A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 115004-2020

10/03/2020    S49

Magyarország-Dunakeszi: Építési munkák

2020/S 049-115004

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Dunakeszi Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_80230874
Postai cím: Fő út 25.
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Németh Samu
E-mail: nemeths@dunakeszi.hu
Telefon: +36 27542800
Fax: +36 27341208
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.dunakeszi.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000156332020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000156332020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás mélyépítési munkákra, Dunakeszin

Hivatkozási szám: EKR000156332020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keret-megállapodás Dunakeszi Város Önkormányzata közigazgatási területén lévő különféle mélyépítési építmények építési, illetve építési jellegű felújítási és sürgősségi munkákra.

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeképpen a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) szerint keret-megállapodást köt, az (a) feladat egyedi szerződések (a továbbiakban ESZ) „építés, építés jellegű felújítás” munkákra, a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontjának alkalmazásával, konzultációt követően) és a (b) feladat „útfenntartási, útjavítási és sürgősségi munkákra vonatkozó” a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásával (továbbiakban közvetlen megrendelés, vagy KM) munkákra vonatkozóan.

Az elvégzendő munkák és azok várható főbb mennyiségei a II.2.4. pontban találhatóak (lásd még az egyéb közbeszerzési dokumentációban foglaltakat is).

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45112710 Tereprendezési munkák zöldterületen
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233120 Közút építése
45233125 Útkereszteződés építése
45233141 Közútkarbantartás
45233142 Közútjavítás
45233162 Kerékpárút építése
45233228 Útburkolat építése
45233260 Gyalogosok által használt utak építése
45247112 Vízelvezető csatorna építése
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Dunakeszi Város Önkormányzata közigazgatási területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

a) feladat (ESZ) tervezett mennyiség:

— Teljes szerkezeti rétegrenddel épülő út vagy kerékpárút építése ~ 22 500 m2

— Meglévő burkolaton kerékpársáv kijelölése ~ 2 000 m2

— Aszfaltburkolat lokális javítása hengerelt aszfalt kátyúzással ~ 7 000 m2

— Aszfaltburkolat javítása hengerelt aszfalt szőnyegezéssel ~ 20 000 m2

— Természetes kőburkolat építése kötött ágyazatba ~ 2 000 m2

— Beton térkőburkolat építése ~ 4 000 m2

— Közvilágítási kandelláberek építése ~ 50 db

— Főútvonali csomópont komplex átépítése jelzőlámpás forgalomirányítással 2 db

— Zöldfelületek, parkok felújítása, fejlesztése

— D 1800 vb. gravitációs csapadékcsatorna - 365,5 m

— D 1000 b gravitációs csapadékcsatorna - 1762,5 m

— D600 b csapadékcsatorna építése - 232 m

Az ESZ-nél adott esetben, a feladatot a nyertes AT egyéb szükséges szolgáltatások biztosításával együtt látja el (kiegészítő tervezési, kiegészítő engedélyeztetés),

A kivitelezés megkezdéséhez szükséges engedélyek beszerzésében való közreműködésre, az ajánlatkérő eltérő rendelkezése hiányában, a nyertes AT köteles.

Az ESZ-k értéke előzetesen nem meghatározható, előreláthatóan mindenkori uniós értékhatárt nem érik el, előre láthatóan évente, átlagosan nettó 1 000 000 000 - 2 000 000 0000 forint össz. értékűek, tervezett számuk: min. 40 db

b) feladat (KM): Útfenntartás, útjavítás, illetve a sürgősségi, a közterületen észlelt balesetveszélyes, azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítási munkák, közvetlen megrendelés útján megküldésével.

Az AK - lakossági hibabejelentések fogadására, kezelésére is alkalmas- díjmentesen elérhető applikációt üzemeltet, ahova beérkeznek az alábbi jelzések:

— Kátyú

— Közvilágítás

— Árok nem megfelelően funkcionál

— Balesetveszélyes járda

— Balesetveszélyes kerékpárút

— Csapadékcsatorna

— Csapadékvíz kivezetés

— Kidöntött oszlop, tábla

— Park és zöldterület probléma

— Egyéb

Az AK a KM -ket jellemzően, de nem kizárólagosan, az AT számára hozzáférhető saját, naponta frissülő online adatbázisában való feltüntetésével is érvényesíti, ezért ennek napi szinten történő nyomon követése az AT feladata.

