
Land: België

VI.3.2)Instellen van beroep
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming: zie begeleidende documenten (aankondiging overheidsopdracht)
Land: België

VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
1.3.2021