A KM-ek esetén a javítási feladatokat fő szabály a megrendelés napjától számított 5 napon belül meg kell kezdeni és 10 napon belül be kell fejezni.

A KM-ek közül az azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítást 24 órán kell elhárítani.

A KM-ek várható száma min. 250 db.

Az AT adott esetben, különösen, de nem kizárólagosan, az azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítás esetén, intézkedési késedelem nélküli, szombati, vasárnapi, ünnepnapi, illetve éjszakai munkavégzésre is köteles. Az AT ebbe a körbe tartozó a teljesítés érdekében felmerülő szombati, vasárnapi, ünnepnapi, illetve éjszakai és a rendkívüli munkavégzés esetén díj-, illetve költségtöbbletre nem tarthat igényt.

Az AT-nak nem csak elvégezni köteles az ESZ-k szerinti kivitelezéséket, hanem ezen túlmenően az AK-val fennálló hosszú távú kapcsolat során, folyamatosan annak rendelkezésére kell, hogy álljon az előre nem ismert, nem ütemezhető mennyiséggel és időtartammal megvalósítandó egyedi munkák teljesítésének vonatkozásában is.

Az AT-nak egyszerre több (cca. 8-10 db), egy időben felmerülő beszerzési igényét is ki kell tudnia elégítenie, így a párhuzamos munkavégzés, több KM és/vagy egyedi ajánlat egyidejű benyújtása és/vagy a kivitelezési munkák összehangolása, a KM-ek és az ESZ-k egyidejű lebonyolítása is AK- i elvárás.

Az ESZ-ek esetében AT feladat a már elkészült közművekről pontos geodéziai felmérés elkészítése, és átadása az AK részére, a csapadékvíz hálózatot érintő munkák előtt dokumentált és rögzített kamerás vizsgálat elkészítése, a kivitelezés megkezdése előtt a munkaterület és környéke dokumentálása, az okozott károk keletkezésének beazonosítására.

Jótállás időtartama: minimum 12 hónap.Az ESZ esetében értékelési szempont.

A jótállási, a szavatossági és az alkalmassági idő kezdőnapja a konkrét munkákra vonatkozóan megkötött egyedi szerződés szerinti (műszaki) átadás-átvételi eljárás eredményes lezárásának időpontja

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1./ Az M2/a pontban, az MV-KÉ pozícióra bemutatott szakembernek, belterületi utak fenntartásban, az alkalmasságnál előírtakon felül szerzett többlet tapasztalata (max. további 12 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2./ Az M2/b pontban, az MV-VZ pozícióra bemutatott szakembernek, belterületi csatorna hálózat fenntartásban, az alkalmasságnál előírtakon felül szerzett, többlet tapasztalata (max. további 12 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3.Az egyedi szerződésekre (a kötelező12 hónapon felül) vállalt többlet jótállás időtartama (max. további 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 6 000 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 60
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Részajánlat kizárva: Az a) és b) feladat körében elvégzendő munkanemek szinte teljes mértékben átfedik egymást. A b feladat estében csak az elvégzésre nyitva álló határidő más. Tekintettel arra, hogy mind az a) és mind a b) feladat körében a vállalkozó „folyamatos” jelenléte szükséges, műszakilag és gazdaságilag is ésszerűtlen lenne a részajánlattétel lehetősége.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Nem lehet AT, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gaz.-i szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) - (2) -ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Az AT-nek az EKKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, az igazolásokat kizárólag AK Kbt. 69. § (4) szerinti felhívására kell benyújtania, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) szerint. A Kbt. 67. § (4) alapján be kell nyújtani az AT nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (EKR űrlap) Csatolni kell a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, erre vonatkozó nyilatkozatot kell csatolni. (Korm. rend. 8. § i) pont ib) alpont, illetve 10. § g) pont gb) alpont) (EKR űrlap). A Kbt. 62. § (1) k) pont kc) alpontjára vonatkozóan csatolni kell az AT nyilatkozatát, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az AT - ben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van, az AT azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn (Kr. 8. § i) pont ic) alpont, illetve 10. § g) pont gc) alpont); (EKR Űrlap).

A Kbt. 74. § (1) b) alapján ki kell zárnia az eljárásból azt az AT- t, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. bekezdésére. A Kbt. 64. § (1)-(2) és a Kr. 3.§ (2)-(5) bek és, 15. § (1)-(2) bek. is irányadóak.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A nyertesnek az ESZ-k teljesítésekor be kell tartania 14001 környezetvédelmi vezetési és 9001 minőségbiztosítási és a MEBIR (MSZ 28001-OHSAS 18001) munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszerek által megfogalmazott előírásokat.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság:

Alkalmatlan az AT, ha:

a) az AT, az alkalm. igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) nincsen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén nincsen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, vagy nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt, vagy

b) az építőipari kivitelezési tevékenységet végző bármelyik gazdasági szereplő nem teljesíti az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Mo-n- letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor, a(EEKD) foglalt nyilatkozatát kell benyújtania.

a) a Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan kérhető nyilvántartások adatai alapján,

b) a nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az EEKD benyújtásával, kell előzetesen igazolni, hogy az ajánlattevő (a továbbiakban AT) megfelel az Ajánlatkérő (a továbbiakban AK) által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Elegendő a IV. rész alfa szakaszának kitöltése.

A Kbt. 69.§ (4) alapján felhívottnak kell igazolnia a megfelelést, az alábbiak szerint:

P/1 A Kr. 19. §(1). b) szerint a felhívás feladását megelőző három üzleti évre vonatkozóan saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített beszámolóit, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az AT az P/1 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az AT alkalmas, ha működésének ideje alatt mélyépítési építmények építési, illetve építési jellegű felújítási és fenntartási munkáinak ellátásának megvalósításából származó, nettó árbevétele eléri az 1 000 000 000 forintot.

Amennyiben az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló benyújtása nem szükséges.

P/2 A Kr. 19.§ (1). c) szerint a csatolni kell a cégszerűen aláírt nyilatkozatott a felhívás feladását megelőző üzleti év tekintetében mélyépítési építmények építési, illetve építési jellegű felújítási és fenntartási munkáinak ellátásából származó, általános nettó árbevételéről és teljes nettó árbevételéről, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az AT P.1 vagy P.2 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az előírt iratok benyújtása nem lehetséges, az alkalmassági igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb dokumentummal igazolhatja alkalmasságát. Az AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az AK által előírt iratok benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.

Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékben megjelenített, az AK követelményeinek megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy az AT megfelel az AK által meghatározott követelményeknek, az előírt igazolás benyújtása nem szükséges, azonban erre a körülményre - a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének megjelölése mellett -már az EEKD-ban, amennyiben megadása ott nem lehetséges, az ajánlatba csatolt külön nyilat-ban utalni kell.

Ha a Kr. szerinti minősített AT-k hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazd. szereplő megfelel az adott alkalm. követelménynek, az AK a minősített AT-k elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az EU egy másik tagállamában letelepedett gazd.szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert AT-k hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja, erre már az EEKD-ban, amennyiben annak megadása ott nem lehetséges, az ajánlatba csatolt nyilatkozatban utalni kell, megjelölve, hogy mi az ezen tényt/adatot tartalmazó nyilvántartás, és, elektronikus nyilvántartás esetén, mi az elérési út.

Indokolás a 4 évnél hosszabb megállapodás miatt:

A keretmegállapodás jellegére tekintettel (folyamatos rendelkezésre állás igénye, egyszerre 8-10 ESZ teljesítése), a szerződésszerű teljesítés csakis helyszíni raktárbázis, építőanyagok és gépek tárolására alkalmas őrzött telephely, mérnökiroda, készenléti fizikai és irányító személyzet szociális ellátását biztosító ideiglenes épületek kialakításával lehetséges. Mindezen létesítmények kialakításának, üzemeltetésének, a szükséges erőforrások biztosításának a költségeire a keretmegállapodás egységárai biztosítanak fedezetet a nyertes AT számára.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő ha:

P/1 az üzemi/üzleti eredménye a felhívás feladását megelőző 3 üzleti év tekintetében több mint egyszer volt negatív.

P/2 a felhívás feladását megelőző üzleti év tekintetében a mélyépítési építmények építési, illetve építési jellegű felújítási és fenntartási munkáinak ellátásából származó, Áfa nélkül számított árbevétele nem éri el az 1 milliárd forintot és az Áfa nélkül számított teljes árbevétele nem éri el a 1 500 000 000 forintot.

Mélyépítés alatt az AK a Kbt. 1. számú mellékletében is meghatározott, alábbi tevékenységeket érti: út-, járdaépítés/felújítás; közmű építés/felújítás; útburkolat építése/felújítása; köztér, közterület építési/felújítása.

Az alkalmassági feltételeket az AK a minősített AT-k jegyzékékhez képest szigorúbban határozta meg.

Szerződéskötési feltételek hogy:

A) rendelkeznie kell az alábbi szakemberekkel:

(a) min.1 fő műszaki felsőfokú szakirányú, vegyész/építő/közlekedés mérnöki végzettségű, aszfaltkeverék gyártási és bedolgozási technológiák meghatározásában, gyártás és bedolgozás minőségbiztosításában, a szakirányú végzettsége megszerzése óta, min. 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik.

(b) min.2 fő szakmunkással, akik útépítési és/vagy útépítő szakmai végzettségűek.

(c) min. 6 fő, aki földmunkagép-kezelői jogosultsággal rendelkeznek.

B) rendelkeznie kell legalább egy, max. 50 km-es, közúton mért távolságon belül lévő saját vagy bérelt - telefon, fax és e-mail kapcsolattal rendelkező irodával/ irodakonténerrel, öltözővel/ öltöző konténerrel és min.300 nm tároló területtel bíró - telephellyel, amelyet az AK ellátási kötelezettsége keretében gyakran előforduló azonnali beavatkozást igénylő krízishelyzetelhárítás érdekében a teljesítésbe be tud vonni.

C) szerződéskötési feltétel: EWC kódok: 17 05 04; 17 01 07; 17 02 03; 20 02 01; 17 09 04 típusú építési hulladékok szállítására és befogadására vonatkozó olyan igazolás (szándéknyilatkozat a befogadótól, és szállító járművekre vonatkozó minősítések.) az erre feljogosított vállalkozótól, mely alapján az AT a teljesítés során ezek elhelyezéséről a jogszabályokban írtaknak megfelelően gondoskodni tud.

D) Az AT-nak a keret-megállapodás teljes időtartamára összkockázatú (allrisks típusú) biztosítást kell kötnie vagy kiterjeszteni min. 100 millió Ft/káresemény és min. 250 millió forint/éves kártérítési limittel.

Amennyiben az AT a fentiek (a-d pontok) teljesülését nem igazolja, az AK úgy tekinti, hogy az AT érdekkörében felmerült okból hiúsult meg a szerződéskötés, és a második legkedvezőbb ajánlattevővel köti meg a szerződést, amennyiben őt az összegezésben megjelölte!

Mellékkötelezettségek:

Jótállási biztosíték: az ESZ nettó díjának 2,5 %-a.

Ha a AT több mint 1 -szer a biztosítékot nem bocsátja rendelkezésre AZ AK megszüntetheti a keretmegállapodást.

Kötbérek:

Késedelmi: véghatáridő tekintetében max. az ESZ nettó díjának 20 %-a. Mértéke nettó 500 millió Ft a nettó díj 1 %-a/nap. Az 500 millió Ft és feletti összeg esetén a díj 0,5-%-a /nap. A max elérése + 60 nap után az AK egyoldalúan megszüntetheti az ESZ-t, Ha az AT több mint 3 alkalommal késedelmesen teljesít, és késedelmét nem tudja kimenteni az AK jogosult a keretmegállapodás megszüntetésére.

Hibás teljesítési: max az érintett rész nettó vállalkozói díjának 5 %-a, max az ESZ nettó vállalk. díj 10 %-a.

Az AK megszüntetheti a keretmegállapodást, ha az ESZ-k tekintetében az AT több mint 3 alkalommal hibásan teljesít.

Meghiúsulási: Az ESZ- k esetében az AT-nek felróható bármely okból meghiúsul, mértéke az ESZ-k nettó díjának 30 %-a. AZ AK jogosult a keretmegállapodás megszüntetésére ha az AT az ESZ meghiúsulása az AT súlyos kötelezettségszegésére vezethető vissza.

A keretmegállapodás AK általi megszüntetése esetén 200 000 000 forint egyösszegű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles az AT.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az EEKD benyújtásával, kell előzetesen igazolni, hogy az AT megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Elegendő a IV. rész alfa szakaszának kitöltése.

A Kbt. 69.§ (4) alapján felhívottaknak kell igazolnia a megfelelést, az alábbiak szerint:

M/1 A felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben befejezett, de 8 évnél nem régebben megkezdett szerződésszerűen teljesített referenciák igazolása.

Egy referenciával több alkalmassági követelmény is igazolható mind a kettő pont esetén. AT-k az alkalmassági követelményeknek korlátlan számú referencia bemutatásával megfelelhetnek.

AK:

— szerződésszerű teljesítés alatt érti: a korábbi megrendelő fél által teljesítésigazolással elfogadott teljesítést, amennyiben a korábbi megrendelő a szerződő féllel szemben a szerződésből fakadó hátrányos jogkövetkezményeket nem érvényesített

— fenntartási munkák alatt érti: a karbantartási, hibaelhárítási munkákat is

— csapadékcsatorna alatt érti: mindazokat a munkákat, amelyek magukba foglaltak legalább, burkolt útfelület alatt vezetett zárt csapadékvíz elvezetését szolgáló csatorna, valamint víznyelő építési munkákat is

— teljes szerkezeti rétegrend alatt érti: megvalósult legalább 2 réteg aszfaltburkolat, legalább 15 cm vastagságú zúzottkő vagy ckt útalap, fagyvédő réteg beépítése a teljes felületen

— városi, belterületi építmények alatt érti: a megyeszékhelyeket, a megyei jogú városokat, és a 40 000 főt elérő lakossággal rendelkező városi jogállású települések belterületi építményeit.

M/2 Azoknak a szakembereknek a felsoroló megnevezését (EKR űrlap), akiket be kíván vonni a teljesítésbe, és akikkel az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak meg kíván felelni, feltüntetve, illetve csatolva - adott esetben - az érvényes jogosultság igazolására szolgáló névjegyzéki jelölést (betűjel, regisztrációs szám), valamint az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározott szakmai tapasztalat igazolására e szakemberek szakmai gyakorlatának a bemutatása (EKR űrlap).

AK tájékoztatja az AT-ket, hogy tekintettel a várható nagyszámú megrendelésre, a folyamatos készlenlétre, a nyertes AT egyéb szerződéses kötelezettségeire, a beteg- és egyéb kötelező szabadságokra, pihenő időkre, valamint, arra a kötelezettségre, hogy a szakember teljesítésbe való tényleges, érdemi bevonásától nem lehet eltekinteni az egyedi szerződés kapcsán, egy szakember csak egy pozícióra mutatható be.

M/3 A felhívás feladását megelőző utolsó három üzleti év tekintetében éves átlagos statisztikai fizikai állományi létszámáról és a vezető tisztségviselőinek létszámáról készült kimutatást.

M/4 A MSZ EN ISO 14001 környezetvédelmi vezetési rendszerre vonatkozó - a vonatkozó európai szabványsorozatnak megfelelő, független szervezet által tanúsított - érvényes tanúsítványa másolatának csatolását, vagy az ezzel egyenértékű, megtett intézkedéseinek egyéb bizonyítékai csatolását, ha az ajánlattevőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége a tanúsítványt az ajánlattételi határidő lejártáig megszerezni, feltéve, hogy az ajánlattevő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványnak. Az AK egyéb bizonyíték körében elfogadja a környezetvédelmi rendszerrel kapcsolatban készült kézikönyvek, szabályzatok, illetve egyéb dokumentációk cégszerűen aláírtformáját.

M/5 A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, műszaki felszereltség leírását és csatolni kell a rendelkezésre állás jogcímét igazoló bizonyítékokat (nyilvántartó lap, bérleti (elő)szerződés. Gépek esetében ezen kívül csatolni kell a gépek műszaki jellemzőit, adatait igazoló tartalmazó dokumentumokat (gépkönyv vonatkozó része, érvényes forgalmi engedély stb.).

A rendelkezésre állást jogcímét igazoló bizonyíték akkor megfelelő, ha az a tulajdonjog fennállását, vagy ennek hiányában a használat jogcímét igazolja.

Az alkalmassági feltételeket az AK minősített AT-k jegyzékékhez képest szigorúbban határozta meg

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben befejezett, de 8 évnél nem régebben megkezdett:

M/1.1 Szerződésszerűen teljesített, min. 24 hónapra kötött keret-megállapodásokból, és/vagy más keret jellegű szerződés(ek)ből származó, min. 150 db egyedi szerződés és/vagy megrendelés alapján végzett, különböző városi és/vagy belterületi építmények építési jellegű felújítási és/vagy fenntartási munkáinak megvalósítását, amelyek tartalmaztak:

— min. 10 000 nm teljes szerkezeti rétegrenddel kivitelezett út vagy kerékpárút építést, és

— min. 5 000 nm hengerelt aszfalt kátyúzást, és

— min. 1 000 nm kötött ágyazatba rakott természetes kőburkolat építését, és

— min. 1 000 nm beton térkő burkolat építést, és

— min. 250 m legalább DN 1350 mm, csapadékcsatorna építést, és

— min. 1 db, út vagy közterület felújítást és/vagy fenntartást és/vagy építést, amely tartalmazott min. 30 db közvilágítási kandelláber telepítést is, és

— min. 1 db, út vagy közterület felújítást és/vagy fenntartást és/vagy építést, amely tartalmazta min. 1 db jelzőlámpás közlekedési csomópont építést is, és

— olyan azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítási, intézkedési késedelem nélküli fenntartási (sürgősségi) munkát, ahol a) a különféle műtárgyi munkák (víznyelőrács és/vagy tisztító akna fedlap javítása és/vagy szintbehelyezése) és b) a különféle nyomvonalas munkák (közcsatorna és/vagy víznyelőbekötés javítása) és c) az aszfaltburkolat helyreállítást (kátyúzás) ahol a teljesítések száma (a+ b+ c) elérte az összesen a 40 db-ot, és amely munkák mindegyike esetében a munka megrendelése és a veszélyelhárítás (az adott munka elvégzése) között max. 24 óra telt el.

M.1.2. Olyan teljesítéssel, ahol részt vett olyan út és/vagy csatornahálózat fenntartásra irányuló szerződés teljesítésében, ahol a közvetlen megrendelések részben vagy egészben lakossági mobil applikáción keresztül, és/vagy online adatbázisban való feltüntetés és/vagy EKR-n és/vagy az EKR-en kívüli más informatikai rendszeren kerültek megrendelésre.

M/2 nem rendelkezik az szakemberekkel:

(a) min. 1 fő MV-KÉ jogosultságú, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel, akinek legalább 12 hó, belterületi út és/vagy járda fenntartásban szerzett szakmai tapasztalata van.

(b) min. 1 fő MV-VZ jogosultságú, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel, akinek min. 12 hó belterületi csatorna fenntartásban szerzett szakmai tapasztalata van.

(c) min. 2 fő helyszíni irányítóval, aki közül

— min.1 fő kivitelezést helyszínen irányító (építésvezető, művezető) szakemberrel, aki helyszíni irányítóként részt vett min.1 db, min. D 1350 mm átmérőjű gravitációs csatorna építésre vonatkozó szerződés teljesítésében,

— min. 1 fő, olyan szakemberrel, aki min.36 hónap helyszíni irányítói tapasztalattal rendelkezik út, járda és/vagy tér építésére és/vagy felújítására vonatkozó munkák terén.

M/3 a felhívás feladását megelőző utolsó 3 üzleti év bármelyikében az éves átlagos statisztikai fizikai állományi létszáma nem éri el min. a 20 főt, és a vezető tisztségviselőinek létszáma nem éri el min. az 1 főt.

M/4 nem rendelkezik bevezetett MSZ EN ISO 14001 szerinti, legalább útépítési, burkolatkészítési, csatornázási és zöldterület rendezési vagy parképítési (kivitelezési) munkákra is kiterjedő környezetvédelmi vezetési rendszerrel.

M/5.(a) nem rendelkezik a teljesítéshez legalább az alábbi eszközökkel, berendezésekkel, valamint műszaki felszereltséggel:

— min.1 db, min.40 kW teljesítményű kotrógéppel, amely gumiláncos vagy gumikerekes, valamint rendelkezik hidraulikus bontókalapáccsal

— min.1 db, >/= 10 t teherbírású autódaruval, és

— min.1 db, >/= 4,0 m terítési szélességű aszfaltfinisherrel, és

— min.1 db, >/= 8 t-ás, úthengerrel, és

— min.1 db aszfalt thermo konténerrel

— min.250 m2 dúcolati rendszerrel

— min.1 db min. 2000 mm szélességű aszfalt maróval

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az egyedi szerződéseknél: Kbt.135.§(7) alapján van előleg, ez 1. számlában kerül elszámolásra, a számla a kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalásra, a Kbt.135.§(1)-(3),(6), a Ptk.6:130.§-ra is tekintettel, adott esetben és max 10 % tartalékkeretet. Ha a határidő a 2 hó-t nem haladja meg, a számlázás eltérő lehet, de min. 1 db 25 %-os számla és a végszámla benyújtható.Közvetlen megrendelésnél a fizetés havi rendszeresség, felmérési napló és teljesítés ig. és a Kbt.135.§(1)-(3),(6), a Ptk.6:130.§ alapján történik. Alvállalkozó bevonása esetén a 322/2015. (X. 30.) Kr 32/A. -32 /B.§ foglaltak szerint kerül sor fizetésre. Késedelmes fizetés esetén az AT a Ptk. 6:155. § (1) szerinti késedelmi kamatot és (2016. évi IX. törvény) behajtási költségátalányt igényelhet. Nettó 1 milliárd Ft és az alatti érték esetén legfeljebb 4 db (20, 40, 60 és 80 %-os) részszámla és a végszámla, a nettó 1 milliárd Ft felett legfeljebb 5 db részszámla (20, 30, 50, 70 és 90 %-os) és a végszámla nyújtható be.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 14/04/2020
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 14/04/2020
Helyi idő: 13:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint történik. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1/Közös AT esetén gazd.ó szervezet létrehozása nem kötelező és nem megengedett. Közös AT esetében csatolni kell egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást. 2/Az ajánlatnak felolvasó lapot, EEKD-t kell tartalmaznia és nyilatkozni kell Kbt.66.§ (2)-re, a 65§ (7)-re, a 67. § (4)-re, a. 62.§ (1) bek. k) kb) és k) kc) pontjára (EKR űrlapok). 3/Hp során bemutatott új gazd. szereplő esetén nem lesz új hp. (Kbt. 71. § (6)). 4/AK él a Kbt. 81.§ (5). 5/Írásbeli kapcsolattartás: Kbt. 41.§-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. szerint. 6/ A IV.2.6) az ajánlati kötöttség ideje helyesen 60 nap. 7/FAKSZ: dr. Deák Krisztina00235 Deák Ügyvédi Iroda 7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fsz.1-2.deakugyvediiroda@tolna.net 8/Különböző devizák: felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyam az irányadó. 9/Irányadó jog és idő: Magyarországon irányadó. 10/AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e)-t. 11/Foly-ban lévő vált. bejegy. esetében nyil kell és csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott vált. bejegy. kérelmet, az érk.ről az igaz.-t.

12/Az AT/ alkalm. ig-ban részt vevő gazd. szereplő nevében aláíró cégaláírási nyilatkozatát/ a Ctv. 9. §-a szerinti mintát csatolni. Term személy/egyéni váll/külföldi AT: az ennek megfeleltethető dokumentum

13/Az AT, az alkal. ig-ban részt vevők tekintetében, ha a www.e-cegjegyzek.hu -n nem érhető el, csatolani határidőtől számított 60 napnál nem régebbi cégkivonat.

14/Ajánlati biztosíték: 50.millió Ft. Bef. helye: Dkeszi Város ÖK, Fő u. 25. Otp Bank 11784009-15731247

15/Pontszám: 0-10: 1. módszerek: 1-3 sz. egyenes arány. P = [Avizsgált/ Alegjobb] x Pmax 3.sz. arány. 4.sz:: fordított arány. P = [Alegjobb/ Avizsgált] x Pmax.

Az ár 2: a) feladat „Építési, illetve építési jellegű felújítási munkák” egységárainak összege (60 súly) és b) feladat „Útfenntartási, útjavítási, illetve a sürgősségi munkák„ egységárainak összege (10 súly) Az AK árazott költségvetés egyes tételeit külön-külön is vizsgálni fogja az ajánlati ár alátámasztottsága szempontjából.

16/ Csatolni kell szakmai ajánlatként: A beárazott költségvetést nem módosítható és ezzel azonos tartalmú, szerkeszthető formában is.

17/ Az egységárak alábbiak szerint automatikusan változnak (2021. április 1. napjától): Ai = 0,8 * ÉPái + 0,2 * ∆MMÉR

Jelmagyarázat a közbesz dokban:

18./ 4 évnél hosszabb megállapodás indokolás foly.: Az AK több olyan több szakaszból álló műszakilag részben vagy egészben egymással összefüggő, de időben elkülönülő, hosszabb megvalósulási igényű beruházást tervez, melyek szakaszainak egységes megvalósítása (műszaki tartalom, a garanciás feltételek, egységes úthálózat, stb.) elengedhetlen. Ilyen pl a Dunakeszi Kerékpáros Körút megvalósítása (~ 10 km önálló kerékpárút építése; ~ 1 km meglévő burkolaton történő kijelölés). Az AK célja, hogy a kerékpárút megjelenésében, műszaki tartalmában illeszkedjen a jelenleg előkészítési státuszban lévő NIF ZRT. beruházásában megvalósuló EUREVELO 6 sz. kerékpárúthoz, melyhez csatlakozik. Tehát a kerékpáros körút építése során érintett területek kisajátítása, az engedélyezései terveinek elkészítése, kivitelezési tervdokumentációk elkészítése, legkorábban a csatlakozó EUROVELO 6 sz. kerékpárút kiviteli terveinek rendelkezésre állását -lehetőség szerint a csatlakozási pontok kiépítését követően - kezdődhetnek meg. Az engedélyezési tervek készítése, engedélyek beszerzése - konzultáció lefolytatását követően - a kivitelezési szerződések megkötése, több szakaszban történő kivitelezési munkák valószínűleg nem tudnak a keretmegáll. hat.lépésétől szám. 48 hónapon belül maradéktalanul megvalósulni. Ezért a műszaki-gazd. szempontok, a bekerülési költségek megtérülése egy hosszabb időtartamú keretmegállapodás megkötését indokolják.

19./ Az EKR-en kívüli más inf. rendszer esetében a rendszernek és az elektronikus közbesz. szolgáltatást nyújtó jogi személynek meg kell felelnie a Kbt-nek és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 2. § (2)-(5)-ben foglalt feltételeknek. (M1.2)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/03/2020